4.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/103


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1184

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 20 lit. c), p), q), r), s) i u) oraz art. 223 ust. 3 lit. c) i d),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a), b) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 uchylono i zastąpiono rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 (3). W części II tytuł I rozdział I sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zawarto zasady dotyczące interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania, w tym klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen, a także upoważniono Komisję do przyjęcia aktów delegowanych i wykonawczych w tym zakresie. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich, a także aby ustalić porównywalne ceny rynkowe tusz i żywych zwierząt w nowych ramach prawnych, należy przyjąć określone zasady w drodze takich aktów. Nowe zasady powinny zastąpić przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr 315/2002 (4), (WE) nr 1249/2008 (5) i (UE) nr 807/2013 (6). Wszystkie wymienione rozporządzenia zostają uchylone rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1182 (7).

(2)

W celu zapewnienia przejrzystości względem dostawców rzeźnia, instytucja klasyfikacyjna lub wykwalifikowany rzeczoznawca, którzy dokonali klasyfikacji bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej, bądź świń lub owiec, powinni poinformować dostawcę o wyniku klasyfikacji zwierząt dostarczonych do uboju. Powiadomienie to powinno obejmować takie elementy jak: wynik klasyfikacji, masa tuszy, prezentacja tuszy oraz, w stosownych przypadkach, informacja, że klasyfikację przeprowadzono przy użyciu techniki automatycznej klasyfikacji.

(3)

Wiarygodność klasyfikacji tusz bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej, świń i owiec powinna być sprawdzana w drodze regularnych kontroli na miejscu przeprowadzanych przez organy niezależne od kontrolowanych przez nie zakładów, instytucji klasyfikacyjnych i wykwalifikowanych rzeczoznawców. Należy ustanowić warunki i minimalne wymogi tych kontroli, w tym dotyczące składania raportów z przeprowadzonych kontroli na miejscu i działań następczych. W celu zapewnienia państwom członkowskim większej elastyczności przy przeprowadzaniu kontroli na miejscu, w zależności od ich potrzeb, należy przewidzieć możliwość przeprowadzenia oceny ryzyka.

(4)

W celu uzyskania porównywalnych cen rynkowych w Unii konieczne jest określenie referencyjnej prezentacji tuszy, która wpływa na masę i odpowiednią cenę tuszy. W celu dostosowania prezentacji stosowanych w niektórych państwach członkowskich do unijnej referencyjnej prezentacji tuszy należy również ustalić pewne współczynniki korygujące.

(5)

Do celów rejestracji cen państwa członkowskie powinny decydować o tym, czy terytorium ich państwa będzie podzielone, a jeśli tak, to na ile regionów. Ponieważ Zjednoczone Królestwo wyraziło zamiar utrzymania podziału swojego terytorium na dwa regiony, ze względów przejrzystości należy przewidzieć, aby rejestrowanie cen w przypadku Zjednoczonego Królestwa odnosiło się do dwóch regionów, a mianowicie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

(6)

Aby zapewnić reprezentatywność cen tusz i żywych zwierząt w stosunku do produkcji państw członkowskich w sektorze wołowiny, wieprzowiny i baraniny, należy zdefiniować kategorie, klasy i typy, a także określić kryteria definiujące zakłady lub osoby, które powinny podlegać obowiązkowi rejestracji cen.

(7)

Należy ustanowić praktyczną metodę, którą stosować będą państwa członkowskie do obliczania średnich cen tygodniowych. Ceny te oraz stosowne powiadomienia powinny być raportowane Komisji zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1185 (8) (ISAMM; system informacji do celów zarządzania rynkiem rolnym oraz monitorowania go) z wyjątkiem tych powiadomień, które są niezbędne do organizacji inspekcji na miejscu lub dających podstawę do otrzymania pełnego obrazu rynku mięsa.

(8)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich należy ustanowić przepisy dotyczące przeprowadzania inspekcji na miejscu przez unijny komitet inspekcyjny złożony z ekspertów wyznaczonych przez Komisję i z ekspertów wyznaczonych przez państwa członkowskie. Należy ustanowić zasady dotyczące składu i funkcjonowania tego komitetu.

(9)

Aby umożliwić państwom członkowskim dostosowanie się do nowych ram prawnych, stosowanie niniejszego rozporządzenia należy rozpocząć 12 miesięcy po jego wejściu w życie.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

KLASYFIKACJA TUSZ I KONTROLE NA MIEJSCU

Artykuł 1

Powiadamianie o wynikach klasyfikacji

1.   Rzeźnie, instytucje klasyfikacyjne i wykwalifikowani rzeczoznawcy, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182, dokonujący klasyfikacji zgodnie z pkt A.II, A.III, B.II, C.II i C.III załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przekazują dostawcy zwierzęcia wyniki klasyfikacji. Informacje te przekazywane są w formie papierowej lub drogą elektroniczną i wskazują w odniesieniu do danej tuszy:

a)

wyniki klasyfikacji w formie odpowiednich liter i cyfr, o których mowa, odpowiednio, w pkt A.II, A.III, B.II, C.II i C.III załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

masę tuszy ustaloną zgodnie z art. 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182, z wyszczególnieniem, czy chodzi o masę ciepłą czy schłodzoną;

c)

prezentację tuszy zastosowaną w momencie ważenia i klasyfikacji na haku; wskazanie prezentacji tuszy nie jest obowiązkowe, jeżeli zgodnie z prawem krajowym w obrębie terytorium lub regionu danego państwa członkowskiego dozwolona jest tylko jedna prezentacja tuszy;

d)

w stosownych przypadkach, informację, że klasyfikację przeprowadzono przy użyciu techniki automatycznej klasyfikacji.

2.   Państwa członkowskie mogą wymagać, aby powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), zawierało podklasy, o ile takie dane są dostępne.

Artykuł 2

Kontrole na miejscu

1.   Kontrole na miejscu przeprowadza się we wszystkich rzeźniach stosujących obowiązkową klasyfikację tusz, o której mowa w art. 10 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

2.   Działalność wykwalifikowanych rzeczoznawców i zastosowane metody klasyfikacji, a także klasyfikacja, prezentacja i identyfikacja tusz w rzeźni, o których mowa w pkt A.II, A.III, A.V, B.II, B.V, C.II, C.III, C.IV i C.V załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, podlegają kontrolom na miejscu, bez uprzedniego powiadomienia, przez organ niezależny od rzeźni, instytucji klasyfikacyjnych i wykwalifikowanych rzeczoznawców.

Wymóg niezależności od instytucji klasyfikacyjnych i wykwalifikowanych rzeczoznawców nie ma zastosowania w przypadku przeprowadzania takich kontroli bezpośrednio przez właściwy organ państwa członkowskiego.

3.   W przypadku gdy organ odpowiedzialny za kontrole na miejscu nie podlega organowi publicznemu, właściwy organ sprawdza, czy kontrole na miejscu zostały przeprowadzone prawidłowo, przynajmniej raz w roku, za pomocą fizycznych kontroli na tych samych warunkach.

Artykuł 3

Minimalne wymogi dotyczące kontroli na miejscu

1.   Jeśli ocena ryzyka przeprowadzana jest w państwie członkowskim w celu określenia minimalnych wymogów dotyczących kontroli na miejscu, na podstawie takiej oceny ryzyka ustala się częstotliwość tych kontroli i minimalną liczbę sprawdzanych tusz, szczególnie uwzględniając liczbę zwierząt ubitych w danych rzeźniach oraz ustalenia z poprzednich kontroli na miejscu w tych rzeźniach.

2.   Jeżeli ocena ryzyka nie jest dokonywana w państwie członkowskim, kontrole na miejscu przeprowadza się w następujący sposób:

a)

we wszystkich rzeźniach, w których tygodniowo, średnio w skali rocznej, dokonuje się uboju przynajmniej 150 sztuk bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej – co najmniej dwa razy na trzy miesiące; każda kontrola na miejscu obejmuje co najmniej 40 losowo wybranych tusz lub, jeżeli dostępnych jest mniej niż 40 tusz, wszystkie tusze;

b)

we wszystkich rzeźniach, w których tygodniowo, średnio w skali rocznej, dokonuje się uboju 500 sztuk świń lub więcej – co najmniej dwa razy na trzy miesiące;

c)

Państwa członkowskie ustalają częstotliwość kontroli na miejscu i minimalną liczbę tusz kontrolowanych w rzeźniach, które:

(i)

dokonują uboju mniej niż 150 sztuk bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej tygodniowo w skali rocznej;

(ii)

dokonują uboju mniej niż 500 sztuk świń tygodniowo w skali rocznej;

(iii)

dokonują klasyfikacji tusz baranich.

3.   Kontrole na miejscu obejmują w szczególności sprawdzenie:

a)

kategorii tuszy wołowej i baraniej;

b)

klasyfikacji, ważenia i znakowania tusz;

c)

dokładności metod automatycznej klasyfikacji bydła i owiec przy użyciu systemu punktów i limitów, który określa bieżącą dokładność metody klasyfikacji;

d)

prezentacji tuszy,

e)

w stosownych przypadkach, badania codziennego funkcjonowania, jak również wszelkich innych aspektów technicznych metod klasyfikacji;

f)

dziennej ewidencji kontrolnej, o której mowa w art. 12 ust. 1 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182.

Artykuł 4

Raporty oraz cofanie licencji i zatwierdzeń

1.   Właściwy organ sporządza i przechowuje raporty z kontroli na miejscu przewidzianych w art. 2.

2.   W przypadku znacznej liczby nieprawidłowych klasyfikacji, prezentacji lub identyfikacji, bądź w przypadku gdy podczas kontroli na miejscu, o których mowa w art. 2, stwierdza się stosowanie niezgodnych z przepisami technik automatycznej klasyfikacji, licencje lub zatwierdzenia przyznane wykwalifikowanym rzeczoznawcom lub technice automatycznej klasyfikacji, jak przewidziano w art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182, mogą zostać wycofane. W przypadku błędu w kategorii, klasie uformowania lub okrywy tłuszczowej organ odpowiedzialny za kontrole na miejscu może zwrócić się do danego podmiotu o skorygowanie tego na oznakowaniu tuszy oraz w odnośnych dokumentach.

ROZDZIAŁ II

REJESTRACJA I RAPORTOWANIE CEN RYNKOWYCH TUSZ I ŻYWYCH ZWIERZĄT

Artykuł 5

Prezentacja tusz

1.   W przypadku gdy prezentacja tuszy w chwili ważenia i klasyfikowania na haku różni się od tej przewidzianej w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i w art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182, masę tuszy ciepłej koryguje się, stosując współczynniki korygujące.

W przypadku tusz świń, bydła w wieku poniżej ośmiu miesięcy oraz owiec współczynniki korygujące są określane przez państwa członkowskie.

W przypadku tusz bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej współczynniki korygujące są określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku gdy korekty, o których mowa w ust. 1, są takie same na całym terytorium państwa członkowskiego, mogą być one obliczane w skali krajowej. Jeżeli takie korekty różnią się między rzeźniami, są one obliczane na poziomie rzeźni.

Artykuł 6

Podział terytorialny na potrzeby rejestrowania cen rynkowych tusz

Państwa członkowskie podejmują decyzję, czy ich terytorium obejmuje pojedynczy region, czy też dzieli się go na więcej niż jeden region. Taką decyzję podejmuje się na podstawie:

a)

wielkości ich terytorium;

b)

istnienia ewentualnych podziałów administracyjnych;

c)

geograficznej zmienności cen.

Do celów rejestracji cen rynkowych tusz wołowych Zjednoczone Królestwo obejmuje co najmniej dwa regiony, a mianowicie Wielką Brytanię i Irlandię Północną, które mogą być podzielone na podstawie kryteriów wskazanych w akapicie pierwszym.

Artykuł 7

Klasy na potrzeby rejestracji cen rynkowych tusz wołowych

Rejestrowanie cen rynkowych na podstawie unijnej skali, o której mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, odnosi się do kategorii określonych w pkt A.II załącznika IV do tego rozporządzenia oraz do następujących klas uformowania i klas okrywy tłuszczowej:

a)

tusze zwierząt w wieku od ośmiu miesięcy do poniżej 12 miesięcy: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

tusze niekastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy do poniżej 24 miesięcy; U2, U3, R2, R3, O2, O3;

c)

tusze niekastrowanych samców w wieku od 24 miesięcy: R3;

d)

tusze kastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

e)

tusze samic, które się cieliły: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

f)

tusze innych samic w wieku od 12 miesięcy: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

Artykuł 8

Rejestracja cen rynkowych tusz wołowych

1.   Cena rynkowa, którą należy raportować w odniesieniu do tusz bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej, o której mowa w art. 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182, jest rejestrowana przez:

a)

podmioty prowadzące każdą rzeźnię dokonującą rocznie uboju 20 000 lub więcej sztuk bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej;

b)

podmioty prowadzące każdą rzeźnię wyznaczoną przez państwo członkowskie, która dokonuje rocznie uboju mniej niż 20 000 sztuk bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej;

c)

każdą osobę fizyczną lub prawną, która wysyła do uboju 10 000 lub więcej sztuk bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej rocznie; oraz

d)

każdą osobę fizyczną lub prawną wyznaczoną przez państwo członkowskie i która wysyła do uboju mniej niż 10 000 sztuk bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej rocznie.

2.   Państwa członkowskie zapewniają rejestrowanie cen przynajmniej w odniesieniu do:

a)

25 % uboju w tych regionach, które łącznie obejmują co najmniej 75 % całkowitego uboju dokonywanego w danym państwie członkowskim; oraz

b)

30 % bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej poddanego ubojowi w tym państwie członkowskim.

3.   Ceny rejestrowane zgodnie z ust. 1 odnoszą się do bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej poddanego ubojowi w danym okresie rejestracji i dotyczą masy tuszy schłodzonej, jak określono w art. 14 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182.

4.   Ceny rejestrowane w odniesieniu do każdej klasy, o której mowa w art. 7 niniejszego rozporządzenia, wskazują średnią masę tusz, których dotyczą, oraz to, czy nie zostały one skorygowane poprzez zastosowanie każdego ze współczynników, o których mowa w art. 5.

Artykuł 9

Klasy i masy na potrzeby rejestracji cen rynkowych tusz wieprzowych

Rejestracja cen rynkowych na podstawie unijnej skali, o której mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, odnosi się do następujących klas wagowych:

a)

tusze o masie od 60 kg do mniej niż 120 kg: S, E;

b)

tusze o masie od 120 kg do mniej niż 180 kg: R.

Artykuł 10

Rejestracja cen rynkowych tusz świń i bydła w wieku poniżej ośmiu miesięcy

Cena rynkowa, którą należy raportować w odniesieniu do tusz świń i bydła w wieku poniżej ośmiu miesięcy, jak określono w art. 14 i 15 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182, jest rejestrowana na reprezentatywnych rynkach przez państwo członkowskie lub przez podmioty prowadzące rzeźnie bądź przez osoby fizyczne lub prawne, które wysyłają takie zwierzęta do uboju i zostały wyznaczone przez państwo członkowskie.

Artykuł 11

Rejestracja cen rynkowych tusz owiecw wieku poniżej 12 miesięcy

Cena rynkowa, którą należy raportować w odniesieniu do tusz owiec w wieku poniżej 12 miesięcy, jak określono w art. 15 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182, jest rejestrowana na reprezentatywnych rynkach przez państwo członkowskie lub przez podmioty prowadzące rzeźnię bądź przez osoby fizyczne lub prawne, które wysyłają takie zwierzęta do uboju i zostały wyznaczone przez państwo członkowskie.

Rejestracja cen rynkowych dotyczy następujących kategorii wagowych:

a)

tusze lekkich jagniąt o masie mniejszej niż 13 kg masy tuszy;

b)

tusze ciężkich jagniąt o masie 13 kg masy tuszy lub większej.

Artykuł 12

Rejestracja cen rynkowych żywych zwierząt

Ceny rynkowe, które należy raportować w odniesieniu do każdego rodzaju cieląt płci męskiej w wieku od ośmiu dni do czterech tygodni, bydła opasowego i prosiąt o masie żywej około 25 kg, o których mowa w art. 16 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182, są rejestrowane na reprezentatywnych rynkach przez państwo członkowskie bądź przez osoby fizyczne lub prawne, które handlują tymi zwierząt i zostały wyznaczone przez państwo członkowskie.

Artykuł 13

Obliczanie tygodniowych cen rynkowych tusz i żywych zwierząt

1.   W przypadku gdy ceny nie są rejestrowane na reprezentatywnych rynkach lub przez podmioty prowadzące rzeźnie bądź przez osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w art. 10, 11 i 12, ceny są rejestrowane przez izby rolnicze, ośrodki notowań, spółdzielnie rolnicze lub związki rolników w danych państwach członkowskich.

Jednakże w przypadku, gdy państwo członkowskie ustanowiło komitet w danym regionie w celu ustalenia ceny dla tego regionu oraz jeśli członkami takiego komitetu są w równej liczbie nabywcy i sprzedawcy bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej oraz tusz takiego bydła, państwo to może wykorzystać ceny ustalone przez ten komitet do celów obliczenia raportowanych cen.

2.   Jeżeli zakupy po stawkach ryczałtowych dotyczą ponad 35 % całkowitego uboju bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej w danym państwie członkowskim, państwo to może ustanowić kryteria wyłączenia niektórych przesyłek z obliczania ceny w przypadku, gdyby przesyłki te miały nieproporcjonalny wpływ na ceny.

Jednakże jeżeli zakupy po stawkach ryczałtowych dotyczą mniej niż 35 % całkowitego uboju bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej w państwie członkowskim, państwo to może podjąć decyzję o nieuwzględnianiu cen takich zakupów w obliczeniach cen.

W przypadkach, o których mowa w akapicie drugim, reprezentatywna cena krajowa dla każdej klasy obliczana jest przez właściwy organ z uwzględnieniem współczynników, o których mowa w art. 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182 i w art. 5 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14

Raportowanie cen rynkowych właściwemu organowi

Ceny rejestrowane zgodnie z art. 7–12 w okresie od poniedziałku do niedzieli każdego tygodnia są:

a)

raportowane właściwemu organowi, w formie papierowej lub drogą elektroniczną, przez podmiot prowadzący rzeźnię bądź osobę fizyczną lub prawną, o których mowa w artykułach 8, 10, 11 i 12, w terminie ustalonym przez państwo członkowskie; lub

b)

według uznania państwa członkowskiego, udostępniane właściwemu organowi w rzeźni lub pomieszczeniach osoby fizycznej lub prawnej, o których mowa w artykułach 8, 10, 11 i 12.

Artykuł 15

Raportowanie cen rynkowych i powiadomień Komisji

1.   Raportowania cen rynkowych i powiadomień, o których mowa, odpowiednio, w art. 13 i 25 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182, dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1185, z wyjątkiem notyfikacji przewidzianych w art. 25 ust. 3 i 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1182.

2.   Ceny odnoszą się do okresu od poniedziałku do niedzieli tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym zostały one zgłoszone.

ROZDZIAŁ III

UNIJNY KOMITET INSPEKCYJNY I INSPEKCJE NA MIEJSCU

Artykuł 16

Unijny komitet inspekcyjny

1.   Unijny komitet inspekcyjny („komitet”) jest odpowiedzialny za przeprowadzanie inspekcji na miejscu obejmujących:

a)

stosowanie unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich;

b)

rejestrowanie cen rynkowych zgodnie z tymi skalami klasyfikacji;

c)

klasyfikację, identyfikację i znakowanie produktów w przypadku zakupu w ramach interwencji publicznej w sektorze wołowiny i cielęciny.

2.   Komitet składa się najwyżej z:

a)

trzech ekspertów Komisji, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komitetu;

b)

jednego eksperta z danego państwa członkowskiego;

c)

ośmiu ekspertów z innych państw członkowskich.

Państwa członkowskie powołują ekspertów, biorąc pod uwagę ich niezależność i umiejętności, szczególnie w kwestiach dotyczących klasyfikacji tusz i rejestrowania cen rynkowych, jak również na podstawie specyficznego charakteru prac, które mają zostać wykonane.

Eksperci nie mogą w żadnym wypadku wykorzystywać do celów osobistych bądź upowszechniać jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z pracą komitetu.

3.   Koszty podróży i utrzymania członków komitetu związane z inspekcjami na miejscu ponosi Komisja zgodnie z zasadami stosowanymi do refundacji kosztów przejazdów i utrzymania osób niezwiązanych z Komisją, które są przez nią powołane w charakterze ekspertów.

Artykuł 17

Inspekcje na miejscu

1.   Inspekcje na miejscu przeprowadza się w rzeźniach, na rynkach mięsa, w centrach interwencyjnych, agencjach notowań cen oraz w regionalnych i centralnych służbach wykonujących przepisy dotyczące:

a)

stosowania unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich;

b)

rejestrowania cen rynkowych zgodnie z tymi skalami klasyfikacji;

c)

klasyfikacji, identyfikacji i znakowania produktów w przypadku zakupu w ramach interwencji publicznej w sektorze wołowiny i cielęciny.

2.   Inspekcje na miejscu przeprowadza się w państwach członkowskich w regularnych odstępach czasu, a ich częstotliwość może się różnić w szczególności zależnie od relatywnej wielkości produkcji wołowiny, wieprzowiny i baraniny w kontrolowanych państwach członkowskich bądź też w zależności od nieprawidłowości związanych z zastosowaniem skal klasyfikacji i raportowaniem cen rynkowych.

W inspekcjach na miejscu udział brać mogą przedstawiciele państwa członkowskiego, w którym przeprowadzana jest inspekcja.

Każde państwo członkowskie organizuje inspekcje na miejscu, które mają być przeprowadzone na jego terytorium, zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez Komisję. W tym celu państwa członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej na 60 dni przed przeprowadzeniem inspekcji, projekt programu proponowanej inspekcji na miejscu. Komisja może zażądać wprowadzenia zmian do tego programu.

Komisja informuje państwa członkowskie z możliwie największym wyprzedzeniem o zmianach programu i przebiegu każdej inspekcji na miejscu.

Artykuł 18

Sprawozdawczość

Po zakończeniu każdej inspekcji członkowie komitetu i przedstawiciele państwa członkowskiego, w którym odbyła się inspekcja, spotykają się, aby ocenić jej wyniki. Członkowie komitetu wyciągają wnioski z przeprowadzonej inspekcji na miejscu odnośnie do:

a)

stosowania unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich;

b)

rejestrowania cen rynkowych zgodnie z tymi skalami klasyfikacji.

Z przeprowadzonych inspekcji na miejscu przewodniczący komitetu sporządza sprawozdanie zawierające wnioski, o których mowa w akapicie pierwszym. Sprawozdanie to przesyłane jest w możliwie najkrótszym czasie państwu członkowskiemu, w którym przeprowadzono inspekcję, a następnie innym państwom członkowskim.

W przypadku sprawozdań dotyczących inspekcji na miejscu, o których mowa w akapicie drugim, przeprowadzonych w państwie członkowskim, Komisja dostarcza właściwemu organowi projekt sprawozdania w celu zgłoszenia uwag, uwzględnia te uwagi przy przygotowaniu sprawozdania końcowego i publikuje uwagi właściwego organu wraz ze sprawozdaniem końcowym.

W przypadku gdy sprawozdanie dotyczące inspekcji na miejscu ujawnia braki w różnych dziedzinach działalności, które były przedmiotem inspekcji, lub zawiera zalecenia dotyczące usprawnienia działań, państwa członkowskie powiadamiają Komisję, nie później niż trzy miesiące od daty przesłania sprawozdania, o wszystkich zmianach, które są przewidywane lub już zostały dokonane.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 19

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 11 lipca 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2002 z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przeglądu cen świeżych i schłodzonych tusz baranich na reprezentatywnych rynkach Wspólnoty (Dz.U. L 50 z 21.2.2002, s. 47).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 3).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 807/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do badań cen pewnych kategorii bydła na reprezentatywnych rynkach unijnych (Dz.U. L 228 z 27.8.2013, s. 5).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1182 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (zob. s. 74 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia Komisji (zob. s. 113 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK

Współczynniki korygujące dla bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej, o których mowa w art. 5 ust. 1, wyrażone jako wartość procentowa masy tuszy, którą należy dodać lub odjąć

Wartość procentowa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Klasy tłuszczu

1–2

3

4-5

1

2

3

4

5

Nerki

– 0,4

 

Tłuszcz okołonerkowy

– 1,75

– 2,5

– 3,5

 

Tłuszcz miedniczny

– 0,5

 

Wątroba

– 2,5

 

Cienki mięsień przepony

– 0,4

 

Gruby mięsień przepony

– 0,4

 

Ogon

– 0,4

 

Rdzeń kręgowy

– 0,05

 

Tłuszcz gruczołu mlecznego

– 1,0

 

Jądra

– 0,3

 

Tłuszcz mosznowy

– 0,5

 

Tłuszcz na wewnętrznej stronie zrazowej górnej

– 0,3

 

Żyła szyjna z przyległym tłuszczem

– 0,3

 

Usunięcie tłuszczu zewnętrznego

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Usunięcie tłuszczu z mostka bez odkrycia mięśni (tkanka mięśniowa nie może być odsłonięta)

 

0

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4

Usunięcie tłuszczu pachwinowego znajdującego się w okolicach tłuszczu mosznowego

 

0

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6