27.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1135

z dnia 23 czerwca 2017 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dimetoatu (suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat) określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz w części B załącznika III do tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 22 kwietnia 2016 r. Francja poinformowała Komisję o krajowym środku nadzwyczajnym przyjętym zgodnie z art. 54 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) zawieszającym przywóz do Francji i wprowadzanie do obrotu we Francji świeżych czereśni z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw trzecich, w których dozwolone jest stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną dimetoat w celu wykonywania zabiegów na drzewach czereśni. Zgodnie z art. 54 ust. 2 tego rozporządzenia w dniu 28 kwietnia 2016 r. podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz uzgodniono, że należy priorytetowo potraktować przegląd NDP, aby ustanowić nowe NDP w oparciu o ocenę naukową przeprowadzoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwany dalej „Urzędem”. Zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Komisja zwróciła się zatem do Urzędu o przeprowadzenie takiego priorytetowego przeglądu obecnych NDP dimetoatu i ometoatu. Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w dniu 28 listopada 2016 r. (3)

(3)

Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości w brzmieniu „suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat” na odrębne definicje pozostałości dimetoatu i ometoatu oraz stwierdził, że NDP w odniesieniu do melonów i korzeni buraka cukrowego mogą wzbudzać obawy dotyczące ochrony konsumentów. Z tego względu Urząd zalecił obniżenie obecnych NDP w odniesieniu do tych towarów. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących cykorii warzywnej nie są dostępne żadne informacje i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tego produktu należy zatem wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących kapusty pekińskiej nie są dostępne żadne informacje o dobrych praktykach rolniczych bezpiecznych dla konsumentów i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tego produktu należy zatem wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim/limonek, mandarynek, czereśni, oliwek stołowych, buraków, marchwi, selera zwyczajnego, chrzanu pospolitego, pasternaku, korzenia pietruszki zwyczajnej, rzodkiewki, kozibrodu porolistnego/salsefii, brukwi, rzepy białej/rzepy jadalnej, czosnku, cebuli, szalotki, dymki, pomidorów, oberżyn, dyń olbrzymich, arbuzów, brokułów, kalafiora, brukselki/kapusty brukselskiej, kapusty głowiastej, sałaty, szparagów, grochu, oliwek do produkcji oliwy, ziarna jęczmienia, ziarna owsa, ziarna żyta, ziarna pszenicy, korzeni buraka cukrowego i cykorii podróżnik (korzeni) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(4)

Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej do spraw pozostałości pestycydów w kwestii potrzeby dostosowania niektórych granic oznaczalności. Laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych towarów rozwój techniczny wymaga ustalenia określonych granic oznaczalności.

(5)

Na podstawie uzasadnionej opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(6)

Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(8)

Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów. Ze względu na fakt, iż przy obecnych NDP nie można wykluczyć ryzyka dla konsumentów, wartość odnosząca się do dimetoatu i ometoatu i wynosząca 0,01 mg/kg dla melonów powinna być stosowana od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wszystkich produktów.

(9)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W odniesieniu do substancji czynnej dimetoat we wszystkich produktach oraz na ich powierzchni, z wyjątkiem melonów, rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane przed dniem 17 stycznia 2018 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 17 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(3)  Uzasadniona opinia w sprawie priorytetowego przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Dziennik EFSA 2016; 14(11):4647, 50 s.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II kolumna dotycząca dimetoatu otrzymuje brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Dimetoat

(1)

(2)

(3)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,01  (*1)

0110010

Grejpfruty

(+)

0110020

Pomarańcze

(+)

0110030

Cytryny

(+)

0110040

Limy/limonki

(+)

0110050

Mandarynki

(+)

0110990

Pozostałe

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,01  (*1)

0120010

Migdały

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

0120040

Kasztany jadalne

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

0120080

Orzechy pekan

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

0120110

Orzechy włoskie

 

0120990

Pozostałe

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,01  (*1)

0130010

Jabłka

 

0130020

Gruszki

 

0130030

Pigwy

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

0130990

Pozostałe

 

0140000

Owoce pestkowe

 

0140010

Morele

0,01  (*1)

0140020

Czereśnie

0,02 (+)

0140030

Brzoskwinie

0,01  (*1)

0140040

Śliwki

0,01  (*1)

0140990

Pozostałe

0,01  (*1)

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

0,01  (*1)

0151000

a)

winogrona

 

0151010

Winogrona stołowe

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

0152000

b)

truskawki

 

0153000

c)

owoce leśne

 

0153010

Jeżyny

 

0153020

Jeżyny popielice

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

0153990

Pozostałe

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

0154020

Żurawiny

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

0154050

Róża dzika

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

0154070

Głóg włoski

 

0154080

Bez czarny

 

0154990

Pozostałe

 

0160000

Owoce różne z

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

0161010

Daktyle

0,01  (*1)

0161020

Figi

0,01  (*1)

0161030

Oliwki stołowe

3 (+)

0161040

Kumkwat

0,01  (*1)

0161050

Karambola

0,01  (*1)

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

0,01  (*1)

0161070

Czapetka kuminowa

0,01  (*1)

0161990

Pozostałe

0,01  (*1)

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

0,01  (*1)

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

0162050

Caimito

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

0162990

Pozostałe

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

0,01  (*1)

0163010

Awokado

 

0163020

Banany

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

0163060

Czerymoja

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 

0163080

Ananasy

 

0163090

Owoce chlebowca

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

0163990

Pozostałe

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0211000

a)

ziemniaki

0,01  (*1)

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01  (*1)

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

0212030

Pochrzyn

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

0212990

Pozostałe

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

0213010

Buraki

0,01  (*1) (+)

0213020

Marchew

0,03 (+)

0213030

Seler zwyczajny

0,03 (+)

0213040

Chrzan pospolity

0,03 (+)

0213050

Słonecznik bulwiasty

0,01  (*1)

0213060

Pasternak

0,03 (+)

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

0,03 (+)

0213080

Rzodkiew

0,03 (+)

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

0,03 (+)

0213100

Brukiew/Karpiel

0,03 (+)

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

0,03 (+)

0213990

Pozostałe

0,01  (*1)

0220000

Warzywa cebulowe

 

0220010

Czosnek

0,01  (*1) (+)

0220020

Cebula

0,01  (*1) (+)

0220030

Szalotka

0,01  (*1) (+)

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

2 (+)

0220990

Pozostałe

0,01  (*1)

0230000

Warzywa owocowe

0,01  (*1)

0231000

a)

rośliny psiankowate

 

0231010

Pomidory

(+)

0231020

Papryka roczna

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

(+)

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

 

0231990

Pozostałe

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

0232010

Ogórki

 

0232020

Korniszony

 

0232030

Cukinie

 

0232990

Pozostałe

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

 

0233010

Melony

 

0233020

Dynie olbrzymie

(+)

0233030

Arbuzy

(+)

0233990

Pozostałe

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

 

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

 

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

0,02

0241010

Brokuły

(+)

0241020

Kalafiory

(+)

0241990

Pozostałe

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

0,1 (+)

0242020

Kapusta głowiasta

0,01  (*1) (+)

0242990

Pozostałe

0,01  (*1)

0243000

c)

kapustne liściowe

0,01  (*1)

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

0243020

Jarmuż

 

0243990

Pozostałe

 

0244000

d)

kalarepa

0,01  (*1)

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

0,01  (*1)

0251010

Roszpunka warzywna

 

0251020

Sałaty

(+)

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

0251990

Pozostałe

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,01  (*1)

0252010

Szpinak

 

0252020

Portulaka pospolita

 

0252030

Boćwina

 

0252990

Pozostałe

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01  (*1)

0254000

d)

rukiew wodna

0,01  (*1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01  (*1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

0,02 (*1)

0256010

Trybula

 

0256020

Szczypiorek

 

0256030

Liście selera

 

0256040

Pietruszka – nać

 

0256050

Szałwia lekarska

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

0256100

Estragon

 

0256990

Pozostałe

 

0260000

Warzywa strączkowe

0,01  (*1)

0260010

Fasola (w strąkach)

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

0260050

Soczewica

 

0260990

Pozostałe

 

0270000

Warzywa łodygowe

0,01  (*1)

0270010

Szparagi

(+)

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

0270030

Seler

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

0270050

Karczochy zwyczajne

 

0270060

Pory

 

0270070

Rabarbar

 

0270080

Pędy bambusa

 

0270090

Rdzenie palmowe

 

0270990

Pozostałe

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01  (*1)

0280010

Grzyby uprawne

 

0280020

Grzyby dzikie

 

0280990

Mchy i porosty

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01  (*1)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,01  (*1)

0300010

Fasola

 

0300020

Soczewica

 

0300030

Groch

(+)

0300040

Łubin biały

 

0300990

Pozostałe

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

0401000

Nasiona oleiste

0,01  (*1)

0401010

Siemię lniane

 

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

0401030

Nasiona maku

 

0401040

Ziarna sezamu

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

0401060

Ziarna rzepaku

 

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

0401090

Nasiona bawełny

 

0401100

Nasiona dyni

 

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

0401150

Rącznik pospolity

 

0401990

Pozostałe

 

0402000

Owoce oleiste

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

3 (+)

0402020

Nasiona palm olejowych

0,01  (*1)

0402030

Owoce palm olejowych

0,01  (*1)

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

0,01  (*1)

0402990

Pozostałe

0,01  (*1)

0500000

ZBOŻA

 

0500010

Jęczmień

0,02  (*1) (+)

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

0,01  (*1)

0500030

Kukurydza

0,01  (*1)

0500040

Proso zwyczajne

0,01  (*1)

0500050

Owies zwyczajny

0,02  (*1) (+)

0500060

Ryż siewny

0,01  (*1)

0500070

Żyto zwyczajne

0,02 (+)

0500080

Sorgo japońskie

0,01  (*1)

0500090

Pszenica zwyczajna

0,05 (+)

0500990

Pozostałe

0,01  (*1)

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

 

0610000

Herbaty

0,05 (*1)

0620000

Ziarna kawy

0,05 (*1)

0630000

Napary ziołowe z

 

0631000

a)

kwiatów

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

0,05  (*1)

0631020

Ketmia szczawiowa

0,05  (*1)

0631030

Róża

0,1 (+)

0631040

Jaśmin

0,05  (*1)

0631050

Lipa

0,05  (*1)

0631990

Pozostałe

0,05  (*1)

0632000

b)

liści i ziół

0,05  (*1)

0632010

Truskawka

 

0632020

Aspalat prosty

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

0632990

Pozostałe

 

0633000

c)

korzeni

0,05  (*1)

0633010

Kozłek lekarski

 

0633020

Żeń-szeń

 

0633990

Pozostałe

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

0,05 (*1)

0640000

Ziarna kakaowe

0,05 (*1)

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

0,05 (*1)

0700000

CHMIEL

0,05 (*1)

0800000

PRZYPRAWY

 

0810000

Przyprawy nasienne

5

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

0810030

Seler

 

0810040

Kolendra siewna

 

0810050

Kmin rzymski

 

0810060

Koper ogrodowy

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

0810990

Pozostałe

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,5

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

0820020

Pieprz syczuański

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

0820040

Kardamon malabarski

 

0820050

Jagody jałowca

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

0820070

Wanilia

 

0820080

Tamarynd

 

0820990

Pozostałe

 

0830000

Przyprawy korowe

0,05 (*1)

0830010

Cynamon

 

0830990

Pozostałe

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

0840010

Lukrecja

0,1

0840020

Imbir

0,1

0840030

Kurkuma

0,1

0840040

Chrzan pospolity

(+)

0840990

Pozostałe

0,1

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05 (*1)

0850010

Goździki

 

0850020

Kapary

 

0850990

Pozostałe

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05 (*1)

0860010

Szafran

 

0860990

Pozostałe

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05 (*1)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

0870990

Pozostałe

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

 

0900010

Korzenie buraka cukrowego

0,01  (*1) (+)

0900020

Trzcina cukrowa

0,01  (*1)

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

0,03 (+)

0900990

Pozostałe

0,01  (*1)

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

1010000

Tkanki z

 

1011000

a)

świń

 

1011010

Mięśnie

 

1011020

Tkanka tłuszczowa

 

1011030

Wątroba

 

1011040

Nerka

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1011990

Pozostałe

 

1012000

b)

bydła

 

1012010

Mięśnie

 

1012020

Tkanka tłuszczowa

 

1012030

Wątroba

 

1012040

Nerka

 

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1012990

Pozostałe

 

1013000

c)

owiec

 

1013010

Mięśnie

 

1013020

Tkanka tłuszczowa

 

1013030

Wątroba

 

1013040

Nerka

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1013990

Pozostałe

 

1014000

d)

kóz

 

1014010

Mięśnie

 

1014020

Tkanka tłuszczowa

 

1014030

Wątroba

 

1014040

Nerka

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1014990

Pozostałe

 

1015000

e)

koniowatych

 

1015010

Mięśnie

 

1015020

Tkanka tłuszczowa

 

1015030

Wątroba

 

1015040

Nerka

 

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1015990

Pozostałe

 

1016000

f)

drobiu

 

1016010

Mięśnie

 

1016020

Tkanka tłuszczowa

 

1016030

Wątroba

 

1016040

Nerka

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1016990

Pozostałe

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

1017010

Mięśnie

 

1017020

Tkanka tłuszczowa

 

1017030

Wątroba

 

1017040

Nerka

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1017990

Pozostałe

 

1020000

Mleko

 

1020010

Bydło

 

1020020

Owce

 

1020030

Kozy

 

1020040

Konie

 

1020990

Pozostałe

 

1030000

Jaja ptasie

 

1030010

Kury

 

1030020

Kaczki

 

1030030

Gęsi

 

1030040

Przepiórki

 

1030990

Pozostałe

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele

 

1050000

Płazy i gady

 

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

 

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

 

2)

w załączniku II dodaje się kolumnę dotyczącą ometoatu w brzmieniu:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (2)

Ometoat

(1)

(2)

(3)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,01  (*2)

0110010

Grejpfruty

(+)

0110020

Pomarańcze

(+)

0110030

Cytryny

(+)

0110040

Limy/limonki

(+)

0110050

Mandarynki

(+)

0110990

Pozostałe

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,01  (*2)

0120010

Migdały

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

0120040

Kasztany jadalne

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

0120080

Orzechy pekan

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

0120110

Orzechy włoskie

 

0120990

Pozostałe

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,01  (*2)

0130010

Jabłka

 

0130020

Gruszki

 

0130030

Pigwy

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

0130990

Pozostałe

 

0140000

Owoce pestkowe

 

0140010

Morele

0,01  (*2)

0140020

Czereśnie

0,2 (+)

0140030

Brzoskwinie

0,01  (*2)

0140040

Śliwki

0,01  (*2)

0140990

Pozostałe

0,01  (*2)

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

0,01  (*2)

0151000

a)

winogrona

 

0151010

Winogrona stołowe

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

0152000

b)

truskawki

 

0153000

c)

owoce leśne

 

0153010

Jeżyny

 

0153020

Jeżyny popielice

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

0153990

Pozostałe

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

0154020

Żurawiny

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

0154050

Róża dzika

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

0154070

Głóg włoski

 

0154080

Bez czarny

 

0154990

Pozostałe

 

0160000

Owoce różne z

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

0161010

Daktyle

0,01  (*2)

0161020

Figi

0,01  (*2)

0161030

Oliwki stołowe

1,5 (+)

0161040

Kumkwat

0,01  (*2)

0161050

Karambola

0,01  (*2)

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

0,01  (*2)

0161070

Czapetka kuminowa

0,01  (*2)

0161990

Pozostałe

0,01  (*2)

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

0,01  (*2)

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

0162050

Caimito

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

0162990

Pozostałe

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

0,01  (*2)

0163010

Awokado

 

0163020

Banany

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

0163060

Czerymoja

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 

0163080

Ananasy

 

0163090

Owoce chlebowca

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

0163990

Pozostałe

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0211000

a)

ziemniaki

0,01  (*2)

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01  (*2)

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

0212030

Pochrzyn

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

0212990

Pozostałe

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

0213010

Buraki

0,01  (*2) (+)

0213020

Marchew

0,02 (+)

0213030

Seler zwyczajny

0,02 (+)

0213040

Chrzan pospolity

0,02 (+)

0213050

Słonecznik bulwiasty

0,01  (*2)

0213060

Pasternak

0,02 (+)

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

0,02 (+)

0213080

Rzodkiew

0,02 (+)

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

0,02 (+)

0213100

Brukiew/Karpiel

0,02 (+)

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

0,02 (+)

0213990

Pozostałe

0,01  (*2)

0220000

Warzywa cebulowe

 

0220010

Czosnek

0,01  (*2) (+)

0220020

Cebula

0,01  (*2) (+)

0220030

Szalotka

0,01  (*2) (+)

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

0,2 (+)

0220990

Pozostałe

0,01  (*2)

0230000

Warzywa owocowe

0,01  (*2)

0231000

a)

rośliny psiankowate

 

0231010

Pomidory

(+)

0231020

Papryka roczna

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

(+)

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

 

0231990

Pozostałe

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

0232010

Ogórki

 

0232020

Korniszony

 

0232030

Cukinie

 

0232990

Pozostałe

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

 

0233010

Melony

 

0233020

Dynie olbrzymie

(+)

0233030

Arbuzy

(+)

0233990

Pozostałe

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

 

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

 

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

0,01  (*2)

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

0241010

Brokuły

(+)

0241020

Kalafiory

(+)

0241990

Pozostałe

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

(+)

0242020

Kapusta głowiasta

(+)

0242990

Pozostałe

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

0243020

Jarmuż

 

0243990

Pozostałe

 

0244000

d)

kalarepa

 

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

0,01  (*2)

0251010

Roszpunka warzywna

 

0251020

Sałaty

(+)

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

0251990

Pozostałe

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,01  (*2)

0252010

Szpinak

 

0252020

Portulaka pospolita

 

0252030

Boćwina

 

0252990

Pozostałe

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01  (*2)

0254000

d)

rukiew wodna

0,01  (*2)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01  (*2)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

0,02  (*2)

0256010

Trybula

 

0256020

Szczypiorek

 

0256030

Liście selera

 

0256040

Pietruszka – nać

 

0256050

Szałwia lekarska

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

0256100

Estragon

 

0256990

Pozostałe

 

0260000

Warzywa strączkowe

0,01  (*2)

0260010

Fasola (w strąkach)

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

0260050

Soczewica

 

0260990

Pozostałe

 

0270000

Warzywa łodygowe

0,01  (*2)

0270010

Szparagi

(+)

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

0270030

Seler

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

0270050

Karczochy zwyczajne

 

0270060

Pory

 

0270070

Rabarbar

 

0270080

Pędy bambusa

 

0270090

Rdzenie palmowe

 

0270990

Pozostałe

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01  (*2)

0280010

Grzyby uprawne

 

0280020

Grzyby dzikie

 

0280990

Mchy i porosty

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01  (*2)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,01  (*2)

0300010

Fasola

 

0300020

Soczewica

 

0300030

Groch

(+)

0300040

Łubin biały

 

0300990

Pozostałe

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

0401000

Nasiona oleiste

0,01  (*2)

0401010

Siemię lniane

 

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

0401030

Nasiona maku

 

0401040

Ziarna sezamu

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

0401060

Ziarna rzepaku

 

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

0401090

Nasiona bawełny

 

0401100

Nasiona dyni

 

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

0401150

Rącznik pospolity

 

0401990

Pozostałe

 

0402000

Owoce oleiste

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

1,5 (+)

0402020

Nasiona palm olejowych

0,01  (*2)

0402030

Owoce palm olejowych

0,01  (*2)

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

0,01  (*2)

0402990

Pozostałe

0,01  (*2)

0500000

ZBOŻA

 

0500010

Jęczmień

0,02  (*2) (+)

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

0,01  (*2)

0500030

Kukurydza

0,01  (*2)

0500040

Proso zwyczajne

0,01  (*2)

0500050

Owies zwyczajny

0,02  (*2) (+)

0500060

Ryż siewny

0,01  (*2)

0500070

Żyto zwyczajne

0,01  (*2) (+)

0500080

Sorgo japońskie

0,01  (*2)

0500090

Pszenica zwyczajna

0,01  (*2) (+)

0500990

Pozostałe

0,01  (*2)

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

0,05  (*2)

0610000

Herbaty

 

0620000

Ziarna kawy

 

0630000

Napary ziołowe z

 

0631000

a)

kwiatów

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

0631030

Róża

 

0631040

Jaśmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Pozostałe

 

0632000

b)

liści i ziół

 

0632010

Truskawka

 

0632020

Aspalat prosty

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

0632990

Pozostałe

 

0633000

c)

korzeni

 

0633010

Kozłek lekarski

 

0633020

Żeń-szeń

 

0633990

Pozostałe

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

0640000

Ziarna kakaowe

 

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

0700000

CHMIEL

0,05  (*2)

0800000

PRZYPRAWY

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,05  (*2)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

0810030

Seler

 

0810040

Kolendra siewna

 

0810050

Kmin rzymski

 

0810060

Koper ogrodowy

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

0810990

Pozostałe

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,05  (*2)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

0820020

Pieprz syczuański

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

0820040

Kardamon malabarski

 

0820050

Jagody jałowca

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

0820070

Wanilia

 

0820080

Tamarynd

 

0820990

Pozostałe

 

0830000

Przyprawy korowe

0,05  (*2)

0830010

Cynamon

 

0830990

Pozostałe

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

0840010

Lukrecja

0,05  (*2)

0840020

Imbir

0,05  (*2)

0840030

Kurkuma

0,05  (*2)

0840040

Chrzan pospolity

(+)

0840990

Pozostałe

0,05  (*2)

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05  (*2)

0850010

Goździki

 

0850020

Kapary

 

0850990

Pozostałe

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05  (*2)

0860010

Szafran

 

0860990

Pozostałe

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05  (*2)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

0870990

Pozostałe

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

 

0900010

Korzenie buraka cukrowego

0,01  (*2) (+)

0900020

Trzcina cukrowa

0,01  (*2)

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

0,02 (+)

0900990

Pozostałe

0,01  (*2)

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

1010000

Tkanki z

 

1011000

a)

świń

 

1011010

Mięśnie

 

1011020

Tkanka tłuszczowa

 

1011030

Wątroba

 

1011040

Nerka

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1011990

Pozostałe

 

1012000

b)

bydła

 

1012010

Mięśnie

 

1012020

Tkanka tłuszczowa

 

1012030

Wątroba

 

1012040

Nerka

 

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1012990

Pozostałe

 

1013000

c)

owiec

 

1013010

Mięśnie

 

1013020

Tkanka tłuszczowa

 

1013030

Wątroba

 

1013040

Nerka

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1013990

Pozostałe

 

1014000

d)

kóz

 

1014010

Mięśnie

 

1014020

Tkanka tłuszczowa

 

1014030

Wątroba

 

1014040

Nerka

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1014990

Pozostałe

 

1015000

e)

koniowatych

 

1015010

Mięśnie

 

1015020

Tkanka tłuszczowa

 

1015030

Wątroba

 

1015040

Nerka

 

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1015990

Pozostałe

 

1016000

f)

drobiu

 

1016010

Mięśnie

 

1016020

Tkanka tłuszczowa

 

1016030

Wątroba

 

1016040

Nerka

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1016990

Pozostałe

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

1017010

Mięśnie

 

1017020

Tkanka tłuszczowa

 

1017030

Wątroba

 

1017040

Nerka

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1017990

Pozostałe

 

1020000

Mleko

 

1020010

Bydło

 

1020020

Owce

 

1020030

Kozy

 

1020040

Konie

 

1020990

Pozostałe

 

1030000

Jaja ptasie

 

1030010

Kury

 

1030020

Kaczki

 

1030030

Gęsi

 

1030040

Przepiórki

 

1030990

Pozostałe

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele

 

1050000

Płazy i gady

 

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

 

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

 

3)

w części B załącznika III skreśla się kolumnę dotyczącą dimetoatu.


(*1)  Wskazuje granicę oznaczalności.

(**)

Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

Dimetoat

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010

Grejpfruty

0110020

Pomarańcze

0110030

Cytryny

0110040

Limy/limonki

0110050

Mandarynki

0140020

Czereśnie

0161030

Oliwki stołowe

0213010

Buraki

0213020

Marchew

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213030

Seler zwyczajny

0213040

Chrzan pospolity

0213060

Pasternak

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

0213080

Rzodkiew

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

0213100

Brukiew/Karpiel

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220010

Czosnek

0220020

Cebula

0220030

Szalotka

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010

Pomidory

0231030

Oberżyny/Bakłażany

0233020

Dynie olbrzymie

0233030

Arbuzy

0241010

Brokuły

0241020

Kalafiory

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

0242020

Kapusta głowiasta

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251020

Sałaty

0270010

Szparagi

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300030

Groch

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010

Jęczmień

0500050

Owies zwyczajny

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500070

Żyto zwyczajne

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500090

Pszenica zwyczajna

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące danych z monitorowania są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0631030

Róża

(+)

Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040

Chrzan pospolity

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900010

Korzenie buraka cukrowego

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie”

(1)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Dimetoat

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010

Grejpfruty

0110020

Pomarańcze

0110030

Cytryny

0110040

Limy/limonki

0110050

Mandarynki

0140020

Czereśnie

0161030

Oliwki stołowe

0213010

Buraki

0213020

Marchew

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213030

Seler zwyczajny

0213040

Chrzan pospolity

0213060

Pasternak

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

0213080

Rzodkiew

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

0213100

Brukiew/Karpiel

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220010

Czosnek

0220020

Cebula

0220030

Szalotka

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010

Pomidory

0231030

Oberżyny/Bakłażany

0233020

Dynie olbrzymie

0233030

Arbuzy

0241010

Brokuły

0241020

Kalafiory

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

0242020

Kapusta głowiasta

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251020

Sałaty

0270010

Szparagi

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300030

Groch

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010

Jęczmień

0500050

Owies zwyczajny

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500070

Żyto zwyczajne

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500090

Pszenica zwyczajna

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące danych z monitorowania są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0631030

Róża

(+)

Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040

Chrzan pospolity

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900010

Korzenie buraka cukrowego

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie”

(*2)  Wskazuje granicę oznaczalności.

(**)

Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

Ometoat

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010

Grejpfruty

0110020

Pomarańcze

0110030

Cytryny

0110040

Limy/limonki

0110050

Mandarynki

0140020

Czereśnie

0161030

Oliwki stołowe

0213010

Buraki

0213020

Marchew

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213030

Seler zwyczajny

0213040

Chrzan pospolity

0213060

Pasternak

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

0213080

Rzodkiew

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

0213100

Brukiew/Karpiel

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220010

Czosnek

0220020

Cebula

0220030

Szalotka

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010

Pomidory

0231020

Papryka roczna

0233020

Dynie olbrzymie

0233030

Arbuzy

0241010

Brokuły

0241020

Kalafiory

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

0242020

Kapusta głowiasta

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251020

Sałaty

0270010

Szparagi

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300030

Groch

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010

Jęczmień

0500050

Owies zwyczajny

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500070

Żyto zwyczajne

0500090

Pszenica zwyczajna

(+)

Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040

Chrzan pospolity

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900010

Korzenie buraka cukrowego

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie”

(2)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Ometoat

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010

Grejpfruty

0110020

Pomarańcze

0110030

Cytryny

0110040

Limy/limonki

0110050

Mandarynki

0140020

Czereśnie

0161030

Oliwki stołowe

0213010

Buraki

0213020

Marchew

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213030

Seler zwyczajny

0213040

Chrzan pospolity

0213060

Pasternak

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

0213080

Rzodkiew

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

0213100

Brukiew/Karpiel

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220010

Czosnek

0220020

Cebula

0220030

Szalotka

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010

Pomidory

0231020

Papryka roczna

0233020

Dynie olbrzymie

0233030

Arbuzy

0241010

Brokuły

0241020

Kalafiory

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

0242020

Kapusta głowiasta

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251020

Sałaty

0270010

Szparagi

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300030

Groch

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010

Jęczmień

0500050

Owies zwyczajny

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500070

Żyto zwyczajne

0500090

Pszenica zwyczajna

(+)

Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040

Chrzan pospolity

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900010

Korzenie buraka cukrowego

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie”