22.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1105

z dnia 12 czerwca 2017 r.

ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (1), w szczególności jego art. 88,

po konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy art. 89 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/848,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (UE) 2015/848 konieczne jest ustanowienie odpowiednich formularzy.

(2)

Zgodnie z art. 3 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Irlandia i Zjednoczone Królestwo uczestniczyły w przyjęciu rozporządzenia (UE) 2015/848. W związku z powyższym Irlandia i Zjednoczone Królestwo uczestniczą w przyjęciu niniejszego rozporządzenia.

(3)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczyła w przyjęciu rozporządzenia (UE) 2015/848. W związku z tym Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Standardowy formularz powiadomienia stosowany w celu poinformowania wierzycieli zagranicznych o wszczęciu postępowania upadłościowego, o którym mowa w art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/848, określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Standardowy formularz zgłoszeniowy, który może być stosowany przez zagranicznych wierzycieli w celu zgłoszenia wierzytelności i o którym jest mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/848, określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3.   Standardowy formularz, który może być stosowany przez zarządców powołanych w postępowaniu upadłościowym członka grupy w celu zgłoszenia sprzeciwów dotyczących grupowego postępowania koordynacyjnego i o którym jest mowa w art. 64 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2015/848, określono w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

4.   Standardowy formularz stosowany w celu składania elektronicznych wniosków o informacje przez europejski portal „e-Sprawiedliwość”, o którym mowa w art. 27 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2015/848, określono w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 26 czerwca 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19.


ZAŁĄCZNIK I

BG

Съобщение за производство по несъстоятелност

ES

Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS

Oznámení o insolvenčním řízení

DA

Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE

Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN

Notice of insolvency proceedings

ET

Maksejõuetusmenetluse teatis

EL

Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR

Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA

Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR

Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT

Avviso di procedura d'insolvenza

LV

Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT

Pranešimas apie nemokumo bylą

HU

Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT

Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL

Kennisgeving van insolventieprocedure

PL

Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT

Aviso sobre processo de insolvência

RO

Notificare privind procedura de insolvență

SK

Oznam o insolvenčnom konaní

SL

Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI

Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV

Underrättelse om insolvensförfaranden

(Art. 54 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19).

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK II

BG

Предявяване на вземания

ES

Presentación de créditos

CS

Přihláška pohledávky

DA

Anmeldelse af fordringer

DE

Forderungsanmeldung

ET

Nõuete esitamine

EL

Αναγγελία απαιτήσεων

EN

Lodgement of claims

FR

Production de créances

GA

Taisceadh éileamh

HR

Prijava tražbina

IT

Insinuazione di crediti

LV

Prasījumu iesniegšana

LT

Reikalavimų pateikimas

HU

Követelések előterjesztése

MT

Tressiq ta' pretensjonijiet

NL

Indiening van schuldvorderingen

PL

Zgłoszenie wierzytelności

PT

Reclamação de créditos

RO

Depunerea cererilor de admitere a creanțelor

SK

Prihláška pohľadávok

SL

Prijava terjatev

FI

Saatavien ilmoittaminen

SV

Anmälan av fordringar

(Art. 55 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19).

Zwracam się do Państwa w związku z postępowaniem upadłościowym określonym poniżej i zgłaszam moją wierzytelność/moje wierzytelności do masy upadłości, jak następuje:

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK III

Sprzeciw dotyczący grupowego postępowania koordynacyjnego

Art. 64 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19.

Ja, niżej podpisany, działający jako zarządca powołany dla członka grupy przedsiębiorstw, którego powiadomiono o wniosku o wszczęcie „grupowego postępowania koordynacyjnego” zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, niniejszym

wnoszę sprzeciw wobec

a)

objęcia postępowania upadłościowego, w którym zostałem powołany, grupowym postępowaniem koordynacyjnym;

lub

b)

osoby zaproponowanej na koordynatora.

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK IV

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka