26.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/716

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy, na których przedstawiane mają być informacje umieszczane w wykazach uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012 stanowi, że państwa członkowskie sporządzają i aktualizują wykaz związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych uznanych przez ich właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 tego rozporządzenia i realizujących co najmniej jeden program hodowlany zatwierdzony zgodnie z art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia. Ponadto w rozporządzeniu (UE) 2016/1012 przewidziano, że państwa członkowskie podają ten wykaz do publicznej wiadomości.

(2)

W art. 7 ust. 2 oraz art. 19 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1012, a także w części 1 rozdział III pkt 2 załącznika II do tego rozporządzenia określono informacje umieszczane w wykazie uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych.

(3)

Ponadto w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012 przewiduje się, że państwa członkowskie zamieszczają również w wykazie uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych informacje o każdym właściwym organie realizującym program hodowlany zgodnie z art. 38 tego rozporządzenia.

(4)

W związku z tym konieczne jest ustanowienie wzorów formularzy stosowanych przez państwa członkowskie w celu sporządzenia wykazów związków hodowców w odniesieniu do zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz przedsiębiorstw hodowlanych w odniesieniu do mieszańców świń hodowlanych uznanych przez ich właściwe organy zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1012.

(5)

Biorąc pod uwagę rolę państw członkowskich w uznawaniu danej rasy za rasę zagrożoną, zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) 2016/1012, konieczne jest podanie tej informacji w wykazach uznanych związków hodowców, o których mowa we wspomnianym rozporządzeniu.

(6)

W celu ułatwienia handlu zwierzętami hodowlanymi oraz kontroli urzędowych przeprowadzanych przez właściwe organy, należy również podać w wykazie uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, przewidzianym w art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1012, daty przyznania lub wycofania uznania, z uwzględnieniem przepisów art. 64 ust. 4 tego rozporządzenia, lub też daty zatwierdzenia, zawieszenia lub wycofania programu hodowlanego.

(7)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 listopada 2018 r., zgodnie z datą rozpoczęcia stosowania przewidzianą w rozporządzeniu (UE) 2016/1012.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Informacje umieszczane w wykazach uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, przewidziane w art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1012, przedstawia się zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia dnia 10 kwietnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 66.


ZAŁĄCZNIK

I.   Związki hodowców prowadzące księgi hodowlane dla zwierząt hodowlanych czystorasowych

a)   Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku bydła

Język urzędowy/

Państwo członkowskie

(wpisać nazwę)

Język urzędowy/

Wykaz związków hodowców uznanych przez właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz właściwych organów realizujących programy hodowlane dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012

Język urzędowy/

Wersja

(wstawić dd.mm.rrrr)

1

2

3

4

5

6

Język urzędowy/

Związek hodowców lub właściwy organ

Język urzędowy/

Program hodowlany (1)

Język urzędowy/

Zawieszenie, cofnięcie i ograniczenie w czasie

Język urzędowy/

Nazwa związku hodowców/właściwego organu

Dane kontaktowe

Data uznania związku hodowców

Język urzędowy/

Nazwa rasy objętej zatwierdzonym programem hodowlanym

Dostęp do informacji na temat programu(-ów) hodowlanego(-ych) na stronie internetowej (2)

Język urzędowy/

Obszar geograficzny każdego z zatwierdzonych programów hodowlanych

Język urzędowy/

Odstępstwa (3)

Język urzędowy/

Data zatwierdzenia programu hodowlanego

(dd.mm.rrrr)

Język urzędowy/

Data cofnięcia uznania związku hodowców (4)

Data zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego (4)

Data, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego (4)

Nazwa

Image

Image

Image

Image

www (2)

Data uznania: (dd.mm.rrrr)

 

 

 

 

 

b)   Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku świń

Język urzędowy/

Państwo członkowskie

(wpisać nazwę)

Język urzędowy/

Wykaz związków hodowców uznanych przez właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz właściwych organów realizujących programy hodowlane dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku świń, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012

Język urzędowy/

Wersja

(wstawić dd.mm.rrrr)

1

2

3

4

5

6

Język urzędowy/

Związek hodowców lub właściwy organ

Język urzędowy/

Program hodowlany (5)

Język urzędowy/

Zawieszenie, cofnięcie i ograniczenie w czasie

Język urzędowy/

Nazwa związku hodowców/właściwego organu

Dane kontaktowe

Data uznania związku hodowców

Język urzędowy/

Nazwa rasy objętej zatwierdzonym programem hodowlanym

Dostęp do informacji na temat programu(-ów) hodowlanego(-ych) na stronie internetowej (6)

Język urzędowy/

Obszar geograficzny każdego z zatwierdzonych programów hodowlanych

Język urzędowy/

Odstępstwa (7)

Język urzędowy/

Data zatwierdzenia programu hodowlanego

(dd.mm.rrrr)

Język urzędowy/

Data cofnięcia uznania związku hodowców (8)

Data zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego (8)

Data, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego (8)

Nazwa

Image

Image

Image

Image

www (6)

Data uznania: (dd.mm.rrrr)

 

 

 

 

 

c)   Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku owiec

Język urzędowy/

Państwo członkowskie

(wpisać nazwę)

Język urzędowy/

Wykaz związków hodowców uznanych przez właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz właściwych organów realizujących programy hodowlane dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku owiec, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012

Język urzędowy/

Wersja

(wstawić dd.mm.rrrr)

1

2

3

4

5

6

Język urzędowy/

Związek hodowców lub właściwy organ

Język urzędowy/

Program hodowlany (9)

Język urzędowy/

Zawieszenie, cofnięcie i ograniczenie w czasie

Język urzędowy/

Nazwa związku hodowców/właściwego organu

Dane kontaktowe

Data uznania związku hodowców

Język urzędowy/

Nazwa rasy objętej zatwierdzonym programem hodowlanym

Dostęp do informacji na temat programu(-ów) hodowlanego(-ych) na stronie internetowej (10)

Język urzędowy/

Obszar geograficzny każdego z zatwierdzonych programów hodowlanych

Język urzędowy/

Odstępstwa (11)

Język urzędowy/

Data zatwierdzenia programu hodowlanego

(dd.mm.rrrr)

Język urzędowy/

Data cofnięcia uznania związku hodowców (12)

Data zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego (12)

Data, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego (12)

Nazwa

Image

Image

Image

Image

www (10)

Data uznania: (dd.mm.rrrr)

 

 

 

 

 

d)   Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku kóz

Język urzędowy/

Państwo członkowskie

(wpisać nazwę)

Język urzędowy/

Wykaz związków hodowców uznanych przez właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz właściwych organów realizujących programy hodowlane dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku kóz, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012

Język urzędowy/

Wersja

(wstawić dd.mm.rrrr)

1

2

3

4

5

6

Język urzędowy/

Związek hodowców lub właściwy organ

Język urzędowy/

Program hodowlany (13)

Język urzędowy/

Zawieszenie, cofnięcie i ograniczenie w czasie

Język urzędowy/

Nazwa związku hodowców/właściwego organu

Dane kontaktowe

Data uznania związku hodowców

Język urzędowy/

Nazwa rasy objętej zatwierdzonym programem hodowlanym

Dostęp do informacji na temat programu(-ów) hodowlanego(-ych) na stronie internetowej (14)

Język urzędowy/

Obszar geograficzny każdego z zatwierdzonych programów hodowlanych

Język urzędowy/

Odstępstwa (15)

Język urzędowy/

Data zatwierdzenia programu hodowlanego

(dd.mm.rrrr)

Język urzędowy/

Data cofnięcia uznania związku hodowców (16)

Data zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego (16)

Data, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego (16)

Nazwa

Image

Image

Image

Image

www (14)

Data uznania: (dd.mm.rrrr)

 

 

 

 

 

e)   Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku koniowatych

Język urzędowy/

Państwo członkowskie

(wpisać nazwę)

Język urzędowy/

Wykaz związków hodowców uznanych przez właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz właściwych organów realizujących programy hodowlane dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku koniowatych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012

Język urzędowy/

Wersja

(wstawić dd.mm.rrrr)

1

2

3

4

5

6

7

Język urzędowy/

Związek hodowców lub właściwy organ

Język urzędowy/

Program hodowlany (17)

Język urzędowy/

Zawieszenie, cofnięcie i ograniczenie w czasie

Język urzędowy/

Nazwa związku hodowców/właściwego organu

Dane kontaktowe

Data uznania związku hodowców

Język urzędowy/

Nazwa rasy objętej zatwierdzonym programem hodowlanym

Dostęp do informacji na temat programu(-ów) hodowlanego(-ych) na stronie internetowej (18)

Język urzędowy/

Obszar geograficzny każdego z zatwierdzonych programów hodowlanych

Język urzędowy/

Odstępstwa (19)

Język urzędowy/

Data zatwierdzenia programu hodowlanego

(dd.mm.rrrr)

Język urzędowy/

Księga hodowlana pochodzenia rasy (20)

Nazwa związku hodowców/właściwego organu

Dane kontaktowe

Język urzędowy/

Data cofnięcia uznania związku hodowców (21)

Data zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego (21)

Data, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego (21)

Nazwa

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Data uznania: (dd.mm.rrrr)

 

 

 

 

Nazwa

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Przedsiębiorstwa hodowlane utrzymujące rejestry hodowlane dla mieszańców świń

Język urzędowy/

Państwo członkowskie

(wpisać nazwę)

Język urzędowy/

Wykaz przedsiębiorstw hodowlanych, uznanych przez właściwe organy zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1012 i realizujących programy hodowlane dotyczące mieszańców świń (23), o którym mowa w art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia

Język urzędowy/

Wersja

(wstawić dd.mm.rrrr)

1

2

3

4

5

6

7

Język urzędowy/

Przedsiębiorstwo hodowlane

Język urzędowy/Program hodowlany (24)

Język urzędowy/

Zawieszenie, cofnięcie i ograniczenie w czasie

Język urzędowy/

Nazwa przedsiębiorstwa hodowlanego

Dane kontaktowe

Data uznania przedsiębiorstwa hodowlanego

Język urzędowy/

Nazwy ras, linii lub krzyżówek objętych zatwierdzonymi programami hodowlanymi/

Dostęp do informacji na temat programu(-ów) hodowlanego(-ych) na stronie internetowej (25)

Język urzędowy/

Obszar geograficzny każdego realizowanego programu hodowlanego

Język urzędowy/

Data zatwierdzenia programu hodowlanego (dd.mm.rrrr)

Język urzędowy/

Data cofnięcia uznania przedsiębiorstwa hodowlanego (26)

Data zawieszenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego (26)

Data, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego (26)

Nazwa rasy lub linii czystorasowej

Nazwa krzyżówki

Nazwa

Image

Image

Image

Image

www (25)

Data uznania: (dd.mm.rrrr)

 

 

 

 

 


(1)  Każdy wiersz tabeli należy wypełnić osobno dla każdego programu hodowlanego realizowanego przez związek hodowców.

(2)  Jeśli istnieje.

(3)  W stosownych przypadkach wskazać jedno z poniższych odstępstw:

„1”

tworzenie nowej rasy (art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„2”

odtworzenie rasy (art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„3”

podniesienie statusu potomstwa zwierząt zarejestrowanych w sekcjach dodatkowych poprzez wpisanie do sekcji głównej księgi hodowlanej (część 1 rozdział III pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„4”

dla programu hodowlanego realizowanego dla zagrożonych ras, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) 2016/1012.

(4)  W stosownych przypadkach podać następujące informacje

„A

dd.mm.rrrr” w przypadku daty cofnięcia uznania związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„B

dd.mm.rrrr” w przypadku daty zawieszenia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„C

dd.mm.rrrr” w przypadku daty cofnięcia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„D

dd.mm.rrrr” w przypadku daty, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego.

(5)  Każdy wiersz tabeli należy wypełnić osobno dla każdego programu hodowlanego realizowanego przez związek hodowców.

(6)  Jeśli istnieje.

(7)  W stosownych przypadkach wskazać jedno z poniższych odstępstw:

„1”

tworzenie nowej rasy (art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„2”

odtworzenie rasy (art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„3”

podniesienie statusu potomstwa zwierząt zarejestrowanych w sekcjach dodatkowych poprzez wpisanie do sekcji głównej księgi hodowlanej (część 1 rozdział III pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„4”

dla programu hodowlanego realizowanego dla zagrożonych ras, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) 2016/1012.

(8)  W stosownych przypadkach podać następujące informacje

„A

dd.mm.rrrr” w przypadku daty cofnięcia uznania związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„B

dd.mm.rrrr” w przypadku daty zawieszenia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„C

dd.mm.rrrr” w przypadku daty cofnięcia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„D

dd.mm.rrrr” w przypadku daty, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego.

(9)  Każdy wiersz tabeli należy wypełnić osobno dla każdego programu hodowlanego realizowanego przez związek hodowców.

(10)  Jeśli istnieje.

(11)  W stosownych przypadkach wskazać jedno z poniższych odstępstw:

„1”

tworzenie nowej rasy (art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„2”

odtworzenie rasy (art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„3”

podniesienie statusu potomstwa zwierząt zarejestrowanych w sekcjach dodatkowych poprzez wpisanie do sekcji głównej księgi hodowlanej (część 1 rozdział III pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„4”

dla programu hodowlanego realizowanego dla zagrożonych ras, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) 2016/1012.

(12)  W stosownych przypadkach podać następujące informacje

„A

dd.mm.rrrr” w przypadku daty cofnięcia uznania związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„B

dd.mm.rrrr” w przypadku daty zawieszenia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„C

dd.mm.rrrr” w przypadku daty cofnięcia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„D

dd.mm.rrrr” w przypadku daty, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego.

(13)  Każdy wiersz tabeli należy wypełnić osobno dla każdego programu hodowlanego realizowanego przez związek hodowców.

(14)  Jeśli istnieje.

(15)  W stosownych przypadkach wskazać jedno z poniższych odstępstw:

„1”

tworzenie nowej rasy (art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„2”

odtworzenie rasy (art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„3”

podniesienie statusu potomstwa zwierząt zarejestrowanych w sekcjach dodatkowych poprzez wpisanie do sekcji głównej księgi hodowlanej (część 1 rozdział III pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„4”

dla programu hodowlanego realizowanego dla zagrożonych ras, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) 2016/1012.

(16)  W stosownych przypadkach podać następujące informacje

„A

dd.mm.rrrr” w przypadku daty cofnięcia uznania związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„B

dd.mm.rrrr” w przypadku daty zawieszenia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„C

dd.mm.rrrr” w przypadku daty cofnięcia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„D

dd.mm.rrrr” w przypadku daty, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego.

(17)  Każdy wiersz tabeli należy wypełnić osobno dla każdego programu hodowlanego realizowanego przez związek hodowców.

(18)  Jeśli istnieje.

(19)  W stosownych przypadkach wskazać jedno z poniższych odstępstw:

„1”

tworzenie nowej rasy (art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„2”

odtworzenie rasy (art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„3”

dla programu hodowlanego realizowanego dla zagrożonych ras, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 24 rozporządzenia (UE) 2016/1012;

„4”

zakaz lub ograniczenie pobierania nasienia do sztucznego unasienniania lub pozyskiwania oocytów do wytwarzania zarodków lub pozyskiwania zarodków w celu ich transferu (art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1012).

(20)  Podać informacje, jeżeli księga hodowlana jest utrzymywana przez związek hodowców/właściwy organ inny niż związek hodowców/właściwy organ określony w kolumnie 1.

(21)  W stosownych przypadkach podać następujące informacje

„A

dd.mm.rrrr” w przypadku daty cofnięcia uznania związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„B

dd.mm.rrrr” w przypadku daty zawieszenia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„C

dd.mm.rrrr” w przypadku daty cofnięcia zatwierdzenia związku hodowców (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„D

dd.mm.rrrr” w przypadku daty, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego.

(22)  Podać 3-cyfrowy kod kraju i 3-cyfrowy kod bazy danych, stosownie do potrzeb.

(23)  Zgodnie z definicją w art. 2 ust. 10 rozporządzenia (UE) 2016/1012.

(24)  Każdy wiersz tabeli należy wypełnić osobno dla każdego programu hodowlanego realizowanego przez przedsiębiorstwo hodowlane.

(25)  Jeśli istnieje.

(26)  W stosownych przypadkach podać następujące informacje

„A

dd.mm.rrrr” w przypadku daty cofnięcia uznania przedsiębiorstwa hodowlanego (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„B

dd.mm.rrrr” w przypadku daty zawieszenia zatwierdzenia programu hodowlanego (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„C

dd.mm.rrrr” w przypadku daty cofnięcia zatwierdzenia programu hodowlanego (art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1012);

„D

dd.mm.rrrr” w przypadku daty, do której ograniczone jest zatwierdzenie programu hodowlanego.