31.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/368


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/585

z dnia 14 lipca 2016 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących norm i formatów danych dla danych referencyjnych instrumentów finansowych i środków technicznych dotyczących uzgodnień, jakie zostaną dokonane pomiędzy Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwymi organami

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), a w szczególności jego art. 27 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do celów skutecznego monitorowania rynku przez właściwe organy dane referencyjne dotyczące instrumentów finansowych powinny być zgłaszane w jednolitym formacie i zgodnie z uniwersalnymi normami.

(2)

Sprawozdawczość i publikowanie danych referencyjnych w formie elektronicznej, nadającej się do przetwarzania automatycznego oraz pobrania ułatwia efektywne wykorzystanie i wymianę tych danych.

(3)

Szybkie otrzymywanie danych referencyjnych w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu lub będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu lub za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje umożliwia właściwym organom oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zapewnienie jakości danych oraz skuteczne monitorowanie rynku, co przyczynia się do integralności rynku.

(4)

W celu zapewnienia, aby systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje przedkładały kompletne i dokładne dane referencyjne oraz aby właściwe organy miały możliwość skutecznego odbioru i wykorzystania tych danych w sposób terminowy, należy ustanowić odpowiedni harmonogram przedkładania danych. Należy zapewnić odpowiednią ilość czasu na stwierdzenie nieścisłości lub niekompletności tych danych przed ich publikacją. W celu zapewnienia, aby dane referencyjne były spójne z odpowiednimi informacjami zgłaszanymi zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, właściwe organy powinny stosować dane referencyjne dotyczące danego dnia do zatwierdzania i wymiany sprawozdań dotyczących transakcji realizowanych w tym samym dniu.

(5)

Zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 nadawcy i odbiorcy danych referencyjnych muszą zapewnić skuteczny odbiór, efektywną wymianę i jakość danych oraz ich spójność z odpowiednimi sprawozdaniami z transakcji określonymi w art. 26 tego rozporządzenia. Systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje powinny zatem dostarczać kompletne i dokładne dane referencyjne i bezzwłocznie informować właściwe organy o stwierdzonej niekompletności lub nieścisłości dostarczonych już danych. Powinny również utrzymywać adekwatne systemy i mechanizmy kontroli w celu dokładnego, kompletnego i terminowego dostarczania danych referencyjnych.

(6)

Do celów efektywnego wykorzystania i wymiany danych referencyjnych oraz w celu zapewnienia, aby dane referencyjne były spójne z odpowiednimi danymi dostarczonymi w sprawozdaniach z transakcji, systemy obrotu oraz podmioty systematycznie internalizujące transakcje muszą oprzeć identyfikację instrumentów finansowych i podmiotów prawnych, które mają zostać zawarte w danych referencyjnych, na uniwersalnie przyjętych normach. W szczególności, a także w celu zapewnienia, aby dane referencyjne były dopasowane do odpowiednich sprawozdań z transakcji, systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje powinny zadbać o uzyskanie i ujęcie w zgłaszanych danych międzynarodowych kodów identyfikujących papiery wartościowe zgodnie z normą ISO 6166 dotyczącą zgłaszanych instrumentów finansowych.

(7)

Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem oraz przepisy ustanowione rozporządzeniem (UE) nr 600/2014 były stosowane od tej samej daty.

(8)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji Europejskiej przez ESMA.

(9)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Treść, normy, forma i format danych referencyjnych

Systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje dostarczają właściwym organom wszystkie szczegółowe dane referencyjne dotyczące instrumentów finansowych („dane referencyjne”), o których mowa w tabeli 3 załącznika, które odnoszą się do danego instrumentu finansowego. Wszystkie dostarczone szczegółowe informacje przedkładane są zgodnie z normami i formatami określonymi w tabeli 3 załącznika, w formie elektronicznej i nadającej się do przetwarzania automatycznego oraz we wspólnym szablonie w formacie XML zgodnie z metodologią ISO 20022.

Artykuł 2

Harmonogram dostarczania danych referencyjnych właściwym organom

1.   Systemy obrotu oraz podmioty systematycznie internalizujące transakcje dostarczają właściwemu dla nich organowi do godz. 21.00 czasu środkowoeuropejskiego każdego dnia, w którym są otwarte dla obrotu, dane referencyjne dotyczące wszystkich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu lub będących przedmiotem obrotu, w tym tych, w odniesieniu do których zlecenia lub kwotowania są wprowadzane za pośrednictwem ich systemu, przed godz. 18.00 czasu środkowoeuropejskiego tego dnia.

2.   W przypadku gdy instrument finansowy jest dopuszczony do obrotu lub jest przedmiotem obrotu, w tym w przypadku gdy zlecenie lub kwotowanie wprowadzane jest po raz pierwszy, po godz. 18.00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu, w którym system obrotu lub podmiot systematycznie internalizujący transakcje jest otwarty dla obrotu, dane referencyjne dotyczące danego instrumentu finansowego dostarczane są do godz. 21.00 czasu środkowoeuropejskiego następnego dnia, w którym system obrotu lub podmiot systematycznie internalizujący transakcje jest otwarty dla obrotu.

Artykuł 3

Identyfikacja instrumentów finansowych i podmiotów prawnych

1.   Przed rozpoczęciem obrotu instrumentem finansowym w systemie obrotu lub przez podmiot systematycznie internalizujący transakcje dany system obrotu lub podmiot systematycznie internalizujący transakcje uzyskuje dla danego instrumentu finansowego międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) ISO 6166.

2.   Systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje zapewniają, aby kody identyfikatorów podmiotów prawnych zawarte w dostarczonych danych referencyjnych były zgodne z normą ISO 17442: 2012, aby dotyczyły danego emitenta oraz aby były wymienione w bazie globalnych identyfikatorów podmiotów prawnych prowadzonej przez centralną jednostkę operacyjną wyznaczoną przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. Identyfikatorów Podmiotów Prawnych.

Artykuł 4

Uzgodnienia zapewniające skuteczny odbiór danych referencyjnych

1.   Właściwe organy monitorują i oceniają kompletność danych referencyjnych, które otrzymują od systemu obrotu lub podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, oraz zgodność tych danych z normami i formatami określonymi w tabeli 3 załącznika.

2.   Po otrzymaniu danych referencyjnych w odniesieniu do każdego dnia, w którym systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje są otwarte dla obrotu, właściwe organy powiadamiają systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje o wszelkiej niekompletności tych danych oraz o wszelkim niedostarczeniu danych referencyjnych w terminach określonych w art. 2.

3.   ESMA monitoruje i ocenia kompletność danych referencyjnych, które otrzymuje od właściwych organów, oraz zgodność tych danych z normami i formatami określonymi w tabeli 3 załącznika.

4.   Po otrzymaniu danych referencyjnych od właściwych organów ESMA powiadamia je o wszelkiej niekompletności tych danych oraz o wszelkim niedostarczeniu danych referencyjnych w terminach określonych w art. 7 ust. 1.

Artykuł 5

Uzgodnienia zapewniające jakość danych referencyjnych

Właściwe organy przeprowadzają oceny jakości w odniesieniu do treści i dokładności danych referencyjnych otrzymanych na podstawie art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 co najmniej raz na kwartał.

Artykuł 6

Metody i uzgodnienia dotyczące dostarczania danych referencyjnych

1.   Systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje zapewniają dostarczanie kompletnych i dokładnych danych referencyjnych swoim właściwym organom zgodnie z art. 1 i 3.

2.   Systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje określają metody i uzgodnienia umożliwiające im identyfikację niekompletnych lub niedokładnych uprzednio przedłożonych danych referencyjnych. System obrotu lub podmiot systematycznie internalizujący transakcje, który stwierdzi niekompletność lub niedokładność przedłożonych danych referencyjnych, niezwłocznie powiadamia swój właściwy organ i przekazuje temu właściwemu organowi kompletne i prawidłowe odpowiednie dane referencyjne bez nieuzasadnionej zwłoki.

Artykuł 7

Uzgodnienia zapewniające efektywną wymianę i publikację danych referencyjnych

1.   Właściwe organy przekazują kompletne i dokładne dane referencyjne ESMA każdego dnia najpóźniej o godz. 23.59 czasu środkowoeuropejskiego przy użyciu bezpiecznego elektronicznego kanału komunikacji utworzonego w tym celu między właściwymi organami a ESMA.

2.   Następnego dnia po otrzymaniu danych referencyjnych zgodnie z ust. 1 ESMA konsoliduje dane otrzymane od każdego z właściwych organów.

3.   ESMA udostępnia skonsolidowane dane wszystkim właściwym organom najpóźniej o godz. 08.00 czasu środkowoeuropejskiego następnego dnia po ich otrzymaniu przy użyciu bezpiecznych elektronicznych kanałów komunikacji, o których mowa w ust. 1.

4.   Właściwe organy wykorzystują dane skonsolidowane dotyczące danego dnia w celu zatwierdzenia sprawozdań z transakcji w odniesieniu do transakcji zrealizowanych w danym dniu i zgłoszonych zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

5.   Każdy właściwy organ wykorzystuje dane skonsolidowane dla danego dnia do wymiany sprawozdań z transakcji przedłożonych w danym dniu zgodnie z art. 26 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

6.   ESMA publikuje dane referencyjne w formie elektronicznej, możliwej do pobrania i nadającej się do przetwarzania automatycznego.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty, o której mowa w art. 55 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Objaśnienia do tabeli 3

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny

{CFI_CODE}

6 znaków

Kod CFI według ISO 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod kraju zgodnie z kodem kraju ISO 3166-1 alpha-2

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Format daty i czasu według ISO 8601

Data i czas w następującym formacie:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„RRRR” oznacza rok,

„MM” oznacza miesiąc,

„DD” oznacza dzień,

„T” – oznacza, że należy użyć litery „T”

„hh” oznacza godzinę,

„mm” oznacza minutę,

„ss.dddddd” oznacza sekundę i ułamek sekundy,

Z oznacza czas UTC.

Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

{DATEFORMAT}

Format daty według ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie:

RRRR-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr łącznie, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry ułamkowe

Pole numeryczne na wartości dodatnie i ujemne.

separatorem dziesiętnym jest „,” (przecinek);

liczby ujemne są poprzedzone znakiem „-” (minus);

Podaje się wartości zaokrąglone, ale nie okrojone.

{INDEX}

4 znaki alfabetyczne

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

{INTEGER-n}

Liczba całkowita do n cyfr łącznie

Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN jak określono w ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego jak określono w ISO 17442.

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Identyfikator rynku jak określono w ISO 10383

{FISN}

35 znaków alfanumerycznych

Kod FISN jak określono w ISO 18774


Tabela 2

Klasyfikacja towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji do celów tabeli 3 (pola 35–37)

Produkt bazowy

Podrodzaj produktu

Dalszy podrodzaj produktu

„AGRI” – rolnicze

„GROS” – ziarna i nasiona oleiste

„FWHT” – pszenica paszowa

„SOYB” – nasiona soi

„CORN” – kukurydza zwyczajna

„RPSD” – rzepak

„RICE” – ryż

„OTHR” – inne

„SOFT” – miękkie

„CCOA” – kakao

„ROBU” – kawa robusta

„WHSG” – cukier biały

„BRWN” – cukier surowy

„OTHR” – inne

„POTA” – ziemniaki

 

„OOLI” – oliwa z oliwek

„LAMP” – lampante

„DIRY”– mleczne

 

„FRST” – leśne

 

„SEAF” – owoce morza

 

„LSTK” – zwierzęta gospodarskie

 

„GRIN” – ziarno

„MWHT” – pszenica na przemiał

„NRGY” – energia

„ELEC” – elektryczność

„BSLD” – obciążenie podstawowe

„FITR” – finansowe prawa przesyłowe

„PKLD” – obciążenie szczytowe

„OFFP” – obciążenie pozaszczytowe

„OTHR” – inne

„NGAS” – gaz ziemny

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OILP” – ropa naftowa

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – Biodiesel

„BRNX” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadyjski

„COND” – kondensat

„DSEL” – olej napędowy

„DUBA” – Dubaj

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – paliwo

„FOIL” – paliwo olejowe

„GOIL” – olej pędny

„GSLN” – benzyna

„HEAT” – olej opałowy

„JTFL” – paliwo do silników odrzutowych

„KERO” – nafta

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – nafta

„NGLO” – NGL

„TAPO” – Tapis

„URAL” – Ural

„WTIO” – WTI

„COAL” – węgiel

„INRG” – inter energy

„RNNG” – energia odnawialna

„LGHT” – lekkie frakcje

„DIST” – destylaty

 

„ENVR” – środowiskowe

„EMIS” – emisje

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – inne

„WTHR” – pogoda

„CRBR” – związane z węglem

 

„FRGT” – fracht

„WETF” – ładunki mokre

„TNKR” – zbiornikowce

„DRYF” – ładunki suche

„DBCR” – masowce do ładunków suchych

„CSHP” – kontenerowce

 

„FRTL” – nawozy

„AMMO” – amoniak

„DAPH” – DAP (fosforan diamonu)

„PTSH” – potas

„SLPH” – siarka

„UREA” – mocznik

„UAAN” – UAN (mocznik i azotan amonu)

 

„INDP” – produkty przemysłowe

„CSTR” – budownictwo

„MFTG” – produkcja

 

„METL” – metale

„NPRM” – nieszlachetne

„ALUM” – aluminium

„ALUA” – stop aluminium

„CBLT” – kobalt

„COPR” – miedź

„IRON” – ruda żelaza

„LEAD” – ołów

„MOLY” – molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikiel

„STEL” – stal

„TINN” – cyna

„ZINC” – cynk

„OTHR” – inne

„PRME” – szlachetne

„GOLD” – złoto

„SLVR”– srebro

„PTNM” – platyna

„PLDM” – pallad

„OTHR” – inne

„MCEX” – złożone surowce egzotyczne (Multi Commodity Exotic)

 

 

„PAPR” – papier

„CBRD” – papier do produkcji tektury falistej

„NSPT” – papier gazetowy

„PULP” – masa papiernicza

„RCVP” – makulatura

 

„POLY” – polipropylen

„PLST” – tworzywa sztuczne

 

„INFL” – inflacja

 

 

„OEST” – oficjalne statystyki gospodarcze

 

 

„OTHC” – inne C10, zgodnie z tabelą 10.1 w sekcji 10 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 (1).

 

 

„OTHR” – inne

 

 


Tabela 3

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu jako dane referencyjne instrumentu finansowego

Nr

POLE

INFORMACJE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU

FORMAT I NORMY, KTÓRE NALEŻY STOSOWAĆ W SPRAWOZDAWCZOŚCI

Ogólne informacje

1

Kod identyfikacyjny instrumentu

Kod wykorzystywany do identyfikacji instrumentu finansowego.

{ISIN}

2

Pełna nazwa instrumentu

Pełna nazwa instrumentu finansowego.

{ALPHANUM-350}

3

Klasyfikacja instrumentu

Taksonomia wykorzystywana do klasyfikacji instrumentu finansowego.

Należy podać kompletny i poprawny kod CFI.

{CFI_CODE}

4

Wskaźnik towarowego instrumentu pochodnego lub instrumentu pochodnego bazującego na uprawnieniach do emisji

Wskazanie, czy instrument finansowy mieści się w zakresie definicji towarowego instrumentu pochodnego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 lub czy jest instrumentem pochodnym powiązanym z uprawnieniami do emisji, o którym mowa w sekcji C pkt 4 załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE.

„prawda” – Tak

„fałsz” – Nie

Pola dotyczące emitenta

5

Identyfikator emitenta lub operatora systemu obrotu

LEI emitenta lub operatora systemu obrotu.

{LEI}

Pola dotyczące systemu obrotu

6

System obrotu

Kod MIC segmentu dla systemu obrotu lub podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, jeśli jest dostępny; w innym przypadku operacyjny MIC.

{MIC}

7

Skrócona nazwa instrumentu finansowego

Skrócona nazwa instrumentu finansowego zgodnie z ISO 18774.

{FISN}

8

Wniosek o dopuszczenie do obrotu przez emitenta

Wskazanie, czy emitent instrumentu finansowego wystąpił o zezwolenie na obrót swoim instrumentem finansowym w systemie obrotu lub o dopuszczenie do obrotu bądź zatwierdził taki obrót lub dopuszczenie do obrotu.

„prawda” – Tak

„fałsz” – Nie

9

Data zatwierdzenia dopuszczenia do obrotu

Data i godzina zatwierdzenia przez emitenta dopuszczenia do obrotu lub obrotu jego instrumentami finansowymi w systemie obrotu.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Data wniosku o dopuszczenie do obrotu

Data i godzina wniosku o dopuszczenie do obrotu w systemie obrotu.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Data dopuszczenia do obrotu lub data pierwszej transakcji

Data i godzina dopuszczenia do obrotu w danym systemie obrotu lub data i godzina, kiedy instrument stał się po raz pierwszy przedmiotem obrotu, bądź kiedy zlecenie lub kwotowanie zostało po raz pierwszy otrzymane przez system obrotu.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Data zakończenia obrotu

Jeżeli dotyczy, data i godzina, kiedy instrument finansowy przestaje być przedmiotem obrotu lub przestaje być dopuszczony do obrotu w systemie obrotu.

{DATE_TIME_FORMAT}

Pola dotyczące wartości nominalnych

13

Waluta nominalna 1

Waluta, w której denominowane są wartości nominalne.

W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową lub pochodnego instrumentu walutowego będzie to waluta nominalna „pierwszej nogi” lub waluta 1 pary.

W przypadku opcji na swapy, których swap bazowy jest jednowalutowy, będzie to waluta nominalna swapu bazowego. W przypadku opcji na swapy, których swap bazowy jest wielowalutowy, będzie to waluta nominalna „pierwszej nogi” swapu.

{CURRENCYCODE_3}

Pola dotyczące obligacji i innego rodzaju papierów dłużnych

14

Całkowita wyemitowana kwota nominalna

Całkowita wyemitowana kwota nominalna w wartości pieniężnej.

{DECIMAL-18/5}

15

Termin zapadalności

Termin zapadalności instrumentu finansowego.

Pole dotyczy instrumentów dłużnych z określonym terminem zapadalności.

{DATEFORMAT}

16

Waluta wartości nominalnej

Waluta wartości nominalnej instrumentów dłużnych.

{CURRENCYCODE_3}

17

Wartość nominalna na jednostkę/minimalna wartość obrotu

Wartość nominalna każdego instrumentu. Jeżeli wartość ta nie jest dostępna, należy podać minimalną wartość obrotu.

{DECIMAL-18/5}

18

Stała stopa oprocentowania

Stała stopa procentowa zwrotu z tytułu instrumentu dłużnego, w przypadku gdy jest on utrzymywany do terminu zapadalności, wyrażona jako wartość procentowa.

{DECIMAL-11/10}

Wyrażona w procentach (np. 7,0 oznacza 7 %, a 0,3 oznacza 0,3 %)

19

Identyfikator indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

Jeżeli identyfikator istnieje.

{ISIN}

20

Nazwa indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

Jeżeli identyfikator nie istnieje, nazwa indeksu.

{INDEX}

Lub

{ALPHANUM-25} – jeżeli nazwa indeksu nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

21

Termin indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu.

Termin indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Termin wyrażony jest w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach.

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK” – tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR” – lata

22

Spread punktów bazowych indeksu/wskaźnika obligacji o zmiennym oprocentowaniu

Liczba punktów bazowych powyżej lub poniżej indeksu stosowanego do obliczania ceny

{INTEGER-5}

23

Uprzywilejowanie obligacji

Określenie rodzaju obligacji: dług uprzywilejowany, typu mezzanine, podporządkowany (subordinated lub junior).

„SNDB” – dług uprzywilejowany

„MZZD” – dług typu mezzanine

„SBOD” – dług podporządkowany (subordinated debt)

„JUND” – dług podrzędny (junior debt)

Pola dotyczące instrumentów pochodnych i sekurytyzowanych instrumentów pochodnych

24

Termin zapadalności

Termin zapadalności instrumentu finansowego.

Pole dotyczy wyłącznie instrumentów pochodnych z określonym terminem zapadalności.

{DATEFORMAT}

25

Mnożnik ceny

Liczba jednostek instrumentu bazowego reprezentowana przez jeden kontrakt pochodny.

W odniesieniu do kontraktu typu future lub opcji indeksowej – kwota przypadająca na każdy punkt indeksu.

W odniesieniu do kontraktów typu spread bet – zmiany ceny instrumentu bazowego, na którym opiera się spread bet.

{DECIMAL-18/17}

26

Kod instrumentu bazowego

Kod ISIN instrumentu bazowego.

W odniesieniu do ADR, GDR i podobnych instrumentów – kod ISIN instrumentu finansowego, na którym instrumenty te są oparte.

W odniesieniu do obligacji zamiennych – kod ISIN instrumentu, w który obligacja może zostać przekształcona.

W odniesieniu do instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, które mają instrument bazowy – kod ISIN instrumentu bazowego, jeżeli instrument bazowy jest dopuszczony do obrotu lub jest przedmiotem obrotu w systemie obrotu. W przypadku gdy instrumentem bazowym jest dywidenda w formie akcji – kod ISIN powiązanej akcji uprawniającej do dywidendy będącej instrumentem bazowym.

W odniesieniu do swapów ryzyka kredytowego podaje się kod ISIN zobowiązania referencyjnego.

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest indeks, który posiada ISIN – kod ISIN tego indeksu.

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest koszyk, należy podać kody ISIN każdego ze składników koszyka, które są dopuszczone do obrotu lub są przedmiotem obrotu w systemie obrotu. Pola 26 i 27 należy wypełnić tyle razy, ile jest konieczne, aby wymienić wszystkie instrumenty w koszyku.

{ISIN}

27

Emitent bazowy

W przypadku gdy instrument jest powiązany z emitentem, a nie z pojedynczym instrumentem – kod LEI emitenta.

{LEI}

28

Nazwa indeksu bazowego

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest indeks – nazwa indeksu.

{INDEX}

Lub

{ALPHANUM-25} – jeżeli nazwa indeksu nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

29

Termin indeksu bazowego

W przypadku gdy instrumentem bazowym jest indeks – termin indeksu.

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK” – tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR” – lata

30

Rodzaj opcji

Wskazanie, czy kontrakt pochodny jest opcją kupna (prawo do zakupu danego składnika aktywów bazowych) lub opcją sprzedaży (prawo do sprzedaży danego składnika aktywów bazowych) lub czy w chwili wykonania nie można stwierdzić, czy chodzi o opcję kupna czy opcję sprzedaży. W przypadku opcji na swapy jest to:

opcja sprzedaży – w przypadku swapowej opcji sprzedaży, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako uprawniony do otrzymania stałej stopy.

opcja kupna – w przypadku swapowej opcji kupna, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako uprawniony do zapłaty stałej stopy.

W przypadku górnych i dolnych limitów jest to:

opcja sprzedaży w przypadku dolnego limitu.

opcja kupna w przypadku górnego limitu. Pole dotyczy wyłącznie instrumentów pochodnych, które są opcjami lub warrantami.

„PUTO” – opcja sprzedaży

„CALL” – opcja kupna

„OTHR” – jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna, czy opcję sprzedaży

31

Kurs wykonania

Przewidywana cena, po jakiej posiadacz będzie musiał zakupić lub sprzedać instrument bazowy, lub wskazanie, że w chwili wykonania cena ta nie może zostać określona.

Pole dotyczy jedynie opcji lub warrantów, jeżeli kurs wykonania może zostać określony w chwili wykonania.

W przypadku gdy cena nie jest obecnie dostępna, ale jej ustalanie jest w toku, należy wpisać „PNDG”.

Jeżeli kurs wykonania nie ma zastosowania, pola nie należy wypełniać.

{DECIMAL-18/13} jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna

{DECIMAL-11/10} jeżeli cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu

{DECIMAL-18/17} jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe

„PNDG” jeżeli cena jest nieznana

32

Waluta kursu wykonania

Waluta, w której wyrażony jest kurs wykonania

{CURRENCYCODE_3}

33

Sposób wykonania opcji

Wskazanie, czy opcja może zostać wykonana jedynie w jednym określonym terminie (opcja europejska, opcja azjatycka), w jednym z wielu z góry określonych terminów (opcja bermudzka) lub w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania kontraktu (opcja amerykańska).

Pole to ma zastosowanie jedynie w przypadku opcji, warrantów i certyfikatów o uprawnieniach do płatności.

„EURO” – opcja europejska

„AMER” – opcja amerykańska

„ASIA” – opcja azjatycka

„BERM” – opcja bermudzka

„OTHR” – inny rodzaj opcji

34

Rodzaj dostawy

Wskazanie, czy instrument finansowy jest rozliczany w ramach dostawy fizycznej czy gotówkowo.

Jeżeli rodzaj dostawy nie może zostać określony w chwili wykonania, należy wpisać „OPTL”

Pole dotyczy wyłącznie instrumentów pochodnych.

„PHYS” – rozliczenie w ramach dostawy fizycznej

„CASH” – rozliczenie gotówkowe

„OPTL” – opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią

Towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne na uprawnienia do emisji

35

Produkt bazowy

Produkt bazowy dla danej klasy aktywów bazowych jak określono w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „produkt bazowy” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

36

Podrodzaj produktu

Podrodzaj produktu bazowego dla danej klasy aktywów bazowych jak określono w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.

W przypadku tego pola zakłada się istnienie produktu bazowego.

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

37

Dalszy podrodzaj produktu

Dalszy podrodzaj produktu bazowego dla danej klasy aktywów bazowych jak określono w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.

W przypadku tego pola zakłada się istnienie podrodzaju produktu bazowego.

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „dalszy podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

38

Rodzaj transakcji

Rodzaj transakcji określony przez system obrotu

„FUTR” – kontrakty typu future

„OPTN” – opcje

„TAPO” – TAPO

„SWAP” – SWAPY

„MINI” – Minis

„OTCT” – transakcje pozagiełdowe

„ORIT” – transakcje bezwarunkowe typu outright

„CRCK” – Crack

„DIFF” – swapy różnicowe

„OTHR” – inne

39

Rodzaj końcowej ceny

Rodzaj ceny końcowej określony przez system obrotu

„ARGM” – Argus/McCloskey

„BLTC” – Baltic

„EXOF” – Exchange

„GBCL” – GlobalCOAL

„IHSM” – IHS McCloskey

„PLAT” – Platts

„OTHR” – inne

Instrumenty pochodne na stopę procentową

Pola w tej sekcji należy wypełnić tylko w odniesieniu do instrumentów, których instrumentem bazowym jest niefinansowy instrument w rodzaju stopy procentowej.

40

Stopa referencyjna

Nazwa stopy referencyjnej

{INDEX}

Lub

{ALPHANUM-25 – jeżeli stopa referencyjna nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

41

Termin kontraktu na stopę procentową

Jeżeli klasą aktywów są stopy procentowe, w polu tym należy wpisać okres obowiązywania kontraktu. Termin wyrażony jest w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach.

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK” – tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR” – lata

42

Waluta nominalna 2

W przypadku swapów wielowalutowych lub swapów walutowych należy podać walutę, w której denominowana jest „druga noga” kontraktu.

W przypadku opcji na swapy, których aktywem bazowym jest swap wielowalutowy, należy podać walutę, w której denominowana jest „druga noga” swapu.

{CURRENCYCODE_3}

43

Stała stopa procentowa „pierwszej nogi”

W stosownych przypadkach należy wskazać zastosowaną stałą stopę procentową obowiązującą w odniesieniu do „pierwszej nogi”.

{DECIMAL -11/10}

Wyrażona w procentach (np. 7,0 oznacza 7 %, a 0,3 oznacza 0,3 %)

44

Stała stopa procentowa „drugiej nogi”

W stosownych przypadkach należy wskazać zastosowaną stałą stopę procentową obowiązującą w odniesieniu do „drugiej nogi”

{DECIMAL -11/10}

Wyrażona w procentach (np. 7,0 oznacza 7 %, a 0,3 oznacza 0,3 %)

45

Zmienna stopa procentowa „drugiej nogi”

W stosownych przypadkach należy podać zastosowaną stopę procentową.

{INDEX}

Lub

{ALPHANUM-25} – jeżeli stopa referencyjna nie jest wymieniona w wykazie {INDEX}

46

Termin „drugiej nogi” kontraktu na stopę procentową

Należy podać okres referencyjny stopy procentowej, który jest ustalany w określonych z góry odstępach czasu przez odniesienie do rynkowej referencyjnej stopy procentowej. Termin wyrażony jest w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach.

{INTEGER-3}+„DAYS” – dni

{INTEGER-3}+„WEEK” – tygodnie

{INTEGER-3}+„MNTH” – miesiące

{INTEGER-3}+„YEAR” – lata

Walutowe instrumenty pochodne

Pola w tej sekcji należy wypełnić tylko w odniesieniu do instrumentów, których instrumentem bazowym jest niefinansowy instrument w rodzaju kursu wymiany.

47

Waluta nominalna 2

W tym polu należy podać walutę stanowiącą instrument bazowy walutę 2 pary walut (walutę 1 należy wpisać w polu 13 dotyczącym waluty nominalnej).

{CURRENCYCODE_3}

48

Rodzaj FX

Rodzaj waluty stanowiącej instrument bazowy

„FXCR” – kursy krzyżowe FX

„FXCR” – rynki wschodzące FX

„FXCR” – główne pary walutowe FX


(1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/583 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych (zob. s. 229 niniejszego Dziennika Urzędowego).