31.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/166


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/576

z dnia 8 czerwca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 27 ust. 10 akapit pierwszy lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwestią o zasadniczym znaczeniu jest umożliwienie społeczeństwu i inwestorom oceny jakości praktyk wykonywania zleceń danej firmy inwestycyjnej i identyfikacji pięciu najlepszych pod względem wolumenu obrotu systemów wykonywania zleceń, w których firmy inwestycyjne wykonywały zlecenia klientów w poprzednim roku. W celu dokonania wiarygodnego porównania i przeanalizowania doboru pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń konieczne jest podanie do wiadomości publicznej informacji przez firmy inwestycyjne odrębnie w odniesieniu do każdej kategorii instrumentów finansowych. Aby móc w pełni ocenić przepływ zleceń klientów do systemów wykonywania zleceń, inwestorzy i ogół społeczeństwa powinni mieć możliwość jasnego ustalenia, czy sama firma inwestycyjna należała do pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń dla każdej kategorii instrumentów finansowych.

(2)

Aby w pełni ocenić poziom jakości wykonywania zleceń uzyskiwanej w systemach wykonywania zleceń stosowanych przez firmy inwestycyjne w celu wykonania zleceń klientów, w tym w systemach wykonywania zleceń w krajach trzecich, firmy inwestycyjne powinny podać do wiadomości publicznej informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do systemów obrotu, animatorów rynku lub innych dostawców płynności lub każdego podmiotu, który pełni w państwie trzecim funkcję podobną do funkcji pełnionych przez wyżej wymienione podmioty.

(3)

W celu dostarczenia dokładnych i porównywalnych informacji należy określić kategorie instrumentów finansowych w oparciu o odpowiednie do celów publikacji ich cechy charakterystyczne. Kategorie instrumentów finansowych powinny być wystarczająco wąskie, aby ujawnić różnice w sposobach wykonywania zleceń między kategoriami, a równocześnie wystarczająco szerokie, aby zagwarantować proporcjonalność nałożonego na firmy inwestycyjne obowiązku sprawozdawczego. Z uwagi na rozpiętość kategorii udziałowych instrumentów finansowych należy podzielić tę kategorię na podkategorie w oparciu o kryterium płynności. Ponieważ płynność jest zasadniczym czynnikiem mającym wpływ na sposób wykonywania zleceń oraz ponieważ systemy wykonywania zleceń często konkurują ze sobą o przyciągnięcie aktywów najczęściej będących przedmiotem obrotu, należy sklasyfikować instrumenty udziałowe według ich płynności zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi w ramach systemu wielkości minimalnej zmiany ceny (tick), jak określono w dyrektywie 2014/65/UE.

(4)

Podając do wiadomości publicznej wykaz pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których firmy inwestycyjne wykonują zlecenia klientów, firmy inwestycyjne powinny podawać do wiadomości publicznej informacje na temat wolumenu i liczby zleceń wykonywanych w każdym systemie wykonywania zleceń, tak aby inwestorzy byli w stanie wyrobić sobie opinię na temat przepływu zleceń klientów od firmy do systemu wykonywania zleceń. W przypadku gdy w odniesieniu do jednej lub kilku kategorii instrumentów finansowych firma inwestycyjna wykonuje jedynie niewielką liczbę zleceń, informacje dotyczące pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń nie byłyby istotne ani reprezentatywne dla uzgodnień związanych z wykonywaniem zleceń. Należy zatem zobowiązać firmy inwestycyjne do wyraźnego wskazania kategorii instrumentów finansowych, w przypadku których wykonują one bardzo niewielkie liczby zleceń.

(5)

W celu zapobieżenia ujawnieniu potencjalnie poufnych danych rynkowych na temat wolumenu działalności prowadzonej przez daną firmę inwestycyjną, wolumen i liczba wykonanych zleceń powinny być wyrażane jako odsetek całkowitego wolumenu i całkowitej liczby zleceń wykonanych przez firmę inwestycyjną dla danej kategorii instrumentów finansowych, a nie jako wartości bezwzględne.

(6)

Należy zobowiązać firmy inwestycyjne do podawania do wiadomości publicznej informacji, które są istotne dla ich praktyk dotyczących wykonywania zleceń. W celu zapewnienia, aby firmy inwestycyjne nie odpowiadały za decyzje dotyczące wykonywania zleceń, za które nie są odpowiedzialne, firmy inwestycyjne powinny ujawniać odsetek zleceń wykonanych w każdym z pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w przypadku których to zleceń wybór systemu wykonywania zleceń został dokonany przez klientów.

(7)

Istnieje szereg czynników, które mogą potencjalnie wpływać na praktyki firm inwestycyjnych dotyczące wykonywania zleceń, takie jak bliskie powiązania pomiędzy firmami inwestycyjnymi i systemami wykonywania zleceń. W związku z potencjalnym poziomem istotności tych czynników należy wymagać ich analizy w ocenie jakości wykonywania zleceń uzyskanej we wszystkich systemach wykonywania zleceń.

(8)

Zróżnicowanie rodzajów zleceń może stanowić ważny czynnik wyjaśniający, w jaki sposób i z jakiego powodu firmy inwestycyjne wykonują zlecenia w danym systemie wykonywania zleceń. Może to również wpływać na sposób, w jaki firma inwestycyjna określi swoje strategie wykonywania zleceń, w tym programowanie inteligentnego przesyłania zleceń na potrzeby realizacji szczegółowych celów tych zleceń. W związku z tym stosowne jest wyraźne zaznaczenie w sprawozdaniu rozróżnienia między poszczególnymi kategoriami rodzajów zleceń.

(9)

W celu właściwego przeanalizowania informacji użytkownicy powinni mieć możliwość odróżnienia systemów wykonywania zleceń stosowanych w przypadku zleceń klientów profesjonalnych od systemów wykonywania zleceń stosowanych w przypadku zleceń klientów detalicznych ze względu na znaczne różnice w sposobie, w jaki firmy inwestycyjne uzyskują możliwie najlepszy wynik dla klientów detalicznych w porównaniu z klientami profesjonalnymi, a mianowicie podczas wykonywania zleceń klientów detalicznych firmy inwestycyjne muszą przede wszystkim ocenić czynniki cenowe i kosztowe. W związku z tym właściwe jest, by informacje dotyczące pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń były podawane odrębnie dla klientów detalicznych i dla klientów profesjonalnych, co umożliwi jakościową ocenę przepływu zleceń do takich systemów.

(10)

W celu spełnienia zobowiązania prawnego do najlepszego wykonywania zleceń firmy inwestycyjne, stosując kryteria najlepszego wykonywania zleceń klientów profesjonalnych, nie będą z zasady korzystać z tych samych systemów obrotu w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, z których korzystają w przypadku innych transakcji. Spowodowane jest to faktem, że transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych stosowane są jako źródło finansowania podlegające zobowiązaniu, że pożyczający zwróci równoważne papiery wartościowe w wyznaczonym w przyszłości terminie, a warunki dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych z zasady określane są dwustronnie pomiędzy stronami przed wykonaniem zlecenia. Dlatego też wybór systemów obrotu dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych jest bardziej ograniczony niż w przypadku innych transakcji, biorąc pod uwagę fakt, że zależy on od konkretnych warunków określonych z wyprzedzeniem pomiędzy stronami oraz od istnienia konkretnego popytu na dane instrumenty finansowe na tych systemach obrotu. Stosowne jest zatem, aby firmy inwestycyjne sporządziły zestawienie pięciu najlepszych pod względem wolumenu obrotu systemów obrotu, w których wykonywały one transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych i podały je do wiadomości publicznej w odrębnym sprawozdaniu, tak aby możliwe było dokonanie oceny jakościowej przepływu zleceń do takich systemów obrotu. Ze względu na szczególny charakter transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz biorąc pod uwagę fakt, że ich duża wielkość prawdopodobnie zakłóciłaby bardziej reprezentatywny zbiór transakcji klientów (tj. transakcji z pominięciem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych), należy również wyłączyć je z tabel dotyczących pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w których firmy inwestycyjne wykonują inne zlecenia klientów.

(11)

Firmy inwestycyjne powinny podawać do wiadomości publicznej ocenę jakości wykonywania zleceń uzyskanej we wszystkich systemach stosowanych przez firmę. Informacja ta zapewni jasny obraz strategii wykonywania zleceń i narzędzi wykorzystywanych do oceny uzyskanej jakości wykonywania zleceń w tych systemach. Informacja ta umożliwi również inwestorom ocenę skuteczności monitorowania przeprowadzanego przez firmy inwestycyjne w odniesieniu do tych systemów wykonywania zleceń.

(12)

Dokonując oceny jakości wykonywania zleceń uzyskanej we wszystkich systemach wykonywania zleceń w odniesieniu do kosztów, firma inwestycyjna powinna dokonać również analizy uzgodnień z tymi systemami, jakie obowiązują ją w odniesieniu do dokonanych lub otrzymanych płatności oraz zniżek, rabatów lub otrzymanych korzyści niepieniężnych. Ocena taka powinna również umożliwić społeczeństwu rozważenie, w jaki sposób takie uzgodnienia wpływają na koszty ponoszone przez inwestora i w jaki sposób są one zgodne z art. 27 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE.

(13)

Stosowne jest także określenie zakresu takiej publikacji i jej istotnych elementów, w tym wykorzystania przez firmy inwestycyjne danych dotyczących jakości wykonywania zleceń udostępnianych przez systemy wykonywania zleceń na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/575 (2).

(14)

Informacje na temat tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń powinny być podawane do publicznej wiadomości co roku i powinny dotyczyć praktyk wykonywania zleceń dla każdej kategorii instrumentów finansowych w celu odnotowania istotnych zmian w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego.

(15)

Firmy inwestycyjne powinny mieć możliwość przyjęcia dodatkowego poziomu sprawozdawczości, który byłby bardziej szczegółowy, pod warunkiem że w takim przypadku dodatkowe sprawozdanie stanowić będzie uzupełnienie, a nie zastąpienie, informacji wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia.

(16)

Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem oraz powiązane przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.

(17)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(18)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu określa się przepisy dotyczące treści i formatu informacji, które mają być podawane co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne w odniesieniu do zleceń klientów wykonywanych w systemach obrotu, przez podmioty systematycznie internalizujące transakcje, animatorów rynku lub innych dostawców płynności lub podmioty wykonujące w państwie trzecim funkcje podobne do tych, które wykonują wyżej wymienione podmioty.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„zlecenie pasywne” oznacza zlecenie wprowadzone do arkusza zleceń, które zapewniło płynność;

b)

„zlecenie agresywne” oznacza zlecenie wprowadzone do arkusza zleceń, które zajęło płynność;

c)

„zlecenie ukierunkowane” oznacza zlecenie, w którym przed wykonaniem zlecenia określony został przez klienta konkretny system wykonywania zleceń.

Artykuł 3

Informacje na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń

1.   Firmy inwestycyjne podają do wiadomości publicznej wykaz pięciu najlepszych pod względem wolumenu obrotu systemów wykonywania zleceń w odniesieniu do wszystkich wykonanych zleceń klientów dla każdej kategorii instrumentów finansowych, o której mowa w załączniku I. Informacje dotyczące klientów detalicznych publikowane są w formacie określonym w tabeli 1 załącznika II, natomiast informacje dotyczące klientów profesjonalnych publikowane są w formacie określonym w tabeli 2 załącznika II. Publikacja nie obejmuje zleceń związanych z transakcjami finansowanymi z użyciem papierów wartościowych i obejmuje następujące informacje:

a)

kategorię instrumentów finansowych;

b)

nazwę i identyfikator systemu wykonywania zleceń;

c)

wolumen zleceń klientów wykonanych w danym systemie wykonywania zleceń, wyrażony jako odsetek całkowitego wolumenu wykonanych zleceń;

d)

liczbę zleceń klientów wykonanych w danym systemie wykonywania zleceń, wyrażoną jako odsetek całkowitej liczby wykonanych zleceń;

e)

odsetek wykonanych zleceń, o których mowa w lit. d), które były zleceniami pasywnymi i agresywnymi;

f)

odsetek zleceń, o których mowa w lit. d), które były zleceniami ukierunkowanymi;

g)

informację, czy w poprzednim roku firma inwestycyjna wykonała średnio mniej niż jedną transakcję na dzień roboczy w odniesieniu do danej kategorii instrumentów finansowych.

2.   Firmy inwestycyjne podają do wiadomości publicznej wykaz pięciu najlepszych pod względem wolumenu obrotu systemów wykonywania zleceń w odniesieniu do wszystkich wykonanych zleceń klientów dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych dla każdej kategorii instrumentów finansowych, o której mowa w załączniku I, w formacie określonym w tabeli 3 załącznika II. Publikacja obejmuje następujące informacje:

a)

wolumen zleceń klientów wykonanych w danym systemie wykonywania zleceń, wyrażony jako odsetek całkowitego wolumenu wykonanych zleceń;

b)

liczbę zleceń klientów wykonanych w danym systemie wykonywania zleceń, wyrażoną jako odsetek całkowitej liczby wykonanych zleceń;

c)

informację, czy w poprzednim roku firma inwestycyjna wykonała średnio mniej niż jedną transakcję na dzień roboczy w odniesieniu do danej kategorii instrumentów finansowych.

3.   Firmy inwestycyjne podają do wiadomości publicznej, w odniesieniu do każdej kategorii instrumentów finansowych, podsumowanie analizy i wniosków, do jakich prowadzi szczegółowe monitorowanie uzyskanej jakości wykonywania zleceń w systemach wykonywania zleceń, w których wykonały one wszystkie zlecenia klientów w poprzednim roku. Informacje te obejmują:

a)

wyjaśnienie względnego znaczenia, jakie firma nadała czynnikom wykonywania zleceń obejmującym cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania zlecenia lub wszelkiego rodzaju inne aspekty, w tym czynniki jakościowe, przy ocenie jakości wykonywania zleceń;

b)

opis wszelkich bliskich powiązań, konfliktów interesów i wspólnej własności w odniesieniu do wszelkich systemów wykonywania zleceń stosowanych do wykonywania zleceń;

c)

opis wszelkich szczególnych uzgodnień z dowolnymi systemami wykonywania zleceń w odniesieniu do dokonanych lub otrzymanych płatności, zniżek, rabatów lub otrzymanych korzyści niepieniężnych;

d)

wyjaśnienie czynników, które doprowadziły do zmiany wykazu systemów wykonywania zleceń zawartego w strategii wykonywania zleceń firmy, gdyby taka zmiana nastąpiła;

e)

wyjaśnienie, w jaki sposób wykonanie zlecenia zależne jest od kategorii klientów, w przypadku gdy firma w różny sposób obsługuje różne kategorie klientów oraz gdy może to wpłynąć na uzgodnienia dotyczące wykonywania zleceń;

f)

wyjaśnienie, czy w przypadku wykonywania zleceń klientów detalicznych pierwszeństwo nadano innym kryteriom niż bezpośrednia cena i koszt, oraz w jaki sposób te inne kryteria były pomocne w osiągnięciu możliwie najlepszego wyniku dla klienta pod względem całkowitego wynagrodzenia;

g)

wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna zastosowała ewentualne dane lub narzędzia dotyczące jakości wykonywania zleceń, w tym wszelkie dane opublikowane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/575;

h)

w stosownych przypadkach – wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna wykorzystała informacje udostępniane przez dostawcę informacji skonsolidowanych (CTP) w rozumieniu art. 65 dyrektywy 2014/65/UE.

Artykuł 4

Format

Firmy inwestycyjne podają do wiadomości publicznej informacje wymagane zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 na swoich stronach internetowych, wypełniając formularze określone w załączniku II, w formacie elektronicznym umożliwiającym przetwarzanie automatyczne i publicznie dostępnym do pobrania, a informacje wymagane zgodnie z art. 3 ust. 3 publikowane są na ich stronach internetowych w formacie elektronicznym publicznie dostępnym do pobrania.

Artykuł 5

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji (zob. s. 152 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK I

Kategorie instrumentów finansowych

a)

Instrumenty udziałowe – akcje i kwity depozytowe

(i)

Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 5 i 6 (od 2 000 transakcji dziennie)

(ii)

Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 3 i 4 (od 80 do 1 999 transakcji dziennie)

(iii)

Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 1 i 2 (od 0 do 79 transakcji dziennie)

b)

Instrumenty dłużne

(i)

Obligacje

(ii)

Instrumenty rynku pieniężnego

c)

Instrumenty pochodne na stopę procentową

(i)

Kontrakty terminowe typu future i opcje dopuszczone do obrotu w systemie obrotu

(ii)

Swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz inne instrumenty pochodne na stopę procentową

d)

Kredytowe instrumenty pochodne

(i)

Kontrakty terminowe typu future i opcje dopuszczone do obrotu w systemie obrotu

(ii)

Inne kredytowe instrumenty pochodne

e)

Walutowe instrumenty pochodne

(i)

Kontrakty terminowe typu future i opcje dopuszczone do obrotu w systemie obrotu

(ii)

Swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz inne walutowe instrumenty pochodne

f)

Instrumenty finansowe będące wynikiem sekurytyzacji

g)

Instrumenty pochodne na akcje

(i)

Opcje i kontrakty terminowe typu future dopuszczone do obrotu w systemie obrotu

(ii)

Swapy i pozostałe instrumenty pochodne na akcje

h)

Sekurytyzowane instrumenty pochodne

(i)

Warranty i certyfikaty

(ii)

Inne sekurytyzowane instrumenty pochodne

i)

Towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne bazujące na uprawnieniach do emisji

(i)

Opcje i kontrakty terminowe typu future dopuszczone do obrotu w systemie obrotu

(ii)

Inne towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne bazujące na uprawnieniach do emisji

j)

Kontrakty różnic kursowych

k)

Produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego (fundusze inwestycyjne typu ETF, giełdowe papiery wartościowe i towary będące przedmiotem obrotu giełdowego)

l)

Uprawnienia do emisji

m)

Inne instrumenty


ZAŁĄCZNIK II

Tabela 1

Kategoria instrumentu

 

Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku

T/N

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco)

Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii

Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii

Odsetek zleceń pasywnych

Odsetek zleceń agresywnych

Odsetek zleceń ukierunkowanych

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

 

 

 

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

 

 

 

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

 

 

 

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

 

 

 

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

 

 

 


Tabela 2

Kategoria instrumentu

 

Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku

T/N

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco)

Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii

Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii

Odsetek zleceń pasywnych

Odsetek zleceń agresywnych

Odsetek zleceń ukierunkowanych

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

 

 

 

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

 

 

 

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

 

 

 

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

 

 

 

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

 

 

 


Tabela 3

Kategoria instrumentu

 

Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku

T/N

Pięć najlepszych systemów uszeregowanych pod względem wolumenu (malejąco)

Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii

Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)

 

 

Nazwa i identyfikator systemu (MIC lub LEI)