23.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/543

z dnia 22 marca 2017 r.

określające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla zapewnienia porównywalności danych pochodzących ze spisów powszechnych ludności i mieszkań, a także w celu umożliwienia dokonywania rzetelnych przeglądów w skali całej Unii Europejskiej, tematy objęte spisami powszechnymi muszą być w ten sam sposób zdefiniowane i podlegać tym samym podziałom we wszystkich państwach członkowskich. Należy zatem przyjąć specyfikacje techniczne tematów i dotyczących ich podziałów.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Specyfikacje techniczne tematów spisów powszechnych oraz dotyczących ich podziałów, jakie należy stosować do danych przekazywanych Komisji w odniesieniu do roku referencyjnego 2021, są wymienione w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 14.


ZAŁĄCZNIK

Specyfikacje techniczne tematów spisów powszechnych i dotyczących ich podziałów

Specyfikacje techniczne są przedstawione w następujący sposób:

Każdy temat nosi określony tytuł.

Po tytule danego tematu mogą następować specyfikacje techniczne odnoszące się ogólnie do tego tematu.

Następnie określony jest sposób i kategorie podziału w odniesieniu do tego tematu. Niektóre tematy podlegają podziałom na kilku różnych poziomach szczegółowości. W takim przypadku podział o największym poziomie szczegółowości oznaczony jest literą „H”, podział o średnim poziomie szczegółowości – literą „M”, podział o najniższym poziomie szczegółowości – literą „L”, a podział na poziomie krajowym – literą „N”.

Określone są grupy, do których odnoszą się podziały. Dla poszczególnych podziałów mogą być następnie określone dalsze specyfikacje techniczne.

Temat: Miejsce zamieszkania

Stosując definicję terminu „miejsce zamieszkania”, podaną w art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 763/2008, państwa członkowskie traktują szczególne przypadki następująco:

a)

Jeśli dana osoba mieszka regularnie w więcej niż jednym miejscu w ciągu roku, za miejsce zamieszkania uznaje się miejsce, gdzie spędza ona większą część roku, niezależnie od tego, czy znajduje się ono gdzie indziej w tym samym kraju, czy za granicą. Jednak w przypadku osoby, która w ciągu tygodnia pracuje z dala od domu i powraca na weekend do domu, w którym zamieszkuje z rodziną, za miejsce zamieszkania uznaje się dom, w którym osoba zamieszkuje z rodziną, niezależnie od tego, czy jej miejsce pracy znajduje się gdzie indziej w tym samym kraju, czy za granicą.

b)

W przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w okresie trwania zajęć szkolnych przebywają z dala od domu, niezależnie od częstotliwości ich powrotów do domu rodzinnego, za miejsce zamieszkania uznaje się ich dom rodzinny, niezależnie od tego, czy naukę odbywają oni gdzie indziej w tym samym kraju, czy za granicą.

c)

W przypadku studentów wyższych uczelni, którzy w okresie trwania zajęć przebywają z dala od domu, za miejsce zamieszkania uznaje się miejsce ich pobytu w okresie trwania zajęć, niezależnie od tego, czy jest to instytucja (np. dom studencki), czy lokal prywatny, a także od tego, czy naukę odbywają oni gdzie indziej w tym samym kraju, czy za granicą. Na zasadzie wyjątku, jeśli miejsce odbywania nauki znajduje się w tym samym kraju, wówczas za miejsce zamieszkania można uznać dom rodzinny.

d)

Instytucję uznaje się za miejsce zamieszkania wszystkich osób ją zamieszkujących, które w momencie przeprowadzania spisu zamieszkiwały lub prawdopodobnie będą zamieszkiwać w niej przez okres 12 miesięcy.

e)

Do osób odbywających obowiązkową służbę wojskową oraz członków sił zbrojnych mieszkających w koszarach lub obozach wojskowych ma zastosowanie ogólna zasada dotycząca miejsca, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek.

f)

W przypadku osób bezdomnych lub pozbawionych dachu nad głową, koczowników, włóczęgów lub osób niemających stałego zamieszkania, za miejsce zamieszkania uznaje się miejsce spisania.

g)

W przypadku dziecka, które zamieszkuje naprzemiennie w dwóch miejscach (np. jeśli rodzice dziecka są rozwiedzeni), za miejsce zamieszkania uznaje się miejsce, w którym dziecko spędza większość czasu. Jeśli dziecko spędza jednakową ilość czasu u każdego z rodziców, za miejsce zamieszkania uznaje się miejsce, w którym dziecko znajduje się w dniu krytycznym spisu lub ewentualnie gospodarstwo domowe w którym dziecko ma swoje miejsce zameldowania.

h)

W spisie należy ująć marynarzy marynarki handlowej i rybaków posiadających miejsce zamieszkania w danym kraju, ale przebywających na morzu w momencie przeprowadzania spisu (również tych, którzy nie mają innego miejsca zamieszkania niż ich kajuta na statku).

i)

W spisie należy ująć osoby, które mogą przebywać nielegalnie lub nie posiadają dokumentów, jak i osoby ubiegające się o azyl lub osoby, które złożyły wniosek o status uchodźcy lub o podobny rodzaj ochrony międzynarodowej, lub uzyskały taki status, pod warunkiem że spełniają kryteria posiadania miejsca zamieszkania w danym kraju. Nie chodzi o oddzielne ujmowanie tych osób tylko o zapewnienie, żeby nie zostały pominięte w spisie.

j)

W spisie należy ująć dzieci urodzone w ciągu dwunastu miesięcy przed dniem referencyjnym spisu i których rodziny posiadają miejsce zamieszkania w danym kraju w dniu referencyjnym spisu.

k)

W spisie należy ująć osoby, których pobyt w danym kraju (faktyczny lub planowany) wynosi dokładnie rok.

Wojskowi, żołnierze marynarki wojennej i personel dyplomatyczny oraz ich rodziny.

l)

Zagraniczni wojskowi, żołnierze marynarki wojennej i personel dyplomatyczny oraz ich rodziny, znajdujący się na terytorium danego kraju, niezależnie od długości ich pobytu, powinni być wyłączeni z ludności zamieszkującej w danym kraju.

m)

W przypadku gdy można ustalić okres zamieszkania poza krajem krajowych wojskowych, żołnierzy marynarki wojennej i personelu dyplomatycznego oraz ich rodzin znajdujących się poza terytorium kraju, stosuje się następujące rozwiązania:

jeśli mieszkają za granicą krócej niż 12 miesięcy i mają zamiar wrócić do miejsca wyjazdu, przypisuje się ich do danego kraju zgodnie z zasadami dotyczącymi miejsca zamieszkania. W szczególności, mogliby zostać przypisani do (w porządku malejącym):

(i)

adresu domu rodzinnego w kraju, jeśli taki posiadają lub

(ii)

placówki służbowej w kraju, do którego zostali oddelegowani przed wyjazdem.

Jeśli mieszkają za granicą przynajmniej 12 miesięcy lub jeśli nie zamierzają wrócić do miejsca wyjazdu (mimo powrotu do kraju w okresie dwunastu miesięcy), przypisuje się ich do „wirtualnego miejsca” (extra regionu) kraju wyjazdu.

Na podstawie definicji miejsca zamieszkania, osoby zamieszkujące w miejscu spisywania, ale które w momencie przeprowadzania spisu są lub będą nieobecne w tym miejscu przez okres krótszy niż rok, są uznawane za czasowo nieobecne i wliczane do ludności ogółem. W odróżnieniu od opisanego przypadku, osoby, które mieszkają lub będą mieszkać poza miejscem spisywania przez jeden rok lub dłuższy okres, nie są uznawane za czasowo nieobecne i w związku z tym są wyłączane z ludności ogółem. Jest to niezależne od czasu trwania ewentualnych odwiedzin tych osób u rodziny.

Osoby spisane, lecz nie spełniające kryteriów pozwalających uznać miejsce spisania za ich miejsce zamieszkania, tj. osoby, które nie mieszkają lub nie będą mieszkać w miejscu spisania przez ciągły okres co najmniej 12 miesięcy, uznaje się za czasowo obecne i w związku z tym nie są one wliczane do ludności ogółem, zamieszkującej w danym miejscu.

Obszar geograficzny  (1)

GEO.N.

GEO.L.

GEO.M.

GEO.H.

0.

Ogółem (na terytorium danego państwa członkowskiego)

0.

0.

0.

0.

x.

Wszystkie regiony NUTS 1 w danym państwie członkowskim

 

x.

x.

x.

 

x.x.

Wszystkie regiony NUTS 2 w danym państwie członkowskim

 

x.x.

x.x.

x.x.

 

 

x.x.x.

Wszystkie regiony NUTS 3 w danym państwie członkowskim

 

 

x.x.x.

x.x.x.

 

 

 

x.x.x.x.

Wszystkie regiony LAU 2 w danym państwie członkowskim

 

 

 

x.x.x.x.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Obszar geograficzny” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób (miejsce zamieszkania). Mogą również być stosowane do podziału regionalnego wszelkich grup, do których nie odnosi się temat „Miejsce zamieszkania” ani temat „Lokalizacja miejsca pracy”.

Na potrzeby podziału zmiennej „Obszar geograficzny” stosuje się obowiązujące w dniu 1 stycznia 2021 r. wersje klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS (2)) oraz klasyfikacji lokalnych jednostek administracyjnych (LAU).

Temat: Lokalizacja miejsca pracy

Lokalizacja miejsca pracy oznacza obszar geograficzny, w którym obecnie pracująca osoba wykonuje pracę.

W przypadku osób pracujących przeważnie w domu, miejscem pracy jest miejsce zamieszkania. Termin „praca” odnosi się do pracy wykonywanej w charakterze „osoby pracującej” zgodnie z jej definicją w temacie „Bieżąca aktywność ekonomiczna”. Sformułowanie „osoby przeważnie pracujące w domu” oznacza osoby spędzające całość lub większą część czasu pracy w domu, a mniejszą część czasu pracy poza domem lub nie pracujące w ogóle poza domem.

Na potrzeby podziału w ramach tematu „Lokalizacja miejsca pracy” stosuje się obowiązującą w dniu 1 stycznia 2021 r. wersję klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS).

Informacje dotyczące osób, które nie mają stałego miejsca pracy, ale które zgłaszają stały adres zamieszkania na początku okresu pracy (na przykład kierowcy autobusowi, załoga samolotowa, osoby prowadzące uliczne stoiska targowe, które nie są składane pod koniec dnia pracy), powinny odnosić się do tego adresu. W grupie tej można również ująć osoby, które przekraczają regularnie granicę, aby pracować w sąsiednim państwie. Kategorie podziału w ramach tematu „Brak stałego miejsca pracy (w państwie członkowskim lub poza nim)” obejmują wszystkie osoby bez stałego miejsca pracy, ale odnosić się też będą do takich osób jak marynarze, rybacy i pracownicy zatrudnieni na urządzeniach oddalonych od brzegu, do których może być niemożliwe przyznanie miejsca pracy.

Lokalizacja miejsca pracy  (3)

LPW.N.

LPW.L.

0.

Ogółem

0.

0.

1.

Na terytorium danego państwa członkowskiego

1.

1.

 

1.x.

Wszystkie regiony NUTS 1 w danym państwie członkowskim

 

1.x.

 

 

1.x.x.

Wszystkie regiony NUTS 2 w danym państwie członkowskim

 

1.x.x.

 

1.y.

Miejsce pracy w państwie członkowskim nieznane

 

1.y.

2.

Poza terytorium danego państwa członkowskiego

2.

2.

3.

Brak stałego miejsca pracy (w państwie członkowskim lub poza nim)

3.

3.

4.

Miejsce pracy nieznane (brak informacji czy w państwie członkowskim lub poza nim)

4.

4.

5.

Nie dotyczy (nie pracuje)

5.

5.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Lokalizacja miejsca pracy” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Miejscowość

Miejscowość definiuje się jako wyodrębnione skupisko ludności, stanowiące obszar określany przez ludność mieszkającą w sąsiadujących ze sobą lub przylegających do siebie budynkach. Budynki takie mogą:

a)

tworzyć ciągły obszar zabudowany o wyraźnie rozpoznawalnym układzie ulic lub

b)

nie będąc częścią opisanego obszaru zabudowanego, stanowić skupisko budynków, do którego jednoznacznie przypisana jest uznawana lokalnie nazwa miejscowa lub

c)

nie spełniając żadnego z wymienionych dwóch kryteriów, stanowić grupę budynków, z których żaden nie jest oddalony od najbliższego budynku sąsiadującego o więcej niż 200 metrów.

Na potrzeby powyższej definicji nie uznaje się pewnych kategorii użytkowania terenu za przerwanie ciągłości obszaru zabudowanego. Kategorie te obejmują: budynki i obiekty przemysłowe i handlowe, parki publiczne, place zabaw i ogrody, boiska do piłki nożnej i inne obiekty sportowe, rzeki, nad którymi przerzucone są mosty, linie kolejowe, kanały, parkingi i inne obiekty infrastruktury transportowej, cmentarze.

Regiony LAU 2 zamieszkane przez mniej niż 2 000 osób mogą być uznane za jedną miejscowość.

Ludność danej miejscowości definiuje się jako osoby mające miejsce zamieszkania w tej miejscowości.

Osobno stojący budynek przypisuje się do kategorii odpowiadającej liczbie osób mających miejsce zamieszkania w tym budynku.

Wielkość miejscowości

LOC.

0.

Ogółem

0.

1.

1 000 000 i więcej mieszkańców

1.

2.

500 000 — 999 999 mieszkańców

2.

3.

200 000 — 499 999 mieszkańców

3.

4.

100 000 — 199 999 mieszkańców

4.

5.

50 000 — 99 999 mieszkańców

5.

6.

20 000 — 49 999 mieszkańców

6.

7.

10 000 — 19 999 mieszkańców

7.

8.

5 000 — 9 999 mieszkańców

8.

9.

2 000 — 4 999 mieszkańców

9.

10.

1 000 — 1 999 mieszkańców

10.

11.

500 – 999 mieszkańców

11.

12.

200 – 499 mieszkańców

12.

13.

mniej niż 200 mieszkańców

13.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Wielkość miejscowości” służą do podziału wszelkich grup i podgrup jednostek, które można ująć w kategorii „Miejscowości”, w tym wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Płeć

Płeć

SEX.

0.

Ogółem

0.

1.

Mężczyźni

1.

2.

Kobiety

2.

Kategorie podziału w ramach tematu „Płeć” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Wiek

Należy zgłosić wiek osiągnięty w ukończonych latach życia w dniu referencyjnym.

Wiek

AGE.L.

AGE.M.

AGE.H.

0.

Ogółem

0.

0.

0.

1.

poniżej 15 lat

1.

1.

1.

 

1.1.

poniżej 5 lat

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

poniżej 1 roku

 

 

1.1.1

 

 

1.1.2.

1 rok

 

 

1.1.2.

 

 

1.1.3.

2 lata

 

 

1.1.3.

 

 

1.1.4.

3 lata

 

 

1.1.4.

 

 

1.1.5.

4 lata

 

 

1.1.5.

 

1.2.

od 5 do 9 lat

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

5 lat

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

6 lat

 

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

7 lat

 

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

8 lat

 

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

9 lat

 

 

1.2.5.

 

1.3.

od 10 do 14 lat

 

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

10 lat

 

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

11 lat

 

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

12 lat

 

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

13 lat

 

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

14 lat

 

 

1.3.5.

2.

od 15 do 29 lat

2.

2.

2.

 

2.1.

od 15 do 19 lat

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1.

15 lat

 

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

16 lat

 

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

17 lat

 

 

2.1.3.

 

 

2.1.4.

18 lat

 

 

2.1.4.

 

 

2.1.5.

19 lat

 

 

2.1.5.

 

2.2.

od 20 do 24 lat

 

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

20 lat

 

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

21 lat

 

 

2.2.2.

 

 

2.2.3.

22 lata

 

 

2.2.3.

 

 

2.2.4.

23 lata

 

 

2.2.4.

 

 

2.2.5.

24 lata

 

 

2.2.5.

 

2.3.

od 25 do 29 lat

 

2.3.

2.3.

 

 

2.3.1.

25 lat

 

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

26 lat

 

 

2.3.2.

 

 

2.3.3.

27 lat

 

 

2.3.3.

 

 

2.3.4.

28 lat

 

 

2.3.4.

 

 

2.3.5.

29 lat

 

 

2.3.5.

3.

od 30 do 49 lat

3.

3.

3.

 

3.1.

od 30 do 34 lat

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1.

30 lat

 

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

31 lat

 

 

3.1.2.

 

 

3.1.3.

32 lata

 

 

3.1.3.

 

 

3.1.4.

33 lata

 

 

3.1.4.

 

 

3.1.5.

34 lata

 

 

3.1.5.

 

3.2.

od 35 do 39 lat

 

3.2.

3.2.

 

 

3.2.1.

35 lat

 

 

3.2.1.

 

 

3.2.2.

36 lat

 

 

3.2.2.

 

 

3.2.3.

37 lat

 

 

3.2.3.

 

 

3.2.4.

38 lat

 

 

3.2.4.

 

 

3.2.5.

39 lat

 

 

3.2.5.

 

3.3.

od 40 do 44 lat

 

3.3.

3.3.

 

 

3.3.1.

40 lat

 

 

3.3.1.

 

 

3.3.2.

41 lat

 

 

3.3.2.

 

 

3.3.3.

42 lata

 

 

3.3.3.

 

 

3.3.4.

43 lata

 

 

3.3.4.

 

 

3.3.5.

44 lata

 

 

3.3.5.

 

3.4.

od 45 do 49 lat

 

3.4.

3.4.

 

 

3.4.1.

45 lat

 

 

3.4.1.

 

 

3.4.2.

46 lat

 

 

3.4.2.

 

 

3.4.3.

47 lat

 

 

3.4.3.

 

 

3.4.4.

48 lat

 

 

3.4.4.

 

 

3.4.5.

49 lat

 

 

3.4.5.

4.

od 50 do 64 lat

4.

4.

4.

 

4.1.

od 50 do 54 lat

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

50 lat

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

51 lat

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

52 lata

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

53 lata

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

54 lata

 

 

4.1.5.

 

4.2.

od 55 do 59 lat

 

4.2.

4.2.

 

 

4.2.1.

55 lat

 

 

4.2.1.

 

 

4.2.2.

56 lat

 

 

4.2.2.

 

 

4.2.3.

57 lat

 

 

4.2.3.

 

 

4.2.4.

58 lat

 

 

4.2.4.

 

 

4.2.5.

59 lat

 

 

4.2.5.

 

4.3.

od 60 do 64 lat

 

4.3.

4.3.

 

 

4.3.1.

60 lat

 

 

4.3.1.

 

 

4.3.2.

61 lat

 

 

4.3.2.

 

 

4.3.3.

62 lata

 

 

4.3.3.

 

 

4.3.4.

63 lata

 

 

4.3.4.

 

 

4.3.5.

64 lata

 

 

4.3.5.

5.

od 65 do 84 lat

5.

5.

5.

 

5.1.

od 65 do 69 lat

 

5.1.

5.1.

 

 

5.1.1.

65 lat

 

 

5.1.1.

 

 

5.1.2.

66 lat

 

 

5.1.2.

 

 

5.1.3.

67 lat

 

 

5.1.3.

 

 

5.1.4.

68 lat

 

 

5.1.4.

 

 

5.1.5.

69 lat

 

 

5.1.5.

 

5.2.

od 70 do 74 lat

 

5.2.

5.2.

 

 

5.2.1.

70 lat

 

 

5.2.1.

 

 

5.2.2.

71 lat

 

 

5.2.2.

 

 

5.2.3.

72 lata

 

 

5.2.3.

 

 

5.2.4.

73 lata

 

 

5.2.4.

 

 

5.2.5.

74 lata

 

 

5.2.5.

 

5.3.

od 75 do 79 lat

 

5.3.

5.3.

 

 

5.3.1.

75 lat

 

 

5.3.1.

 

 

5.3.2.

76 lat

 

 

5.3.2.

 

 

5.3.3.

77 lat

 

 

5.3.3.

 

 

5.3.4.

78 lat

 

 

5.3.4.

 

 

5.3.5.

79 lat

 

 

5.3.5.

 

5.4.

od 80 do 84 lat

 

5.4.

5.4.

 

 

5.4.1.

80 lat

 

 

5.4.1.

 

 

5.4.2.

81 lat

 

 

5.4.2.

 

 

5.4.3.

82 lata

 

 

5.4.3.

 

 

5.4.4.

83 lata

 

 

5.4.4.

 

 

5.4.5.

84 lata

 

 

5.4.5.

6.

85 i więcej lat

6.

6.

6.

 

6.1.

od 85 do 89 lat

 

6.1.

6.1.

 

 

6.1.1.

85 lat

 

 

6.1.1.

 

 

6.1.2.

86 lat

 

 

6.1.2.

 

 

6.1.3.

87 lat

 

 

6.1.3.

 

 

6.1.4.

88 lat

 

 

6.1.4.

 

 

6.1.5.

89 lat

 

 

6.1.5.

 

6.2.

od 90 do 94 lat

 

6.2.

6.2.

 

 

6.2.1.

90 lat

 

 

6.2.1.

 

 

6.2.2.

91 lat

 

 

6.2.2.

 

 

6.2.3.

92 lata

 

 

6.2.3.

 

 

6.2.4.

93 lata

 

 

6.2.4.

 

 

6.2.5.

94 lata

 

 

6.2.5.

 

6.3.

od 95 do 99 lat

 

6.3.

6.3.

 

 

6.3.1.

95 lat

 

 

6.3.1.

 

 

6.3.2.

96 lat

 

 

6.3.2.

 

 

6.3.3.

97 lat

 

 

6.3.3.

 

 

6.3.4.

98 lat

 

 

6.3.4.

 

 

6.3.5.

99 lat

 

 

6.3.5.

 

6.4.

100 i więcej lat

 

6.4.

6.4.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Wiek” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Stan cywilny prawny

Stan cywilny definiuje się jako prawny status danej osoby w zakresie stanu małżeńskiego lub partnerskiego w myśl prawa lub obyczajów danego kraju (status de iure).

Osoby klasyfikuje się w dniu referencyjnym, zgodnie z ostatnim uzyskanym prawnym stanem cywilnym.

W państwach członkowskich, których prawodawstwo przewiduje prawną separację małżonków lub osób pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim, osoby w prawnej separacji klasyfikuje się w kategorii „Osoba w związku małżeńskim lub w zalegalizowanym związku partnerskim” (LMS.L. 2. i LMS.H. 2.).

Stan cywilny prawny

LMS.L.

LMS.H.

0.

Ogółem

0.

0.

1.

Osoba nigdy nie była w związku małżeńskim ani zarejestrowanym związku partnerskim

1.

1.

2.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim

2.

2.

 

2.1.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim z osobą przeciwnej płci

 

2.1.

2.2.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim z osobą tej samej płci

 

2.2.

3.

Osoba owdowiała lub zarejestrowany związek partnerski zakończył się śmiercią partnera (osoba nie zawarła następnie nowego związku małżeńskiego ani zarejestrowanego związku partnerskiego)

3.

3.

4.

Osoba rozwiedziona lub osoba, której zarejestrowany związek partnerski został prawnie rozwiązany (osoba nie zawarła następnie nowego związku małżeńskiego ani zarejestrowanego związku partnerskiego)

4.

4.

5.

Nieustalony

5.

5.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Stan cywilny prawny” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Bieżąca aktywność ekonomiczna

„Bieżąca aktywność ekonomiczna” to bieżący status danej osoby w zakresie aktywności zawodowej, ustalony w oparciu o okres referencyjny jednego tygodnia; może to być ustalony niedawny tydzień kalendarzowy, ostatni pełny tydzień bądź ostatnie siedem dni przed spisaniem.

Kategoria „Ludność aktywna zawodowo” obejmuje wszystkie osoby spełniające kryteria włączenia do grupy osób pracujących lub osób bezrobotnych.

Kategoria „Osoby pracujące” obejmuje wszystkie osoby w wieku co najmniej 15 lat, które w tygodniu referencyjnym:

a)

przepracowały co najmniej jedną godzinę za wynagrodzeniem lub w zamian za korzyść pieniężną lub rzeczową lub

b)

były czasowo nieobecne w miejscu pracy, w którym już uprzednio pracowały i z którym zachowały formalny związek, bądź też w miejscu wykonywania swojej działalności o charakterze samozatrudnienia.

Pracowników czasowo nieobecnych w pracy uznaje się za osoby zatrudnione odpłatnie, o ile pozostają w formalnym związku ze swoim miejscem pracy. Możliwe powody tego rodzaju czasowej nieobecności są następujące:

a)

choroba lub uraz lub

b)

wypoczynek lub

c)

strajk lub lokaut lub

d)

urlop szkoleniowy lub w celu kształcenia lub

e)

urlop macierzyński lub wychowawczy lub

f)

ograniczenie działalności gospodarczej lub

g)

czasowa dezorganizacja lub zawieszenie pracy z przyczyn takich jak niekorzystne warunki atmosferyczne, awaria mechaniczna lub elektryczna bądź niedobór surowców lub paliw lub

h)

innego rodzaju czasowa nieobecność w ramach urlopu lub poza urlopem.

Formalny związek z miejscem pracy ustala się na podstawie jednego lub większej liczby następujących kryteriów:

a)

ciągłe otrzymywanie wynagrodzenia w formie pensji lub

b)

zapewniony powrót do pracy po zakończeniu sytuacji wyjątkowej lub uzgodniona data powrotu lub

c)

zakończony okres nieobecności w pracy, który może, w uzasadnionych przypadkach, stanowić okres, za który pracownicy mogą otrzymywać świadczenia bez zobowiązania do przyjęcia innej pracy.

Osoby samozatrudnione uznaje się za „osoby pracujące”, jeśli pracowały w tym charakterze w tygodniu referencyjnym bądź jeśli są czasowo nieobecne w pracy, ale ich działalność gospodarcza nadal funkcjonuje w tym okresie.

Pracowników rodzinnych uznaje się za „osoby pracujące” na tej samej podstawie co innych pracowników najemnych, niezależnie od liczby godzin przepracowanych w okresie odniesienia. Również osoby, które wykonują zadania lub obowiązki w ramach umowy o pracę wykonywaną przez członka rodziny mieszkającego w tym samym lub innym gospodarstwie domowym uznaje się za osoby pracujące.

Kategoria „Bezrobotni” obejmuje wszystkie osoby w wieku co najmniej 15 lat, które:

a)

pozostawały „bez pracy”, czyli w tygodniu referencyjnym nie były zatrudnione ani samozatrudnione oraz

b)

były „gotowe podjąć pracę”, czyli w tygodniu referencyjnym i dwóch bezpośrednio następujących tygodniach były gotowe podjąć zatrudnienie lub samozatrudnienie; oraz

c)

„poszukiwały pracy”, czyli w ciągu czterech tygodni kończących się tygodniem referencyjnym podjęły konkretne działania w celu uzyskania zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Kategoria „Inne” obejmuje osoby nieaktywne zawodowo, które otrzymują pomoc publiczną lub prywatne wsparcie oraz wszystkie inne osoby nieobjęte żadną z powyższych kategorii.

Przy przypisywaniu danej osobie statusu zawodowego należy preferować kategorię „Osoba pracująca” przed kategorią „Bezrobotny”, a kategorię „Bezrobotny” przed kategorią „Nieaktywny zawodowo”.

Przy przypisywaniu statusu zawodowego danej osobie bieżąco nieaktywnej zawodowo należy preferować kategorię „Osoby poniżej minimalnego wieku umożliwiającego podjęcie pracy” przed kategorią „Emeryci, renciści i osoby uzyskujące dochody kapitałowe”, a kategorię „Emeryci, renciści i osoby uzyskujące dochody kapitałowe” przed kategorią „Studenci i uczniowie”, zaś kategorię „Studenci i uczniowie” przed kategorią „Pozostałe”.

Kategoria „Studenci i uczniowie” (CAS.H.2.3.) obejmuje zatem uczniów szkół średnich i studentów wyższych uczelni, którzy:

osiągnęli minimalny wiek umożliwiający podjęcie pracy oraz

są nieaktywni zawodowo oraz

nie są rencistami ani nie uzyskują dochodów kapitałowych.

Bieżąca aktywność ekonomiczna

CAS.L.

CAS.H.

0.

Ogółem

0.

0.

1.

Osoby aktywne zawodowo

1.

1.

 

1.1.

Osoby pracujące

1.1.

1.1.

 

1.2.

Osoby bezrobotne

1.2.

1.2.

2.

Osoby nieaktywne zawodowo

2.

2.

 

2.1.

Osoby poniżej minimalnego wieku umożliwiającego podjęcie pracy

 

2.1.

 

2.2.

Emeryci, renciści i osoby uzyskujące dochody kapitałowe

 

2.2.

 

2.3.

Studenci i uczniowie

 

2.3.

 

2.4.

Inne

 

2.4.

3.

Nieustalona

3.

3.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Bieżąca aktywność ekonomiczna” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Zawód

„Zawód” odnosi się do rodzaju wykonywanej pracy. „Rodzaj pracy” określany jest przez główne zadania i obowiązki w ramach pracy.

Przypisanie osoby do danej kategorii w ramach tematów „Zawód”, „Rodzaj działalności zakładu pracy” i „Status zatrudnienia” odnosi się do tego samego miejsca pracy. Osoby pracujące w więcej niż jednym miejscu pracy przypisuje się do danego zawodu na podstawie głównego miejsca pracy, które określa się według:

1)

czasu spędzanego w danym miejscu pracy, lub jeśli jest on niemożliwy do ustalenia,

2)

uzyskiwanego dochodu.

Osoby w wieku co najmniej 15 lat, które były zatrudnione (tj. posiadały w ramach statusu „Bieżąca aktywność ekonomiczna” status „Osoba pracująca” (CAS.L i CAS.H. 1.1)) w tygodniu referencyjnym klasyfikuje się tylko w jednej kategorii od OCC.1. do OCC.11.

Osoby w wieku poniżej 15 lat, a także osoby w wieku co najmniej 15 lat, które:

były bezrobotne w tygodniu referencyjnym („Bieżąca aktywność ekonomiczna” – „Osoba bezrobotna” (CAS.L. 1.2)) lub które

były nieaktywne zawodowo („Bieżąca aktywność ekonomiczna” – „Osoba nieaktywna zawodowo” (CAS.L. i CAS.H.2.)) klasyfikuje się w kategorii „Nie dotyczy” (OCC.12.).

Jeśli określenia kategorii w klasyfikacji ISCO obowiązującej w dniu 1 stycznia 2021 r. są odmienne od wymienionych w kategoriach od OCC.2. do OCC.11., wówczas stosuje się określenia z klasyfikacji ISCO obowiązującej w dniu 1 stycznia 2021 r.

Zawód

OCC.

0.

Ogółem

0.

1.

Kierownicy

1.

2.

Specjaliści

2.

3.

Technicy i inny personel średniego szczebla

3.

4.

Pracownicy biurowi

4.

5.

Pracownicy działu usług i działu sprzedaży

5.

6.

Wykwalifikowani rolnicy, robotnicy leśni i rybacy

6.

7.

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

7.

8.

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

8.

9.

Pracownicy przy pracach prostych

9.

10.

Siły zbrojne

10.

11.

Nieustalony

11.

12.

Nie dotyczy

12.

Kategorie podziału w ramach tematu „Zawód” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Rodzaj działalności zakładu pracy

„Rodzaj działalności zakładu pracy” odnosi się do rodzaju (branży) produkcji lub działalności zakładu lub podobnej jednostki, w której odbywa się praca danej osoby pracującej. W przypadku osób zatrudnionych przez jedno przedsiębiorstwo, ale faktycznie pracujących w innym („pracownicy tymczasowi”, „pracownicy oddelegowani”), podaje się rodzaj działalności tego zakładu lub tej podobnej jednostki, w której faktycznie osoby te wykonują pracę.

Przypisanie osoby do danej kategorii w ramach tematów „Zawód”, „Rodzaj działalności zakładu pracy” i „Status zatrudnienia” odnosi się do tego samego miejsca pracy. Osoby pracujące w więcej niż jednym miejscu pracy przypisuje się do danego rodzaju działalności zakładu pracy na podstawie głównego miejsca pracy, które określa się według:

czasu spędzanego w danym miejscu pracy, lub jeśli jest on niemożliwy do ustalenia,

uzyskiwanego dochodu.

Osoby w wieku co najmniej 15 lat, które były zatrudnione (tj. posiadały w ramach statusu „Bieżąca aktywność ekonomiczna” status „Osoba pracująca” (CAS.L i CAS.H. 1.1)) w tygodniu referencyjnym klasyfikuje się tylko w jednej kategorii od IND.1. do IND.11.

Osoby w wieku poniżej 15 lat, a także osoby w wieku co najmniej 15 lat, które:

były bezrobotne w tygodniu referencyjnym („Bieżąca aktywność ekonomiczna” – „Osoba bezrobotna” (CAS.L. i CAS.H.1.2)) lub które

były nieaktywne zawodowo („Bieżąca aktywność ekonomiczna” – „Osoba nieaktywna zawodowo” (CAS.L. i CAS.H.2.)) klasyfikuje się w kategorii „Nie dotyczy” (IND.12.).

Rodzaj działalności zakładu pracy

IND.L.

IND.H.

0.

Ogółem

0.

0.

1.

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

1.

1.

2

Przetwórstwo przemysłowe, górnictwo i wydobywanie oraz pozostała działalność przemysłowa

2.

2.

 

2.1.

Górnictwo i wydobywanie

 

2.1.

 

2.2.

Produkcja

 

2.2.

 

2.3.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 

2.3.

 

2.4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

 

2.4.

3.

Budownictwo

3.

3.

4.

Handel hurtowy i detaliczny; transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

4.

4.

 

4.1

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

 

4.1.

 

4.2

Transport i gospodarka magazynowa

 

4.2.

 

4.3

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 

4.3.

5.

Informacja i komunikacja

5.

5.

6.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

6.

6.

7.

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

7.

7.

8.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

8.

8.

 

8.1.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 

8.1.

 

8.2.

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

 

8.2.

9.

Administracja publiczna i obrona narodowa; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna

9.

9.

 

9.1.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

 

9.1.

 

9.2.

Edukacja

 

9.2.

 

9.3.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 

9.3.

10.

Inne usługi

10.

10.

 

10.1.

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 

10.1.

 

10.2.

Pozostała działalność usługowa

 

10.2.

 

10.3.

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 

10.3.

 

10.4.

Organizacje i zespoły eksterytorialne

 

10.4.

11.

Nieustalony

11.

11.

12.

Nie dotyczy

12.

12.

Jeśli określenia kategorii w klasyfikacji NACE obowiązującej w dniu 1 stycznia 2021 r. są odmienne od wymienionych w kategoriach od IND.1. do IND.10., wówczas stosuje się określenia z klasyfikacji NACE obowiązującej w dniu 1 stycznia 2021 r.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Rodzaj działalności zakładu pracy” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Status zatrudnienia

„Pracownik najemny” to osoba wykonująca pracę w ramach „odpłatnego zatrudnienia”, czyli na podstawie wyraźnej lub dorozumianej umowy o pracę, w myśl której osoba ta otrzymuje podstawowe wynagrodzenie w wysokości niezależnej od przychodów jednostki, w której pracuje (jednostką tą może być przedsiębiorstwo, instytucja nienastawiona na zysk, organ rządowy lub gospodarstwo domowe). Osoby „zatrudnione odpłatnie” przeważnie otrzymują wynagrodzenie w formie pensji, jednak mogą również być wynagradzane w formie prowizji od sprzedaży, wynagrodzenia akordowego, premii lub wynagrodzenia rzeczowego w postaci np. żywności, zakwaterowania lub szkoleń. Część lub całość narzędzi, wyposażenia, systemów informatycznych lub lokali używanych przez daną osobę może być własnością innych osób; osoba może pracować pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub osób przez niego zatrudnionych bądź zgodnie ze ścisłymi wytycznymi z ich strony.

„Pracodawca” to osoba pracująca (samodzielnie lub z niewielką liczbą partnerów) w formie samozatrudnienia i w tym charakterze zatrudniająca stale (w tym w tygodniu referencyjnym) jedną lub większą liczbę osób jako „pracowników najemnych”. Osoba ta podejmuje decyzje operacyjne wpływające na przedsiębiorstwo lub powierza podejmowanie takich decyzji innym, ponosząc jednak odpowiedzialność za pomyślność przedsiębiorstwa.

Jeśli dana osoba jest zarówno „pracodawcą”, jak i „pracownikiem najemnym”, przypisuje się ją tylko do jednej z tych grup na podstawie:

czasu spędzanego w danym miejscu pracy, lub jeśli jest on niemożliwy do ustalenia,

uzyskiwanego dochodu.

„Osoba pracująca na własny rachunek” to osoba pracująca (samodzielnie bądź z jednym lub kilkoma partnerami) w formie samozatrudnienia i niezatrudniająca stale (w tym w tygodniu referencyjnym) „pracowników najemnych”.

Kategoria „Pozostałe osoby pracujące” obejmuje osoby, które są „Pracownikami rodzinnymi” i „Członkami spółdzielni produkcyjnych”.

„Pracownik rodzinny” to osoba, która:

wykonuje pracę w formie samozatrudnienia w podmiocie rynkowym prowadzonym przez osobę spokrewnioną, mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, oraz

nie może być uznana za partnera (czyli pracodawcę lub osobę pracującą na własny rachunek), ponieważ stopień zaangażowania w działalność podmiotu, pod względem czasu pracy lub innych czynników uzależnionych od okoliczności krajowych, nie jest porównywalny z zaangażowaniem kierownika podmiotu.

„Członek spółdzielni produkcyjnej” to osoba wykonująca pracę w formie samozatrudnienia w podmiocie zorganizowanym na zasadzie spółdzielni, w której każdy członek uczestniczy wraz z innymi członkami na równych zasadach w ustalaniu organizacji produkcji, sprzedaży lub innych prac, inwestycji oraz podziału wpływów pomiędzy członków.

Przypisanie osoby do danej kategorii w ramach tematów „Zawód”, „Rodzaj działalności zakładu pracy” i „Status zatrudnienia” odnosi się do tego samego miejsca pracy. Osoby pracujące w więcej niż jednym miejscu pracy przypisuje się do danego statusu zatrudnienia na podstawie głównego miejsca pracy, które określa się według:

czasu spędzanego w danym miejscu pracy, lub jeśli jest on niemożliwy do ustalenia,

uzyskiwanego dochodu.

Osoby w wieku co najmniej 15 lat, które były zatrudnione (tj. posiadały w ramach statusu „Bieżąca aktywność ekonomiczna” status „Osoba pracująca” (CAS.L i CAS.H.1.1)) w tygodniu referencyjnym klasyfikuje się tylko w jednej kategorii od SIE.1. do SIE.5., zgodnie z ich statusem zatrudnienia.

Osoby w wieku poniżej 15 lat, a także osoby w wieku co najmniej 15 lat, które:

były bezrobotne w tygodniu referencyjnym („Bieżąca aktywność ekonomiczna” – „Osoba bezrobotna” (CAS.L.1.2. i CAS.H. 1.2)) lub które

były nieaktywne zawodowo („Bieżąca aktywność ekonomiczna” – „Osoba nieaktywna zawodowo” (CAS.L.2. i CAS.H.2.)) klasyfikuje się w kategorii „Nie dotyczy” (SIE.6.).

Status zatrudnienia

SIE.

0.

Ogółem

0.

1.

Pracownicy najemni

1.

2.

Pracodawcy

2.

3.

Osoby pracujące na własny rachunek

3.

4.

Pozostałe osoby pracujące

4.

5.

Nieustalony

5.

6.

Nie dotyczy

6.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Status zatrudnienia” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Poziom wykształcenia

„Poziom wykształcenia” odnosi się do najwyższego ukończonego z powodzeniem poziomu wykształcenia w systemie edukacyjnym kraju, w którym dana osoba otrzymała wykształcenie. Należy uwzględnić wszystkie rodzaje kształcenia związane z ukończeniem danego poziomu, nawet jeżeli prowadzone były poza szkołami lub uczelniami.

Osoby w wieku co najmniej 15 lat klasyfikuje się tylko w jednej z kategorii od EDU.1. do EDU.10. na podstawie ich poziomu wykształcenia (najwyższego ukończonego poziomu). Osoby w wieku poniżej 15 lat klasyfikuje się w kategorii „Nie dotyczy” (EDU.11.).

Kategoria EDU.1. odnosi się do osób, które nie ukończyły w powodzeniem poziomu ISCED 1. Obejmuje to osoby, które: nie były nigdy objęte programem edukacyjnym; były częściowo objęte wczesną edukacją (definiowaną jako poziom ISCED 0 w klasyfikacji programów edukacyjnych) lub były objęte częściowo kształceniem podstawowym, ale nie udało im się pomyślnie zakończyć poziomu ISCED 1.

Jeśli określenia kategorii w klasyfikacji ISCED obowiązującej w dniu 1 stycznia 2021 r. są odmienne od wymienionych w kategoriach od EDU.2. do EDU.9., wówczas stosuje się określenia z klasyfikacji ISCED obowiązującej w dniu 1 stycznia 2021 r.

Poziom wykształcenia (najwyższy ukończony poziom)

EDU.

0.

Ogółem

0.

1.

Poziom ISCED 0: wykształcenie podstawowe niepełne

1.

2.

Poziom ISCED 1: wykształcenie podstawowe

2.

3.

Poziom ISCED 2: wykształcenie średnie I stopnia

3.

4.

Poziom ISCED 3: wykształcenie średnie II stopnia

4.

5.

Poziom ISCED 4: wykształcenie policealne (nie wyższe)

5.

6.

Poziom ISCED 5: kształcenie wyższe skrócone

6.

7.

Poziom ISCED 6: licencjat lub stopień równoważny

7.

8.

Poziom ISCED 7: magister lub stopień równoważny

8.

9.

Poziom ISCED 8: doktorat lub stopień równoważny

9.

10.

Nieustalony (dotyczy osób w wieku co najmniej 15 lat)

10.

11.

Nie dotyczy (osoby w wieku poniżej 15 lat)

11.

Kategorie podziału w ramach tematu „Poziom wykształcenia (najwyższy ukończony poziom)” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Kraj/miejsce urodzenia

Informację o „miejscu urodzenia” uzyskuje się na podstawie miejsca zamieszkania matki w momencie urodzenia osoby lub, w przypadku braku takiej informacji, miejsca, w którym nastąpiło urodzenie.

Przy pozyskiwaniu informacji o kraju urodzenia bierze się pod uwagę granice międzynarodowe istniejące w dniu 1 stycznia 2021 r.

„Państwo członkowskie UE” oznacza kraj, który jest członkiem Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2021 r.

Kraj/miejsce urodzenia

POB.L.

POB.M.

POB.H.

0.

Ogółem

0.

0.

0.

1.

Miejsce urodzenia w kraju zgłaszającym

1.

1.

1.

2.

Miejsce urodzenia poza krajem zgłaszającym

2.

2.

2.

 

2.1.

Inne państwo członkowskie UE

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgia

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bułgaria

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Republika Czeska

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Dania

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Niemcy

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonia

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irlandia

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grecja

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Hiszpania

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Francja

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Chorwacja

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Włochy

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Cypr

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Łotwa

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Litwa

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Luksemburg

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Węgry

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malta

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Niderlandy

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Austria

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Polska

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portugalia

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Rumunia

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Słowenia

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Słowacja

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Finlandia

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Szwecja

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Wielka Brytania

 

 

2.1.28.

 

2.2.

w innym miejscu

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

w innym miejscu w Europie

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albania

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andora

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Białoruś

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

była jugosłowiańska republika Macedonii

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Islandia

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosowo (*1)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Mołdawia

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monako

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10..

Czarnogóra

 

 

2.2.1.10..

 

 

 

2.2.1.11.

Norwegia

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bośnia i Hercegowina

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Federacja Rosyjska

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

San Marino

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Serbia

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Szwajcaria

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turcja

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ukraina

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Państwo Watykańskie

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Wyspy Owcze

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Gibraltar

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Guernsey

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Wyspa Man

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Jersey

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Sark

 

 

2.2.1.25.

 

 

 

2.2.1.26.

Inne państwo w Europie

 

 

2.2.1.26.

 

 

2.2.2.

Afryka

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Algieria

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Kamerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Republika Zielonego Przylądka

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Republika Środkowoafrykańska

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Czad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Komory

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Kongo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Wybrzeże Kości Słoniowej

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Demokratyczna Republika Konga

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Dżibuti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egipt

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Gwinea Równikowa

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Erytrea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopia

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Gwinea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Gwinea Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenia

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libia

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagaskar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauretania

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Mauritius

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Maroko

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Mozambik

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namibia

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigeria

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Rwanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Święta Helena

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Senegal

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Seszele

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Somalia

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Republika Południowej Afryki

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sudan

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Sudan Południowy

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Suazi

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunezja

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Uganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzania

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Sahara Zachodnia

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zambia

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.56.

 

 

 

2.2.2.57.

Inny kraj w Afryce

 

 

2.2.2.57.

 

 

2.2.3.

Karaiby, Ameryka Południowa lub Środkowa

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Anguilla

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigua i Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentyna

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahamy

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbados

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Boliwia

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Brazylia

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Kajmany

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Chile

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Kolumbia

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Kostaryka

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Kuba

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Curaçao

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominika

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Dominikana

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Ekwador

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

Salwador

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Falklandy (Malwiny)

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Grenada

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Gwatemala

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Gujana

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Haiti

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Honduras

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Jamajka

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Meksyk

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Montserrat

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Nikaragua

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Panama

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Paragwaj

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Peru

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Saint-Barthélemy

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Saint Kitts i Nevis

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Saint Lucia

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Saint Martin (FR)

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

St Maarten (NL)

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Saint Vincent i Grenadyny

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Surinam

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Trynidad i Tobago

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Turks i Caicos

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Urugwaj

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Wenezuela

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Inny kraj na Karaibach, w Ameryce Południowej lub Środkowej

 

 

2.2.3.45.

 

 

2.2.4.

Ameryka Północna

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Kanada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Grenlandia

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Stany Zjednoczone Ameryki

 

 

2.2.4.03.

 

 

 

2.2.4.04.

Bermudy

 

 

2.2.4.04.

 

 

 

2.2.4.05.

Saint-Pierre i Miquelon

 

 

2.2.4.05.

 

 

 

2.2.4.06.

Inny kraj w Ameryce Północnej

 

 

2.2.4.06.

 

 

2.2.5.

Azja

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afganistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenia

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbejdżan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrajn

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesz

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Kambodża

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Chiny

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Gruzja

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Indie

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonezja

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Irak

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Izrael

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japonia

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordania

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazachstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Korea Północna

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Korea Południowa

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuwejt

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirgistan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Liban

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malezja

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Malediwy

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolia

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Mjanma

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filipiny

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Katar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Arabia Saudyjska

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapur

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Syria

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Tajwan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadżykistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Tajlandia

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timor Wschodni

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Wietnam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Palestyna

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Jemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Inny kraj w Azji

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6.

Oceania

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australia

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Sfederowane Stany Mikronezji

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Wyspy Cooka (NZ)

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Fidżi

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Polinezja Francuska

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Francuskie Terytoria Południowe

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Kiribati

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Wyspy Marshalla

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Nauru

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Nowa Kaledonia

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Nowa Zelandia

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Palau

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Papua-Nowa Gwinea

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Samoa

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Wyspy Salomona

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Tonga

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Tuvalu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Pitcairn

 

 

2.2.6.18.

 

 

 

2.2.6.19.

Vanuatu

 

 

2.2.6.19.

 

 

 

2.2.6.20.

Wallis i Futuna

 

 

2.2.6.20.

 

 

 

2.2.6.21.

Inny kraj w Oceanii

 

 

2.2.6.21.

3.

Inny

3.

3.

3.

4.

Nieustalony

4.

4.

4.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Kraj/miejsce urodzenia” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Wykaz krajów w podziale w ramach tematu „Kraj/miejsce urodzenia” ma zastosowanie wyłącznie do celów statystycznych.

Temat: Kraj posiadanego obywatelstwa

„Obywatelstwo” definiuje się jako szczególną więź prawną pomiędzy osobą a jej państwem, nabytą poprzez urodzenie lub naturalizację, niezależnie od tego, czy odbywa się ona poprzez deklarację, wybór, małżeństwo lub w inny sposób zgodny z prawem krajowym.

Osobę posiadającą obywatelstwo dwóch lub więcej krajów klasyfikuje się do jednego kraju, określanego według następującej kolejności:

1.

kraj zgłaszający lub

2.

jeśli dana osoba nie posiada obywatelstwa kraju zgłaszającego: inne państwo członkowskie UE lub

3.

jeśli dana osoba nie posiada obywatelstwa innego państwa członkowskiego UE: inny kraj spoza Unii Europejskiej.

W przypadkach podwójnego obywatelstwa, kiedy oba kraje są członkami Unii Europejskiej, ale kraj zgłaszający nie jest żadnym z nich, państwa członkowskie określają, którego kraju obywatelstwo należy przypisać.

„Państwo członkowskie UE” oznacza kraj, który jest członkiem Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2021 r.

W przypadku krajów zgłaszających będących państwami członkowskimi UE nie ma zastosowania podkategoria kategorii „Obywatelstwo państwa członkowskiego UE innego niż kraj zgłaszający” (COC.H.2.1.) odnosząca się do ich państwa członkowskiego. W przypadku krajów zgłaszających niebędących państwami członkowskimi UE kategorię „Obywatelstwo państwa członkowskiego UE innego niż kraj zgłaszający” (COC.L.2.1. COC.M.2.1. COC.H.2.1.) zastępuje się kategorią „Obywatelstwo państwa członkowskiego UE”.

Osoby niebędące obywatelami żadnego kraju ani bezpaństwowcami oraz posiadające niektóre, lecz nie wszystkie prawa i obowiązki związane z obywatelstwem, są klasyfikowane jako „Uznani nieobywatele” (COC.H. 2.2.1.20.).

Kraj posiadanego obywatelstwa

COC.L.

COC.M.

COC.H.

0.

Ogółem

0.

0.

0.

1.

Obywatelstwo kraju zgłaszającego

1.

1.

1.

2.

Obywatelstwo kraju innego niż zgłaszający

2.

2.

2.

 

2.1.

Obywatelstwo państwa członkowskiego UE innego niż kraj zgłaszający

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgia

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bułgaria

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Republika Czeska

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Dania

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Niemcy

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonia

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irlandia

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grecja

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Hiszpania

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Francja

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Chorwacja

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Włochy

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Cypr

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Łotwa

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Litwa

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Luksemburg

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Węgry

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malta

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Niderlandy

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Austria

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Polska

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portugalia

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Rumunia

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Słowenia

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Słowacja

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Finlandia

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Szwecja

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Wielka Brytania

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Obywatelstwo kraju niebędącego członkiem UE

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Inny kraj europejski

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albania

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andora

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Białoruś

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

była jugosłowiańska republika Macedonii

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Islandia

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosowo (*2)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Mołdawia

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monako

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Czarnogóra

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Norwegia

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bośnia i Hercegowina

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Federacja Rosyjska

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

San Marino

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Serbia

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Szwajcaria

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turcja

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ukraina

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Państwo Watykańskie

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Uznani nieobywatele

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Inne państwo w Europie

 

 

2.2.1.21.

 

 

2.2.2.

Kraj w Afryce

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Algieria

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Kamerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Republika Zielonego Przylądka

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Republika Środkowoafrykańska

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Czad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Komory

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Kongo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Wybrzeże Kości Słoniowej

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Demokratyczna Republika Konga

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Dżibuti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egipt

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Gwinea Równikowa

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Erytrea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopia

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Gwinea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Gwinea Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenia

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libia

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagaskar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauretania

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Mauritius

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Maroko

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Mozambik

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namibia

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigeria

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Rwanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Senegal

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Seszele

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Somalia

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Republika Południowej Afryki

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Sudan

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sudan Południowy

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Suazi

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Togo

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Tunezja

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Uganda

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Tanzania

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Sahara Zachodnia

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambia

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Inny kraj w Afryce

 

 

2.2.2.56.

 

 

2.2.3.

Kraj na Karaibach, w Ameryce Południowej lub Środkowej

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Antigua i Barbuda

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Argentyna

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Aruba

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Bahamy

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Barbados

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Belize

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Boliwia

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Brazylia

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Chile

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Kolumbia

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Kostaryka

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Kuba

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Curaçao

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Dominika

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Dominikana

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Ekwador

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Salwador

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Grenada

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Gwatemala

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

Gujana

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Haiti

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Honduras

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Jamajka

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Meksyk

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Nikaragua

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Panama

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Paragwaj

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Peru

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Saint Kitts i Nevis

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Saint Lucia

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

St Maarten (NL)

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Saint Vincent i Grenadyny

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Surinam

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Trynidad i Tobago

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Urugwaj

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Wenezuela

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Inny kraj na Karaibach, w Ameryce Południowej lub Środkowej

 

 

2.2.3.37.

 

 

2.2.4.

Kraj w Ameryce Północnej

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Kanada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Stany Zjednoczone Ameryki

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Inny kraj w Ameryce Północnej

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5.

Kraj w Azji

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afganistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenia

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbejdżan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrajn

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesz

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Kambodża

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Chiny

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Gruzja

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Indie

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonezja

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Irak

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Izrael

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japonia

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordania

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazachstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Korea Północna

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Korea Południowa

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuwejt

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirgistan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Liban

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malezja

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Malediwy

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolia

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Mjanma/Birma

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filipiny

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Katar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Arabia Saudyjska

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapur

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Syria

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Tajwan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadżykistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Tajlandia

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timor Wschodni

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Wietnam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Palestyna

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Jemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Inny kraj w Azji

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6.

Kraj w Oceanii

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australia

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Sfederowane Stany Mikronezji

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Fidżi

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Kiribati

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Wyspy Marshalla

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Nauru

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Nowa Zelandia

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Palau

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Papua-Nowa Gwinea

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Samoa

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Wyspy Salomona

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Tonga

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Tuvalu

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Vanuatu

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Inny kraj w Oceanii

 

 

2.2.6.15.

3.

Bezpaństwowcy

3.

3.

3.

4.

Nieustalone

4.

4.

4.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Kraj posiadanego obywatelstwa” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Wykaz krajów w podziale w ramach tematu „Kraj posiadanego obywatelstwa” ma zastosowanie wyłącznie do celów statystycznych.

Temat: Czy osoba kiedykolwiek mieszkała za granicą oraz rok przyjazdu do kraju (od 1980 r.)

Rokiem przyjazdu jest rok kalendarzowy, w którym osoba po raz ostatni ustanowiła swoje miejsce zamieszkania w kraju. Należy podać rok ostatniego przyjazdu do kraju, a nie rok pierwszego przyjazdu (tzn. w temacie „Rok przyjazdu do kraju” nie ma informacji o przerywanych pobytach).

Poziomy i kategorie podziału „Rok przyjazdu do kraju w 2010 r. lub później” odnoszą się do najnowszych międzynarodowych migracji od 2010 r.

Rok przyjazdu do kraju od 2010 r.

YAT.

0.

Ogółem

0.

1.

Osoby, które kiedykolwiek mieszkały za granicą i przybyły w 2010 r. lub później

1.

2.

Osoby, które mieszkały za granicą i przybyły w 2009 r. lub wcześniej, lub nigdy nie mieszkały za granicą

2.

3.

Nieustalony

3.

Kategorie podziału w ramach tematu „Rok przyjazdu do kraju od 2010 r.” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Rok przybycia do kraju od 1980 r.” odnoszą się do międzynarodowych migracji od 1980 r.

Dane dla 2021 r. odnoszą się do okresu od 1 stycznia 2021 r. do dnia referencyjnego.

Rok przyjazdu do kraju od 1980 r.

YAE.L.

YAE.H.

0.

Ogółem

0.

0.

1.

Osoby, które kiedykolwiek mieszkały za granicą i przybyły w 1980 r. lub później

1.

1.

 

1.1.

Od 2020 r. do 2021 r.

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

2021 r.

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

2020 r.

 

1.1.2.

 

1.2.

Od 2015 r. do 2019 r.

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

2019 r.

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

2018 r.

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

2017 r.

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

2016 r.

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

2015 r.

 

1.2.5.

 

1.3.

Od 2010 r. do 2014 r.

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

2014 r.

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

2013 r.

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

2012 r.

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

2011 r.

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

2010 r.

 

1.3.5.

 

1.4.

Od 2005 r. do 2009 r.

1.4.

1.4.

 

 

1.4.1.

2009 r.

 

1.4.1.

 

 

1.4.2.

2008 r.

 

1.4.2.

 

 

1.4.3.

2007 r.

 

1.4.3.

 

 

1.4.4.

2006 r.

 

1.4.4.

 

 

1.4.5.

2005 r.

 

1.4.5.

 

1.5.

Od 2000 r. do 2004 r.

1.5.

1.5.

 

1.6.

Od 1995 r. do 1999 r.

1.6.

1.6.

 

1.7.

Od 1990 r. do 1994 r.

1.7.

1.7.

 

1.8.

Od 1985 r. do 1989 r.

1.8.

1.8.

 

1.9.

Od 1980 r. do 1984 r.

1.9.

1.9.

2.

Osoby, które mieszkały za granicą i przybyły w 1979 r. lub wcześniej, lub nigdy nie mieszkały za granicą

2.

2.

3.

Nieustalony

3.

3.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Rok przyjazdu do kraju od 1980 r.” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Poprzednie miejsce zamieszkania i data przybycia do obecnego miejsca zamieszkania; lub miejsce zamieszkania na rok przed spisem powszechnym

Należy podać informację o relacji aktualnego miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania na rok przed spisem powszechnym.

W podziale w ramach tematu „Miejsce zamieszkania na rok przed spisem powszechnym” każda zmiana miejsca zamieszkania odnosi się do okresu od roku przed dniem referencyjnym do dnia referencyjnego. Przeprowadzkę w ramach tego samego obszaru LAU2 należy uznać za przeprowadzkę w ramach tego samego obszaru NUTS 3.

Dzieci w wieku poniżej 1 roku klasyfikuje się w kategorii „Nie dotyczy” (ROY.4.).

Kraje gromadzące informacje dotyczące tematu „Poprzednie miejsce zamieszkania i data przybycia do obecnego miejsca zamieszkania” klasyfikują osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania więcej niż raz w ciągu roku przed dniem referencyjnym, zgodnie z ich poprzednim miejscem zamieszkania, tj. miejscem zamieszkania, z którego przeniosły się do aktualnego miejsca zamieszkania.

Miejsce zamieszkania na rok przed spisem powszechnym

ROY.

0.

Ogółem

0.

1.

Bez zmiany miejsca zamieszkania

1.

2.

Zmiana miejsca zamieszkania

2.

 

2.1.

Przemieszczenia na terytorium kraju zgłaszającego

2.1.

 

 

2.1.1.

Miejsce zamieszkania na rok przed spisem powszechnym na obszarze NUTS 3 zgodnym z aktualnym miejscem zamieszkania

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Miejsce zamieszkania na rok przed spisem powszechnym poza obszarem NUTS 3, w którym znajduje się aktualne miejsce zamieszkania

2.1.2.

 

2.2.

Przemieszczenia spoza terytorium kraju zgłaszającego

2.2.

3.

Nieustalone

3.

4.

Nie dotyczy

4.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Miejsce zamieszkania na rok przed spisem powszechnym” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Pozycja osoby w rodzinie

Rodzina biologiczna jest definiowana w wąskim znaczeniu, jako dwie lub więcej osób należących do tego samego gospodarstwa domowego i związanych ze sobą jako mąż i żona, partnerzy w zarejestrowanych związkach partnerskich, partnerzy w związkach kohabitacyjnych lub jako rodzic i dziecko. Rodzina obejmuje zatem pary bezdzietne, pary z jednym dzieckiem lub większą liczbą dzieci lub samotnych rodziców z jednym lub większą liczbą dzieci. Według tej definicji rodziny brane są pod uwagę tylko relacje pierwszego stopnia między dziećmi i dorosłymi, a więc między rodzicami a dziećmi.

Dziecko (syn/córka) to biologiczny lub przysposobiony syn, biologiczna lub przysposobiona córka, pasierb lub pasierbica (niezależnie od wieku lub stanu cywilnego), mający(-a) miejsce zamieszkania w gospodarstwie domowym co najmniej jednego z rodziców, nieposiadające partnera ani własnych dzieci w tym samym gospodarstwie domowym. Nie uwzględnia się dzieci w rodzinie zastępczej. Syn lub córka mieszkające z małżonkiem, zarejestrowanym partnerem, partnerem w związku kohabitacyjnym lub z jednym własnym dzieckiem bądź z większą liczbą własnych dzieci, nie jest uważany(-a) za dziecko. W przypadku dziecka, które zamieszkuje naprzemiennie w dwóch gospodarstwach domowych (np. jeśli rodzice dziecka są rozwiedzeni), za jego gospodarstwo domowe uznaje się to, w którym dziecko spędza większość czasu. Jeśli dziecko spędza jednakową ilość czasu u każdego z rodziców, za jego gospodarstwo domowe uznaje się to, w którym dziecko znajduje się w dniu krytycznym spisu lub, alternatywnie, gospodarstwo domowe w którym dziecko ma swoje miejsce zameldowania.

Za „partnerów” uznaje się pary małżeńskie, pary w zarejestrowanych związkach partnerskich i pary w związkach kohabitacyjnych. „Zarejestrowany związek partnerski” jest definiowany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi tematu „Stan cywilny prawny”.

Za partnerów w „związkach kohabitacyjnych” uważa się dwie osoby, które:

należą do tego samego gospodarstwa domowego, oraz

są ze sobą w związku analogicznym do małżeńskiego, oraz

nie zawarły ze sobą związku małżeńskiego ani zarejestrowanego związku partnerskiego.

„Gospodarstwa domowe, w których dziadkowie wychowują wnuki” (gospodarstwa domowe składające się z dziadka, babci lub obojga dziadków oraz z jednego lub więcej wnuków, bez któregokolwiek z rodziców tych wnuków) nie są objęte definicją rodziny.

Pozycja osoby w rodzinie

FST.L.

FST.M.

FST.H.

0.

Ogółem

0.

0.

0.

1.

Partnerzy

1.

1.

1.

 

1.1.

Osoby pozostające w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

Osoby pozostające w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim z osobą przeciwnej płci

 

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Osoby pozostające w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim z osobą tej samej płci

 

 

1.1.2.

 

1.2.

Partnerzy w związkach kohabitacyjnych

 

1.2.

1.2.

2.

Samotni rodzice

2.

2.

2.

3.

Synowie/córki

3.

3.

3.

 

3.1.

Dzieci osób innych niż samotni rodzice

 

3.1.

3.1.

 

3.2.

Dzieci samotnych rodziców

 

3.2.

3.2.

4.

Nieustalona

4.

4.

4.

5.

Nie dotyczy – osoby poza rodziną biologiczną

5.

5.

5.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Pozycja osoby w rodzinie” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Typ rodziny biologicznej

Specyfikacje pojęć dotyczących rodziny i definicje terminów „rodzina biologiczna”, „dziecko”, „para” i „związek kohabitacyjny” podane dla tematu „Pozycja osoby w rodzinie” mają zastosowanie także do tematu „Typ rodziny biologicznej”.

Typ rodziny biologicznej

TFN.L.

TFN.H.

0.

Ogółem

0.

0.

1.

Rodziny par pozostających w związkach małżeńskich lub w zarejestrowanych związkach partnerskich

1.

1.

 

1.1.

Rodziny par pozostających w związkach małżeńskich lub w zarejestrowanych związkach partnerskich bez wspólnie zamieszkujących dzieci

 

1.1.

 

 

1.1.1.

Rodziny par mąż-żona

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Rodziny par pozostających w związkach małżeńskich lub w zarejestrowanych związkach partnerskich tej samej płci

 

1.1.2.

 

1.2.

Rodziny par pozostających w związkach małżeńskich lub w zarejestrowanych związkach partnerskich z co najmniej jednym wspólnie zamieszkującym dzieckiem poniżej 25 roku życia

 

1.2.

 

 

1.2.1.

Rodziny par mąż-żona

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Rodziny par pozostających w związkach małżeńskich lub w zarejestrowanych związkach partnerskich tej samej płci

 

1.2.2.

 

1.3.

Rodziny par pozostających w związkach małżeńskich lub w zarejestrowanych związkach partnerskich, w których najmłodszy(-a) wspólnie zamieszkujący(-a) syn/córka ma co najmniej 25 lat

 

1.3.

 

 

1.3.1.

Rodziny par mąż-żona

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

Rodziny par pozostających w związkach małżeńskich lub w zarejestrowanych związkach partnerskich tej samej płci

 

1.3.2.

2.

Rodziny par w związkach kohabitacyjnych

2.

2.

 

2.1.

Pary w związkach kohabitacyjnych bez wspólnie zamieszkujących dzieci

 

2.1.

 

2.2.

Pary w związkach kohabitacyjnych z co najmniej jednym wspólnie zamieszkującym dzieckiem poniżej 25 roku życia

 

2.2.

 

2.3.

Pary w związkach kohabitacyjnych, w których najmłodszy(-a) wspólnie zamieszkujący(-a) syn/córka ma co najmniej 25 lat

 

2.3.

3.

Rodziny samotnych ojców

3.

3.

 

3.1.

Rodziny samotnych ojców z co najmniej jednym wspólnie zamieszkującym dzieckiem poniżej 25 roku życia

 

3.1.

 

3.2.

Rodziny samotnych ojców, w których najmłodszy(-a) wspólnie zamieszkujący(-a) syn/córka ma co najmniej 25 lat

 

3.2.

4.

Rodziny samotnych matek

4.

4.

 

4.1.

Rodziny samotnych matek z co najmniej jednym wspólnie zamieszkującym dzieckiem poniżej 25 roku życia

 

4.1.

 

4.2.

Rodziny samotnych matek, w których najmłodszy(-a) wspólnie zamieszkujący(-a) syn/córka ma co najmniej 25 lat

 

4.2.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Rodzaj rodziny biologicznej” służą do podziału grupy „rodzin biologicznych” i wszelkich grup cząstkowych.

Temat: Wielkość rodziny biologicznej

Definicja terminu „rodzina biologiczna” podana dla tematu „Pozycja w rodzinie biologicznej” ma zastosowanie także do tematu „Wielkość rodziny biologicznej”.

Wielkość rodziny biologicznej

SFN.

0.

Ogółem

0.

1.

2 osoby

1.

2.

3–5 osób

2.

 

2.1.

3 osoby

2.1.

 

2.2.

4 osoby

2.2.

 

2.3.

5 osób

2.3.

3.

6 i więcej osób

3.

 

3.1.

6–10 osób

3.1.

 

3.2.

11 i więcej osób

3.2.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Wielkość rodziny biologicznej” służą do podziału grupy „rodzin biologicznych” i wszelkich podgrup.

Temat: Pozycja osoby w gospodarstwie domowym

Do wyodrębnienia prywatnych gospodarstw domowych państwa członkowskie stosują kryterium „wspólnego utrzymywania się” lub, gdy jest to niemożliwe, koncepcję „jednostki mieszkaniowej”.

1.   Kryterium wspólnego utrzymywania się (tzw. koncepcja ekonomiczna)

Gospodarstwo domowe zdefiniowane zgodnie z kryterium wspólnego utrzymywania się to:

a)

jednoosobowe gospodarstwo domowe, to jest osoba, która mieszka sama w odrębnym mieszkaniu lub która zajmuje, jako sublokator, osobny pokój (pokoje) w mieszkaniu, lecz nie tworzy z innymi mieszkańcami tego mieszkania wieloosobowego gospodarstwa domowego, zdefiniowanego poniżej; lub

b)

wieloosobowe gospodarstwo domowe, tj. grupa dwóch lub większej liczby osób, które wspólnie zajmują całość lub część mieszkania oraz wspólnie zaspokajają swoje potrzeby żywnościowe i inne podstawowe potrzeby życiowe. Członkowie grupy mogą w większym lub mniejszym zakresie łączyć swoje dochody.

2.   Koncepcja jednostki mieszkaniowej

Zgodnie z koncepcją jednostki mieszkaniowej wszystkie osoby mieszkające w jednym mieszkaniu są uważane za członków tego samego gospodarstwa domowego, a więc w jednym zamieszkanym mieszkaniu jest jedno gospodarstwo domowe. Zatem według koncepcji jednostki mieszkaniowej liczba zamieszkanych mieszkań jest równa liczbie zajmujących je gospodarstw domowych, a lokalizacja mieszkań i gospodarstw domowych jest identyczna.

Kategoria „Osoby mieszkające w prywatnym gospodarstwie domowym” obejmuje „Osoby w rodzinie biologicznej” (HST.M i HST.H.1.1.) i „Osoby poza rodziną biologiczną” (HST.M i HST.H 1.2.). Kategoria „Osoby w rodzinie biologicznej” obejmuje wszystkie osoby należące do prywatnego gospodarstwa domowego, w którym znajduje się rodzina biologiczna, której są członkami. Do „Osób poza rodziną biologiczną” zaliczają się osoby należące do nierodzinnych gospodarstw domowych lub do rodzinnych gospodarstw domowych, jeżeli nie są członkami żadnej rodziny biologicznej w tym gospodarstwie domowym.

Nierodzinne gospodarstwo domowe może być jednoosobowym gospodarstwem domowym (osoba „mieszkająca samotnie” (HST.H.1.2.1.)) lub wieloosobowym gospodarstwem domowym bez żadnej rodziny biologicznej. Kategoria osób „mieszkających z innymi osobami” (HST.H.1.2.2.) obejmuje osoby mieszkające w wieloosobowym gospodarstwie domowym bez żadnej rodziny biologicznej lub w rodzinnym gospodarstwie domowym, nie będąc członkiem żadnej rodziny biologicznej w tym gospodarstwie domowym.

Zinstytucjonalizowane gospodarstwo domowe składa się z osób, którym schronienie i utrzymanie zapewnia jakaś instytucja. Pod pojęciem instytucji należy rozumieć podmiot prawny, którego celem jest zapewnienie długoterminowego zamieszkania i świadczenie usług pewnej grupie osób. W instytucjach znajdują się zazwyczaj wspólne pomieszczenia dzielone przez mieszkańców (łazienki, salony, stołówki, sypialnie itp.).

„Osoby bezdomne” (HST.M.2.2 i HST.H.2.2.) to osoby mieszkające na ulicy bez schronienia kwalifikującego się jako pomieszczenie mieszkalne (całkowita bezdomność) lub osoby często przemieszczające się między miejscami tymczasowego zamieszkania (częściowa bezdomność).

Pozycja osoby w gospodarstwie domowym

HST.L.

HST.M.

HST.H.

0.

Ogółem

0.

0.

0.

1.

Osoby w prywatnym gospodarstwie domowym

1.

1.

1.

 

1.1.

Osoby w rodzinie biologicznej

 

1.1.

1.1.

 

1.2.

Osoby poza rodziną biologiczną

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

Mieszkające samotnie

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Mieszkające z innymi osobami

 

 

1.2.2.

 

1.3.

Osoby mieszkające w prywatnym gospodarstwie domowym, kategoria nieustalona

 

1.3.

1.3.

2.

Osoby niemieszkające w prywatnym gospodarstwie domowym

2.

2.

2.

 

2.1.

Osoby w zinstytucjonalizowanym gospodarstwie domowym

 

2.1.

2.1.

 

2.2.

Osoby niemieszkające w prywatnym gospodarstwie domowym (w tym osoby bezdomne), nieustalona kategoria

 

2.2.

2.2.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Pozycja osoby w gospodarstwie domowym” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Typ gospodarstwa domowego

Specyfikacje dotyczące pojęcia gospodarstwa domowego podane dla tematu „Pozycja w gospodarstwie domowym” mają zastosowanie także do tematu „Rodzaj gospodarstwa domowego”.

Kategoria „Gospodarstwa domowe par” obejmuje gospodarstwa domowe par małżeńskich, gospodarstwa domowe par pozostających w zarejestrowanych związkach partnerskich oraz gospodarstwa domowe par w związkach kohabitacyjnych.

Typ gospodarstwa domowego

TPH.L.

TPH.H.

0.

Ogółem

0.

0.

1.

Nierodzinne gospodarstwa domowe

1.

1.

 

1.1.

Jednoosobowe gospodarstwa domowe

1.1.

1.1.

 

1.2.

Wieloosobowe gospodarstwa domowe

1.2.

1.2.

2.

Jednorodzinne gospodarstwa domowe

2.

2.

 

2.1.

Gospodarstwa domowe par

 

2.1.

 

 

2.1.1.

Pary bez wspólnie zamieszkujących dzieci

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Pary z co najmniej jednym wspólnie zamieszkującym dzieckiem poniżej 25 roku życia

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

Pary, w których najmłodszy(-a) wspólnie zamieszkujący(-a) syn/córka ma co najmniej 25 lat

 

2.1.3.

 

2.2.

Gospodarstwa domowe samotnych ojców

 

2.2.

 

 

2.2.1.

Gospodarstwa domowe samotnych ojców z co najmniej jednym wspólnie zamieszkującym dzieckiem poniżej 25 roku życia

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

Gospodarstwa domowe samotnych ojców, których najmłodszy(-a) wspólnie zamieszkujący(-a) syn/córka ma co najmniej 25 lat

 

2.2.2.

 

2.3.

Gospodarstwa domowe samotnych matek

 

2.3.

 

 

2.3.1.

Gospodarstwa domowe samotnych matek z co najmniej jednym wspólnie zamieszkującym dzieckiem poniżej 25 roku życia

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

Gospodarstwa domowe samotnych matek, których najmłodszy(-a) wspólnie zamieszkujący(-a) syn/córka ma co najmniej 25 lat

 

2.3.2.

3.

Gospodarstwa domowe dwóch lub większej liczby rodzin

3.

3.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Typ gospodarstwa domowego” służą do podziału grupy „gospodarstw domowych” i wszelkich podgrup.

Temat: Wielkość gospodarstwa domowego

Specyfikacje dotyczące pojęcia gospodarstwa domowego podane dla tematu „Pozycja w gospodarstwie domowym” mają zastosowanie także do tematu „Wielkość gospodarstwa domowego”.

Wielkość gospodarstwa domowego

SPH.

0.

Ogółem

0.

1.

1 osoba

1.

2.

2 osoby

2.

3.

3–5 osób

3.

 

3.1.

3 osoby

3.1.

 

3.2.

4 osoby

3.2.

 

3.3.

5 osób

3.3.

4.

6–10 osób

4.

5.

11 lub więcej osób

5.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Wielkość gospodarstwa domowego” służą do podziału grupy „prywatnych gospodarstw domowych” i wszelkich podgrup.

Temat: Warunki mieszkaniowe

Temat „Warunki mieszkaniowe” obejmuje całą ludność i dotyczy zamieszkanego pomieszczenia, w którym osoba mieszka w momencie przeprowadzania spisu. Dotyczy to wszystkich osób zamieszkujących różne rodzaje pomieszczeń mieszkalnych lub nie posiadających miejsca zamieszkania i przebywających czasowo w pewnego rodzaju pomieszczeniach mieszkalnych, jak też osób pozbawionych dachu nad głową, nocujących pod gołym niebem lub w schroniskach w momencie przeprowadzania spisu.

Mieszkańcy to osoby mieszkające w miejscach wymienionych w danej kategorii.

„Mieszkania konwencjonalne” to strukturalnie wyodrębnione i niezależne pomieszczenia o stałej lokalizacji, przeznaczone do stałego zamieszkania przez ludzi, które w dniu referencyjnym są:

a)

zamieszkane,

b)

niezamieszkane, lub

c)

przeznaczone do użytku sezonowego lub jako tzw. „drugie mieszkania”.

„Wyodrębniony” oznacza otoczony ścianami i przykryty dachem lub sufitem w sposób umożliwiający odizolowanie się jednej lub kilku osób. Przez „niezależny” rozumie się taki, do którego jest bezpośredni dostęp z ulicy, klatki schodowej, korytarza, galerii lub z podwórza.

„Inne pomieszczenia mieszkalne” to chaty, szałasy, szopy, baraki, przyczepy kempingowe, barki mieszkalne, stodoły, młyny, jaskinie i wszelkie inne schronienia używane do mieszkania przez ludzi w momencie przeprowadzania spisu, bez względu na to, czy są przeznaczone do zamieszkania przez ludzi.

„Obiekty zbiorowego zakwaterowania” to pomieszczenia przeznaczone do zamieszkania przez duże grupy osób lub kilka gospodarstw domowych, używane jako miejsce zamieszkania przez co najmniej jedną osobę w momencie przeprowadzania spisu.

„Pomieszczenia mieszkalne” dzielą się na „zamieszkane mieszkania konwencjonalne”, „inne pomieszczenia mieszkalne” i „obiekty zbiorowego zakwaterowania”. „Pomieszczenie mieszkalne” musi być miejscem zamieszkania co najmniej jednej osoby.

Na „mieszkania” składa się suma „zamieszkanych mieszkań konwencjonalnych” i „innych pomieszczeń mieszkalnych”.

Bezdomnymi (osobami niemającymi miejsca zamieszkania w żadnej kategorii pomieszczeń mieszkalnych) są osoby mieszkające na ulicy bez schronienia kwalifikującego się jako pomieszczenie mieszkalne (całkowita bezdomność) lub osoby często przemieszczające się między miejscami tymczasowego zamieszkania (częściowa bezdomność).

Warunki mieszkaniowe

HAR.

0.

Ogółem

0.

1.

Mieszkańcy mieszkań konwencjonalnych lub obiektów zbiorowego zakwaterowania

1.

 

1.1.

Mieszkańcy mieszkań konwencjonalnych

1.1.

 

1.2.

Mieszkańcy obiektów zbiorowego zakwaterowania

1.2.

2.

Mieszkańcy innych pomieszczeń mieszkalnych i bezdomni

2.

3.

Nieustalone

3.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Warunki mieszkaniowe” służą do podziału wszelkich grup i podgrup odnoszących się do osób.

Temat: Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania

Temat „Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania” dotyczy zasad, według których prywatne gospodarstwo domowe zamieszkuje całe mieszkanie lub jego część.

Gospodarstwa domowe spłacające kredyt hipoteczny zabezpieczony mieszkaniem, w którym mieszkają, lub kupujące swoje mieszkanie na innych zasadach finansowych związanych ze spłatą rozłożoną w czasie klasyfikuje się w kategorii „Gospodarstwa domowe, w których przynajmniej jeden członek jest właścicielem całości lub części mieszkania” (TSH.1.).

Gospodarstwa domowe, w których przynajmniej jeden członek jest właścicielem mieszkania i w których przynajmniej jeden członek jest najemcą całego lub części mieszkania, klasyfikuje się w kategorii „Gospodarstwa domowe, w których przynajmniej jeden członek jest właścicielem całości lub części mieszkania” (TSH.1.).

Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania

TSH.

0.

Ogółem

0.

1.

Gospodarstwa domowe, w których przynajmniej jeden członek jest właścicielem całości lub części mieszkania

1.

2.

Gospodarstwa domowe, w których przynajmniej jeden członek jest najemcą całości lub części mieszkania (i którego żaden inny członek nie jest właścicielem)

2.

3.

Gospodarstwa domowe zajmujące całe mieszkanie lub jego część na podstawie innego tytułu prawnego

3.

4.

Nieustalony

4.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania” służą do podziału grupy „prywatnych gospodarstw domowych” i wszelkich podgrup.

Temat: Rodzaje pomieszczeń mieszkalnych

Pomieszczeniem mieszkalnym jest mieszkanie będące miejscem zamieszkania jednej lub większej liczby osób. Terminy „mieszkania konwencjonalne”, „inne pomieszczenia mieszkalne” i „obiekty zbiorowego zakwaterowania” definiuje się tak samo, jak w ramach tematu „Warunki mieszkaniowe”.

Rodzaje pomieszczeń mieszkalnych

TLQ.

0.

Ogółem

0.

1.

Zamieszkane mieszkania konwencjonalne

1.

2.

Inne pomieszczenia mieszkalne

2.

3.

Obiekty zbiorowego zakwaterowania

3.

4.

Nieustalone

4.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Rodzaje pomieszczeń mieszkalnych” służą do podziału grupy „pomieszczeń mieszkalnych” i wszelkich podgrup.

Temat: Stan zamieszkania mieszkania konwencjonalnego

„Zamieszkane mieszkania konwencjonalne” to mieszkania konwencjonalne będące miejscem zamieszkania jednej lub większej liczby osób w momencie przeprowadzania spisu. „Niezamieszkane mieszkania konwencjonalne” to mieszkania konwencjonalne niebędące miejscem zamieszkania żadnej osoby w momencie przeprowadzania spisu.

Mieszkania przeznaczone do użytku sezonowego lub jako tzw. „drugie mieszkania”, mieszkania stale niezamieszkane oraz mieszkania konwencjonalne, w których obecne są osoby nieuwzględnione w spisie, klasyfikuje się w kategorii „Niezamieszkane mieszkania konwencjonalne” (OCS.2.).

Stan zamieszkania tradycyjnego (konwencjonalnego) mieszkania

OCS.

0.

Ogółem

0.

1.

Zamieszkane mieszkania konwencjonalne

1.

2.

Niezamieszkane mieszkania konwencjonalne

2.

3.

Nieustalony

3.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Stan zamieszkania tradycyjnego (konwencjonalnego) mieszkania” służą do podziału grupy „mieszkań konwencjonalnych” i wszelkich podgrup.

Temat: Forma własności (tytuł prawny, zgodnie z którym mieszkanie jest zajmowane)

Temat „Forma własności” dotyczy własności mieszkania, nie zaś gruntu, na którym znajduje się to mieszkanie. Celem jest wykazanie tytułu prawnego, zgodnie z którym mieszkanie jest zajmowane.

„Mieszkania zamieszkiwane przez właściciela” to mieszkania, których co najmniej jeden mieszkaniec jest właścicielem całego lub części mieszkania.

„Mieszkania wynajęte” to mieszkania, których co najmniej jeden mieszkaniec płaci czynsz najmu za to mieszkanie, a żaden z mieszkańców nie jest właścicielem ani części, ani całości mieszkania.

Niezamieszkane mieszkania konwencjonalne klasyfikuje się w kategorii „Nie dotyczy” (OWS.5.).

Forma własności

OWS.

0.

Ogółem

0.

1.

Mieszkania zamieszkiwane przez właścicieli

1.

2.

Mieszkania wynajęte

2.

3.

Mieszkania, do których przysługuje inna forma własności

3.

4.

Nieustalona

4.

5.

Nie dotyczy

5.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Forma własności” służą do podziału grupy „mieszkań konwencjonalnych” i wszelkich podgrup.

Temat: Liczba mieszkających osób

Liczba osób mieszkających w mieszkaniu to liczba osób, dla których mieszkanie to jest miejscem zamieszkania.

Liczba mieszkających osób

NOC.

0.

Ogółem

0.

1.

1 osoba

1.

2.

2 osoby

2.

3.

3–5 osób

3.

 

3.1.

3 osoby

3.1.

 

3.2.

4 osoby

3.2.

 

3.3

5 osób

3.3.

4.

6 i więcej osób

4.

 

4.1.

6–10 osób

4.1.

 

 

4.1.1.

6 osób

4.1.1.

 

 

4.1.2.

7 osób

4.1.2.

 

 

4.1.3.

8 osób

4.1.3.

 

 

4.1.4.

9 osób

4.1.4.

 

 

4.1.5.

10 osób

4.1.5.

 

4.2.

11 lub więcej osób

4.2.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Liczba mieszkających osób” służą do podziału grupy „zamieszkane mieszkania konwencjonalne” i wszelkich podgrup.

Temat: Powierzchnia użytkowa lub liczba izb w mieszkaniu

Przez powierzchnię użytkową rozumie się:

powierzchnię podłóg mierzoną wewnątrz ścian zewnętrznych, z wyłączeniem nie nadających się do zamieszkania piwnic i strychów oraz, w budynkach wielomieszkaniowych, wszystkich części wspólnych; lub

łączną powierzchnię podłóg w izbach mieszczących się w definicji „izby”.

Przez „izbę” rozumie się przestrzeń w mieszkaniu ograniczoną ścianami od podłogi do sufitu lub dachu, o rozmiarach wystarczających, by pomieścić łóżko dla dorosłej osoby (co najmniej 4 metry kwadratowe) i mającą na większej części powierzchni wysokość do sufitu wynoszącą co najmniej 2 metry.

Państwa członkowskie podają „powierzchnię użytkową”, lub, jeśli to niemożliwe, „liczbę izb”.

Powierzchnia użytkowa

UFS.

0.

Ogółem

0.

1.

Poniżej 30 metrów kwadratowych

1.

2.

30 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 40 metrów kwadratowych

2.

3.

40 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 50 metrów kwadratowych

3.

4.

50 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 60 metrów kwadratowych

4.

5.

60 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 80 metrów kwadratowych

5.

6.

80 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 100 metrów kwadratowych

6.

7.

100 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 120 metrów kwadratowych

7.

8.

120 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 150 metrów kwadratowych

8.

9.

150 metrów kwadratowych i większa

9.

10.

Nieustalona

10.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Powierzchnia użytkowa” służą do podziału grupy „mieszkania konwencjonalne” i wszelkich podgrup.

Liczba izb

NOR.

0.

Ogółem

0.

1.

1 izba

1.

2.

2 izby

2.

3.

3 izby

3.

4.

4 izby

4.

5.

5 izb

5.

6.

6 izb

6.

7.

7 izb

7.

8.

8 izb

8.

9.

9 izb i więcej

9.

10.

Nieustalona

10.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Liczba izb” służą do podziału grupy „mieszkań konwencjonalnych” i wszelkich podgrup.

Temat: Norma gęstości zaludnienia

Temat „Gęstość zaludnienia” dotyczy stosunku powierzchni użytkowej w metrach kwadratowych (lub liczby izb) do liczby mieszkających osób zdefiniowanej w ramach tematu „Liczba mieszkających osób”. Państwa członkowskie gęstość zaludnienia w odniesieniu do „powierzchni użytkowej”, lub, jeśli to niemożliwe, w odniesieniu do „liczby izb”.

Gęstość zaludnienia (powierzchnia użytkowa)

DFS.

0.

Ogółem

0.

1.

Poniżej 10 metrów kwadratowych na jednego mieszkańca

1.

2.

10 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 15 metrów kwadratowych – na jednego mieszkańca

2.

3.

15 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 20 metrów kwadratowych – na jednego mieszkańca

3.

4.

20 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 30 metrów kwadratowych – na jednego mieszkańca

4.

5.

30 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 40 metrów kwadratowych – na jednego mieszkańca

5.

6.

40 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 60 metrów kwadratowych – na jednego mieszkańca

6.

7.

60 metrów kwadratowych i większa, ale poniżej 80 metrów kwadratowych – na jednego mieszkańca

7.

8.

80 metrów kwadratowych i większa – na jednego mieszkańca

8.

9.

Nieustalona

9.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Gęstość zaludnienia (powierzchnia użytkowa)” służą do podziału grupy „zamieszkane mieszkania konwencjonalne” i wszelkich podgrup.

Gęstość zaludnienia (liczba izb)

DRM.

0.

Ogółem

0.

1.

Poniżej 0,5 izby na jednego mieszkańca

1.

2.

0,5 do mniej niż 1,0 izby na jednego mieszkańca

2.

3.

1,0 do mniej niż 1,25 izby na jednego mieszkańca

3.

4.

1,25 do mniej niż 1,5 izby na jednego mieszkańca

4.

5.

1,5 do mniej niż 2,0 izby na jednego mieszkańca

5.

6.

2,0 do mniej niż 2,5 izby na jednego mieszkańca

6.

7.

2,5 do mniej niż 3,0 izby na jednego mieszkańca

7.

8.

3,0 izby na jednego mieszkańca i więcej

8.

9.

Nieustalona

9.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Gęstość zaludnienia (liczba izb)” służą do podziału grupy „zamieszkanych mieszkań konwencjonalnych” i wszelkich podgrup.

Temat: System zaopatrzenia w wodę

Uznaje się, że w przypadku niektórych państw członkowskich, w których istnieją dane pochodzące z poprzednich spisów powszechnych, źródeł danych administracyjnych lub danych pochodzących z badania próby, można przyjąć, że w praktyce wszystkie mieszkania konwencjonalne posiadają „Wodociąg w konwencjonalnym mieszkaniu”. W związku z tym dla tych państw członkowskich wszystkie mieszkania konwencjonalne mogą być objęte kodem WSS.1 – „Wodociąg w konwencjonalnym mieszkaniu”. Jeśli państwa członkowskie przyjmą tę opcję, poświadczą to założenie i wyjaśnią je w metadanych.

System zaopatrzenia w wodę

WSS.

0.

Ogółem

0.

1.

Wodociąg w konwencjonalnym mieszkaniu

1.

2.

Brak wodociągu w konwencjonalnym mieszkaniu

2.

3.

Nieustalone

3.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „System zaopatrzenia w wodę” służą do podziału grupy „konwencjonalnych mieszkań” i wszelkich podgrup.

Temat: Toaleta

Uznaje się, że w przypadku niektórych państw członkowskich, w których istnieją dane pochodzące z poprzednich spisów powszechnych, źródeł danych administracyjnych lub danych pochodzących z badania próby, można przyjąć, że w praktyce wszystkie mieszkania konwencjonalne posiadają „Toaletę”. W związku z tym dla tych państw członkowskich wszystkie mieszkania konwencjonalne mogą być objęte kodem TOI.1 – „Toaleta spłukiwana w konwencjonalnym mieszkaniu”. Jeśli państwa członkowskie przyjmą tę opcję, poświadczą to założenie i wyjaśnią je w metadanych.

Toaleta

TOI.

0.

Ogółem

0.

1.

Toaleta spłukiwana w konwencjonalnym mieszkaniu

1.

2.

Brak toalety spłukiwanej w konwencjonalnym mieszkaniu

2.

3.

Nieustalone

3.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Toaleta” służą do podziału grupy „konwencjonalnych mieszkań” i wszelkich podgrup.

Temat: Łazienka

Przez łazienkę rozumie się wszelkie urządzenia przeznaczone do mycia całego ciała, w tym prysznic.

Uznaje się, że w przypadku niektórych państw członkowskich, w których istnieją dane pochodzące z poprzednich spisów powszechnych, źródeł danych administracyjnych lub danych pochodzących z badania próby, można przyjąć, że w praktyce wszystkie mieszkania konwencjonalne posiadają „Łazienkę”. W związku z tym dla tych państw członkowskich wszystkie mieszkania konwencjonalne mogą być objęte kodem BAT.1 – „Wanna lub prysznic zainstalowane w konwencjonalnym mieszkaniu”. Jeśli państwa członkowskie przyjmą tę opcję, poświadczą to założenie i wyjaśnią je w metadanych.

Łazienka

BAT.

0.

Ogółem

0.

1.

Wanna lub prysznic zainstalowane na stałe w konwencjonalnym mieszkaniu

1.

2.

Brak wanny lub prysznica zainstalowanych na stałe w konwencjonalnym mieszkaniu

2.

3.

Nieustalone

3.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Łazienka” służą do podziału grupy „konwencjonalnych mieszkań” i wszelkich podgrup.

Temat: Typ ogrzewania

Uważa się, że konwencjonalne mieszkanie jest ogrzewane centralnie, jeżeli ogrzewanie zapewnione jest przez komunalny zakład ogrzewania lub z instalacji grzewczej zamontowanej w budynku lub w konwencjonalnym mieszkaniu, bez względu na źródło energii.

Uznaje się, że w przypadku niektórych państw członkowskich, w których istnieją dane pochodzące z poprzednich spisów powszechnych, źródeł danych administracyjnych lub danych pochodzących z badania próby, można przyjąć, że w praktyce wszystkie mieszkania konwencjonalne posiadają „Centralne ogrzewanie”. W związku z tym dla tych państw członkowskich wszystkie mieszkania konwencjonalne mogą być objęte kodem TOH.1 – „Centralne ogrzewanie”. Jeśli państwa członkowskie przyjmą tę opcję, poświadczą to założenie i wyjaśnią je w metadanych.

Typ ogrzewania

TOH.

0.

Ogółem

0.

1.

Centralne ogrzewanie

1.

2.

Brak centralnego ogrzewania

2.

3.

Nieustalony

3.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Typ ogrzewania” służą do podziału grupy „mieszkań konwencjonalnych” i wszelkich podgrup.

Temat: Mieszkania według typu budynku

Temat „Mieszkania według typu budynku” dotyczy liczby mieszkań w budynku, w którym znajduje się mieszkanie.

Za budynek niemieszkalny uważa się budynek, którego przeznaczenie jest przede wszystkim niemieszkalne (budynek handlowy, biurowy, fabryka) lecz znajduje się w nim bardzo niewiele mieszkań, np. mieszkanie dla stróża posiadłości lub mieszkanie pracownicze.

Mieszkania według typu budynku

TOB.

0.

Ogółem

0.

1.

Mieszkania konwencjonalne w budynkach mieszkalnych

1.

 

1.1.

Mieszkania konwencjonalne w budynkach jednomieszkaniowych

1.1.

 

1.2.

Mieszkania konwencjonalne w budynkach dwumieszkaniowych

1.2.

 

1.3.

Mieszkania konwencjonalne w budynkach o trzech i większej liczbie mieszkań

1.3.

2.

Mieszkania konwencjonalne w budynkach niemieszkalnych

2.

3.

Nieustalone

3.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Mieszkania według typu budynku” służą do podziału grupy „mieszkań konwencjonalnych” i wszelkich podgrup.

Temat: Mieszkania według okresu wybudowania

Temat „Mieszkania według okresu wybudowania” odnosi się do roku, w którym zakończono budowę budynku, w którym znajduje się mieszkanie.

Mieszkania według okresu wybudowania

POC.

0.

Ogółem

0.

1.

Przed 1919 r.

1.

2.

1919–1945 r.

2.

3.

1946–1960 r.

3.

4.

1961–1980 r.

4.

5.

1981–2000 r.

5.

6.

2001–2010 r.

6.

7.

2011–2015 r.

7.

8.

2016 r. i później

8.

9.

Nieustalone

9.

Poziomy i kategorie podziału w ramach tematu „Mieszkania według okresu wybudowania” służą do podziału grupy „mieszkań konwencjonalnych” i wszelkich podgrup.


(1)  Kody „x.”, „x.x.” i „x.x.x.” według klasyfikacji NUTS; kod „x.x.x.x.” według klasyfikacji LAU, obowiązującej dla danego państwa członkowskiego w dniu 1 stycznia 2021 r. Oznaczenie „N” określa poziom podziału odpowiadający krajowi.

(2)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady wszystkie dane statystyczne państw członkowskich przekazywane do Komisji w podziale na jednostki terytorialne powinny uwzględniać klasyfikację NUTS. Dlatego też w celu tworzenia porównywalnych regionalnych danych statystycznych dane dotyczące jednostek terytorialnych powinny być dostarczane zgodnie z klasyfikacją NUTS. Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

(3)  Kody „1.x.” i „1.x.x.” według klasyfikacji NUTS obowiązującej dla danego państwa członkowskiego w dniu 1 stycznia 2021 r. Oznaczenie „N” określa poziom podziału odpowiadający krajowi.

(*1)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

(*2)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.