17.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/35


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/390 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pewnych wymogów ostrożnościowych dla centralnych depozytów papierów wartościowych i wyznaczonych instytucji kredytowych oferujących bankowe usługi pomocnicze

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65 z dnia 10 marca 2017 r. )

Strona 17, art. 6 ust. 1 lit. a) ppkt (iii):

zamiast:

„(iii)

przewidywanego dochodu netto po opodatkowaniu za większą część ostatniego roku obrachunkowego, jeżeli wyniki po badaniu biegłego rewidenta nie są jeszcze dostępne;”,

powinno być:

„(iii)

przewidywanego dochodu netto po opodatkowaniu za poprzedni rok obrachunkowy, jeżeli wyniki po badaniu biegłego rewidenta nie są jeszcze dostępne;”.

Strona 32, art. 26 ust. 1:

zamiast:

„1.   Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW posiada skuteczne procedury spłaty kredytu śróddziennego spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2 i 3.”,

powinno być:

„1.   Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW posiada skuteczne procedury spłaty kredytu śróddziennego spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2.”.