28.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/335

z dnia 27 lutego 2017 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej w niektórych wyrobach cukierniczych o obniżonej wartości energetycznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji lub na wniosek zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (2).

(3)

W dniu 27 maja 2015 r. złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej w niektórych wyrobach cukierniczych o obniżonej wartości energetycznej. Następnie wniosek udostępniono państwom członkowskim zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(4)

Glikozydy stewiolowe są niezawierającymi kalorii składnikami o słodkim smaku i mogą być stosowane w celu zastąpienia kalorycznych cukrów w niektórych wyrobach cukierniczych, ograniczając ich wartość energetyczną i oferując konsumentom produkty o obniżonej wartości energetycznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Łączne stosowanie glikozydów stewiolowych i cukru daje produktom słodki smak i lepszy profil smakowy w porównaniu do produktów, w których używa się do słodzenia wyłącznie glikozydów stewiolowych, ponieważ cukier maskuje posmak glikozydów stewiolowych.

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(6)

W 2010 r. Urząd przyjął opinię naukową (3) dotyczącą bezpieczeństwa glikozydów stewiolowych w przypadku proponowanych zastosowań w charakterze dodatku do żywności (E 960) i ustalił dopuszczalne dzienne spożycie wynoszące 4 mg/kg masy ciała/dzień w odniesieniu do tychże substancji wyrażonych jako ekwiwalent stewiolu.

(7)

W 2015 r. Urząd skorygował ocenę narażenia odnoszącą się do glikozydów stewiolowych i stwierdził, że szacowane narażenie jest niższe od dopuszczalnego dziennego spożycia dla wszystkich grup wiekowych, z wyjątkiem małych dzieci w górnym zakresie szacowanych wysokich poziomów (na poziomie 95. percentyla) w jednym państwie (4). Obliczenia narażenia przeprowadzone przez Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu w 2015 r. wykazały, że proponowane rozszerzenie zastosowania – przy założeniu 25 % udziału w rynku produktów zawierających glikozydy stewiolowe i 100 % przywiązania do marki – nie wpływa na 95. percentyl narażenia u dzieci w wieku od dwóch do sześciu lat w Niderlandach.

(8)

W swej opinii z 2015 r. Urząd wskazał, że w ramach systemu klasyfikacji FoodEx nie jest możliwe odzwierciedlenie wszystkich ograniczeń/wyjątków mających zastosowanie do stosowania glikozydów stewiolowych (E 960) w żywności wchodzącej w skład podkategorii żywności 05.2. W związku z tym najwyższy dopuszczalny poziom 2 000 mg/kg został przydzielony do całej kategorii żywności, co doprowadziło do przeszacowania narażenia. Ponadto żywność należąca do kategorii 05.2 „Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech” nie została zidentyfikowana jako jedna z głównych kategorii żywności przyczyniających się do narażenia na glikozydy stewiolowe (E 960).

(9)

Zważywszy, że szacowane narażenie jest niższe od dopuszczalnego dziennego spożycia dla wszystkich grup wiekowych, proponowane zastosowania i poziomy stosowania glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej nie stanowią zagrożenia.

(10)

Dlatego należy zezwolić na stosowanie glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej w niektórych wyrobach cukierniczych o obniżonej wartości energetycznej w podkategorii żywności 05.2 „Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech”: twarde wyroby cukiernicze (cukierki i lizaki), miękkie wyroby cukiernicze (cukierki do żucia, gumy owocowe i piankowe produkty cukrownicze/pianki żelowe), lukrecja, nugat, marcepan (przy maksymalnym poziomie 350 mg/kg); silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło (przy maksymalnym poziomie 670 mg/kg) i pastylki i drażetki odświeżające oddech (przy maksymalnym poziomie 2 000 mg/kg).

(11)

Należy odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lutego 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2010;8(4):1537.

(4)  Dziennik EFSA 2015;13(6):4146.


ZAŁĄCZNIK

W odniesieniu do kategorii żywności 05.2 „Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech” w części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący E 960 glikozydów stewiolowych „Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru” otrzymuje brzmienie:

 

„E 960

Glikozydy stewiolowe

350

(60)

Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

Tylko twarde wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej (cukierki i lizaki)

Tylko miękkie wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej (cukierki do żucia, gumy owocowe i piankowe produkty cukrownicze/pianki żelowe)

Tylko lukrecja o obniżonej wartości energetycznej

Tylko nugat o obniżonej wartości energetycznej

Tylko marcepan o obniżonej wartości energetycznej”;

b)

wpis dotyczący E 960 glikozydów stewiolowych „Tylko silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru” otrzymuje brzmienie:

 

„E 960

Glikozydy stewiolowe

670

(60)

Tylko silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru”;

c)

wpis dotyczący E 960 glikozydów stewiolowych brzmiący „Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru” otrzymuje brzmienie:

 

„E 960

Glikozydy stewiolowe

2 000

(60)

jedynie pastylki i drażetki odświeżające oddech, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru”.