28.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/309

z dnia 23 lutego 2017 r.

ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 grudnia 2016 r. do dnia 30 marca 2017 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 77e ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów dyrektywy 2009/138/WE należy dla każdej daty odniesienia ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowych stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych służących do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności.

(2)

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Dnia 9 stycznia 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przekazał Komisji informacje techniczne dotyczące danych rynkowych z końca grudnia 2016 r. Informacje te zostały opublikowane w dniu 9 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 77e ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.

(3)

Z uwagi na konieczność zapewnienia natychmiastowej dostępności informacji technicznych ważne jest, by niniejsze rozporządzenie weszło w życie w trybie pilnym.

(4)

Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

(5)

W celu zapewnienia pewności prawa w jak najkrótszym terminie, przyjęcie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 8 w związku z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (2), jest należycie uzasadnione szczególnie pilną potrzebą związaną z dostępnością odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 grudnia 2016 r. do dnia 30 marca 2017 r. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują informacje techniczne, o których mowa w ust. 2.

2.   Dla każdej odpowiedniej waluty informacje techniczne wykorzystane do celów obliczania najlepszego oszacowania zgodnie z art. 77 dyrektywy 2009/138/WE, korekty dopasowującej zgodnie z art. 77c tej dyrektywy i korekty z tytułu zmienności zgodnie z art. 77d tej dyrektywy są następujące:

a)

odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka określone w załączniku I;

b)

spready bazowe służące do obliczania korekty dopasowującej określone w załączniku II;

c)

dla każdego odpowiedniego krajowego rynku ubezpieczeń – korekty z tytułu zmienności określone w załączniku III.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 grudnia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lutego 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).


ZAŁĄCZNIK I

Odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowane przy obliczaniu najlepszego oszacowania, bez korekty dopasowującej oraz korekty z tytułu zmienności

Termin zapadalności (w latach)

Euro

Korona czeska

Korona duńska

Forint

Korona szwedzka

Kuna

1

-0,302  %

0,057  %

-0,312  %

0,262  %

-0,582  %

0,743  %

2

-0,261  %

0,135  %

-0,271  %

0,626  %

-0,445  %

1,113  %

3

-0,208  %

0,195  %

-0,218  %

0,849  %

-0,250  %

1,564  %

4

-0,123  %

0,307  %

-0,133  %

1,340  %

-0,050  %

2,029  %

5

-0,024  %

0,405  %

-0,034  %

1,688  %

0,159  %

2,370  %

6

0,092  %

0,488  %

0,081  %

2,135  %

0,362  %

2,605  %

7

0,215  %

0,578  %

0,205  %

2,456  %

0,557  %

2,765  %

8

0,341  %

0,642  %

0,330  %

2,694  %

0,735  %

2,865  %

9

0,461  %

0,714  %

0,451  %

2,880  %

0,889  %

2,922  %

10

0,571  %

0,774  %

0,561  %

3,029  %

1,026  %

2,969  %

11

0,671  %

0,848  %

0,660  %

3,182  %

1,196  %

3,014  %

12

0,760  %

0,912  %

0,750  %

3,337  %

1,379  %

3,056  %

13

0,841  %

0,948  %

0,830  %

3,486  %

1,559  %

3,097  %

14

0,908  %

0,973  %

0,897  %

3,623  %

1,725  %

3,136  %

15

0,958  %

1,005  %

0,948  %

3,742  %

1,878  %

3,172  %

16

0,993  %

1,053  %

0,982  %

3,840  %

2,015  %

3,207  %

17

1,019  %

1,114  %

1,009  %

3,921  %

2,139  %

3,240  %

18

1,046  %

1,183  %

1,035  %

3,988  %

2,250  %

3,272  %

19

1,077  %

1,257  %

1,066  %

4,043  %

2,351  %

3,301  %

20

1,117  %

1,333  %

1,107  %

4,089  %

2,442  %

3,330  %

21

1,167  %

1,410  %

1,157  %

4,127  %

2,524  %

3,357  %

22

1,226  %

1,487  %

1,216  %

4,158  %

2,600  %

3,382  %

23

1,289  %

1,563  %

1,279  %

4,184  %

2,669  %

3,407  %

24

1,355  %

1,637  %

1,346  %

4,206  %

2,732  %

3,430  %

25

1,423  %

1,709  %

1,414  %

4,224  %

2,790  %

3,452  %

26

1,492  %

1,779  %

1,482  %

4,239  %

2,844  %

3,473  %

27

1,559  %

1,847  %

1,550  %

4,251  %

2,894  %

3,494  %

28

1,626  %

1,912  %

1,618  %

4,261  %

2,940  %

3,513  %

29

1,692  %

1,975  %

1,683  %

4,269  %

2,983  %

3,531  %

30

1,756  %

2,035  %

1,748  %

4,276  %

3,024  %

3,549  %

31

1,818  %

2,093  %

1,810  %

4,281  %

3,061  %

3,566  %

32

1,878  %

2,148  %

1,871  %

4,286  %

3,097  %

3,582  %

33

1,937  %

2,202  %

1,929  %

4,289  %

3,130  %

3,597  %

34

1,993  %

2,253  %

1,985  %

4,292  %

3,161  %

3,612  %

35

2,047  %

2,302  %

2,040  %

4,294  %

3,191  %

3,626  %

36

2,099  %

2,349  %

2,092  %

4,295  %

3,219  %

3,640  %

37

2,149  %

2,394  %

2,143  %

4,296  %

3,245  %

3,653  %

38

2,198  %

2,437  %

2,191  %

4,296  %

3,270  %

3,666  %

39

2,244  %

2,479  %

2,238  %

4,297  %

3,294  %

3,678  %

40

2,289  %

2,518  %

2,283  %

4,297  %

3,317  %

3,689  %

41

2,332  %

2,556  %

2,326  %

4,296  %

3,338  %

3,700  %

42

2,373  %

2,593  %

2,367  %

4,296  %

3,358  %

3,711  %

43

2,413  %

2,628  %

2,407  %

4,295  %

3,378  %

3,721  %

44

2,451  %

2,662  %

2,446  %

4,294  %

3,397  %

3,731  %

45

2,488  %

2,694  %

2,483  %

4,293  %

3,414  %

3,741  %

46

2,524  %

2,726  %

2,518  %

4,292  %

3,431  %

3,750  %

47

2,558  %

2,756  %

2,552  %

4,291  %

3,448  %

3,759  %

48

2,591  %

2,785  %

2,585  %

4,290  %

3,463  %

3,767  %

49

2,622  %

2,813  %

2,617  %

4,289  %

3,478  %

3,775  %

50

2,653  %

2,839  %

2,648  %

4,288  %

3,493  %

3,783  %

51

2,682  %

2,865  %

2,677  %

4,287  %

3,506  %

3,791  %

52

2,711  %

2,890  %

2,706  %

4,286  %

3,520  %

3,799  %

53

2,738  %

2,914  %

2,733  %

4,285  %

3,533  %

3,806  %

54

2,764  %

2,938  %

2,760  %

4,283  %

3,545  %

3,813  %

55

2,790  %

2,960  %

2,785  %

4,282  %

3,557  %

3,819  %

56

2,815  %

2,982  %

2,810  %

4,281  %

3,568  %

3,826  %

57

2,839  %

3,003  %

2,834  %

4,280  %

3,579  %

3,832  %

58

2,862  %

3,023  %

2,857  %

4,279  %

3,590  %

3,838  %

59

2,884  %

3,043  %

2,880  %

4,278  %

3,600  %

3,844  %

60

2,906  %

3,062  %

2,901  %

4,277  %

3,610  %

3,850  %

61

2,927  %

3,080  %

2,922  %

4,275  %

3,620  %

3,856  %

62

2,947  %

3,098  %

2,943  %

4,274  %

3,629  %

3,861  %

63

2,966  %

3,115  %

2,962  %

4,273  %

3,638  %

3,866  %

64

2,986  %

3,132  %

2,982  %

4,272  %

3,647  %

3,871  %

65

3,004  %

3,148  %

3,000  %

4,271  %

3,655  %

3,876  %

66

3,022  %

3,164  %

3,018  %

4,270  %

3,664  %

3,881  %

67

3,039  %

3,179  %

3,036  %

4,269  %

3,672  %

3,886  %

68

3,056  %

3,194  %

3,053  %

4,268  %

3,679  %

3,890  %

69

3,073  %

3,209  %

3,069  %

4,267  %

3,687  %

3,895  %

70

3,089  %

3,223  %

3,085  %

4,267  %

3,694  %

3,899  %

71

3,104  %

3,236  %

3,101  %

4,266  %

3,701  %

3,903  %

72

3,119  %

3,250  %

3,116  %

4,265  %

3,708  %

3,907  %

73

3,134  %

3,263  %

3,131  %

4,264  %

3,715  %

3,911  %

74

3,148  %

3,275  %

3,145  %

4,263  %

3,722  %

3,915  %

75

3,162  %

3,287  %

3,159  %

4,262  %

3,728  %

3,919  %

76

3,176  %

3,299  %

3,172  %

4,261  %

3,734  %

3,922  %

77

3,189  %

3,311  %

3,186  %

4,261  %

3,740  %

3,926  %

78

3,202  %

3,322  %

3,199  %

4,260  %

3,746  %

3,929  %

79

3,215  %

3,333  %

3,211  %

4,259  %

3,752  %

3,933  %

80

3,227  %

3,344  %

3,224  %

4,258  %

3,757  %

3,936  %

81

3,239  %

3,355  %

3,236  %

4,258  %

3,763  %

3,939  %

82

3,250  %

3,365  %

3,247  %

4,257  %

3,768  %

3,943  %

83

3,262  %

3,375  %

3,259  %

4,256  %

3,773  %

3,946  %

84

3,273  %

3,385  %

3,270  %

4,256  %

3,778  %

3,949  %

85

3,284  %

3,394  %

3,281  %

4,255  %

3,783  %

3,952  %

86

3,294  %

3,404  %

3,291  %

4,254  %

3,788  %

3,954  %

87

3,305  %

3,413  %

3,302  %

4,254  %

3,793  %

3,957  %

88

3,315  %

3,422  %

3,312  %

4,253  %

3,797  %

3,960  %

89

3,325  %

3,430  %

3,322  %

4,253  %

3,802  %

3,963  %

90

3,334  %

3,439  %

3,332  %

4,252  %

3,806  %

3,965  %

91

3,344  %

3,447  %

3,341  %

4,251  %

3,811  %

3,968  %

92

3,353  %

3,455  %

3,350  %

4,251  %

3,815  %

3,970  %

93

3,362  %

3,463  %

3,359  %

4,250  %

3,819  %

3,973  %

94

3,371  %

3,471  %

3,368  %

4,250  %

3,823  %

3,975  %

95

3,380  %

3,479  %

3,377  %

4,249  %

3,827  %

3,978  %

96

3,388  %

3,486  %

3,386  %

4,249  %

3,831  %

3,980  %

97

3,397  %

3,494  %

3,394  %

4,248  %

3,835  %

3,982  %

98

3,405  %

3,501  %

3,402  %

4,248  %

3,838  %

3,984  %

99

3,413  %

3,508  %

3,410  %

4,247  %

3,842  %

3,987  %

100

3,421  %

3,515  %

3,418  %

4,247  %

3,846  %

3,989  %

101

3,428  %

3,521  %

3,426  %

4,246  %

3,849  %

3,991  %

102

3,436  %

3,528  %

3,433  %

4,246  %

3,853  %

3,993  %

103

3,443  %

3,535  %

3,441  %

4,246  %

3,856  %

3,995  %

104

3,450  %

3,541  %

3,448  %

4,245  %

3,859  %

3,997  %

105

3,458  %

3,547  %

3,455  %

4,245  %

3,863  %

3,999  %

106

3,465  %

3,553  %

3,462  %

4,244  %

3,866  %

4,001  %

107

3,471  %

3,559  %

3,469  %

4,244  %

3,869  %

4,002  %

108

3,478  %

3,565  %

3,476  %

4,243  %

3,872  %

4,004  %

109

3,485  %

3,571  %

3,482  %

4,243  %

3,875  %

4,006  %

110

3,491  %

3,577  %

3,489  %

4,243  %

3,878  %

4,008  %

111

3,498  %

3,582  %

3,495  %

4,242  %

3,881  %

4,010  %

112

3,504  %

3,588  %

3,502  %

4,242  %

3,884  %

4,011  %

113

3,510  %

3,593  %

3,508  %

4,241  %

3,886  %

4,013  %

114

3,516  %

3,599  %

3,514  %

4,241  %

3,889  %

4,015  %

115

3,522  %

3,604  %

3,520  %

4,241  %

3,892  %

4,016  %

116

3,528  %

3,609  %

3,526  %

4,240  %

3,895  %

4,018  %

117

3,533  %

3,614  %

3,531  %

4,240  %

3,897  %

4,019  %

118

3,539  %

3,619  %

3,537  %

4,240  %

3,900  %

4,021  %

119

3,545  %

3,624  %

3,542  %

4,239  %

3,902  %

4,022  %

120

3,550  %

3,629  %

3,548  %

4,239  %

3,905  %

4,024  %

121

3,555  %

3,633  %

3,553  %

4,239  %

3,907  %

4,025  %

122

3,561  %

3,638  %

3,559  %

4,238  %

3,910  %

4,027  %

123

3,566  %

3,642  %

3,564  %

4,238  %

3,912  %

4,028  %

124

3,571  %

3,647  %

3,569  %

4,238  %

3,914  %

4,030  %

125

3,576  %

3,651  %

3,574  %

4,238  %

3,916  %

4,031  %

126

3,581  %

3,656  %

3,579  %

4,237  %

3,919  %

4,032  %

127

3,586  %

3,660  %

3,584  %

4,237  %

3,921  %

4,034  %

128

3,591  %

3,664  %

3,589  %

4,237  %

3,923  %

4,035  %

129

3,595  %

3,668  %

3,593  %

4,236  %

3,925  %

4,036  %

130

3,600  %

3,672  %

3,598  %

4,236  %

3,927  %

4,037  %

131

3,605  %

3,676  %

3,603  %

4,236  %

3,929  %

4,039  %

132

3,609  %

3,680  %

3,607  %

4,236  %

3,931  %

4,040  %

133

3,613  %

3,684  %

3,612  %

4,235  %

3,934  %

4,041  %

134

3,618  %

3,688  %

3,616  %

4,235  %

3,935  %

4,042  %

135

3,622  %

3,692  %

3,620  %

4,235  %

3,937  %

4,043  %

136

3,626  %

3,696  %

3,624  %

4,234  %

3,939  %

4,045  %

137

3,631  %

3,699  %

3,629  %

4,234  %

3,941  %

4,046  %

138

3,635  %

3,703  %

3,633  %

4,234  %

3,943  %

4,047  %

139

3,639  %

3,706  %

3,637  %

4,234  %

3,945  %

4,048  %

140

3,643  %

3,710  %

3,641  %

4,233  %

3,947  %

4,049  %

141

3,647  %

3,713  %

3,645  %

4,233  %

3,949  %

4,050  %

142

3,651  %

3,717  %

3,649  %

4,233  %

3,950  %

4,051  %

143

3,654  %

3,720  %

3,653  %

4,233  %

3,952  %

4,052  %

144

3,658  %

3,724  %

3,656  %

4,233  %

3,954  %

4,053  %

145

3,662  %

3,727  %

3,660  %

4,232  %

3,956  %

4,054  %

146

3,666  %

3,730  %

3,664  %

4,232  %

3,957  %

4,055  %

147

3,669  %

3,733  %

3,667  %

4,232  %

3,959  %

4,056  %

148

3,673  %

3,736  %

3,671  %

4,232  %

3,960  %

4,057  %

149

3,676  %

3,740  %

3,675  %

4,231  %

3,962  %

4,058  %

150

3,680  %

3,743  %

3,678  %

4,231  %

3,964  %

4,059  %


Termin zapadalności (w latach)

Lew

Funt szterling

Lej rumuński

Złoty

Korona islandzka

Korona norweska

1

-0,352  %

0,382  %

0,971  %

1,480  %

4,871  %

1,005  %

2

-0,311  %

0,439  %

1,404  %

1,967  %

4,890  %

1,186  %

3

-0,258  %

0,520  %

1,831  %

2,305  %

4,910  %

1,257  %

4

-0,173  %

0,607  %

2,227  %

2,583  %

4,906  %

1,358  %

5

-0,074  %

0,694  %

2,589  %

2,843  %

4,892  %

1,461  %

6

0,041  %

0,781  %

2,914  %

3,109  %

4,880  %

1,564  %

7

0,165  %

0,873  %

3,171  %

3,240  %

4,872  %

1,658  %

8

0,290  %

0,948  %

3,352  %

3,371  %

4,865  %

1,747  %

9

0,411  %

1,017  %

3,496  %

3,472  %

4,855  %

1,816  %

10

0,520  %

1,079  %

3,624  %

3,551  %

4,843  %

1,874  %

11

0,619  %

1,135  %

3,728  %

3,616  %

4,830  %

1,937  %

12

0,709  %

1,170  %

3,812  %

3,669  %

4,816  %

2,004  %

13

0,789  %

1,209  %

3,879  %

3,715  %

4,801  %

2,072  %

14

0,856  %

1,240  %

3,935  %

3,753  %

4,786  %

2,141  %

15

0,907  %

1,263  %

3,981  %

3,787  %

4,772  %

2,208  %

16

0,941  %

1,282  %

4,019  %

3,816  %

4,757  %

2,273  %

17

0,967  %

1,295  %

4,050  %

3,841  %

4,743  %

2,337  %

18

0,993  %

1,302  %

4,077  %

3,864  %

4,729  %

2,398  %

19

1,025  %

1,307  %

4,100  %

3,884  %

4,715  %

2,457  %

20

1,065  %

1,316  %

4,119  %

3,901  %

4,702  %

2,513  %

21

1,116  %

1,318  %

4,135  %

3,918  %

4,689  %

2,567  %

22

1,175  %

1,314  %

4,149  %

3,932  %

4,677  %

2,618  %

23

1,240  %

1,307  %

4,161  %

3,945  %

4,665  %

2,667  %

24

1,307  %

1,298  %

4,171  %

3,957  %

4,653  %

2,714  %

25

1,376  %

1,290  %

4,180  %

3,968  %

4,642  %

2,758  %

26

1,446  %

1,283  %

4,188  %

3,978  %

4,631  %

2,801  %

27

1,515  %

1,277  %

4,194  %

3,988  %

4,620  %

2,841  %

28

1,583  %

1,272  %

4,200  %

3,996  %

4,610  %

2,880  %

29

1,650  %

1,267  %

4,205  %

4,004  %

4,600  %

2,917  %

30

1,715  %

1,264  %

4,209  %

4,012  %

4,591  %

2,952  %

31

1,778  %

1,260  %

4,212  %

4,018  %

4,581  %

2,986  %

32

1,839  %

1,255  %

4,215  %

4,025  %

4,573  %

3,018  %

33

1,899  %

1,248  %

4,218  %

4,031  %

4,564  %

3,049  %

34

1,956  %

1,239  %

4,220  %

4,036  %

4,556  %

3,078  %

35

2,011  %

1,227  %

4,222  %

4,042  %

4,548  %

3,106  %

36

2,064  %

1,211  %

4,223  %

4,047  %

4,540  %

3,133  %

37

2,115  %

1,194  %

4,225  %

4,051  %

4,533  %

3,159  %

38

2,165  %

1,179  %

4,226  %

4,056  %

4,526  %

3,184  %

39

2,212  %

1,166  %

4,227  %

4,060  %

4,519  %

3,208  %

40

2,257  %

1,157  %

4,227  %

4,064  %

4,512  %

3,230  %

41

2,301  %

1,152  %

4,228  %

4,067  %

4,506  %

3,252  %

42

2,343  %

1,148  %

4,228  %

4,071  %

4,499  %

3,273  %

43

2,384  %

1,144  %

4,229  %

4,074  %

4,493  %

3,293  %

44

2,423  %

1,138  %

4,229  %

4,077  %

4,488  %

3,312  %

45

2,460  %

1,129  %

4,229  %

4,080  %

4,482  %

3,331  %

46

2,496  %

1,115  %

4,229  %

4,083  %

4,477  %

3,349  %

47

2,531  %

1,100  %

4,229  %

4,086  %

4,471  %

3,366  %

48

2,564  %

1,088  %

4,229  %

4,088  %

4,466  %

3,383  %

49

2,596  %

1,081  %

4,229  %

4,091  %

4,461  %

3,398  %

50

2,627  %

1,082  %

4,229  %

4,093  %

4,457  %

3,414  %

51

2,657  %

1,091  %

4,229  %

4,095  %

4,452  %

3,429  %

52

2,686  %

1,107  %

4,229  %

4,098  %

4,448  %

3,443  %

53

2,714  %

1,129  %

4,229  %

4,100  %

4,443  %

3,457  %

54

2,741  %

1,155  %

4,229  %

4,102  %

4,439  %

3,470  %

55

2,767  %

1,184  %

4,228  %

4,104  %

4,435  %

3,483  %

56

2,792  %

1,215  %

4,228  %

4,106  %

4,431  %

3,496  %

57

2,816  %

1,249  %

4,228  %

4,107  %

4,427  %

3,508  %

58

2,840  %

1,283  %

4,228  %

4,109  %

4,424  %

3,519  %

59

2,862  %

1,319  %

4,227  %

4,111  %

4,420  %

3,531  %

60

2,884  %

1,355  %

4,227  %

4,112  %

4,416  %

3,542  %

61

2,905  %

1,391  %

4,227  %

4,114  %

4,413  %

3,552  %

62

2,926  %

1,428  %

4,226  %

4,115  %

4,410  %

3,562  %

63

2,946  %

1,464  %

4,226  %

4,117  %

4,407  %

3,572  %

64

2,965  %

1,500  %

4,226  %

4,118  %

4,403  %

3,582  %

65

2,984  %

1,536  %

4,226  %

4,119  %

4,400  %

3,591  %

66

3,002  %

1,572  %

4,225  %

4,121  %

4,397  %

3,601  %

67

3,020  %

1,607  %

4,225  %

4,122  %

4,395  %

3,609  %

68

3,037  %

1,641  %

4,225  %

4,123  %

4,392  %

3,618  %

69

3,054  %

1,675  %

4,224  %

4,124  %

4,389  %

3,626  %

70

3,070  %

1,708  %

4,224  %

4,125  %

4,387  %

3,634  %

71

3,086  %

1,741  %

4,224  %

4,126  %

4,384  %

3,642  %

72

3,101  %

1,773  %

4,224  %

4,128  %

4,381  %

3,650  %

73

3,116  %

1,804  %

4,223  %

4,129  %

4,379  %

3,657  %

74

3,131  %

1,835  %

4,223  %

4,130  %

4,377  %

3,665  %

75

3,145  %

1,865  %

4,223  %

4,131  %

4,374  %

3,672  %

76

3,159  %

1,894  %

4,223  %

4,132  %

4,372  %

3,679  %

77

3,172  %

1,923  %

4,222  %

4,132  %

4,370  %

3,685  %

78

3,185  %

1,951  %

4,222  %

4,133  %

4,368  %

3,692  %

79

3,198  %

1,979  %

4,222  %

4,134  %

4,366  %

3,698  %

80

3,211  %

2,006  %

4,222  %

4,135  %

4,364  %

3,705  %

81

3,223  %

2,032  %

4,221  %

4,136  %

4,362  %

3,711  %

82

3,235  %

2,058  %

4,221  %

4,137  %

4,360  %

3,717  %

83

3,246  %

2,083  %

4,221  %

4,137  %

4,358  %

3,722  %

84

3,258  %

2,108  %

4,221  %

4,138  %

4,356  %

3,728  %

85

3,269  %

2,132  %

4,220  %

4,139  %

4,354  %

3,734  %

86

3,279  %

2,155  %

4,220  %

4,140  %

4,352  %

3,739  %

87

3,290  %

2,178  %

4,220  %

4,140  %

4,351  %

3,744  %

88

3,300  %

2,201  %

4,220  %

4,141  %

4,349  %

3,749  %

89

3,310  %

2,223  %

4,220  %

4,142  %

4,347  %

3,755  %

90

3,320  %

2,245  %

4,219  %

4,142  %

4,346  %

3,759  %

91

3,330  %

2,266  %

4,219  %

4,143  %

4,344  %

3,764  %

92

3,339  %

2,287  %

4,219  %

4,144  %

4,342  %

3,769  %

93

3,348  %

2,307  %

4,219  %

4,144  %

4,341  %

3,774  %

94

3,357  %

2,327  %

4,219  %

4,145  %

4,339  %

3,778  %

95

3,366  %

2,346  %

4,218  %

4,146  %

4,338  %

3,783  %

96

3,375  %

2,365  %

4,218  %

4,146  %

4,337  %

3,787  %

97

3,383  %

2,384  %

4,218  %

4,147  %

4,335  %

3,791  %

98

3,392  %

2,402  %

4,218  %

4,147  %

4,334  %

3,795  %

99

3,400  %

2,420  %

4,218  %

4,148  %

4,332  %

3,799  %

100

3,408  %

2,438  %

4,217  %

4,148  %

4,331  %

3,803  %

101

3,416  %

2,455  %

4,217  %

4,149  %

4,330  %

3,807  %

102

3,423  %

2,472  %

4,217  %

4,149  %

4,329  %

3,811  %

103

3,431  %

2,489  %

4,217  %

4,150  %

4,327  %

3,815  %

104

3,438  %

2,505  %

4,217  %

4,150  %

4,326  %

3,819  %

105

3,445  %

2,521  %

4,217  %

4,151  %

4,325  %

3,822  %

106

3,452  %

2,537  %

4,216  %

4,151  %

4,324  %

3,826  %

107

3,459  %

2,552  %

4,216  %

4,152  %

4,323  %

3,829  %

108

3,466  %

2,567  %

4,216  %

4,152  %

4,321  %

3,833  %

109

3,473  %

2,582  %

4,216  %

4,153  %

4,320  %

3,836  %

110

3,480  %

2,597  %

4,216  %

4,153  %

4,319  %

3,839  %

111

3,486  %

2,611  %

4,216  %

4,153  %

4,318  %

3,843  %

112

3,492  %

2,625  %

4,216  %

4,154  %

4,317  %

3,846  %

113

3,499  %

2,639  %

4,215  %

4,154  %

4,316  %

3,849  %

114

3,505  %

2,653  %

4,215  %

4,155  %

4,315  %

3,852  %

115

3,511  %

2,666  %

4,215  %

4,155  %

4,314  %

3,855  %

116

3,517  %

2,679  %

4,215  %

4,155  %

4,313  %

3,858  %

117

3,522  %

2,692  %

4,215  %

4,156  %

4,312  %

3,861  %

118

3,528  %

2,705  %

4,215  %

4,156  %

4,311  %

3,864  %

119

3,534  %

2,717  %

4,215  %

4,157  %

4,310  %

3,867  %

120

3,539  %

2,729  %

4,215  %

4,157  %

4,309  %

3,869  %

121

3,545  %

2,742  %

4,214  %

4,157  %

4,308  %

3,872  %

122

3,550  %

2,753  %

4,214  %

4,158  %

4,307  %

3,875  %

123

3,555  %

2,765  %

4,214  %

4,158  %

4,307  %

3,877  %

124

3,561  %

2,777  %

4,214  %

4,158  %

4,306  %

3,880  %

125

3,566  %

2,788  %

4,214  %

4,159  %

4,305  %

3,883  %

126

3,571  %

2,799  %

4,214  %

4,159  %

4,304  %

3,885  %

127

3,576  %

2,810  %

4,214  %

4,159  %

4,303  %

3,888  %

128

3,581  %

2,821  %

4,214  %

4,160  %

4,302  %

3,890  %

129

3,585  %

2,831  %

4,214  %

4,160  %

4,302  %

3,892  %

130

3,590  %

2,842  %

4,213  %

4,160  %

4,301  %

3,895  %

131

3,595  %

2,852  %

4,213  %

4,161  %

4,300  %

3,897  %

132

3,599  %

2,862  %

4,213  %

4,161  %

4,299  %

3,899  %

133

3,604  %

2,872  %

4,213  %

4,161  %

4,299  %

3,902  %

134

3,608  %

2,882  %

4,213  %

4,162  %

4,298  %

3,904  %

135

3,613  %

2,892  %

4,213  %

4,162  %

4,297  %

3,906  %

136

3,617  %

2,901  %

4,213  %

4,162  %

4,296  %

3,908  %

137

3,621  %

2,911  %

4,213  %

4,162  %

4,296  %

3,910  %

138

3,625  %

2,920  %

4,213  %

4,163  %

4,295  %

3,912  %

139

3,629  %

2,929  %

4,213  %

4,163  %

4,294  %

3,915  %

140

3,633  %

2,938  %

4,212  %

4,163  %

4,294  %

3,917  %

141

3,637  %

2,947  %

4,212  %

4,163  %

4,293  %

3,919  %

142

3,641  %

2,956  %

4,212  %

4,164  %

4,292  %

3,921  %

143

3,645  %

2,965  %

4,212  %

4,164  %

4,292  %

3,922  %

144

3,649  %

2,973  %

4,212  %

4,164  %

4,291  %

3,924  %

145

3,653  %

2,982  %

4,212  %

4,164  %

4,290  %

3,926  %

146

3,657  %

2,990  %

4,212  %

4,165  %

4,290  %

3,928  %

147

3,660  %

2,998  %

4,212  %

4,165  %

4,289  %

3,930  %

148

3,664  %

3,006  %

4,212  %

4,165  %

4,289  %

3,932  %

149

3,668  %

3,014  %

4,212  %

4,165  %

4,288  %

3,934  %

150

3,671  %

3,022  %

4,212  %

4,166  %

4,287  %

3,935  %


Termin zapadalności (w latach)

Frank szwajcarski

Dolar australijski

Bat

Dolar kanadyjski

Peso chilijskie

Peso kolumbijskie

1

-0,768  %

1,897  %

1,370  %

0,774  %

2,799  %

5,636  %

2

-0,703  %

2,037  %

1,553  %

0,902  %

2,789  %

5,677  %

3

-0,626  %

2,180  %

1,758  %

1,040  %

2,915  %

5,925  %

4

-0,529  %

2,322  %

1,960  %

1,179  %

3,116  %

6,049  %

5

-0,421  %

2,440  %

2,111  %

1,269  %

3,354  %

6,106  %

6

-0,297  %

2,549  %

2,250  %

1,369  %

3,538  %

6,218  %

7

-0,192  %

2,635  %

2,366  %

1,464  %

3,683  %

6,331  %

8

-0,119  %

2,716  %

2,450  %

1,564  %

3,808  %

6,445  %

9

-0,013  %

2,787  %

2,520  %

1,665  %

3,914  %

6,569  %

10

0,049  %

2,842  %

2,593  %

1,786  %

4,001  %

6,664  %

11

0,135  %

2,899  %

2,674  %

1,871  %

4,069  %

6,719  %

12

0,204  %

2,957  %

2,752  %

1,941  %

4,123  %

6,741  %

13

0,248  %

3,011  %

2,818  %

2,019  %

4,165  %

6,741  %

14

0,276  %

3,058  %

2,875  %

2,097  %

4,199  %

6,723  %

15

0,338  %

3,097  %

2,925  %

2,164  %

4,226  %

6,694  %

16

0,389  %

3,129  %

2,973  %

2,213  %

4,248  %

6,655  %

17

0,420  %

3,155  %

3,017  %

2,245  %

4,265  %

6,610  %

18

0,439  %

3,178  %

3,059  %

2,264  %

4,280  %

6,560  %

19

0,450  %

3,198  %

3,098  %

2,270  %

4,291  %

6,508  %

20

0,457  %

3,217  %

3,135  %

2,265  %

4,300  %

6,453  %

21

0,463  %

3,237  %

3,170  %

2,251  %

4,308  %

6,398  %

22

0,470  %

3,254  %

3,203  %

2,233  %

4,313  %

6,343  %

23

0,482  %

3,268  %

3,235  %

2,212  %

4,318  %

6,287  %

24

0,500  %

3,277  %

3,264  %

2,193  %

4,321  %

6,233  %

25

0,525  %

3,281  %

3,292  %

2,176  %

4,324  %

6,179  %

26

0,559  %

3,279  %

3,319  %

2,163  %

4,326  %

6,127  %

27

0,598  %

3,274  %

3,345  %

2,155  %

4,327  %

6,076  %

28

0,643  %

3,269  %

3,369  %

2,153  %

4,327  %

6,026  %

29

0,690  %

3,264  %

3,392  %

2,157  %

4,328  %

5,978  %

30

0,739  %

3,262  %

3,414  %

2,167  %

4,327  %

5,932  %

31

0,789  %

3,263  %

3,435  %

2,183  %

4,327  %

5,887  %

32

0,840  %

3,267  %

3,455  %

2,204  %

4,326  %

5,844  %

33

0,890  %

3,274  %

3,474  %

2,229  %

4,325  %

5,802  %

34

0,940  %

3,283  %

3,492  %

2,257  %

4,324  %

5,762  %

35

0,989  %

3,293  %

3,509  %

2,287  %

4,323  %

5,724  %

36

1,037  %

3,304  %

3,526  %

2,318  %

4,322  %

5,686  %

37

1,084  %

3,316  %

3,542  %

2,350  %

4,321  %

5,651  %

38

1,130  %

3,329  %

3,557  %

2,383  %

4,319  %

5,616  %

39

1,175  %

3,342  %

3,572  %

2,416  %

4,318  %

5,583  %

40

1,219  %

3,356  %

3,586  %

2,448  %

4,316  %

5,552  %

41

1,261  %

3,370  %

3,600  %

2,481  %

4,314  %

5,521  %

42

1,302  %

3,383  %

3,613  %

2,513  %

4,313  %

5,492  %

43

1,341  %

3,397  %

3,625  %

2,545  %

4,311  %

5,464  %

44

1,379  %

3,411  %

3,637  %

2,576  %

4,310  %

5,436  %

45

1,416  %

3,424  %

3,649  %

2,606  %

4,308  %

5,410  %

46

1,452  %

3,438  %

3,660  %

2,636  %

4,306  %

5,385  %

47

1,487  %

3,451  %

3,671  %

2,665  %

4,305  %

5,361  %

48

1,520  %

3,464  %

3,681  %

2,693  %

4,303  %

5,338  %

49

1,552  %

3,476  %

3,691  %

2,721  %

4,302  %

5,315  %

50

1,584  %

3,489  %

3,701  %

2,747  %

4,300  %

5,293  %

51

1,614  %

3,501  %

3,710  %

2,773  %

4,299  %

5,272  %

52

1,643  %

3,513  %

3,719  %

2,799  %

4,297  %

5,252  %

53

1,671  %

3,524  %

3,728  %

2,823  %

4,296  %

5,233  %

54

1,698  %

3,536  %

3,736  %

2,847  %

4,294  %

5,214  %

55

1,725  %

3,547  %

3,744  %

2,870  %

4,293  %

5,196  %

56

1,750  %

3,557  %

3,752  %

2,893  %

4,291  %

5,178  %

57

1,775  %

3,568  %

3,760  %

2,915  %

4,290  %

5,161  %

58

1,799  %

3,578  %

3,767  %

2,936  %

4,289  %

5,145  %

59

1,822  %

3,588  %

3,774  %

2,956  %

4,287  %

5,129  %

60

1,845  %

3,597  %

3,781  %

2,976  %

4,286  %

5,114  %

61

1,866  %

3,607  %

3,788  %

2,996  %

4,285  %

5,099  %

62

1,888  %

3,616  %

3,794  %

3,014  %

4,284  %

5,084  %

63

1,908  %

3,625  %

3,801  %

3,033  %

4,282  %

5,070  %

64

1,928  %

3,633  %

3,807  %

3,051  %

4,281  %

5,057  %

65

1,947  %

3,642  %

3,813  %

3,068  %

4,280  %

5,044  %

66

1,966  %

3,650  %

3,818  %

3,085  %

4,279  %

5,031  %

67

1,984  %

3,658  %

3,824  %

3,101  %

4,278  %

5,019  %

68

2,002  %

3,666  %

3,829  %

3,117  %

4,277  %

5,007  %

69

2,019  %

3,673  %

3,835  %

3,132  %

4,276  %

4,995  %

70

2,036  %

3,680  %

3,840  %

3,147  %

4,275  %

4,984  %

71

2,052  %

3,688  %

3,845  %

3,162  %

4,274  %

4,973  %

72

2,068  %

3,695  %

3,850  %

3,176  %

4,273  %

4,962  %

73

2,083  %

3,701  %

3,855  %

3,190  %

4,272  %

4,951  %

74

2,098  %

3,708  %

3,859  %

3,203  %

4,271  %

4,941  %

75

2,113  %

3,714  %

3,864  %

3,217  %

4,270  %

4,931  %

76

2,127  %

3,721  %

3,868  %

3,229  %

4,269  %

4,922  %

77

2,141  %

3,727  %

3,872  %

3,242  %

4,268  %

4,912  %

78

2,154  %

3,733  %

3,876  %

3,254  %

4,267  %

4,903  %

79

2,167  %

3,739  %

3,881  %

3,266  %

4,267  %

4,894  %

80

2,180  %

3,744  %

3,884  %

3,278  %

4,266  %

4,886  %

81

2,193  %

3,750  %

3,888  %

3,289  %

4,265  %

4,877  %

82

2,205  %

3,755  %

3,892  %

3,300  %

4,264  %

4,869  %

83

2,217  %

3,761  %

3,896  %

3,311  %

4,263  %

4,861  %

84

2,228  %

3,766  %

3,899  %

3,321  %

4,263  %

4,853  %

85

2,240  %

3,771  %

3,903  %

3,331  %

4,262  %

4,845  %

86

2,251  %

3,776  %

3,906  %

3,341  %

4,261  %

4,838  %

87

2,262  %

3,781  %

3,910  %

3,351  %

4,261  %

4,830  %

88

2,272  %

3,786  %

3,913  %

3,361  %

4,260  %

4,823  %

89

2,283  %

3,790  %

3,916  %

3,370  %

4,259  %

4,816  %

90

2,293  %

3,795  %

3,919  %

3,379  %

4,259  %

4,809  %

91

2,303  %

3,799  %

3,922  %

3,388  %

4,258  %

4,803  %

92

2,312  %

3,804  %

3,925  %

3,397  %

4,257  %

4,796  %

93

2,322  %

3,808  %

3,928  %

3,406  %

4,257  %

4,790  %

94

2,331  %

3,812  %

3,931  %

3,414  %

4,256  %

4,783  %

95

2,340  %

3,816  %

3,934  %

3,422  %

4,256  %

4,777  %

96

2,349  %

3,820  %

3,937  %

3,431  %

4,255  %

4,771  %

97

2,358  %

3,824  %

3,940  %

3,438  %

4,254  %

4,765  %

98

2,367  %

3,828  %

3,942  %

3,446  %

4,254  %

4,759  %

99

2,375  %

3,831  %

3,945  %

3,454  %

4,253  %

4,754  %

100

2,383  %

3,835  %

3,947  %

3,461  %

4,253  %

4,748  %

101

2,391  %

3,839  %

3,950  %

3,468  %

4,252  %

4,743  %

102

2,399  %

3,842  %

3,952  %

3,476  %

4,252  %

4,737  %

103

2,407  %

3,846  %

3,955  %

3,483  %

4,251  %

4,732  %

104

2,414  %

3,849  %

3,957  %

3,489  %

4,251  %

4,727  %

105

2,422  %

3,852  %

3,959  %

3,496  %

4,250  %

4,722  %

106

2,429  %

3,856  %

3,962  %

3,503  %

4,250  %

4,717  %

107

2,436  %

3,859  %

3,964  %

3,509  %

4,249  %

4,712  %

108

2,443  %

3,862  %

3,966  %

3,516  %

4,249  %

4,707  %

109

2,450  %

3,865  %

3,968  %

3,522  %

4,248  %

4,703  %

110

2,457  %

3,868  %

3,970  %

3,528  %

4,248  %

4,698  %

111

2,464  %

3,871  %

3,972  %

3,534  %

4,248  %

4,694  %

112

2,470  %

3,874  %

3,974  %

3,540  %

4,247  %

4,689  %

113

2,477  %

3,877  %

3,976  %

3,546  %

4,247  %

4,685  %

114

2,483  %

3,880  %

3,978  %

3,552  %

4,246  %

4,681  %

115

2,489  %

3,883  %

3,980  %

3,557  %

4,246  %

4,676  %

116

2,495  %

3,885  %

3,982  %

3,563  %

4,246  %

4,672  %

117

2,501  %

3,888  %

3,984  %

3,568  %

4,245  %

4,668  %

118

2,507  %

3,891  %

3,986  %

3,574  %

4,245  %

4,664  %

119

2,513  %

3,893  %

3,988  %

3,579  %

4,244  %

4,660  %

120

2,519  %

3,896  %

3,989  %

3,584  %

4,244  %

4,657  %

121

2,524  %

3,898  %

3,991  %

3,589  %

4,244  %

4,653  %

122

2,530  %

3,901  %

3,993  %

3,594  %

4,243  %

4,649  %

123

2,535  %

3,903  %

3,995  %

3,599  %

4,243  %

4,645  %

124

2,541  %

3,906  %

3,996  %

3,604  %

4,243  %

4,642  %

125

2,546  %

3,908  %

3,998  %

3,608  %

4,242  %

4,638  %

126

2,551  %

3,910  %

3,999  %

3,613  %

4,242  %

4,635  %

127

2,556  %

3,913  %

4,001  %

3,618  %

4,242  %

4,631  %

128

2,561  %

3,915  %

4,003  %

3,622  %

4,241  %

4,628  %

129

2,566  %

3,917  %

4,004  %

3,627  %

4,241  %

4,625  %

130

2,571  %

3,919  %

4,006  %

3,631  %

4,241  %

4,621  %

131

2,576  %

3,921  %

4,007  %

3,636  %

4,240  %

4,618  %

132

2,581  %

3,923  %

4,008  %

3,640  %

4,240  %

4,615  %

133

2,585  %

3,926  %

4,010  %

3,644  %

4,240  %

4,612  %

134

2,590  %

3,928  %

4,011  %

3,648  %

4,239  %

4,609  %

135

2,594  %

3,930  %

4,013  %

3,652  %

4,239  %

4,606  %

136

2,599  %

3,932  %

4,014  %

3,656  %

4,239  %

4,603  %

137

2,603  %

3,934  %

4,015  %

3,660  %

4,239  %

4,600  %

138

2,607  %

3,935  %

4,017  %

3,664  %

4,238  %

4,597  %

139

2,612  %

3,937  %

4,018  %

3,668  %

4,238  %

4,594  %

140

2,616  %

3,939  %

4,019  %

3,672  %

4,238  %

4,591  %

141

2,620  %

3,941  %

4,021  %

3,675  %

4,238  %

4,588  %

142

2,624  %

3,943  %

4,022  %

3,679  %

4,237  %

4,586  %

143

2,628  %

3,945  %

4,023  %

3,683  %

4,237  %

4,583  %

144

2,632  %

3,946  %

4,024  %

3,686  %

4,237  %

4,580  %

145

2,636  %

3,948  %

4,026  %

3,690  %

4,236  %

4,578  %

146

2,640  %

3,950  %

4,027  %

3,693  %

4,236  %

4,575  %

147

2,644  %

3,952  %

4,028  %

3,697  %

4,236  %

4,573  %

148

2,647  %

3,953  %

4,029  %

3,700  %

4,236  %

4,570  %

149

2,651  %

3,955  %

4,030  %

3,704  %

4,235  %

4,568  %

150

2,655  %

3,957  %

4,031  %

3,707  %

4,235  %

4,565  %


Termin zapadalności (w latach)

Dolar Hongkongu

Rupia indyjska

Peso meksykańskie

Nowy dolar tajwański

Dolar nowozelandzki

Rand

1

1,276  %

5,941  %

6,878  %

0,514  %

1,935  %

7,243  %

2

1,572  %

5,984  %

7,121  %

0,616  %

2,234  %

7,306  %

3

1,840  %

6,050  %

7,311  %

0,713  %

2,495  %

7,413  %

4

2,027  %

6,117  %

7,461  %

0,804  %

2,688  %

7,569  %

5

2,174  %

6,186  %

7,542  %

0,886  %

2,850  %

7,715  %

6

2,257  %

6,252  %

7,644  %

0,968  %

2,989  %

7,874  %

7

2,321  %

6,300  %

7,748  %

1,027  %

3,100  %

8,031  %

8

2,394  %

6,344  %

7,829  %

1,087  %

3,187  %

8,169  %

9

2,460  %

6,387  %

7,894  %

1,145  %

3,262  %

8,289  %

10

2,505  %

6,424  %

7,955  %

1,200  %

3,326  %

8,389  %

11

2,525  %

6,445  %

8,018  %

1,268  %

3,391  %

8,473  %

12

2,546  %

6,452  %

8,082  %

1,346  %

3,481  %

8,538  %

13

2,584  %

6,449  %

8,148  %

1,430  %

3,606  %

8,579  %

14

2,634  %

6,439  %

8,214  %

1,516  %

3,734  %

8,598  %

15

2,686  %

6,424  %

8,282  %

1,602  %

3,835  %

8,595  %

16

2,738  %

6,405  %

8,352  %

1,686  %

3,890  %

8,573  %

17

2,787  %

6,383  %

8,425  %

1,769  %

3,909  %

8,535  %

18

2,834  %

6,360  %

8,494  %

1,849  %

3,908  %

8,485  %

19

2,878  %

6,335  %

8,554  %

1,926  %

3,896  %

8,427  %

20

2,921  %

6,310  %

8,600  %

2,000  %

3,882  %

8,363  %

21

2,961  %

6,284  %

8,627  %

2,071  %

3,872  %

8,295  %

22

3,000  %

6,258  %

8,632  %

2,139  %

3,864  %

8,224  %

23

3,037  %

6,232  %

8,620  %

2,204  %

3,860  %

8,152  %

24

3,072  %

6,207  %

8,592  %

2,266  %

3,857  %

8,079  %

25

3,106  %

6,182  %

8,553  %

2,325  %

3,857  %

8,006  %

26

3,137  %

6,158  %

8,506  %

2,381  %

3,857  %

7,934  %

27

3,168  %

6,134  %

8,452  %

2,434  %

3,859  %

7,863  %

28

3,197  %

6,111  %

8,393  %

2,486  %

3,862  %

7,794  %

29

3,225  %

6,088  %

8,331  %

2,534  %

3,865  %

7,726  %

30

3,251  %

6,066  %

8,266  %

2,581  %

3,869  %

7,661  %

31

3,276  %

6,045  %

8,201  %

2,625  %

3,874  %

7,597  %

32

3,300  %

6,025  %

8,135  %

2,667  %

3,878  %

7,536  %

33

3,323  %

6,005  %

8,069  %

2,708  %

3,883  %

7,476  %

34

3,346  %

5,986  %

8,004  %

2,747  %

3,888  %

7,419  %

35

3,367  %

5,967  %

7,941  %

2,783  %

3,893  %

7,364  %

36

3,387  %

5,949  %

7,878  %

2,819  %

3,899  %

7,310  %

37

3,406  %

5,932  %

7,817  %

2,853  %

3,904  %

7,259  %

38

3,425  %

5,916  %

7,757  %

2,885  %

3,909  %

7,210  %

39

3,443  %

5,900  %

7,699  %

2,916  %

3,914  %

7,163  %

40

3,460  %

5,884  %

7,643  %

2,946  %

3,919  %

7,117  %

41

3,476  %

5,869  %

7,589  %

2,974  %

3,925  %

7,073  %

42

3,492  %

5,855  %

7,536  %

3,001  %

3,930  %

7,031  %

43

3,507  %

5,841  %

7,486  %

3,027  %

3,934  %

6,991  %

44

3,522  %

5,828  %

7,437  %

3,053  %

3,939  %

6,952  %

45

3,536  %

5,815  %

7,390  %

3,077  %

3,944  %

6,915  %

46

3,549  %

5,803  %

7,344  %

3,100  %

3,949  %

6,879  %

47

3,563  %

5,791  %

7,300  %

3,122  %

3,953  %

6,844  %

48

3,575  %

5,779  %

7,258  %

3,144  %

3,958  %

6,811  %

49

3,587  %

5,768  %

7,217  %

3,165  %

3,962  %

6,779  %

50

3,599  %

5,757  %

7,177  %

3,185  %

3,966  %

6,748  %

51

3,610  %

5,747  %

7,139  %

3,204  %

3,970  %

6,718  %

52

3,621  %

5,737  %

7,102  %

3,223  %

3,974  %

6,689  %

53

3,631  %

5,727  %

7,067  %

3,240  %

3,978  %

6,661  %

54

3,642  %

5,718  %

7,033  %

3,258  %

3,982  %

6,634  %

55

3,651  %

5,709  %

7,000  %

3,275  %

3,985  %

6,609  %

56

3,661  %

5,700  %

6,968  %

3,291  %

3,989  %

6,584  %

57

3,670  %

5,691  %

6,937  %

3,306  %

3,992  %

6,560  %

58

3,679  %

5,683  %

6,907  %

3,321  %

3,996  %

6,536  %

59

3,688  %

5,675  %

6,878  %

3,336  %

3,999  %

6,514  %

60

3,696  %

5,667  %

6,850  %

3,350  %

4,002  %

6,492  %

61

3,704  %

5,660  %

6,823  %

3,364  %

4,005  %

6,471  %

62

3,712  %

5,652  %

6,797  %

3,377  %

4,008  %

6,450  %

63

3,719  %

5,645  %

6,771  %

3,390  %

4,011  %

6,430  %

64

3,727  %

5,638  %

6,747  %

3,403  %

4,014  %

6,411  %

65

3,734  %

5,632  %

6,723  %

3,415  %

4,017  %

6,392  %

66

3,741  %

5,625  %

6,700  %

3,426  %

4,019  %

6,374  %

67

3,748  %

5,619  %

6,677  %

3,438  %

4,022  %

6,357  %

68

3,754  %

5,613  %

6,655  %

3,449  %

4,024  %

6,340  %

69

3,761  %

5,607  %

6,634  %

3,460  %

4,027  %

6,323  %

70

3,767  %

5,601  %

6,614  %

3,470  %

4,029  %

6,307  %

71

3,773  %

5,596  %

6,594  %

3,480  %

4,032  %

6,291  %

72

3,779  %

5,590  %

6,574  %

3,490  %

4,034  %

6,276  %

73

3,784  %

5,585  %

6,555  %

3,500  %

4,036  %

6,261  %

74

3,790  %

5,580  %

6,537  %

3,509  %

4,038  %

6,247  %

75

3,795  %

5,575  %

6,519  %

3,519  %

4,040  %

6,233  %

76

3,801  %

5,570  %

6,501  %

3,527  %

4,043  %

6,219  %

77

3,806  %

5,565  %

6,484  %

3,536  %

4,045  %

6,206  %

78

3,811  %

5,560  %

6,468  %

3,545  %

4,047  %

6,193  %

79

3,816  %

5,556  %

6,452  %

3,553  %

4,048  %

6,181  %

80

3,821  %

5,551  %

6,436  %

3,561  %

4,050  %

6,168  %

81

3,825  %

5,547  %

6,421  %

3,569  %

4,052  %

6,156  %

82

3,830  %

5,543  %

6,406  %

3,576  %

4,054  %

6,145  %

83

3,834  %

5,539  %

6,391  %

3,584  %

4,056  %

6,133  %

84

3,839  %

5,535  %

6,377  %

3,591  %

4,057  %

6,122  %

85

3,843  %

5,531  %

6,363  %

3,598  %

4,059  %

6,111  %

86

3,847  %

5,527  %

6,349  %

3,605  %

4,061  %

6,100  %

87

3,851  %

5,523  %

6,336  %

3,612  %

4,062  %

6,090  %

88

3,855  %

5,519  %

6,323  %

3,619  %

4,064  %

6,080  %

89

3,859  %

5,516  %

6,310  %

3,625  %

4,065  %

6,070  %

90

3,863  %

5,512  %

6,298  %

3,632  %

4,067  %

6,060  %

91

3,866  %

5,509  %

6,286  %

3,638  %

4,068  %

6,051  %

92

3,870  %

5,506  %

6,274  %

3,644  %

4,070  %

6,042  %

93

3,873  %

5,502  %

6,262  %

3,650  %

4,071  %

6,032  %

94

3,877  %

5,499  %

6,251  %

3,656  %

4,072  %

6,024  %

95

3,880  %

5,496  %

6,240  %

3,661  %

4,074  %

6,015  %

96

3,884  %

5,493  %

6,229  %

3,667  %

4,075  %

6,006  %

97

3,887  %

5,490  %

6,218  %

3,673  %

4,076  %

5,998  %

98

3,890  %

5,487  %

6,208  %

3,678  %

4,078  %

5,990  %

99

3,893  %

5,484  %

6,198  %

3,683  %

4,079  %

5,982  %

100

3,896  %

5,481  %

6,188  %

3,688  %

4,080  %

5,974  %

101

3,899  %

5,478  %

6,178  %

3,693  %

4,081  %

5,966  %

102

3,902  %

5,476  %

6,168  %

3,698  %

4,082  %

5,959  %

103

3,905  %

5,473  %

6,159  %

3,703  %

4,084  %

5,951  %

104

3,908  %

5,470  %

6,150  %

3,708  %

4,085  %

5,944  %

105

3,911  %

5,468  %

6,140  %

3,713  %

4,086  %

5,937  %

106

3,913  %

5,465  %

6,132  %

3,717  %

4,087  %

5,930  %

107

3,916  %

5,463  %

6,123  %

3,722  %

4,088  %

5,923  %

108

3,919  %

5,460  %

6,114  %

3,726  %

4,089  %

5,916  %

109

3,921  %

5,458  %

6,106  %

3,730  %

4,090  %

5,910  %

110

3,924  %

5,456  %

6,098  %

3,735  %

4,091  %

5,903  %

111

3,926  %

5,453  %

6,089  %

3,739  %

4,092  %

5,897  %

112

3,929  %

5,451  %

6,081  %

3,743  %

4,093  %

5,891  %

113

3,931  %

5,449  %

6,074  %

3,747  %

4,094  %

5,885  %

114

3,933  %

5,447  %

6,066  %

3,751  %

4,095  %

5,879  %

115

3,936  %

5,444  %

6,058  %

3,755  %

4,096  %

5,873  %

116

3,938  %

5,442  %

6,051  %

3,759  %

4,097  %

5,867  %

117

3,940  %

5,440  %

6,044  %

3,762  %

4,098  %

5,861  %

118

3,942  %

5,438  %

6,036  %

3,766  %

4,098  %

5,856  %

119

3,945  %

5,436  %

6,029  %

3,770  %

4,099  %

5,850  %

120

3,947  %

5,434  %

6,022  %

3,773  %

4,100  %

5,845  %

121

3,949  %

5,432  %

6,016  %

3,777  %

4,101  %

5,839  %

122

3,951  %

5,430  %

6,009  %

3,780  %

4,102  %

5,834  %

123

3,953  %

5,428  %

6,002  %

3,784  %

4,102  %

5,829  %

124

3,955  %

5,427  %

5,996  %

3,787  %

4,103  %

5,824  %

125

3,957  %

5,425  %

5,989  %

3,790  %

4,104  %

5,819  %

126

3,959  %

5,423  %

5,983  %

3,794  %

4,105  %

5,814  %

127

3,961  %

5,421  %

5,977  %

3,797  %

4,106  %

5,809  %

128

3,963  %

5,420  %

5,971  %

3,800  %

4,106  %

5,804  %

129

3,964  %

5,418  %

5,965  %

3,803  %

4,107  %

5,799  %

130

3,966  %

5,416  %

5,959  %

3,806  %

4,108  %

5,795  %

131

3,968  %

5,415  %

5,953  %

3,809  %

4,108  %

5,790  %

132

3,970  %

5,413  %

5,947  %

3,812  %

4,109  %

5,786  %

133

3,971  %

5,411  %

5,942  %

3,815  %

4,110  %

5,781  %

134

3,973  %

5,410  %

5,936  %

3,818  %

4,110  %

5,777  %

135

3,975  %

5,408  %

5,931  %

3,821  %

4,111  %

5,773  %

136

3,976  %

5,407  %

5,925  %

3,823  %

4,112  %

5,769  %

137

3,978  %

5,405  %

5,920  %

3,826  %

4,112  %

5,764  %

138

3,980  %

5,404  %

5,915  %

3,829  %

4,113  %

5,760  %

139

3,981  %

5,402  %

5,910  %

3,832  %

4,114  %

5,756  %

140

3,983  %

5,401  %

5,905  %

3,834  %

4,114  %

5,752  %

141

3,984  %

5,399  %

5,900  %

3,837  %

4,115  %

5,748  %

142

3,986  %

5,398  %

5,895  %

3,839  %

4,116  %

5,744  %

143

3,987  %

5,397  %

5,890  %

3,842  %

4,116  %

5,741  %

144

3,989  %

5,395  %

5,885  %

3,844  %

4,117  %

5,737  %

145

3,990  %

5,394  %

5,880  %

3,847  %

4,117  %

5,733  %

146

3,992  %

5,392  %

5,876  %

3,849  %

4,118  %

5,730  %

147

3,993  %

5,391  %

5,871  %

3,852  %

4,118  %

5,726  %

148

3,995  %

5,390  %

5,866  %

3,854  %

4,119  %

5,722  %

149

3,996  %

5,389  %

5,862  %

3,856  %

4,120  %

5,719  %

150

3,997  %

5,387  %

5,857  %

3,859  %

4,120  %

5,715  %


Termin zapadalności (w latach)

Real

Yuan renminbi

Ringgit

Rubel rosyjski

Dolar singapurski

Won południowokoreański

1

10,460  %

3,065  %

3,346  %

10,115  %

1,269  %

1,364  %

2

10,053  %

3,169  %

3,430  %

9,440  %

1,574  %

1,385  %

3

10,226  %

3,309  %

3,515  %

9,133  %

1,846  %

1,431  %

4

8,614  %

3,451  %

3,573  %

8,906  %

2,065  %

1,490  %

5

9,038  %

3,542  %

3,666  %

8,741  %

2,249  %

1,545  %

6

9,337  %

3,694  %

3,746  %

8,594  %

2,397  %

1,577  %

7

9,440  %

3,857  %

3,822  %

8,480  %

2,519  %

1,607  %

8

9,516  %

3,985  %

3,903  %

8,388  %

2,626  %

1,646  %

9

9,628  %

4,081  %

3,978  %

8,304  %

2,718  %

1,684  %

10

9,718  %

4,154  %

4,036  %

8,216  %

2,794  %

1,713  %

11

9,757  %

4,210  %

4,074  %

8,121  %

2,855  %

1,731  %

12

9,754  %

4,253  %

4,105  %

8,018  %

2,907  %

1,742  %

13

9,720  %

4,286  %

4,138  %

7,913  %

2,956  %

1,749  %

14

9,664  %

4,312  %

4,176  %

7,806  %

2,998  %

1,746  %

15

9,591  %

4,333  %

4,217  %

7,699  %

3,032  %

1,728  %

16

9,506  %

4,349  %

4,262  %

7,593  %

3,056  %

1,695  %

17

9,413  %

4,361  %

4,307  %

7,489  %

3,074  %

1,658  %

18

9,314  %

4,370  %

4,350  %

7,387  %

3,089  %

1,626  %

19

9,212  %

4,377  %

4,389  %

7,289  %

3,103  %

1,605  %

20

9,108  %

4,383  %

4,422  %

7,193  %

3,119  %

1,601  %

21

9,004  %

4,386  %

4,449  %

7,100  %

3,136  %

1,614  %

22

8,900  %

4,389  %

4,469  %

7,011  %

3,156  %

1,641  %

23

8,798  %

4,390  %

4,485  %

6,925  %

3,177  %

1,677  %

24

8,698  %

4,391  %

4,497  %

6,843  %

3,198  %

1,720  %

25

8,600  %

4,391  %

4,505  %

6,764  %

3,220  %

1,768  %

26

8,504  %

4,390  %

4,511  %

6,688  %

3,242  %

1,819  %

27

8,412  %

4,389  %

4,515  %

6,615  %

3,264  %

1,871  %

28

8,323  %

4,388  %

4,517  %

6,546  %

3,285  %

1,924  %

29

8,237  %

4,386  %

4,518  %

6,479  %

3,307  %

1,977  %

30

8,154  %

4,384  %

4,517  %

6,416  %

3,327  %

2,030  %

31

8,074  %

4,382  %

4,515  %

6,355  %

3,348  %

2,081  %

32

7,997  %

4,379  %

4,513  %

6,296  %

3,368  %

2,132  %

33

7,924  %

4,377  %

4,510  %

6,241  %

3,387  %

2,182  %

34

7,853  %

4,374  %

4,507  %

6,187  %

3,406  %

2,230  %

35

7,785  %

4,372  %

4,503  %

6,136  %

3,424  %

2,277  %

36

7,720  %

4,369  %

4,499  %

6,087  %

3,442  %

2,322  %

37

7,657  %

4,367  %

4,495  %

6,041  %

3,459  %

2,366  %

38

7,597  %

4,364  %

4,490  %

5,996  %

3,475  %

2,409  %

39

7,540  %

4,361  %

4,486  %

5,953  %

3,491  %

2,449  %

40

7,485  %

4,359  %

4,481  %

5,912  %

3,507  %

2,489  %

41

7,432  %

4,356  %

4,476  %

5,872  %

3,521  %

2,527  %

42

7,381  %

4,353  %

4,472  %

5,834  %

3,536  %

2,564  %

43

7,333  %

4,351  %

4,467  %

5,798  %

3,550  %

2,599  %

44

7,286  %

4,348  %

4,462  %

5,763  %

3,563  %

2,633  %

45

7,241  %

4,346  %

4,458  %

5,730  %

3,576  %

2,666  %

46

7,198  %

4,343  %

4,453  %

5,697  %

3,588  %

2,697  %

47

7,156  %

4,341  %

4,449  %

5,666  %

3,601  %

2,728  %

48

7,116  %

4,339  %

4,445  %

5,637  %

3,612  %

2,757  %

49

7,078  %

4,336  %

4,440  %

5,608  %

3,623  %

2,785  %

50

7,041  %

4,334  %

4,436  %

5,580  %

3,634  %

2,812  %

51

7,005  %

4,332  %

4,432  %

5,554  %

3,645  %

2,839  %

52

6,971  %

4,330  %

4,428  %

5,528  %

3,655  %

2,864  %

53

6,938  %

4,328  %

4,424  %

5,503  %

3,665  %

2,889  %

54

6,906  %

4,326  %

4,421  %

5,480  %

3,674  %

2,912  %

55

6,875  %

4,324  %

4,417  %

5,457  %

3,684  %

2,935  %

56

6,845  %

4,322  %

4,413  %

5,434  %

3,692  %

2,957  %

57

6,816  %

4,320  %

4,410  %

5,413  %

3,701  %

2,979  %

58

6,788  %

4,318  %

4,406  %

5,392  %

3,709  %

2,999  %

59

6,761  %

4,316  %

4,403  %

5,372  %

3,717  %

3,019  %

60

6,735  %

4,315  %

4,400  %

5,352  %

3,725  %

3,039  %

61

6,710  %

4,313  %

4,397  %

5,334  %

3,733  %

3,058  %

62

6,686  %

4,311  %

4,394  %

5,315  %

3,740  %

3,076  %

63

6,662  %

4,309  %

4,391  %

5,298  %

3,747  %

3,093  %

64

6,639  %

4,308  %

4,388  %

5,281  %

3,754  %

3,111  %

65

6,617  %

4,306  %

4,385  %

5,264  %

3,761  %

3,127  %

66

6,596  %

4,305  %

4,382  %

5,248  %

3,768  %

3,143  %

67

6,575  %

4,303  %

4,380  %

5,232  %

3,774  %

3,159  %

68

6,554  %

4,302  %

4,377  %

5,217  %

3,780  %

3,174  %

69

6,535  %

4,301  %

4,375  %

5,202  %

3,786  %

3,189  %

70

6,516  %

4,299  %

4,372  %

5,188  %

3,792  %

3,203  %

71

6,497  %

4,298  %

4,370  %

5,174  %

3,798  %

3,217  %

72

6,479  %

4,297  %

4,368  %

5,160  %

3,803  %

3,231  %

73

6,461  %

4,295  %

4,365  %

5,147  %

3,809  %

3,244  %

74

6,444  %

4,294  %

4,363  %

5,134  %

3,814  %

3,257  %

75

6,427  %

4,293  %

4,361  %

5,122  %

3,819  %

3,269  %

76

6,411  %

4,292  %

4,359  %

5,110  %

3,824  %

3,281  %

77

6,395  %

4,290  %

4,357  %

5,098  %

3,829  %

3,293  %

78

6,380  %

4,289  %

4,355  %

5,086  %

3,834  %

3,305  %

79

6,365  %

4,288  %

4,353  %

5,075  %

3,838  %

3,316  %

80

6,350  %

4,287  %

4,351  %

5,064  %

3,843  %

3,327  %

81

6,336  %

4,286  %

4,349  %

5,053  %

3,847  %

3,338  %

82

6,322  %

4,285  %

4,347  %

5,043  %

3,851  %

3,348  %

83

6,309  %

4,284  %

4,346  %

5,033  %

3,856  %

3,358  %

84

6,295  %

4,283  %

4,344  %

5,023  %

3,860  %

3,368  %

85

6,282  %

4,282  %

4,342  %

5,013  %

3,864  %

3,378  %

86

6,270  %

4,281  %

4,340  %

5,004  %

3,868  %

3,388  %

87

6,257  %

4,280  %

4,339  %

4,994  %

3,871  %

3,397  %

88

6,245  %

4,279  %

4,337  %

4,985  %

3,875  %

3,406  %

89

6,234  %

4,278  %

4,336  %

4,976  %

3,879  %

3,415  %

90

6,222  %

4,278  %

4,334  %

4,968  %

3,882  %

3,424  %

91

6,211  %

4,277  %

4,333  %

4,959  %

3,886  %

3,432  %

92

6,200  %

4,276  %

4,331  %

4,951  %

3,889  %

3,440  %

93

6,189  %

4,275  %

4,330  %

4,943  %

3,892  %

3,449  %

94

6,178  %

4,274  %

4,329  %

4,935  %

3,896  %

3,457  %

95

6,168  %

4,274  %

4,327  %

4,927  %

3,899  %

3,464  %

96

6,158  %

4,273  %

4,326  %

4,920  %

3,902  %

3,472  %

97

6,148  %

4,272  %

4,325  %

4,912  %

3,905  %

3,479  %

98

6,138  %

4,271  %

4,323  %

4,905  %

3,908  %

3,487  %

99

6,129  %

4,271  %

4,322  %

4,898  %

3,911  %

3,494  %

100

6,119  %

4,270  %

4,321  %

4,891  %

3,914  %

3,501  %

101

6,110  %

4,269  %

4,320  %

4,884  %

3,917  %

3,508  %

102

6,101  %

4,269  %

4,318  %

4,877  %

3,920  %

3,515  %

103

6,092  %

4,268  %

4,317  %

4,871  %

3,922  %

3,521  %

104

6,084  %

4,267  %

4,316  %

4,864  %

3,925  %

3,528  %

105

6,075  %

4,267  %

4,315  %

4,858  %

3,928  %

3,534  %

106

6,067  %

4,266  %

4,314  %

4,852  %

3,930  %

3,540  %

107

6,059  %

4,265  %

4,313  %

4,845  %

3,933  %

3,547  %

108

6,051  %

4,265  %

4,312  %

4,839  %

3,935  %

3,553  %

109

6,043  %

4,264  %

4,311  %

4,834  %

3,938  %

3,558  %

110

6,035  %

4,264  %

4,310  %

4,828  %

3,940  %

3,564  %

111

6,028  %

4,263  %

4,309  %

4,822  %

3,942  %

3,570  %

112

6,020  %

4,262  %

4,308  %

4,817  %

3,945  %

3,576  %

113

6,013  %

4,262  %

4,307  %

4,811  %

3,947  %

3,581  %

114

6,006  %

4,261  %

4,306  %

4,806  %

3,949  %

3,587  %

115

5,999  %

4,261  %

4,305  %

4,800  %

3,951  %

3,592  %

116

5,992  %

4,260  %

4,304  %

4,795  %

3,953  %

3,597  %

117

5,985  %

4,260  %

4,303  %

4,790  %

3,955  %

3,602  %

118

5,979  %

4,259  %

4,302  %

4,785  %

3,958  %

3,607  %

119

5,972  %

4,259  %

4,302  %

4,780  %

3,960  %

3,612  %

120

5,966  %

4,258  %

4,301  %

4,775  %

3,962  %

3,617  %

121

5,959  %

4,258  %

4,300  %

4,771  %

3,964  %

3,622  %

122

5,953  %

4,257  %

4,299  %

4,766  %

3,965  %

3,627  %

123

5,947  %

4,257  %

4,298  %

4,761  %

3,967  %

3,631  %

124

5,941  %

4,256  %

4,297  %

4,757  %

3,969  %

3,636  %

125

5,935  %

4,256  %

4,297  %

4,752  %

3,971  %

3,640  %

126

5,929  %

4,256  %

4,296  %

4,748  %

3,973  %

3,645  %

127

5,923  %

4,255  %

4,295  %

4,744  %

3,975  %

3,649  %

128

5,918  %

4,255  %

4,294  %

4,739  %

3,976  %

3,653  %

129

5,912  %

4,254  %

4,294  %

4,735  %

3,978  %

3,658  %

130

5,906  %

4,254  %

4,293  %

4,731  %

3,980  %

3,662  %

131

5,901  %

4,253  %

4,292  %

4,727  %

3,982  %

3,666  %

132

5,896  %

4,253  %

4,292  %

4,723  %

3,983  %

3,670  %

133

5,891  %

4,253  %

4,291  %

4,719  %

3,985  %

3,674  %

134

5,885  %

4,252  %

4,290  %

4,715  %

3,986  %

3,678  %

135

5,880  %

4,252  %

4,290  %

4,711  %

3,988  %

3,682  %

136

5,875  %

4,251  %

4,289  %

4,708  %

3,990  %

3,686  %

137

5,870  %

4,251  %

4,288  %

4,704  %

3,991  %

3,689  %

138

5,865  %

4,251  %

4,288  %

4,700  %

3,993  %

3,693  %

139

5,861  %

4,250  %

4,287  %

4,697  %

3,994  %

3,697  %

140

5,856  %

4,250  %

4,286  %

4,693  %

3,996  %

3,700  %

141

5,851  %

4,250  %

4,286  %

4,689  %

3,997  %

3,704  %

142

5,847  %

4,249  %

4,285  %

4,686  %

3,998  %

3,707  %

143

5,842  %

4,249  %

4,285  %

4,683  %

4,000  %

3,711  %

144

5,838  %

4,249  %

4,284  %

4,679  %

4,001  %

3,714  %

145

5,833  %

4,248  %

4,283  %

4,676  %

4,003  %

3,717  %

146

5,829  %

4,248  %

4,283  %

4,673  %

4,004  %

3,721  %

147

5,825  %

4,248  %

4,282  %

4,669  %

4,005  %

3,724  %

148

5,820  %

4,247  %

4,282  %

4,666  %

4,007  %

3,727  %

149

5,816  %

4,247  %

4,281  %

4,663  %

4,008  %

3,730  %

150

5,812  %

4,247  %

4,281  %

4,660  %

4,009  %

3,733  %


Termin zapadalności (w latach)

Lira turecka

Dolar amerykański

Jen

1

11,155  %

1,044  %

-0,082  %

2

11,232  %

1,309  %

-0,077  %

3

11,440  %

1,551  %

-0,069  %

4

11,392  %

1,716  %

-0,051  %

5

11,399  %

1,846  %

-0,030  %

6

11,292  %

1,954  %

-0,005  %

7

11,177  %

2,041  %

0,023  %

8

11,157  %

2,115  %

0,054  %

9

11,185  %

2,176  %

0,087  %

10

11,203  %

2,229  %

0,121  %

11

11,180  %

2,274  %

0,159  %

12

11,121  %

2,315  %

0,202  %

13

11,035  %

2,350  %

0,249  %

14

10,929  %

2,378  %

0,299  %

15

10,810  %

2,402  %

0,348  %

16

10,681  %

2,422  %

0,396  %

17

10,545  %

2,438  %

0,441  %

18

10,406  %

2,452  %

0,484  %

19

10,265  %

2,463  %

0,522  %

20

10,125  %

2,472  %

0,557  %

21

9,985  %

2,479  %

0,588  %

22

9,848  %

2,484  %

0,614  %

23

9,713  %

2,488  %

0,636  %

24

9,582  %

2,491  %

0,654  %

25

9,455  %

2,494  %

0,668  %

26

9,331  %

2,495  %

0,678  %

27

9,212  %

2,497  %

0,686  %

28

9,098  %

2,498  %

0,697  %

29

8,988  %

2,498  %

0,711  %

30

8,882  %

2,498  %

0,731  %

31

8,780  %

2,498  %

0,757  %

32

8,682  %

2,497  %

0,788  %

33

8,589  %

2,495  %

0,823  %

34

8,499  %

2,494  %

0,860  %

35

8,414  %

2,491  %

0,900  %

36

8,331  %

2,489  %

0,940  %

37

8,253  %

2,485  %

0,981  %

38

8,177  %

2,482  %

1,022  %

39

8,105  %

2,477  %

1,063  %

40

8,036  %

2,472  %

1,104  %

41

7,970  %

2,465  %

1,144  %

42

7,906  %

2,459  %

1,184  %

43

7,845  %

2,453  %

1,222  %

44

7,787  %

2,448  %

1,260  %

45

7,730  %

2,445  %

1,297  %

46

7,676  %

2,444  %

1,333  %

47

7,625  %

2,445  %

1,369  %

48

7,575  %

2,448  %

1,403  %

49

7,527  %

2,453  %

1,436  %

50

7,481  %

2,462  %

1,468  %

51

7,436  %

2,473  %

1,500  %

52

7,393  %

2,486  %

1,530  %

53

7,352  %

2,501  %

1,560  %

54

7,312  %

2,518  %

1,588  %

55

7,274  %

2,535  %

1,616  %

56

7,237  %

2,554  %

1,643  %

57

7,201  %

2,573  %

1,669  %

58

7,167  %

2,592  %

1,694  %

59

7,133  %

2,612  %

1,719  %

60

7,101  %

2,632  %

1,743  %

61

7,070  %

2,652  %

1,766  %

62

7,039  %

2,672  %

1,789  %

63

7,010  %

2,692  %

1,810  %

64

6,982  %

2,711  %

1,832  %

65

6,954  %

2,731  %

1,852  %

66

6,927  %

2,750  %

1,872  %

67

6,902  %

2,769  %

1,892  %

68

6,876  %

2,788  %

1,911  %

69

6,852  %

2,806  %

1,929  %

70

6,828  %

2,825  %

1,947  %

71

6,805  %

2,842  %

1,964  %

72

6,783  %

2,860  %

1,981  %

73

6,761  %

2,877  %

1,998  %

74

6,740  %

2,894  %

2,014  %

75

6,719  %

2,910  %

2,029  %

76

6,699  %

2,926  %

2,045  %

77

6,679  %

2,942  %

2,060  %

78

6,660  %

2,958  %

2,074  %

79

6,642  %

2,973  %

2,088  %

80

6,623  %

2,987  %

2,102  %

81

6,606  %

3,002  %

2,115  %

82

6,589  %

3,016  %

2,129  %

83

6,572  %

3,030  %

2,141  %

84

6,555  %

3,044  %

2,154  %

85

6,539  %

3,057  %

2,166  %

86

6,524  %

3,070  %

2,178  %

87

6,508  %

3,083  %

2,190  %

88

6,493  %

3,095  %

2,201  %

89

6,479  %

3,107  %

2,212  %

90

6,464  %

3,119  %

2,223  %

91

6,450  %

3,131  %

2,234  %

92

6,437  %

3,142  %

2,244  %

93

6,423  %

3,154  %

2,255  %

94

6,410  %

3,165  %

2,265  %

95

6,397  %

3,176  %

2,274  %

96

6,385  %

3,186  %

2,284  %

97

6,373  %

3,196  %

2,293  %

98

6,361  %

3,207  %

2,303  %

99

6,349  %

3,217  %

2,312  %

100

6,337  %

3,226  %

2,320  %

101

6,326  %

3,236  %

2,329  %

102

6,315  %

3,245  %

2,338  %

103

6,304  %

3,254  %

2,346  %

104

6,293  %

3,263  %

2,354  %

105

6,283  %

3,272  %

2,362  %

106

6,273  %

3,281  %

2,370  %

107

6,263  %

3,290  %

2,378  %

108

6,253  %

3,298  %

2,385  %

109

6,243  %

3,306  %

2,393  %

110

6,233  %

3,314  %

2,400  %

111

6,224  %

3,322  %

2,407  %

112

6,215  %

3,330  %

2,414  %

113

6,206  %

3,338  %

2,421  %

114

6,197  %

3,345  %

2,428  %

115

6,188  %

3,353  %

2,435  %

116

6,180  %

3,360  %

2,441  %

117

6,171  %

3,367  %

2,448  %

118

6,163  %

3,374  %

2,454  %

119

6,155  %

3,381  %

2,460  %

120

6,147  %

3,388  %

2,466  %

121

6,139  %

3,394  %

2,472  %

122

6,131  %

3,401  %

2,478  %

123

6,124  %

3,407  %

2,484  %

124

6,116  %

3,414  %

2,490  %

125

6,109  %

3,420  %

2,496  %

126

6,102  %

3,426  %

2,501  %

127

6,094  %

3,432  %

2,507  %

128

6,087  %

3,438  %

2,512  %

129

6,081  %

3,444  %

2,517  %

130

6,074  %

3,450  %

2,523  %

131

6,067  %

3,456  %

2,528  %

132

6,060  %

3,461  %

2,533  %

133

6,054  %

3,467  %

2,538  %

134

6,048  %

3,472  %

2,543  %

135

6,041  %

3,478  %

2,548  %

136

6,035  %

3,483  %

2,552  %

137

6,029  %

3,488  %

2,557  %

138

6,023  %

3,493  %

2,562  %

139

6,017  %

3,498  %

2,566  %

140

6,011  %

3,503  %

2,571  %

141

6,005  %

3,508  %

2,575  %

142

6,000  %

3,513  %

2,580  %

143

5,994  %

3,518  %

2,584  %

144

5,988  %

3,523  %

2,588  %

145

5,983  %

3,527  %

2,593  %

146

5,978  %

3,532  %

2,597  %

147

5,972  %

3,536  %

2,601  %

148

5,967  %

3,541  %

2,605  %

149

5,962  %

3,545  %

2,609  %

150

5,957  %

3,550  %

2,613  %


ZAŁĄCZNIK II

Spready bazowe do obliczania korekty dopasowującej

Spready bazowe określone w niniejszym załączniku są wyrażone w punktach bazowych i nie obejmują żadnego zwiększenia zgodnie z art. 77c ust. 1 lit. c) dyrektywy 2009/138/WE.

1.   Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

Spready bazowe mają zastosowanie do ekspozycji denominowanych we wszystkich walutach.

Spready bazowe dla duracji od 11 do 30 lat są równe spreadom bazowym dla duracji 10 lat.

Duracja (w latach)

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Republika Czeska

Cypr

Dania

1

0

0

34

5

1

28

2

2

0

0

42

5

2

46

1

3

0

2

48

5

4

51

1

4

0

3

51

5

5

51

0

5

1

5

56

5

7

54

0

6

2

6

59

5

9

55

0

7

3

6

62

5

11

57

0

8

3

8

63

5

13

56

0

9

4

8

65

5

14

52

0

10

4

9

67

5

15

51

1


Duracja (w latach)

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

1

0

0

0

0

431

4

18

2

0

0

0

0

261

4

26

3

2

0

0

0

230

4

28

4

3

0

0

0

198

4

30

5

5

0

0

0

180

4

31

6

6

0

0

0

177

4

32

7

6

0

0

0

173

4

32

8

8

1

2

0

178

2

33

9

8

1

3

0

180

1

34

10

9

1

3

0

182

4

34


Duracja (w latach)

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Malta

Niderlandy

Portugalia

1

6

6

6

0

18

0

28

2

14

13

13

0

26

0

46

3

18

16

16

0

28

0

51

4

20

18

18

0

30

0

51

5

22

20

20

0

31

0

54

6

23

22

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

32

0

57

8

26

24

24

2

33

0

56

9

27

25

25

3

34

1

52

10

29

26

26

3

34

1

51


Duracja (w latach)

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Zjednoczone Królestwo

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

19

18

24

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

22

22

34

18

0

0

0

5

24

24

37

20

0

0

0

6

26

25

41

22

0

0

0

7

27

26

42

23

0

0

0

8

29

27

44

24

0

0

0

9

30

27

44

25

0

0

0

10

28

28

44

26

0

0

0


Duracja (w latach)

Norwegia

Australia

Brazylia

Kanada

Chile

Chiny

Kolumbia

1

0

0

12

0

17

0

11

2

0

0

12

0

19

0

19

3

0

0

12

0

18

1

31

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

3

41

6

0

0

12

0

15

3

45

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

45

9

0

0

12

0

16

5

42

10

0

0

12

0

13

5

44


Duracja (w latach)

Hongkong

Indie

Japonia

Malezja

Meksyk

Nowa Zelandia

Rosja

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

1

5

0

9

0

0

10

0

2

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

9

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20


Duracja (w latach)

Singapur

Republika Południowej Afryki

Korea Południowa

Tajlandia

Tajwan

Stany Zjednoczone

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

12

0

4

0

3

0

6

13

0

4

0

4

0

5

14

0

4

0

5

0

4

15

0

4

0

6

0

5

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

8

16

0

4

0

10

0

8

16

0

4

0

2.   Ekspozycje wobec instytucji finansowych

2.1   Euro

Duracja (w latach)

Stopień jakości kredytowej 0

Stopień jakości kredytowej 1

Stopień jakości kredytowej 2

Stopień jakości kredytowej 3

Stopień jakości kredytowej 4

Stopień jakości kredytowej 5

Stopień jakości kredytowej 6

1

6

21

48

129

243

591

1 504

2

6

21

48

129

243

591

1 199

3

7

24

49

121

240

587

966

4

8

26

52

123

238

586

789

5

10

29

57

125

238

586

654

6

11

31

60

130

238

586

586

7

12

34

62

132

238

586

586

8

12

34

62

130

238

586

586

9

12

35

61

129

238

586

586

10

13

36

62

128

238

586

586

11

13

38

62

128

238

586

586

12

14

38

62

128

238

586

586

13

14

39

62

128

238

586

586

14

14

39

62

128

238

586

586

15

14

39

62

128

238

586

586

16

14

39

62

128

238

586

586

17

14

39

62

128

238

586

586

18

14

39

62

128

238

586

586

19

14

39

62

128

238

586

586

20

14

39

62

128

238

586

586

21

15

39

62

128

238

586

586

22

16

39

62

128

238

586

586

23

16

39

62

128

238

586

586

24

16

39

62

128

238

586

586

25

17

39

62

128

238

586

586

26

18

39

62

128

238

586

586

27

19

39

62

128

238

586

586

28

19

39

62

128

238

586

586

29

20

39

62

128

238

586

586

30

20

39

62

128

238

586

586

2.2   Korona czeska

Duracja (w latach)

Stopień jakości kredytowej 0

Stopień jakości kredytowej 1

Stopień jakości kredytowej 2

Stopień jakości kredytowej 3

Stopień jakości kredytowej 4

Stopień jakości kredytowej 5

Stopień jakości kredytowej 6

1

10

26

52

133

248

596

1 512

2

12

28

54

136

250

598

1 207

3

14

31

56

128

246

594

972

4

15

33

58

129

245

593

794

5

16

36

63

132

245

593

659

6

17

37

66

136

244

592

592

7

18

39

68

137

244

592

592

8

17

39

67

135

243

591

591

9

17

40

66

133

243

591

591

10

17

41

66

132

242

590

590

11

17

41

65

132

242

590

590

12

17

41

65

131

241

589

589

13

17

42

64

131

241

589

589

14

16

41

64

130

240

588

588

15

16

41

63

130

240

588

588

16

15

40

63

129

239

587

587

17

15

40

62

129

239

587

587

18

15

40

62

129

239

587

587

19

15

40

62

129

239

587

587

20

15

40

63

129

239

587

587

21

16

40

63

129

240

588

588

22

16

41

63

130

240

588

588

23

16

41

63

130

240

588

588

24

16

41

64

130

240

588

588

25

17

41

64

130

240

588

588

26

18

41

64

130

240

588

588

27

19

41

64

130

240

588

588

28

19

41

64

130

240

588

588

29

20

41

64

130

240

588

588

30

20

41

64

130

240

588

588

2.3   Korona duńska

Duracja (w latach)

Stopień jakości kredytowej 0

Stopień jakości kredytowej 1

Stopień jakości kredytowej 2

Stopień jakości kredytowej 3

Stopień jakości kredytowej 4

Stopień jakości kredytowej 5

Stopień jakości kredytowej 6

1

6

21

48

129

243

591

1 503

2

6

21

48

129

243

591

1 199

3

7

24

49

121

239

587

966

4

8

26

51

122

238

586

789

5

10

29

57

125

238

586

654

6

11

31

60

130

238

586

586

7

12

34

62

132

238

586

586

8

12

34

61

130

238

586

586

9

12

35

61

128

238

586

586

10

13

36

61

128

238

586

586

11

13

37

62

128

238

586

586

12

14

38

62

128

238

586

586

13

14

39

62

128

238

586

586

14

14

39

62

128

238

586

586

15

14

39

62

128

238

586

586

16

14

39

62

128

238

586

586

17

14

39

62

128

238

586

586

18

14

39

62

128

238

586

586

19

14

39

62

128

238

586

586

20

14

39

62

128

238

586

586

21

15

39

62

128

238

586

586

22

16

39

62

128

238

586

586

23

16

39

62

128

238

586

586

24

16

39

62

128

238

586

586

25

17

39

62

128

238

586

586

26

18

39

62

128

238

586

586

27

19

39

62

128

238

586

586

28

19

39

62

128

238

586

586

29

20

39

62

128

238

586

586

30

20

39

62

128

238

586

586

2.4   Forint

Duracja (w latach)

Stopień jakości kredytowej 0

Stopień jakości kredytowej 1

Stopień jakości kredytowej 2

Stopień jakości kredytowej 3

Stopień jakości kredytowej 4

Stopień jakości kredytowej 5

Stopień jakości kredytowej 6

1

88

103

130

211

325

673

1 517

2

82

98

125

206

320

668

1 215

3

86

103

128

200

319

667

981

4

84

103

128

199

315

663

805

5

83

102

130

199

312

660

669

6

82

102

131

201

309

657

657

7

81

102

131

200

307

655

655

8

79

101

128

197

305

653

653

9

78

101

127

194

304

652

652

10

74

98

123

189

300

648

648

11

72

96

120

186

297

645

645

12

70

95

118

185

295

643

643

13

70

95

117

184

294

642

642

14

69

94

117

183

293

641

641

15

69

94

116

183

293

641

641

16

68

93

116

182

292

640

640

17

68

92

115

181

292

640

640

18

67

92

114

181

291

639

639

19

66

91

113

180

290

638

638

20

65

90

113

179

289

637

637

21

64

89

112

178

288

636

636

22

64

88

111

177

288

636

636

23

63

87

110

176

287

635

635

24

62

86

109

175

286

634

634

25

61

85

108

174

284

632

632

26

59

84

107

173

283

631

631

27

58

83

106

172

282

630

630

28

57

82

105

171

281

629

629

29

56

81

104

170

280

628

628

30

55

80

103

169

279

627

627

2.5   Korona szwedzka

Duracja (w latach)

Stopień jakości kredytowej 0

Stopień jakości kredytowej 1

Stopień jakości kredytowej 2

Stopień jakości kredytowej 3

Stopień jakości kredytowej 4

Stopień jakości kredytowej 5

Stopień jakości kredytowej 6

1

10

25

52

133

247

595

1 497

2

12

27

54

135

249

597

1 195

3

14

31

56

128

247

594

965

4

16

34

59

130

246

594

789

5

17

37

65

133

246

594

655

6

18

39

68

137

246

594

594

7

19

41

69

139

245

593

593

8

19

41

68

136

245

593

593

9

18

41

67

135

244

592

592

10

18

42

67

134

244

592

592

11

18

43

67

133

243

591

591

12

18

43

66

133

243

591

591

13

18

43

66

132

242

590

590

14

18

43

65

132

242

590

590

15

18

43

65

132

242

590

590

16

17

42

64

131

241

589

589

17

17

42

64

131

241

589

589

18

17

42

64

131

241

589

589

19

17

42

64

131

241

589

589

20

17

42

65

131

241

589

589

21

17

42

65

131

241

589

589

22

18

43

65

132

242

590

590

23

18

43

65

132

242

590

590

24

18

43

65

132

242

590

590

25

18

43

65

132

242

590

590

26

18

43

65

132

242

590

590

27

19

43

65

132

242

590

590

28

19

43

65

132

242

590

590

29

20

43

65

132

242

590

590

30

21

43

65

132

242

590

590

2.6   Kuna

Duracja (w latach)

Stopień jakości kredytowej 0

Stopień jakości kredytowej 1

Stopień jakości kredytowej 2

Stopień jakości kredytowej 3

Stopień jakości kredytowej 4

Stopień jakości kredytowej 5

Stopień jakości kredytowej 6

1

53

69

95

176

291

639

1 529

2

57

72

99

180

294

642

1 224

3

62

79

104

176

295

643

991

4

66

84

109

180

296

644

813

5

68

87

115

183

297

645

676

6

69

89

118

188

296

644

644

7

69

91

119

189

295

643

643

8

68

90

118

186

294

642

642

9

67

90

116

183

293

641

641

10

66

89

114

181

291

639

639

11

64

89

113

179

289

637

637

12

63

88

111

178

288

636

636

13

62

87

110

176

286

634

634

14

61

86

108

175

285

633

633

15

59

84

107

173

283

631

631

16

58

83

106

172

282

630

630

17

57

82

105

171

281

629

629

18

56

81

104

170

280

628

628

19

56

81

103

170

280

628

628

20

55

80

102

169

279

627

627

21

54

79

102

168

278

626

626

22

53

78

101

167

277

625

625

23

53

78

100

167

277

625

625

24

52

77

99

166

276

624

624

25

51

76

98

165

275

623

623

26

50

75

97

164

274

622

622

27

49

74

97

163

273

621

621

28

48

73

96

162

272

620

620

29

48

72

95

161

271

619

619

30

47

72

94

161

271

619

619

2.7   Lew

Duracja (w latach)

Stopień jakości kredytowej 0

Stopień jakości kredytowej 1

Stopień jakości kredytowej 2

Stopień jakości kredytowej 3

Stopień jakości kredytowej 4

Stopień jakości kredytowej 5

Stopień jakości kredytowej 6

1

5

20

47

128

242

591

1 502

2

5

20

47

128

242

591

1 198

3

6

23

48

120

239

587

965

4

7

25

51

122

238

585

789

5

9

28

56

124

237

585

654

6

10

31

60

129

237

585

585

7

11

33

61

131

237

585

585

8

11

34

61

129

237

585

585

9

11

34

61

128

237

585

585

10

12

36

61

127

237

585

585

11

12

37

61

127

237

585

585

12

13

37

61

127

237

585

585

13

13

38

61

127

237

585

585

14

14

38

61

127

237

585

585

15

13

38

61

127

237

585

585

16

13

38

61

127

237

585

585

17

13

38

61

127

237

585

585

18

13

38

61

127

237

585

585

19

13

38

61

127

237

585

585

20

14

38

61

127

237

585

585

21

15

38

61

127

237

585

585

22

15

38

61

127

237

585

585

23

16

38

61

127

237

585

585

24

16

38

61

127

237

585

585

25

17

38

61

127

237

585

585

26

18

38

61

127

237

586

586

27

19

38

61

127

237

586

586

28

19

39

61

127

238

586

586

29

19

39

61

127

238

586

586

30

20

39

61

127

238

586

586

2.8   Funt szterling

Duracja (w latach)

Stopień jakości kredytowej 0

Stopień jakości kredytowej 1

Stopień jakości kredytowej 2

Stopień jakości kredytowej 3

Stopień jakości kredytowej 4

Stopień jakości kredytowej 5

Stopień jakości kredytowej 6

1

7

25

58

161

261

609

1 520

2

7

25

58

161

261

609

1 213

3

8

27

58

144

258

605

977

4

9

30

59

132

256

604

798

5

11

31

60

119

254

603

662

6

13

35

63

110

253

601

601

7

15

37

63

102

252

600

600

8

16

38

61

94

251

599

599

9

18

45

65

88

250