3.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/185

z dnia 2 lutego 2017 r.

ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania niektórych przepisów rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9 akapit pierwszy,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 16 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniach (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 przewidziano istotne zmiany w zasadach i procedurach, których muszą przestrzegać podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze i właściwe organy państw członkowskich. Ponieważ stosowanie niektórych z tych zasad i procedur ze skutkiem natychmiastowym spowodowałoby w pewnych przypadkach trudności natury praktycznej, konieczne było przyjęcie środków przejściowych.

(2)

W sprawozdaniu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie doświadczeń uzyskanych wskutek stosowania rozporządzeń dotyczących higieny (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) („sprawozdanie”) przedstawiono oparte na faktach streszczenie uzyskanych doświadczeń, w tym napotkanych trudności – w latach 2006, 2007 i 2008 – przez wszystkie strony zaangażowane we wdrażanie tychże rozporządzeń.

(3)

W sprawozdaniu uwzględniono informacje zwrotne na temat doświadczeń związanych ze stosowaniem środków przejściowych ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2076/2005 (4). W sprawozdaniu wspomniano również o trudnościach odnotowanych w związku z lokalnym zaopatrzeniem w małe ilości pewnych produktów spożywczych oraz stwierdzono potrzebę bardziej precyzyjnego uregulowania warunków przywozu w przypadkach, w których zastosowanie mają przepisy krajowe dotyczące przywozu wobec braku przepisów ustanowionych na poziomie Unii; zaznaczono także, że sytuacje kryzysowe powstałe w związku z przywożoną żywnością zawierającą zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (produkty złożone), potwierdziły potrzebę zwiększonej kontroli takich produktów.

(4)

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1079/2013 (5) ustanowiono środki przejściowe na okres przejściowy upływający z dniem 31 grudnia 2016 r., aby umożliwić sprawne przejście do pełnego wdrożenia nowych zasad i procedur. Czas trwania okresu przejściowego został ustalony z uwzględnieniem przeglądu ram prawnych dotyczących higieny określonych w rozporządzeniach (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004.

(5)

Ponadto w oparciu o informacje zgromadzone podczas ostatnich audytów przeprowadzonych przez inspektorów z Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności oraz pochodzące od właściwych organów w państwach członkowskich i z odpowiednich sektorów unijnego przemysłu spożywczego konieczne jest utrzymanie niektórych środków przejściowych ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 1079/2013 do czasu wprowadzenia stałych wymagań wskazanych w preambule do niniejszego rozporządzenia.

(6)

W rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 wyłączono z jego zakresu stosowania bezpośrednie dostawy małych ilości mięsa z drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, dokonywane przez producenta do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio dostarczającego przedmiotowe mięso w formie mięsa świeżego konsumentowi końcowemu. Ograniczenie tego przepisu do mięsa świeżego powodowałoby nałożenie dodatkowych obciążeń na małych producentów. W związku z tym rozporządzenie Komisji (UE) nr 1079/2013 przewiduje, pod pewnymi warunkami, odstępstwo od stosowania rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w odniesieniu do bezpośrednich dostaw takich towarów, nie ograniczając ich do świeżego mięsa. Należy utrzymać wspomniane wyłączenie podczas dodatkowego okresu przejściowego przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu, na czas gdy rozpatrywana jest możliwość wprowadzenia stałego odstępstwa.

(7)

W rozporządzeniach (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 ustanowiono pewne przepisy dotyczące przywozu do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych. W rozporządzeniu (UE) nr 1079/2013 przewidziano środki przejściowe stanowiące odstępstwo od niektórych z tych przepisów w odniesieniu do pewnych produktów złożonych, dla których wymogi w zakresie zdrowia publicznego dotyczące przywozu do Unii nie zostały jeszcze ustanowione na poziomie Unii, np. w odniesieniu do produktów złożonych innych niż produkty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 28/2012 (6).

(8)

Wkrótce spodziewane jest przyjęcie w zwykłej procedurze ustawodawczej wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych w obszarze łańcucha rolno-spożywczego. Gdy rozporządzenie to zostanie przyjęte i zacznie być stosowane, stanowić będzie podstawę prawną dla dostosowanego do ryzyka podejścia do kontroli produktów złożonych przy przywozie. Należy przewidzieć odstępstwa podczas dodatkowego okresu przejściowego wynoszącego cztery lata, do czasu gdy nastąpi spodziewane rozpoczęcie stosowania nowego rozporządzenia.

(9)

W rozporządzeniach (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 zezwala się na przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego z zakładów poddających obróbce produkty pochodzenia zwierzęcego, dla których w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 nie określono żadnych szczegółowych wymogów, o ile nie ustalono zharmonizowanego wykazu zatwierdzonych państw niebędących członkami UE i nie ustanowiono wspólnego wzoru świadectwa przywozowego. Potrzeba więcej czasu na konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz właściwymi organami państw członkowskich i państw nienależących do UE, ze względu na możliwy wpływ, jaki ustalenie wspomnianego wykazu i ustanowienie wzoru świadectwa przywozowego mogą wywrzeć na przywóz takiej żywności.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się środki przejściowe dotyczące stosowania niektórych przepisów rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 w okresie przejściowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Artykuł 2

Odstępstwo dotyczące bezpośrednich dostaw małych ilości mięsa z drobiu i zajęczaków

Na zasadzie odstępstwa od art. 1 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 przepisów ustanowionych w tym rozporządzeniu nie stosuje się do bezpośrednich dostaw małych ilości mięsa z drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, a następnie dostarczanych przez producenta konsumentom końcowym lub do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej bezpośrednio zaopatrujących konsumentów końcowych.

Artykuł 3

Odstępstwo dotyczące wymogów w zakresie zdrowia publicznego dotyczących przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego

1.   Art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 nie ma zastosowania do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do których nie ustanowiono zharmonizowanych wymogów w zakresie zdrowia publicznego dotyczących ich przywozu.

Przywóz takich produktów musi odpowiadać wymogom w zakresie zdrowia publicznego obowiązującym przy przywozie w państwie członkowskim przywozu.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze sprowadzające żywność zawierającą zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, inne niż produkty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) nr 28/2012, są zwolnione z wymogów, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Przywóz takich produktów musi odpowiadać wymogom w zakresie zdrowia publicznego obowiązującym przy przywozie w państwie członkowskim przywozu.

Artykuł 4

Odstępstwo dotyczące procedur w zakresie zdrowia publicznego odnoszących się do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego

Rozdział III rozporządzenia (WE) nr 854/2004 nie ma zastosowania do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do których nie ustanowiono zharmonizowanych wymogów w zakresie zdrowia publicznego dotyczących ich przywozu.

Przywóz takich produktów musi odpowiadać wymogom w zakresie zdrowia publicznego obowiązującym przy przywozie w państwie członkowskim przywozu.

Artykuł 5

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(3)  COM(2009) 403 final.

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 83).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1079/2013 z dnia 31 października 2013 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 292 z 1.11.2013, s. 10).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE i rozporządzenie (WE) nr 1162/2009 (Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 1).