10.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/39

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 25 i art. 223 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a)–d) oraz art. 64 ust. 7 lit. a),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (3), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części II tytuł I rozdział II sekcja I rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewidziano dwa programy pomocy, które mają poprawić dystrybucję produktów rolnych wśród dzieci w placówkach oświatowych. Pierwszy program dotyczy dostaw owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów (program „Owoce i warzywa w szkole”), drugi zaś dotyczy dostarczania mleka i przetworów mlecznych (program „Mleko w szkole”). Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 (4) zastąpiono te dwa programy, wprowadzając jeden wspólny ze skutkiem od roku szkolnego 2017/2018. Program ten przewiduje nowe wspólne ramy pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw, świeżych produktów sektora bananów („Owoce i warzywa w szkole”) oraz na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych („Mleko w szkole”) dzieciom w placówkach oświatowych („program dla szkół”). Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 zmienione rozporządzeniem (UE) 2016/791 upoważnia również Komisję do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania programu dla szkół w nowych ramach prawnych niektóre przepisy należy przyjąć w drodze takich aktów. Akty te powinny zastąpić rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 1047/2014 (5) i (UE) 2016/247 (6), rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/248 (7) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 (8). Wszystkie wymienione akty uchyla rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/40 (9).

(2)

Zgodnie z art. 23 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie, które chcą wziąć udział w programie dla szkół, są zobowiązane do przygotowania strategii dotyczącej jego realizacji. Aby móc ocenić realizację programu dla szkół, należy określić poszczególne elementy strategii. Aby ograniczyć obciążenia administracyjne, należy rozróżnić elementy, które należy zawrzeć w strategii od tych, które powinny być udostępnione Komisji na żądanie, a mianowicie w przypadku audytów, jeśli nie są one ujęte w tej strategii.

(3)

W imię należytego zarządzania administracyjnego i budżetowego państwa członkowskie uczestniczące w programie dla szkół powinny co roku składać wniosek o pomoc unijną. Ponadto treść takiego wniosku powinna zostać zdefiniowana.

(4)

Należy określić treść i częstotliwość składania przez wnioskodawców wniosków o pomoc, a także zasady składania tych wniosków. Ponadto należy określić rodzaj dokumentów poświadczających, które powinny być dołączane do wniosków o pomoc. Należy również ustalić kary stosowane przez właściwy organ, jeżeli wniosek o pomoc zostanie złożony z opóźnieniem.

(5)

Warunki wypłaty pomocy powinny zostać doprecyzowane, aby uwzględnić różnicę między pomocą na dostarczanie i dystrybucję produktów a pomocą na realizację środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, monitorowanie, ocenę i promocję. Należy również określić treść dokumentów poświadczających wymaganych na poparcie każdego wniosku o wypłatę pomocy.

(6)

Należy określić terminy na dokonanie przesunięć środków finansowych na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół oraz na przekazywanie Komisji powiadomień, a także ich format i treść.

(7)

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał dostępnych funduszy, Komisja powinna przyjąć środki w celu realokacji pomocy Unii, o którą nie wnioskowano między państwa członkowskie uczestniczące w programie dla szkół, które wyraziły gotowość wykorzystania środków w kwocie przekraczającej ich dostępny przydział zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1370/2013. Należy zdefiniować warunki takich transferów środków finansowych między państwami członkowskimi.

(8)

Aby ocenić skuteczność programu dla szkół i pomóc państwom członkowskim w dalszej poprawie ich krajowych i regionalnych strategii, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o wynikach i ustaleniach monitorowania i oceny programu. Dla zapewnienia jasności wskazane jest ustalenie terminu przekazywania Komisji wyników rocznego monitorowania oraz sprawozdania z oceny. Komisja powinna opublikować te dokumenty.

(9)

Aby chronić interesy finansowe Unii, należy wprowadzić skuteczne środki kontroli w celu zwalczania nieprawidłowości i nadużyć. Środki te powinny obejmować systematyczną kontrolę administracyjną wszystkich wniosków o przyznanie pomocy uzupełnioną przez kontrole na miejscu. Należy określić zakres tych środków kontroli, ich przedmiot i termin oraz sposób przygotowywania sprawozdań w celu zapewnienia sprawiedliwego i jednolitego podejścia we wszystkich państwach członkowskich, uwzględniając zróżnicowanie sposobów wdrażania programu dla szkół.

(10)

Kwoty nienależnie wypłacone należy odzyskać zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014 (10).

(11)

Zgodnie z art. 23 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 społeczeństwo musi być wystarczająco poinformowane o wkładzie finansowym Unii do programu dla szkół. Zgodnie z przepisem dotyczącym plakatu określonym w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/40 należy ustanowić zasady dotyczące promocji programu dla szkół i wykorzystywania symbolu Unii.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres stosowania i definicja

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady stosowania rozporządzeń (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1370/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw i świeżych produktów sektora bananów („Owoce i warzywa w szkole”) oraz mleka i przetworów mlecznych („Mleko w szkole”) dzieciom w placówkach oświatowych, na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym i niektóre związane z tym koszty w ramach programu, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 („program dla szkół”).

2.   Do celów programu dla szkół „rok szkolny” oznacza okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca następnego roku.

Artykuł 2

Strategie państw członkowskich

1.   Strategie państw członkowskich, o których mowa w art. 23 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40, obejmują przynajmniej następujące elementy:

a)

poziom administracyjny, na którym wdrażany będzie program dla szkół;

b)

potrzeby, którymi należy się zająć w ramach wdrażania programu dla szkół, oraz ich kolejność pod względem priorytetów;

c)

oczekiwane rezultaty, które mają być osiągnięte dzięki realizacji programu dla szkół, i wskaźniki do pomiaru ich osiągnięcia;

d)

początkowa sytuacja, w odniesieniu do której będą mierzone postępy w osiąganiu wyników na podstawie dostępnych danych;

e)

szacunkowy budżet na realizację głównych elementów programu dla szkół w odniesieniu do owoców, warzyw i mleka w szkole, jak również budżet na elementy dotyczące całego programu dla szkół;

f)

grupę docelową;

g)

wykaz produktów, według grup produktów wymienionych w art. 23 ust. 3, 4, 5 i w stosownych przypadkach ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, które będą dostarczane w ramach programu dla szkół;

h)

jeżeli produkty nie są udostępniane nieodpłatnie w ramach programu dla szkół, ustalenia wprowadzone w celu zapewnienia, by kwota pomocy Unii była właściwie odzwierciedlona w cenie tych produktów;

i)

jeżeli dozwolone są: standardowa stawka jednostkowa, finansowanie ryczałtowe lub płatność ryczałtowa – rzetelną, sprawiedliwą i weryfikowalną metodę obliczeń wykorzystaną do ich ustalenia; jeżeli stosowany jest system oparty na kosztach – zasady oceny racjonalności kosztów zaproponowanych przez wnioskodawców występujących o pomoc;

j)

cele i zakres środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym;

k)

procedury w celu zaangażowania właściwych organów i zainteresowanych stron;

l)

procedury wyboru dostawców produktów, materiałów i usług w ramach programu dla szkół;

m)

ustalenia wprowadzone na potrzeby rozpowszechniania informacji o świadczeniu pomocy unijnej w ramach programu dla szkół.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji, na jej wniosek, następujące informacje, jeśli nie są one ujęte w strategii:

a)

kryteria wyboru produktów, które będą dostarczane w ramach programu dla szkół, oraz priorytet lub priorytety, o których mowa w art. 23 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

procedury dostaw lub dystrybucji produktów, w tym w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych, planowanej częstotliwości i terminów dystrybucji oraz w przypadku gdy dystrybucja jest dozwolona w ramach regularnych posiłków w szkołach, środki przyjęte, aby osiągnąć zgodność z art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40;

c)

jeżeli ustalane są maksymalne ceny, które mają zostać zapłacone przez beneficjentów za produkty, materiały i usługi udostępniane w ramach programu dla szkół – uczciwą, sprawiedliwą i wiarygodną metodę która została zastosowana do ich obliczenia;

d)

kwotę krajowej pomocy, jeżeli taka pomoc jest przyznawana dodatkowo do pomocy unijnej dla programu dla szkół;

e)

jeżeli istniejący krajowy program zostaje przedłużony lub usprawniony poprzez wykorzystanie unijnych środków w ramach programu dla szkół – wprowadzone ustalenia mające zagwarantować wartość dodaną programu dla szkół;

f)

jeżeli dystrybuowane są produkty, o których mowa w art. 23 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 – rozwiązania mające zagwarantować, że pomoc unijna będzie wypłacana jedynie na składniki mleczne tych produktów i nie przekroczy kwoty określonej w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1370/2013;

g)

struktury, ustalenia i procedury stosowane w celu monitorowania i oceny programu dla szkół zgodnie z art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40 oraz w celu przeprowadzania kontroli zgodnie z art. 9 i 10 niniejszego rozporządzenia.

3.   Komisja publikuje strategie państw członkowskich.

Artykuł 3

Wnioski państw członkowskich o pomoc unijną

Państwa członkowskie składają do dnia 31 stycznia każdego roku swoje wnioski o pomoc unijną odnoszące się do następnego roku szkolnego i, w stosownych przypadkach, zaktualizowany wniosek o pomoc unijną dotyczący trwającego roku szkolnego. Wniosek zawiera następujące informacje:

a)

informacje odnoszące się następnego roku szkolnego:

(i)

orientacyjny przydział pomocy na owoce i warzywa dla szkół i na mleko dla szkół, ustalony w załączniku 1 do rozporządzenia (UE) nr 1370/2013;

(ii)

gotowość do przeniesienia części orientacyjnego przydziału pomocy na owoce i warzywa dla szkół lub na mleko dla szkół na inny orientacyjny przydział, do maksymalnego odsetka, o którym mowa w art. 23a ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz wartość procentową i kwotę przeniesienia;

(iii)

gotowość do wykorzystania kwoty wyższej od orientacyjnego przydziału na owoce i warzywa lub na mleko dla szkół i wnioskowaną maksymalną dodatkową kwotę, w przypadku gdyby dostępny był dodatkowy przydział;

(iv)

kwotę orientacyjnego przydziału, który nie jest wnioskowana, w przypadku braku chęci wykorzystania całej kwoty orientacyjnego przydziału na owoce i warzywa lub na mleko dla szkół;

(v)

łączną wnioskowaną kwotę na owoce i warzywa oraz na mleko dla szkół;

b)

informacje odnoszące się trwającego roku szkolnego:

(i)

przeniesienia między ostatecznymi przydziałami środków, o których mowa w art. 23a ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

(ii)

w przypadku braku chęci wykorzystania całej kwoty ostatecznego przydziału na owoce i warzywa lub na mleko dla szkół w trwającym roku szkolnym – kwotę, która nie będzie wnioskowana na owoce i warzywa lub na mleko dla szkół;

(iii)

gotowość do wykorzystania kwoty wyższej od całej dostępnej kwoty ostatecznego przydziału pomocy na owoce i warzywa lub na mleko dla szkół w trwającym roku szkolnym, w przypadku gdyby dostępny był dodatkowy przydział.

Kwoty, o których mowa w niniejszym artykule, wyrażone są w euro.

Artykuł 4

Wnioski o pomoc przedkładane przez wnioskodawców

1.   Państwa członkowskie określają formę, treść i częstotliwość składania wniosków o pomoc zgodnie ze swoją strategią i zasadami określonymi w ust. 2–6.

2.   Wnioski o pomoc dotyczące dostarczania i dystrybucji produktów zawierają co najmniej następujące informacje:

a)

ilości dostarczanych produktów w podziale na grupy produktów, o których mowa w art. 23 ust. 3, 4, 5 i, w stosownych przypadkach, art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

identyfikację wnioskodawcy oraz nazwę i adres lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny placówki oświatowej lub organu odpowiedzialnego za edukację, którym ilości te zostały dostarczone;

c)

liczbę dzieci w rejestrze szkolnym na początku roku szkolnego w placówce oświatowej/placówkach oświatowych, które mają otrzymywać produkty objęte programem dla szkół w okresie, którego dotyczy wniosek o pomoc.

3.   Wnioski o pomoc dotyczące dostarczania i dystrybucji produktów oraz towarzyszących im działań edukacyjnych mogą obejmować okres od dwóch tygodni do całego roku szkolnego.

4.   Wnioski o przyznanie pomocy składa się w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu, którego dotyczą, lub, w przypadku wniosków o przyznanie pomocy dotyczących monitorowania, oceny i promocji, od daty dostarczenia materiału lub usługi.

5.   W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4, o mniej niż 60 dni kalendarzowych, pomoc zostaje wypłacona, ale w wysokości zmniejszonej w następujący sposób:

a)

o 5 %, jeżeli termin został przekroczony o 1–30 dni kalendarzowych;

b)

o 10 %, jeżeli termin został przekroczony o 31–60 dni kalendarzowych.

Jeżeli termin został przekroczony o ponad 60 dni kalendarzowych, pomoc zmniejsza się dalej o 1 % za każdy dodatkowy dzień, obliczany w stosunku do pozostałej ilości.

6.   Kwoty, o które wnioskuje się we wniosku o pomoc, muszą być poparte dokumentami poświadczającymi ceny dostarczonych produktów, materiałów lub usług oraz pokwitowaniem, dowodem płatności lub innym równoważnym dokumentem. Państwa członkowskie określają dokumenty, które należy przedłożyć na poparcie wniosków o pomoc.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy dotyczących towarzyszących działań edukacyjnych, monitorowania, oceny i promocji, dokumenty poświadczające zawierają również podział środków finansowych na poszczególne działania oraz szczegółowe dane dotyczące związanych z nimi kosztów.

Artykuł 5

Wypłata pomocy

1.   Pomoc dotyczącą dostarczania i dystrybucji produktów wypłaca się wyłącznie:

a)

na podstawie pokwitowania z określeniem ilości rzeczywiście dostarczonych lub rozdystrybuowanych; lub

b)

jeżeli państwo członkowskie zezwoli na wykorzystanie standardowych stawek jednostkowych, finansowania ryczałtowego lub płatności ryczałtowych, na podstawie innego przedstawionego dowodu, że ilości zostały dostarczone lub rozdystrybuowane do celów programu dla szkół i że zapłacono za nie.

2.   Pomoc na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, monitorowanie, ocenę i promocję wypłacana jest wyłącznie po dostawie odnośnych materiałów lub usług oraz po przedstawieniu związanych z nimi dokumentów poświadczających zgodnie z wymogami właściwego organu lub jeżeli państwo członkowskie zezwoli na wykorzystanie standardowych stawek jednostkowych, finansowania ryczałtowego lub płatności ryczałtowych, na podstawie innego przedstawionego dowodu, że materiały lub usługi zostały dostarczone lub rozdystrybuowane i że zapłacono za nie.

3.   Pomoc jest wypłacana przez właściwy organ w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku o pomoc, chyba że wszczęto dochodzenie administracyjne.

4.   Wszelka pomoc dotycząca roku szkolnego 2017/2018 nie jest wypłacana przez właściwe organy przed rozpoczęciem tego roku szkolnego.

Artykuł 6

Przeniesienia między przydziałami

1.   Przeniesienia między wstępnymi przydziałami zgodnie z art. 23a ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 dokonywane są na wniosek o pomoc unijną, o którym mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

2.   Przeniesienia między ostatecznymi przydziałami zgodnie z art. 23a ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, jeżeli nie dokonano żadnych przeniesień między wstępnymi przydziałami, mogą zostać dokonane na wniosek o pomoc unijną, o którym mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o kwocie wszelkich takich przeniesień do dnia 31 stycznia roku szkolnego, w którym zostały one dokonane.

Artykuł 7

Ponowny rozdział pomocy Unii

1.   Na podstawie kwot pomocy unijnej, o które wnioskowano zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia, Komisja ponownie rozdzieli orientacyjne przydziały, o które nie wnioskowano, lub ich części, o które nie wnioskowano zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1370/2013.

Żadna dodatkowa kwota nie zostanie przyznana państwu członkowskiemu na grupę produktów, w odniesieniu do której dane państwo członkowskie dokonało przeniesienia na inne grupy produktów zgodnie z art. 6 ust. 1.

Jeżeli państwo członkowskie nie przedłoży wniosku zgodnie z art. 3, orientacyjne przydziały tego państwa członkowskiego będą uznawane za przydziały, o które nie wnioskowano.

2.   Komisja może rozdystrybuować wszelkie ostateczne przydziały, o które nie wnioskowano, lub ich części, o które nie wnioskowano zgodnie z art. 3 lit. b) wśród tych państw członkowskich, które wyraziły gotowość do wykorzystania środków w kwocie przekraczającej ich ostateczne przydziały.

Żadna dodatkowa kwota nie zostanie przyznana państwu członkowskiemu na grupę produktów, w odniesieniu do której dane państwo członkowskie dokonało przeniesienia na inne grupy produktów zgodnie z art. 6 ust. 2.

Ta redystrybucja będzie dokonywana w ramach przydziału środków na owoce i warzywa dla szkół lub na mleko dla szkół, w oparciu o orientacyjne przydziały wnioskujących państw członkowskich. W stosownych przypadkach kwoty, o które państwa członkowskie nie wnioskowały w ramach tego samego przydziału, mogą być redystrybuowane wśród państw członkowskich, które wnioskowały o przydzielenie dodatkowych kwot na inny przydział.

3.   Kwota ostatecznego przydziału, która może zostać ponownie przydzielona dla innego państwa członkowskiego zgodnie z ust. 1, przyznawana jest w oparciu o poziom wykorzystania w poprzednim roku szkolnym ostatecznego przydziału pomocy unijnej na owoce i warzywa dla szkół i na mleko dla szkół, odpowiednio, przez to państwo członkowskie. Biorąc pod uwagę deklaracje wydatków przesłane Komisji do dnia 31 grudnia przed złożeniem wniosku o pomoc zgodnie z art. 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 (11), kwotę ostatecznego przydziału należy obliczyć w następujący sposób:

a)

jeżeli wykorzystanie ostatecznego przydziału jest mniejsze lub równe 50 % – nie przyznaje się dodatkowego przydziału;

b)

jeżeli wykorzystanie ostatecznego przydziału jest wyższe niż 50 %, lecz niższe lub równe 75 % – maksymalna kwota dodatkowego przydziału nie przekracza 50 % wstępnego przydziału;

c)

jeżeli wykorzystanie ostatecznego przydziału jest wyższe niż 75 % – maksymalna kwota dodatkowego przydziału nie jest ograniczona.

Obliczeń opisanych w akapicie pierwszym nie stosuje się do obliczania ostatecznych przydziałów na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019, jak również dla państw członkowskich po raz pierwszy stosujących program dla szkół lub jeden z jego elementów podczas pierwszych dwóch lat stosowania.

Artykuł 8

Monitorowanie i ocena

1.   Monitorowanie, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40, polega na analizie danych wynikających z wypełniania obowiązków w zakresie zarządzania i kontroli, w tym tych określonych w art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie przekazują Komisji wyniki monitorowania do dnia 31 stycznia po zakończeniu danego roku szkolnego.

2.   Dla każdego z sześcioletnich okresów objętych strategią sporządzoną zgodnie z art. 23 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie z oceny, zawierające wyniki oceny przewidziane w art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40 dla okresu realizacji obejmującego pierwsze pięć lat szkolnych do dnia 1 marca roku następującego po zakończeniu tego okresu.

Pierwsze sprawozdanie z oceny zostaje przedstawione w dniu 1 marca 2023 r. lub przed tą datą.

3.   Komisja publikuje wyniki rocznego monitorowania przeprowadzonego przez państwa członkowskie oraz ich sprawozdania z oceny.

Artykuł 9

Kontrole administracyjne

1.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Środki te obejmują systematyczną kontrolę administracyjną wszystkich wniosków o pomoc w ramach programu dla szkół.

2.   Państwa członkowskie określają dokumenty potwierdzające odnoszące się do dostarczania i dystrybucji produktów, które powinny zostać załączone do wniosku o pomoc zgodnie z art. 5. Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole wszystkich wniosków o pomoc, w tym reprezentatywnej próby dokumentów potwierdzających przedłożonych wraz z wnioskiem o pomoc.

3.   Kontrole administracyjne przeprowadzone w odniesieniu do pomocy, o którą wnioskowano na monitorowanie, ocenę, promocję i środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, powinny obejmować weryfikację dostaw materiałów i usług oraz prawdziwości wnioskowanych kwot wydatków.

4.   W przypadku pomocy, o którą wnioskowano na dostarczanie i dystrybucję produktów oraz środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, kontrole administracyjne uzupełniane są przez kontrole na miejscu zgodnie z art. 10.

Artykuł 10

Kontrole na miejscu

1.   W przypadku pomocy dotyczącej dostarczania i dystrybucji produktów kontrole na miejscu obejmują w szczególności weryfikację:

a)

rejestru, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40, w tym dokumentów księgowych, takich jak faktury zakupu i sprzedaży, kwity dostawy oraz wyciągi z kont bankowych;

b)

wykorzystania produktów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Kontrole na miejscu przeprowadza się w danym roku szkolnym, tj. w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca (okres N) lub w ciągu następnych 8 miesięcy (okres N + 1).

Kontrole na miejscu mogą odbywać się podczas realizacji środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym.

Każdą kontrolę na miejscu uznaje się za zakończoną z chwilą przyjęcia odpowiedniego sprawozdania z kontroli, o którym mowa w ust. 6.

3.   Łączna liczba kontroli na miejscu obejmuje przynajmniej 5 % wartości pomocy, o którą wnioskowano na poziomie krajowym, oraz przynajmniej 5 % wszystkich wnioskodawców wnioskujących o pomoc na dostarczanie i dystrybucję produktów oraz na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym w odniesieniu do każdego roku szkolnego.

Jeżeli w danym państwie członkowskim jest mniej niż stu wnioskodawców, kontrole na miejscu prowadzi się w obiektach nie mniej niż pięciu wnioskodawców.

Jeżeli w danym państwie członkowskim jest mniej niż pięciu wnioskodawców, kontrole na miejscu prowadzi się w obiektach wszystkich wnioskodawców.

Jeżeli wnioskodawca niebędący placówką oświatową ubiega się o pomoc dotyczącą dostarczania i dystrybucji produktów, kontrole na miejscu przeprowadzane w obiektach tego wnioskodawcy uzupełnia się kontrolami na miejscu w obiektach przynajmniej dwóch placówek oświatowych lub przynajmniej 1 % placówek oświatowych zarejestrowanych przez wnioskodawcę zgodnie z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40, zależnie od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o pomoc dotyczącą środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, kontrole na miejscu przeprowadzane w obiektach wnioskodawcy można zastąpić, na podstawie analizy ryzyka, poprzez kontrole w miejscach, gdzie wdrażane są środki towarzyszące. Na podstawie analizy ryzyka państwa członkowskie ustalają poziom takich kontroli na miejscu.

4.   Na podstawie analizy ryzyka właściwy organ dokonuje wyboru wnioskodawców poddawanych kontroli na miejscu.

W tym celu właściwy organ bierze w szczególności pod uwagę:

a)

różne obszary geograficzne;

b)

powtarzalność błędów oraz wyniki kontroli przeprowadzanych w poprzednich latach;

c)

kwotę pomocy;

d)

rodzaj wnioskodawców;

e)

rodzaj środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, jeżeli takie istnieją.

5.   Jeżeli nie zagraża to celowi kontroli, można o niej zawiadomić z wyprzedzeniem ściśle ograniczonym do koniecznego minimum.

6.   Właściwy organ kontrolny sporządza sprawozdanie z każdej przeprowadzonej kontroli na miejscu. Sprawozdanie zawiera dokładny opis poszczególnych pozycji poddanych kontroli.

Sprawozdanie z kontroli składa się z następujących części:

a)

części ogólnej, która zawiera w szczególności następujące informacje:

(i)

w objętym nim okresie, sprawdzone wnioski o pomoc, ilości produktów, dla których wnioskowano o pomoc w przypadku wniosków dotyczących dostarczania i dystrybucji produktów, uczestniczące placówki oświatowe, szacunki w oparciu o dostępne dane dotyczące liczby dzieci, dla których wypłacono pomoc, oraz kwotę odnośnych środków finansowych;

(ii)

obecne na miejscu osoby odpowiedzialne;

b)

odrębnej części opisującej poszczególne przeprowadzone kontrole i zawierającej w szczególności następujące informacje:

(i)

dokumenty poddane kontroli;

(ii)

charakter i zakres przeprowadzonych kontroli;

(iii)

uwagi i ustalenia.

Wszystkie sprawozdania z kontroli są udostępniane nie później niż 8 miesięcy po zakończeniu roku szkolnego.

7.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przeprowadzonych kontrolach na miejscu i związanych z nimi ustaleniach do dnia 31 października roku następującego po zakończeniu danego roku szkolnego.

Artykuł 11

Odzyskiwanie nienależnych płatności

W celu odzyskania nienależnie wypłaconych kwot stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014.

Artykuł 12

Jawność

1.   W przypadku gdy państwa członkowskie podejmują decyzję o zaniechaniu wykorzystania plakatu, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40, ich strategia programu zawiera przejrzyste wyjaśnienie dotyczące sposobu, w jaki wkład finansowy Unii do ich programu szkolnego zostanie podany do wiadomości publicznej.

2.   Środki komunikacji i promocji, o których mowa w art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/40, a także materiały dydaktyczne i narzędzia, które będą używane w ramach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, zawierają flagę Unii Europejskiej i nazwę „Program dla szkół” oraz jeżeli ich wielkość to umożliwia wkład finansowy Unii.

3.   Wzmianki o wkładzie finansowym Unii powinny być przynajmniej równie widoczne jak te dotyczące pozostałych podmiotów publicznych lub prywatnych wspierających program szkolny danego państwa członkowskiego.

4.   Państwa członkowskie mogą nadal korzystać z istniejących zapasów plakatów i innych narzędzi promocji wyprodukowanych zgodnie z rozporządzeniami (UE) 2016/248 i (WE) nr 657/2008.

Artykuł 13

Powiadomienia

1.   Państwa członkowskie przesyłają Komisji powiadomienia drogą elektroniczną stosując specyfikacje techniczne w zakresie przekazywania danych udostępniane przez Komisję.

2.   Formę i treść tych powiadomień określa się na podstawie wzorów udostępnionych państwom członkowskim przez Komisję po powiadomieniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

Artykuł 14

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy na rok szkolny 2017/2018 i kolejne lata szkolne.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(3)  Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 1).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1047/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają opracować do celów programu „Mleko w szkole” (Dz.U. L 291 z 7.10.2014, s. 4).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/247 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz.U. L 46 z 23.2.2016, s. 1).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/248 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz ustalające orientacyjny przydział tej pomocy (Dz.U. L 46 z 23.2.2016, s. 8).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Dz.U. L 183 z 11.7.2008, s. 17).

(9)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 907/2014 (zob. s. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69).

(11)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59).