27.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/65


ZALECENIE KOMISJI (UE) 2017/1140

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie danych osobowych, które można wymieniać za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS) ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE do celów koordynacji środków ustalania kontaktów zakaźnych w odniesieniu do poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4197)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) ustanowiono system wczesnego ostrzegania i reagowania („EWRS”) jako sieć stałej łączności pomiędzy Komisją i właściwymi organami ds. zdrowia publicznego w państwach członkowskich w celu zapobiegania chorobom zakaźnym pewnych kategorii i zwalczania tych chorób. Procedury regulujące funkcjonowanie EWRS zostały określone w decyzji Komisji 2000/57/WE (2).

(2)

Decyzję nr 2119/98/WE uchylono i zastąpiono decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE (3). Nowa decyzja ponownie nadała moc prawną EWRS. Rozszerzyła ona także zakres sieci stałej łączności, aby obejmowała ona również inne rodzaje zagrożeń biologicznych, a także inne kategorie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, w tym zagrożeń o pochodzeniu chemicznym, środowiskowym lub o nieznanym pochodzeniu. Ponadto określono w niej zasady dotyczące nadzoru epidemiologicznego, monitorowania, wczesnego ostrzegania i zwalczania poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.

(3)

Decyzję 2000/57/WE uchylono i zastąpiono decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/253 (4).

(4)

Zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. i) decyzji nr 1082/2013/UE powiadomienie o poważnym transgranicznym zagrożeniu zdrowia przekazane za pośrednictwem EWRS powinno zawierać niezbędne dane umożliwiające identyfikację osób zakażonych oraz osób zagrożonych zakażeniem („dane niezbędne do ustalenia kontaktów zakaźnych”). Zgodnie z art. 16 ust. 9 lit. b) wspomnianej decyzji oraz w celu zapewnienia skuteczności i jednolitego stosowania takich powiadomień należy zalecić ustanowienie orientacyjnego wykazu danych osobowych, które można przekazywać właściwym organom za pośrednictwem EWRS.

(5)

Wymiana danych osobowych za pośrednictwem EWRS powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5) oraz rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (6). Mimo iż w dyrektywie 95/46/WE i rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 zasadniczo wyklucza się przetwarzanie danych osobowych należących do specjalnych kategorii, w tym danych dotyczących zdrowia danej osoby, przetwarzanie takie jest jednak dopuszczone, o ile jest to konieczne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. c) dyrektywy 95/46/WE i art. 10 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 45/2001, jak również ze względu na istotny interes publiczny, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących właściwych zabezpieczeń określonych w prawie Unii lub prawie państw członkowskich zgodnie z, odpowiednio, art. 8 ust. 4 i art. 10 ust. 4 wymienionych aktów.

(6)

Wymiana za pośrednictwem EWRS powinna dotyczyć jedynie danych osobowych niezbędnych do celów wymienionych powyżej i określanych w poszczególnych przypadkach, a niniejsze zalecenie nie powinno stanowić zezwolenia na wymianę wszystkich rodzajów danych osobowych, których dotyczy.

(7)

Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 zasięgnięto opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 24 sierpnia 2015 r. (C 2015-0629),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1.

Orientacyjny wykaz danych osobowych, które można wymieniać do celów koordynacji środków ustalania kontaktów zakaźnych, znajduje się w załączniku do niniejszego zalecenia.

2.

Niniejsze zalecenie skierowane jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Decyzja nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiająca sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie (Dz.U. L 268 z 3.10.1998, s. 1).

(2)  Decyzja Komisji 2000/57/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych na mocy decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 21 z 26.1.2000, s. 32).

(3)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/253 z dnia 13 lutego 2017 r. ustanawiająca procedury powiadamiania o zagrożeniach w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania ustanowionego w odniesieniu do poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz procedury wymiany informacji, przeprowadzania konsultacji i koordynacji działań podejmowanych w odpowiedzi na takie zagrożenia zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE (Dz.U. L 37 z 14.2.2017, s. 23).

(5)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Orientacyjny wykaz danych osobowych, które można wymieniać do celów koordynacji środków ustalania kontaktów zakaźnych

1.   INFORMACJE OSOBOWE

Imię i nazwisko,

Narodowość, data urodzenia, płeć,

Państwo zamieszkania,

Rodzaj dokumentu tożsamości, numer dokumentu i organ wydający,

Aktualny adres zamieszkania (ulica i numer domu, miasto, państwo, kod pocztowy),

Numery telefonów (komórkowego, stacjonarnego, służbowego),

Adres e-mail (prywatny, służbowy).

2.   INFORMACJE NA TEMAT PODRÓŻY

Dane dotyczące środka lokomocji (np. numer lotu, data i czas trwania lotu, nazwa statku, numery rejestracyjne pojazdu),

Numer(-y) miejsc(-a),

Numer(-y) kabin(-y).

3.   DANE DOTYCZĄCE KONTAKTÓW

Nazwiska odwiedzonych osób/nazwy miejsc pobytu,

Daty pobytu i adresy miejsc pobytu (ulica i numer domu, miasto, państwo, kod pocztowy),

Numery telefonów (komórkowego, stacjonarnego, służbowego),

Adres e-mail (prywatny, służbowy).

4.   INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

Imię i nazwisko,

Narodowość,

Państwo zamieszkania,

Rodzaj dokumentu tożsamości, numer dokumentu i organ wydający,

Aktualny adres zamieszkania (ulica i numer domu, miasto, państwo, kod pocztowy),

Numery telefonów (komórkowego, stacjonarnego, służbowego),

Adres e-mail (prywatny, służbowy).

5.   DANE OSOBY, KTÓRĄ NALEŻY POWIADOMIĆ W NAGŁYCH WYPADKACH

Nazwisko osoby, którą należy powiadomić,

Adres (ulica i numer domu, miasto, państwo, kod pocztowy),

Numery telefonów (komórkowego, stacjonarnego, służbowego),

Adres e-mail (prywatny, służbowy).