12.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/118


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2287

z dnia 8 grudnia 2017 r.

określająca formularze, które mają być stosowane w odniesieniu do przywozu rtęci i niektórych mieszanin rtęci na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 w sprawie rtęci

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8190)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci („konwencja z Minamaty”) (2) art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/852 stanowi, że rtęć i niektóre mieszaniny rtęci mogą być przywożone na obszar celny Unii, do celów innych niż unieszkodliwianie odpadów, jedynie wówczas gdy przywożące państwo członkowskie wydało pisemną zgodę na przywóz. W przypadku gdy państwo wywozu nie jest Stroną konwencji z Minamaty, zgoda może być przyznana tylko w przypadku, gdy państwo wywozu dostarczyło również zaświadczenie potwierdzające, że rtęć nie pochodzi z wydobycia podstawowego rtęci.

(2)

Formularze służące do udzielenia lub odmowy takiej zgody oraz potwierdzające, że rtęć nie pochodzi z wydobycia podstawowego rtęci, powinny być zgodne z formularzami określonymi w decyzji UNEP/MC/COP.1/5 (3), przyjętej przez Konferencję Stron konwencji z Minamaty na pierwszym posiedzeniu, i w razie konieczności zmienionymi, tak aby uwzględnić wymogi rozporządzenia (UE) 2017/852.

(3)

W celu zachowania spójności z datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/852 stosowanie niniejszej decyzji należy odroczyć do dnia 1 stycznia 2018 r.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 rozporządzenia (UE) 2017/852,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Formularz, który ma być stosowany przez państwa członkowskie przy udzielaniu lub odmawianiu pisemnej zgody na podstawie art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2017/852, określono w załączniku I do niniejszej decyzji. Niniejszy artykuł nie ma jednak zastosowania w przypadku przywozu rtęci lub mieszaniny rtęci, które kwalifikuje się lub uznaje za odpad w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (4).

Artykuł 2

Państwa członkowskie mogą udzielić pisemnej zgody na podstawie art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2017/852 w okolicznościach określonych w lit. b) tego akapitu jedynie w przypadku, gdy zaświadczenie wymagane na mocy tej litery ma postać formularza określonego w załączniku II do niniejszej decyzji. Niniejszy artykuł nie ma jednak zastosowania w przypadku przywozu rtęci lub mieszaniny rtęci, które kwalifikuje się lub uznaje za odpad w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 1.

(2)  Unia ratyfikowała konwencję z Minamaty w drodze decyzji Rady (UE) 2017/939 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci (Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 4).

(3)  Decyzja nr UNEP/MC/COP.1/5 zatytułowana „Wytyczne w zakresie źródeł dostaw rtęci i handlu (art. 3), zwłaszcza w odniesieniu do rozpoznawania zasobów i źródeł dostaw (ust. 5 lit. a)) oraz formularzy i wytycznych dotyczących uzyskania zgody na przywóz rtęci (ust. 6 i 8)”, przyjęta w dniu 24 września 2017 r.

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).


ZAŁĄCZNIK I

FORMULARZ SŁUŻĄCY DO UDZIELENIA LUB ODMOWY PISEMNEJ ZGODY NA PODSTAWIE ART. 4 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2017/852 NA PRZYWÓZ RTĘCI LUB MIESZANIN RTĘCI WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU I DO TEGO ROZPORZĄDZENIA

FORMULARZ SŁUŻĄCY DO UDZIELENIA LUB ODMOWY PISEMNEJ ZGODY NA PODSTAWIE ART. 4 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/852 W SPRAWIE RTĘCI NA PRZYWÓZ RTĘCI LUB MIESZANIN RTĘCI WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU I DO TEGO ROZPORZĄDZENIA

Uwaga: Niniejszy formularz ma zastosowanie w odniesieniu do przywozu do Unii Europejskiej rtęci i mieszanin rtęci z innymi substancjami, w tym stopów rtęci, przy wagowym stężeniu rtęci co najmniej 95 %, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2017/852 w sprawie rtęci („mieszaniny rtęci”). Niniejszy formularz nie ma zastosowania do przywozu rtęci lub mieszaniny rtęci, którą zakwalifikowano jako odpad lub uznano za odpad w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów (1).

Sekcja A:   Dane kontaktowe dostarczane przez państwo członkowskie przywozu

Nazwa wyznaczonego krajowego punktu kontaktowego (2):

Adres:

Tel.

Faks:

E-mail:

Sekcja B:   Dane kontaktowe dostarczane przez państwo wywozu

Nazwa wyznaczonego krajowego punktu kontaktowego lub odpowiedzialnego urzędnika rządowego:

Adres:

Tel.

Faks:

E-mail:

Sekcja C:   Dane dotyczące wysyłki dostarczane przez państwo wywozu

(i)

Proszę podać zakładaną całkowitą ilość rtęci – czy to w postaci czystej, czy też mieszanin – przeznaczoną do wysyłki (kg).

(ii)

Proszę podać zakładaną datę (daty) wysyłki (wysyłek).

(iii)

Proszę wskazać, czy rtęć – czy to w postaci czystej, czy też mieszanin – pochodzi z wydobycia podstawowego rtęci:

Jeżeli TAK:

Państwo wywozu jest Stroną konwencji z Minamaty: Proszę wskazać, czy rtęć pochodzi z nowego czy z istniejącego wydobycia podstawowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 i 4 konwencji z Minamaty.

Jeśli państwo wywozu nie jest Stroną konwencji, przedstawiło ono zaświadczenie potwierdzające, że rtęć nie pochodzi z wydobycia podstawowego rtęci.

(iv)

Proszę potwierdzić, że rtęć, czy to w postaci czystej, czy też mieszanin, nie pochodzi z żadnego z trzech następujących źródeł (3):

przemysł chloro-alkaliczny (np. likwidacja ogniw chloro-alkalicznych),

oczyszczanie gazu ziemnego,

górnictwo metali nieżelaznych i operacje wytapiania.

Sekcja D:   Informacje dostarczane przez państwo członkowskie przywozu

Jaki jest cel przywozu rtęci – czy to w postaci czystej, czy też mieszanin? Proszę zakreślić:

(i)

Bezpieczne dla środowiska tymczasowe składowanie zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/852

TAK

NIE

Jeśli tak, proszę określić zamierzone zastosowanie, jeżeli jest znane.

(ii)

Zastosowanie dozwolone na mocy prawodawstwa unijnego i krajowego (4):

TAK

NIE

Jeśli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat planowanego zastosowania rtęci – czy to w postaci czystej, czy też mieszanin.

Sekcja E:   Dane dotyczące wysyłki

Importer

Nazwa przedsiębiorstwa:

Adres:

Tel.

Faks:

E-mail:

Eksporter

Nazwa przedsiębiorstwa:

Adres:

Tel.

Faks:

E-mail:

Sekcja F:   Wskazanie dotyczące przyznania zgody przez państwo członkowskie przywozu

Charakter zgody, proszę zakreślić:

UDZIELONO

NIE UDZIELONO

Proszę użyć poniższego pola na określenie wszelkich warunków, dodatkowych danych lub istotnych informacji.

Podpis wyznaczonego przez państwo członkowskie przywozu właściwego organu i data

Imię i nazwisko:

Tytuł:

Podpis:

Data:


(1)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/852 zakazuje się przywozu do Unii mieszanin rtęci nieobjętych zakresem niniejszego formularza oraz związków rtęci, do celów odzysku rtęci.

(2)  „Wyznaczony krajowy punkt kontaktowy” oznacza krajowy punkt kontaktowy wyznaczony na mocy art. 17 ust. 4 konwencji z Minamaty w celu wymiany informacji zgodnie z konwencją. Oczekuje się, że będzie on pokrywał się z „właściwym organem” wyznaczonym przez państwo członkowskie przywozu na mocy art. 17 rozporządzenia (UE) 2017/852 jako organ administracji, do którego należy kierować wnioski o przywóz na mocy art. 4.

(3)  Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) 2017/852 rtęć i związki rtęci – czy to w postaci czystej, czy też mieszanin – pochodzące z któregokolwiek z trzech wymienionych w formularzu źródeł uznaje się za odpady w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE oraz unieszkodliwia bez zagrażania zdrowiu ludzi lub szkody dla środowiska zgodnie z tą dyrektywą.

(4)  Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/852 zakazuje się przywozu rtęci do Unii do zastosowania w tradycyjnym wydobyciu złota na małą skalę.


ZAŁĄCZNIK II

FORMULARZ, KTÓRY MA BYĆ STOSOWANY DO ZAŚWIADCZENIA O POCHODZENIU RTĘCI PRZEZ PAŃSTWA, KTÓRE NIE SĄ STRONAMI KONWENCJI Z MINAMATY W SPRAWIE RTĘCI, ZAMIERZAJĄCE DOKONAĆ WYWOZU RTĘCI – CZY TO W POSTACI CZYSTEJ, CZY TEŻ MIESZANIN

FORMULARZ ZAŚWIADCZAJĄCY O POCHODZENIU RTĘCI – CZY TO W POSTACI CZYSTEJ, CZY TEŻ MIESZANIN – KTÓRA MA BYĆ WYWIEZIONA

Sekcja A:   Dane dotyczące wysyłki dostarczane przez państwo wywozu

(i)

Proszę podać zakładaną całkowitą ilość rtęci – czy to w postaci czystej, czy też mieszanin – przeznaczoną do wysyłki.

(ii)

Proszę podać zakładaną datę (daty) wysyłki (wysyłek).

Sekcja B:   Dane dotyczące wysyłki

Importer

Nazwa przedsiębiorstwa:

Adres:

Tel.

Faks:

E-mail:

Eksporter

Nazwa przedsiębiorstwa:

Adres:

Tel.

Faks:

E-mail:

Sekcja C:   Zaświadczenie

Zgodnie z art. 3 ust. 8 konwencji z Minamaty w sprawie rtęci mój rząd potwierdza, że rtęć zawarta w wysyłce opisanej w niniejszym formularzu nie pochodzi z wydobycia podstawowego rtęci.

Proszę podać dodatkowe informacje na temat pochodzenia rtęci przeznaczonej do wywozu.

Podpis odpowiedzialnego urzędnika rządowego i data:

Imię i nazwisko:

Tytuł:

Podpis:

Data: