22.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/19


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/2170

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) środkom kontroli

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sprawozdanie na temat oceny zagrożeń dotyczące nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) zostało sporządzone zgodnie z decyzją Rady 2005/387/WSiSW w ramach sesji specjalnej komitetu naukowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) w poszerzonym składzie, a następnie przedłożone Komisji i Radzie w dniu 24 maja 2017 r.

(2)

Furanylfentanyl jest syntetycznym opioidem, podobnym pod względem struktury do substancji kontrolowanej fentanyl, szeroko stosowanej w medycynie przy znieczuleniu ogólnym podczas zabiegów i w terapiach przeciwbólowych. Furanylfentanyl jest także strukturalnie powiązany z acetylofentanylem oraz akrylofentanylem, które były przedmiotem wspólnego sprawozdania EMCDDA i Europolu w grudniu 2015 r. i w listopadzie 2016 r.

(3)

Furanylfentanyl jest dostępny w Unii co najmniej od czerwca 2015 r. i został wykryty w 16 państwach członkowskich. W większości przypadków został skonfiskowany w postaci proszku, ale znaleziono go również w postaci płynnej i tabletek. Wykryte ilości są stosunkowo niewielkie. Trzeba jednakże postrzegać takie ilości w kontekście bardzo wysokiej siły działania tej substancji.

(4)

Pięć państw członkowskich zgłosiło 22 przypadki śmiertelne związane z furanylfentanylem. W co najmniej dziesięciu takich przypadkach furanylfentanyl był przyczyną śmierci lub prawdopodobnie przyczynił się do śmierci. Ponadto trzy państwa członkowskie zgłosiły 11 przypadków ostrego zatrucia bez skutku śmiertelnego związanych z furanylfentanylem.

(5)

Nie ma informacji sugerujących udział przestępczości zorganizowanej w produkcji, dystrybucji (nielegalnym handlu) i dostawach furanylfentylanylu w Unii. Dostępne dane sugerują, że furanylfentanyl jest produkowany przez przedsiębiorstwa chemiczne znajdujące się w Chinach.

(6)

Furanylfentanyl sprzedawany jest w internecie w niewielkich lub hurtowych ilościach jako „substancja do badań”, przeważnie w postaci proszku i gotowych do użycia aerozoli do nosa. Informacje pochodzące z konfiskat sugerują, że furanylfentanyl mógł być również sprzedawany na nielegalnym rynku opioidów.

(7)

Furanylfentanyl nie ma w Unii uznanego zastosowania medycznego u ludzi ani u zwierząt. Poza wykorzystywaniem tej substancji w analitycznych materiałach referencyjnych i w badaniach naukowych nic nie wskazuje na to, że może być ona stosowana do innych celów.

(8)

W sprawozdaniu na temat oceny zagrożeń ustalono, że dalsze badania mogłyby pozwolić na uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań związanych z furanylfentanylem, wynikających z braku danych na temat tego, czy substancja ta może stanowić ryzyko dla zdrowia jednostki, ryzyko dla zdrowia publicznego lub ryzyko społeczne. Dostępne dowody i informacje na temat zagrożeń dla zdrowia i zagrożeń społecznych, jakie niesie ze sobą ta substancja, biorąc także pod uwagę jej podobieństwo do fentanylu, stanowią jednak dostateczne uzasadnienie, by objąć furanylfentanyl środkami kontroli w całej Unii.

(9)

Furanylfentanyl nie jest wymieniony w wykazie substancji poddanych kontroli w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających z 1961 r. ani Konwencji Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych z 1971 r. Substancja nie jest obecnie poddawana ocenie w ramach systemu Narodów Zjednoczonych.

(10)

Zważywszy na fakt, że dziesięć państw członkowskich kontroluje furanylfentanyl na mocy krajowych przepisów o kontroli narkotyków, a trzy państwa członkowskie stosują inne przepisy w celu kontroli tej substancji, poddanie jej środkom kontroli w całej Unii pomogłoby uniknąć pojawienia się przeszkód w transgranicznym ściganiu przestępczości i współpracy sądowej, a także umożliwiłoby ochronę Unii przed zagrożeniami, które mogą się pojawić w wyniku jej dostępności i używania.

(11)

Decyzja 2005/387/WSiSW powierza Radzie uprawnienia wykonawcze mające na celu szybkie i oparte na wiedzy fachowej reagowanie na poziomie Unii na pojawianie się nowych substancji psychoaktywnych wykrywanych i zgłaszanych przez państwa członkowskie, poprzez poddawanie tych substancji środkom kontroli w całej Unii. Ponieważ spełnione są warunki i procedura zainicjowania wykonywania tych uprawnień wykonawczych, należy przyjąć decyzję wykonawczą, aby poddać furanylfentanyl środkom kontroli w całej Unii.

(12)

Dania jest związana decyzją 2005/387/WSiSW, a zatem bierze udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2005/387/WSiSW.

(13)

Irlandia jest związana decyzją 2005/387/WSiSW, a zatem bierze udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2005/387/WSiSW.

(14)

Zjednoczone Królestwo nie jest związane decyzją 2005/387/WSiSW, a zatem nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, która wykonuje decyzję 2005/387/WSiSW, nie jest nią związane ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Nową substancję psychoaktywną N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamid (furanylfentanyl) poddaje się środkom kontroli w całej Unii.

Artykuł 2

Państwa członkowskie do dnia 19 listopada 2018 r. podejmują niezbędne działania zgodnie ze swoim prawem krajowym w celu poddania nowej substancji psychoaktywnej, o której mowa w art. 1, środkom kontroli i sankcjom karnym przewidzianym w ich prawodawstwie zgodnie z ich zobowiązaniami w ramach Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych z 1971 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2017 r.

W imieniu Rady

J. AAB

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 32.

(2)  Opinia z dnia 24 października 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).