14.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/77


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2078

z dnia 10 listopada 2017 r.

zezwalająca na rozszerzenie zastosowania beta-glukanów z drożdży jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7391)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2011/762/UE (2) zezwolono, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97, na wprowadzenie do obrotu beta-glukanów z drożdży jako nowego składnika żywności do stosowania w niektórych rodzajach żywności i środkach spożywczych, w tym w napojach, a także w suplementach żywnościowych oraz w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środkach spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

(2)

W dniu 25 kwietnia 2016 r. przedsiębiorstwo Leiber GmbH zwróciło się do właściwego organu Irlandii z wnioskiem o rozszerzenie zastosowań i poziomów zastosowania beta-glukanów z drożdży jako nowego składnika żywności. W szczególności zwrócili się oni do Komisji o rozszerzenie stosowania beta-glukanów z drożdży na dodatkowe kategorie środków spożywczych oraz o zwiększenie maksymalnych dziennych poziomów zastosowania beta-glukanów z drożdży w odniesieniu do kategorii żywności, które zostały już dopuszczone w decyzji wykonawczej 2011/762/UE.

(3)

W dniu 7 listopada 2016 r. właściwy organ Irlandii wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdził, że rozszerzenie zastosowań i proponowane maksymalne poziomy zastosowania beta-glukanów z drożdży spełniają kryteria nowej żywności określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(4)

W dniu 15 listopada 2016 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny pozostałym państwom członkowskim.

(5)

Przed upływem okresu 60 dni określonego w art. 6 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 258/97 inne państwa członkowskie zgłosiły uzasadniony sprzeciw. W związku z tym wnioskodawca zmienił wniosek dotyczący kategorii żywności i proponowanych poziomów zastosowania. Zmiana ta oraz dodatkowe wyjaśnienia przedstawione przez wnioskodawcę zmniejszyły wskazane obawy w sposób zadowalający państwa członkowskie i Komisję.

(6)

W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/46/WE (3) ustanowiono wymogi dotyczące suplementów żywnościowych. W rozporządzeniu (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) określono wymogi dotyczące dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji. W rozporządzeniu (UE) nr 609/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (5) ustanowiono ogólne wymogi dotyczące składu i informacji w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała. Akty te mogą mieć zastosowanie do beta-glukanów z drożdży. W związku z tym należy dopuścić beta-glukany z drożdży, z zastrzeżeniem wymagań wspomnianych aktów prawnych oraz wszelkich innych przepisów mających zastosowanie równolegle do rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 2002/46/WE, rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 i rozporządzenia (UE) nr 609/2013, zezwala się na wprowadzenie do obrotu w Unii beta-glukanów z drożdży (Saccharomyces cerevisiae) zgodnych ze specyfikacją w załączniku I do niniejszej decyzji jako nowego składnika żywności do zastosowań wyszczególnionych i przy maksymalnych poziomach ustanowionych w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Beta-glukany z drożdży (Saccharomyces cerevisiae) dopuszczone do obrotu niniejszą decyzją są oznaczane na etykiecie środków spożywczych jako „beta-glukany z drożdży (Saccharomyces cerevisiae)”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Niemcy.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2017 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji 2011/762/UE z dnia 24 listopada 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu beta-glukanów z drożdży jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 313 z 26.11.2011, s. 41).

(3)  Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181 z 12.6.2013, s. 35).


ZAŁĄCZNIK I

SPECYFIKACJA BETA-GLUKANÓW Z DROŻDŻY (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Opis

Beta-glukany są złożonymi polisacharydami o dużej masie cząsteczkowej (100–200 kDa), występującymi w ścianach komórkowych wielu drożdży i zbóż. Nazwa chemiczna „beta-glukanów z drożdży” to (1-3),(1-6)-β-D-glukany.

Beta-glukany zbudowane są z rdzenia reszt glukozowych połączonych wiązaniami β-1,3, z wiązaniami β-1,6 w miejscach bocznych rozgałęzień, do którego przyłączone są chityna i mannoproteiny wiązaniem β-1,4-.

Ten rodzaj nowej żywności jest (1,3)-(1,6)-β-D-glukanem o wysokim stopniu czystości wyizolowanym z drożdży Saccharomyces cerevisiae, nierozpuszczalnym w wodzie, ale ulegającym dyspersji w wielu płynnych macierzach.

Specyfikacja beta-glukanów z drożdży (Saccharomyces Cerevisiae)

Parametr

Specyfikacja w ujęciu ilościowym

Rozpuszczalność

Nierozpuszczalne w wodzie, dyspergują w wielu płynnych matrycach

Dane chemiczne

(1,3)-(1,6)-β-D-glukan

> 80 %

Popiół

< 2 %

Wilgotność

< 6 %

Białka

< 4 %

Tłuszcz

< 3 %

Dane mikrobiologiczne

Ogólna liczba drobnoustrojów

< 1 000 jtk/g

Enterobacteriaceae

< 100 jtk/g

Bakterie z grupy coli

< 10 jtk/g

Drożdże

< 25 jtk/g

Pleśń

< 25 jtk/g

Salmonella ssp.

Nieobecne w 25 g

Pałeczki okrężnicy (Escherichia coli)

Nieobecne w 1 g

Bacillus cereus

< 100 jtk/g

Staphylococcus aureus

Nieobecne w 1 g

Metale ciężkie

Ołów

< 0,2 mg/g

Arsen

< 0,2 mg/g

Rtęć

< 0,1 mg/g

Kadm

< 0,1 mg/g


ZAŁĄCZNIK II

DOPUSZCZONE ZASTOSOWANIA BETA-GLUKANÓW Z DROŻDŻY (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Kategoria żywności

Maksymalny poziom beta-glukanów z drożdży

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE z wyłączeniem suplementów żywnościowych dla niemowląt i małych dzieci

1,275 g/dzień dla dzieci w wieku powyżej 12 lat i ogólnej populacji dorosłych

0,675 g/dzień dla dzieci w wieku poniżej 12 lat

Środek spożywczy zastępujący całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013

1,275 g/dzień

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 609/2013, z wyjątkiem żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci

1,275 g/dzień

Napoje na bazie soków owocowych lub warzywnych, w tym zagęszczonych i odwodnionych

1,3 g/kg

Napoje z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

0,8 g/kg

Proszek do przygotowania napojów kakaowych

38,3 g/kg (proszku)

Batoniki zbożowe

6 g/kg

Płatki śniadaniowe

15,3 g/kg

Pełnoziarniste śniadaniowe przetwory zbożowe o wysokiej zawartości błonnika, w proszku, do spożywania na gorąco

1,5 g/kg

Ciastka

2,2 g/kg

Krakersy

6,7 g/kg

Napoje na bazie mleka

3,8 g/kg

Fermentowane przetwory mleczne

3,8 g/kg

Analogi przetworów mlecznych

3,8 g/kg

Inne napoje

0,8 g/kg (gotowe do spożycia)

Mleko w proszku

25,5 g/kg

Zupy i mieszanki do zup

0,9 g/kg (gotowe do spożycia)

1,8 g/kg (skondensowane)

6,3 g/kg (w proszku)

Czekolada i wyroby cukiernicze

4 g/kg

Batoniki i proszki proteinowe

19,1 g/kg

Dżemy, marmolady i inne owocowe produkty do smarowania

11,3 g/kg