17.10.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/19


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1870

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie publikacji odniesienia do normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego i wykazu syntaktyk zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2014/55/UE ma na celu promowanie stosowania fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych dzięki zapewnieniu interoperacyjności semantycznej oraz zwiększeniu pewności prawa. Korzyści płynące z fakturowania elektronicznego są maksymalizowane, gdy generowanie, wysyłanie, przesyłanie, odbiór i przetwarzanie faktury mogą zostać całkowicie zautomatyzowane. Zastosowanie wspólnej normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego oraz określenie ograniczonego wykazu syntaktyk dają gwarancję osiągnięcia tych korzyści w kontekście rynku wewnętrznego.

(2)

Zgodnie z art. 3 dyrektywy 2014/55/UE Komisja zwróciła się do europejskich organizacji normalizacyjnych z wnioskiem o opracowanie normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego i związanych z tym dokumentów, w tym przede wszystkim wykazu syntaktyk, na podstawie wniosku o normalizację z dnia 10 grudnia 2014 r., C(2014) 7912 final (2).

(3)

W dniu 28 czerwca 2017 r. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) wydał normę europejską EN 16931-1:2017, Fakturowanie elektroniczne – część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej oraz wykaz syntaktyk CEN/TS 16931-2:2017, Fakturowanie elektroniczne – część 2: Wykaz syntaktyk spełniających normę EN 16931-1, według systemu klasyfikacji CEN.

(4)

Powiązane dokumenty opracowane przez CEN, mające na celu wspieranie wdrożenia normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego, są dostępne na stronie internetowej CEN.

(5)

Komisja przeprowadziła badanie odnośnie do normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego pod kątem jej praktycznego stosowania przez użytkownika końcowego, zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit piąty dyrektywy 2014/55/UE. Badanie wykazało, że norma europejska EN 16931-1:2017 jest adekwatna do zakładanych celów oraz spełnia kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/55/UE, w szczególności kryteria funkcjonalności, przyjazności dla użytkownika oraz możliwych kosztów wdrożenia. Sprawozdanie na temat wyniku tego badania zostało przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w dniu 11 października 2017 r.

(6)

Aby zapewnić odbiór i przetwarzanie faktur elektronicznych zgodnie z normą europejską dotyczącą fakturowania elektronicznego i powiązanymi syntaktykami tak szybko, jak jest to możliwe, niniejsza decyzja powinna wejść w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienie do normy EN 16931-1:2017, Fakturowanie elektroniczne – część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej oraz wykaz syntaktyk CEN/TS 16931-2:2017, Fakturowanie elektroniczne – część 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Odniesienie do normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego „EN 16931-1: 2017, Fakturowanie elektroniczne – część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej” oraz wykaz syntaktyk z odniesieniem do dokumentu „CEN/TS 16931-2:2017, Fakturowanie elektroniczne – część 2: Wykaz syntaktyk spełniających normę EN 16931-1”, jak określono w załączniku do niniejszej decyzji, zostają niniejszym opublikowane.

Artykuł 2

Ostatecznym terminem wprowadzenia w życie środków, o których mowa w art. 11 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2014/55/UE, jest dzień 18 kwietnia 2019 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 133 z 6.5.2014, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji C(2014) 7912 final z dnia 10 grudnia 2014 r. dotycząca wniosku o normalizację skierowanego do europejskich organizacji normalizacyjnych w sprawie normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego i zestawu pomocniczych dokumentów normalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (M/528).


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SYNTAKTYK

Wykaz syntaktyk, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/55/UE, jest przedstawiony przez CEN w klauzuli 7 dokumentu CEN/TS 16931-2:2017, opublikowanego w dniu 28 czerwca 2017 r.

Dwie przedmiotowe syntaktyki są następujące:

1.

Komunikaty XML według UN/CEFACT Cross Industry Invoice, jak określono w XML Schemas 16B (SCRDM – CII) (1).

2.

Faktury i noty kredytowe w formie komunikatów według UBL, jak określono w normie ISO/IEC 19845:2015 (2).


(1)  Dokumenty te są udostępniane przez EKG ONZ (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ) pod adresem http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index

(2)  Dokumenty te są udostępniane przez Oasis UBL (Universal Business Language) pod adresem http://docs.oasis-open.org/ubl/cs1-UBL-2.1/UBL-2.1.pdf