12.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/32


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1257

z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie technicznych norm i formatów wymaganych na potrzeby jednolitego systemu w celu umożliwienia dopasowywania ofert zatrudnienia oraz wniosków o pracę i życiorysów na portalu EURES

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (1), a w szczególności jego art. 17 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2016/589 ustanawia między innymi zasady i przepisy dotyczące współpracy między Komisją a państwami członkowskimi w zakresie wymiany odpowiednich dostępnych danych dotyczących ofert zatrudnienia, wniosków o zatrudnienie i życiorysów.

(2)

W art. 17 rozporządzenia (UE) 2016/589 przewidziano utworzenie jednolitego systemu w celu zebrania od państw członkowskich ofert zatrudnienia, wniosków o zatrudnienie i życiorysów na portalu EURES.

(3)

Aby stworzyć jednolity system i umożliwić efektywne wyszukiwanie i dopasowywanie przekazanych danych, konieczne jest stosowanie wspólnych norm i formatów danych, które mają być wymieniane.

(4)

Te normy i formaty powinny w jak największym stopniu opierać się na ugruntowanych normach branżowych lub rządowych stosowanych przez publiczne służby zatrudnienia i inne podmioty działające na rynku pracy oraz powinny zostać przyjęte na podstawie odpowiednich konsultacji z państwami członkowskimi.

(5)

W miarę upływu czasu mogą one wymagać dostosowania celem uwzględnienia zmian technologicznych lub funkcjonalnych. Ważne jest zatem ustanowienie takiego modelu zarządzania, który jeszcze przed przyjęciem norm i formatów zapewni odpowiednie konsultacje z państwami członkowskimi i ich zaangażowanie w tej sprawie.

(6)

Aby ułatwić pracę krajowych urzędów koordynacji przy organizacji skoordynowanego przekazywania informacji na portal EURES, aby zabezpieczyć funkcjonowanie mechanizmu wymiany danych oraz aby zapewnić dobrą ogólną i techniczną jakość informacji, konieczne jest zidentyfikowanie i określenie pewnych ogólnych zasad tworzenia i funkcjonowania systemu, a także ról i obowiązków zaangażowanych stron.

(7)

Te ogólne zasady powinny tłumaczyć prawa i obowiązki autorów i posiadaczy danych oraz wyjaśniać, w jaki sposób zapewniana jest ochrona danych osobowych w całym łańcuchu przekazywania danych.

(8)

W świetle celów rozporządzenia (UE) 2016/589, ważne jest, aby członkowie i partnerzy EURES w przejrzysty sposób udostępniali jak najwięcej odpowiednich ofert zatrudnienia, wniosków o zatrudnienie i życiorysów będących w ich posiadaniu; przyczyni się to do skutecznego dopasowywania na portalu EURES ofert zatrudnienia, w tym stanowisk dla uczniów zawodu i stażystów, oraz wniosków o zatrudnienie i życiorysów.

(9)

Przewidziane w niniejszej decyzji środki związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być wprowadzane zgodnie z prawem Unii dotyczącym ochrony danych osobowych, a w szczególności dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) oraz rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), a także krajowymi środkami wykonawczymi do tych aktów prawnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zgodność z zasadami celowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności danych.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. EURES,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot, zakres stosowania i definicje

Niniejszą decyzją określa się techniczne normy i formaty, które mają być stosowane na potrzeby jednolitego systemu celem zebrania na portalu EURES ofert zatrudnienia, wniosków o zatrudnienie i życiorysów od członków EURES, a w stosownych przypadkach od partnerów EURES, a także metody i procedury uzgadniania dalszych definicji technicznych i funkcjonalnych.

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

a)

„wniosek o zatrudnienie” oznacza dokument lub zestaw dokumentów, które osoba ubiegająca się o pracę przekazuje pracodawcy lub służbie zatrudnienia w ramach procesu informowania pracodawcy o gotowości tej osoby do pracy i o jej woli podjęcia pracy w określonym miejscu zatrudnienia lub na określonym stanowisku pracy;

b)

„życiorys” oznacza dokument opisujący profil danej osoby, obejmujący streszczenie doświadczenia zawodowego i wykształcenia, a także inne istotne informacje dotyczące osiągnięć, umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań tej osoby;

c)

„profil osoby poszukującej pracy” oznacza standardowy format danych do celów kojarzenia ofert zatrudnienia, życiorysów i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia, określony w niniejszej decyzji;

d)

„autor danych” oznacza osobę lub podmiot, które pierwotnie stworzyły zbiór danych udostępniony na portalu EURES. Za autorów danych uznaje się pracodawców, którzy zamieścili ofertę zatrudnienia, oraz pracowników, którzy stworzyli i postanowili upublicznić z pomocą członka EURES lub, w stosownych przypadkach, partnera EURES profil osoby poszukującej pracy i którzy wyrazili konieczną zgodę na przekazanie tych informacji na portal EURES;

e)

„posiadacz danych EURES” oznacza osobę lub podmiot, które mają uprawnienia do kontrolowania, kto powinien mieć dostęp do danych. Posiadaczem danych EURES może być autor danych lub inna osoba lub podmiot, upoważnione przez autora danych i działające w jego imieniu;

f)

„użytkownik końcowy” oznacza osobę lub podmiot, które pobierają i wykorzystują dane dotyczące ofert zatrudnienia i profili osób poszukujących pracy zebrane na portalu EURES zgodnie z niniejszą decyzją w celu poszukiwania wolnych miejsc pracy, o które mogą się ubiegać, lub w celu znalezienia kandydatów, którym mogą zaoferować możliwości zatrudnienia;

g)

„jednolity system” oznacza definicje danych i specyfikacje funkcjonalne dotyczące przekazywania danych i stosowania procedur określonych w niniejszej decyzji do celów umożliwienia dopasowywania ofert zatrudnienia i życiorysów;

h)

„infrastruktura techniczna” oznacza połączenie sprzętu, oprogramowania, sieci i innych elementów potrzebnych do rozwoju, testowania, monitorowania, kontroli lub wspierania odpowiednich usług informatycznych koniecznych do użytkowania jednolitego systemu;

i)

„jeden skoordynowany kanał” oznacza usługę ustanowioną pomiędzy punktem przyłączenia portalu EURES a punktem przyłączenia w państwie członkowskim, która umożliwia przekazywanie danych od krajowych członków EURES, a w stosownych przypadkach partnerów EURES, na portal EURES zgodnie z jednolitym systemem i przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury.

Artykuł 2

Ogólne zasady przekazywania i wymiany danych

1.   Każde państwo członkowskie ustanawia i utrzymuje jeden skoordynowany kanał do celów przekazywania ofert zatrudnienia i profili osób poszukujących pracy od krajowych członków EURES, a w stosownych przypadkach partnerów EURES, na portal EURES.

2.   W tym celu każde państwo członkowskie zapewnia infrastrukturę techniczną połączoną z portalem EURES, z którą mogą się łączyć i za pośrednictwem której przesyłać mogą swoje dane członkowie EURES, a w stosownych przypadkach partnerzy EURES.

3.   Europejski Urząd Koordynacji zarządza portalem EURES i powiązanymi usługami informatycznymi służącymi do odbierania i przetwarzania danych przekazywanych za pomocą infrastruktury, o której mowa w ust. 1.

4.   Europejski Urząd Koordynacji udostępnia dane na potrzeby wyszukiwania i dopasowywania nie tylko przez użytkowników końcowych bezpośrednio na portalu EURES, ale także za pośrednictwem interfejsów aplikacji umożliwiających członkom EURES, a w stosownych przypadkach partnerom EURES, udostępnianie informacji w ich własnych systemach pracownikom i użytkownikom ich portali i usług poszukiwania pracy.

5.   Wszystkie niezbędne definicje, normy, specyfikacje i procedury określa się szczegółowo w dokumentach, które mają być uzgodnione przez krajowe urzędy koordynacji za pomocą struktury zarządzania zdefiniowanej w niniejszej decyzji, oraz udostępnia się wszystkim zainteresowanym stronom w specjalnej sekcji w ekstranecie portalu EURES.

Artykuł 3

Ogólne zasady dotyczące treści i jakości danych

1.   Dane przekazywane na portal EURES zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/589 i niniejszą decyzją są indeksowane, przechowywane i udostępniane wyłącznie na potrzeby wyszukiwania i dopasowywania przez okres ważności ustalony przez autora danych lub posiadacza danych EURES. Dane, które zostały zanonimizowane, mogą być przechowywane i udostępniane, także stronom trzecim, do celów naukowych i statystycznych również po wygaśnięciu okresu ważności.

2.   Przekazanie danych na portal EURES nie wpływa na prawo autorów danych lub posiadaczy danych EURES do tych danych, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz porozumieniami mającymi zastosowanie podczas całego łańcucha przekazywania danych od autora danych na portal EURES.

3.   Dane osobowe przekazane na portal EURES i tam przechowywane mogą być udostępniane na tyle, na ile wyrazi zgodę autor danych. Dane te mogą być udostępniane jedynie członkom i partnerom EURES lub użytkownikom końcowym, którzy zarejestrowali się na portalu EURES lub są zarejestrowani przez członka lub partnera EURES, który zapewnia im dostęp do danych za pośrednictwem interfejsów aplikacji, o których mowa w art. 2 ust. 4, pod warunkiem że ci użytkownicy końcowi zaakceptowali zasady i warunki w pełni spójne ze zgodą autorów danych i zawartymi z nimi porozumieniami.

4.   Pracodawcy mogą pośrednio lub bezpośrednio przekazać prawa do danych zawartych w ofercie zatrudnienia lub zrzec się tych praw, z wyjątkiem jakichkolwiek danych osobowych. Pracownik zachowuje prawa do swoich danych osobowych i w dowolnym momencie może wycofać swoją zgodę na upublicznienie tych informacji, a także usunąć, zmienić lub w innych sposób przetwarzać część lub wszystkie te dane przekazane na portal EURES. To samo dotyczy pracodawców w odniesieniu do wszelkich danych osobowych zawartych w ofercie zatrudnienia.

5.   Obowiązkiem krajowych urzędów koordynacji i członków EURES, a w stosownych przypadkach partnerów EURES, jest zapewnienie, aby wszystkie dane przez nich przechodzące w celu przekazania ich na portal EURES były zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/589, niniejszą decyzją i wszystkimi pozostałymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi mającymi zastosowanie, w szczególności w odniesieniu do ochrony danych osobowych, a także aby autorzy danych lub posiadacze danych EURES byli informowani, w jaki sposób ich dane będą wykorzystywane i przetwarzane, oraz aby uzyskano wszelkie niezbędne zgody i zezwolenia. Pochodzenie danych i wszelkie ich modyfikacje, a także zgoda wyrażona w związku z danymi muszą być możliwe do prześledzenia w całym łańcuchu przekazywania danych od autora danych na portal EURES.

6.   Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych na portalu EURES jest Europejski Urząd Koordynacji. Na mocy tego rozporządzenia jest on odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, w tym za proces anonimizacji, o którym mowa w ust. 1, oraz za środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, poufności i integralności danych.

7.   Grupa koordynacyjna wypracuje i uzgodni wspólne minimalne wymagania dotyczące oświadczeń, zasad i warunków odnoszących się do ochrony danych osobowych, które mają być stosowane przez Europejski Urząd Koordynacji, krajowe urzędy koordynacji, członków EURES, a w stosownych przypadkach partnerów EURES, w celu spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/589 dotyczących świadomej zgody autorów danych lub posiadaczy danych EURES oraz zapewnienia jednolitych zasad i warunków dostępu do danych.

Artykuł 4

Rola i obowiązki krajowych urzędów koordynacji

Krajowe urzędy koordynacji są w swoich państwach członkowskich odpowiedzialne za organizację skoordynowanego i bezpiecznego przekazywania informacji dotyczących ofert zatrudnienia i profili osób poszukujących pracy na portal EURES, w szczególności przez:

a)

nadzór nad ustanowieniem i konserwacją infrastruktury technicznej koniecznej do zapewnienia przekazywania odpowiednich danych od członków EURES, a w stosownych przypadkach od partnerów EURES, na portal EURES za pośrednictwem jednego skoordynowanego kanału;

b)

umożliwienie wszystkim członkom EURES, a w stosownych przypadkach partnerom EURES, łączenie się z tym jednym skoordynowanym kanałem i przekazywanie danych za jego pośrednictwem;

c)

zapewnienie stałego monitorowania połączeń z portalem EURES oraz uczestniczącymi członkami i partnerami EURES, a także zapewnienie zdolności do szybkiego działania w przypadku problemów technicznych lub innych, które mogą wystąpić w związku z połączeniem lub danymi, które mają być przekazane;

d)

zapewnienie, aby wszystkie działania związane z wymianą i przekazywaniem danych były podejmowane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/589 i ogólnymi zasadami określonymi w niniejszej decyzji, a także interweniowanie we wszystkich przypadkach braku takiej zgodności;

e)

zapewnienie, aby wszystkie przekazane dane miały odpowiedni format i spełniały uzgodnione normy przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2016/589 i niniejszej decyzji;

f)

zapewnienie procedur gwarantujących, że autorzy danych są odpowiednio poinformowani i w pełni świadomi tego, w jaki sposób ich dane będą wykorzystywane i przetwarzane;

g)

dostarczanie i regularne aktualizowanie informacji dotyczących środków i systemów zapewniających jakość, bezpieczeństwo, integralność, poufność i identyfikowalność danych, w tym ochronę danych osobowych;

h)

uczestnictwo w wymianie informacji i współpracy przewidzianych w art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/589;

i)

informowanie Europejskiego Urzędu Koordynacji o strategiach wykluczania ofert zatrudnienia lub kategorii ofert zatrudnienia zgodnie ze stosowaniem art. 17 rozporządzenia (UE) 2016/589;

j)

powiadomienie o wyznaczeniu pojedynczego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 9.

Artykuł 5

Rola i obowiązki Europejskiego Urzędu Koordynacji

Europejski Urząd Koordynacji jest odpowiedzialny za wspieranie sieci EURES w wypełnianiu obowiązków związanych ze skoordynowanym przekazywaniem informacji dotyczących ofert zatrudnienia i profili osób poszukujących pracy na portal EURES, w szczególności przez:

a)

ustanowienie i konserwację infrastruktury technicznej koniecznej do odbierania danych od państw członkowskich za pośrednictwem jednego skoordynowanego kanału;

b)

funkcjonowanie i dalszy rozwój portalu EURES oraz powiązanych systemów informatycznych w celu zapewnienia sieci EURES i użytkownikom końcowym usług wyszukiwania i dopasowywania za pomocą rozwiązań samoobsługowych na portalu EURES;

c)

ustanowienie i konserwację infrastruktury technicznej potrzebnej do nadania członkom EURES, a w stosownych przypadkach partnerom EURES, dostępu do ofert zatrudnienia i profili osób poszukujących pracy, przechowywanych na portalu EURES, w celu udostępnienia tych informacji i umożliwienia ich wyszukiwania przez pracowników i użytkowników portali pracy prowadzonych przez tych członków lub partnerów EURES;

d)

zapewnienie, aby wszystkie działania związane z wymianą i przekazywaniem danych były podejmowane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/589 i ogólnymi zasadami określonymi w niniejszej decyzji, a także interweniowanie we wszystkich przypadkach braku takiej zgodności;

e)

dostarczanie i regularne aktualizowanie informacji dotyczących środków i systemów zapewniających jakość, bezpieczeństwo, integralność, poufność i identyfikowalność danych, w tym ochronę danych osobowych;

f)

zapewnienie specjalnej sekcji w ekstranecie portalu EURES oraz innych narzędzi i wsparcia koniecznych, aby umożliwić krajowym urzędom koordynacji oraz członkom i partnerom EURES wymianę informacji oraz rozpatrywanie skarg w skuteczny sposób, jak określono w rozporządzeniu podstawowym i niniejszej decyzji;

g)

przygotowywanie, aktualizowanie i udostępnienie w ekstranecie portalu EURES wszelkiej niezbędnej dokumentacji technicznej i innej, koniecznej do przekazywania i wymiany danych, w szczególności dokumentów przewidzianych w art. 8.

Artykuł 6

Rola i obowiązki członków i partnerów EURES

1.   Wszyscy członkowie EURES oraz ci partnerzy EURES, którzy zobowiązali się do wypełniania zadań związanych z wnoszeniem wkładu w pulę ofert zatrudnienia lub profili osób poszukujących pracy, uczestniczą za pomocą infrastruktury technicznej ustanowionej zgodnie z niniejszą decyzją w skoordynowanym i bezpiecznym przekazywaniu informacji dotyczących ofert zatrudnienia i profili osób poszukujących pracy na portal EURES, o którym mowa w art. 12 ust. 3 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/589, w szczególności przez:

a)

ustanowienie infrastruktury technicznej niezbędnej do przyłączenia się do jednego skoordynowanego kanału zapewnionego w danym państwie;

b)

stałe monitorowanie połączeń oraz zapewnienie zdolności do szybkiego działania w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych lub innych, które mogą wystąpić w związku z połączeniem lub danymi, które mają być przekazane;

c)

zapewnienie, aby wszystkie działania związane z wymianą i przekazywaniem danych były podejmowane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/589 i ogólnymi zasadami określonymi w niniejszej decyzji, a także interweniowanie we wszystkich przypadkach braku takiej zgodności;

d)

zapewnienie, aby wszystkie przekazane dane miały odpowiedni format i spełniały uzgodnione normy przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2016/589 i niniejszej decyzji;

e)

zapewnienie, aby autorzy danych byli odpowiednio poinformowani i w pełni świadomi tego, w jaki sposób ich dane będą wykorzystywane i przetwarzane;

f)

dostarczanie i regularne aktualizowanie informacji dotyczących środków i systemów zapewniających jakość, bezpieczeństwo, integralność, poufność i identyfikowalność danych, w tym ochronę danych osobowych;

g)

informowanie krajowego urzędu koordynacji w jasny i przejrzysty sposób o stosowaniu strategii wykluczania danych z procesu przekazywania wszystkich publicznie dostępnych ofert zatrudnienia z wykorzystaniem art. 17 rozporządzenia (UE) 2016/589;

h)

zapewnienie usługowego punktu kontaktowego w celu ułatwienia koordynacji na szczeblu krajowym przez krajowy urząd koordynacji; funkcję usługowego punktu kontaktowego może pełnić dział pomocy technicznej lub podobna jednostka usługowa.

2.   Członkowie i partnerzy EURES mogą połączyć swoje systemy i korzystać z infrastruktury technicznej zapewnionej przez Europejski Urząd Koordynacji, aby zapewnić swoim pracownikom mającym do czynienia z siecią EURES oraz użytkownikom końcowym portali pracy, którymi zarządzają, łatwy dostęp do ofert zatrudnienia i profili osób poszukujących pracy, dostępnych na portalu EURES, oraz możliwość ich wyszukiwania i dopasowywania.

Artykuł 7

Rola i obowiązki grupy koordynacyjnej

1.   Grupa koordynacyjna wspiera dobre funkcjonowanie jednolitego systemu oraz organizację skoordynowanego i bezpiecznego przekazywania informacji dotyczących ofert zatrudnienia i profili osób poszukujących pracy na portal EURES, a także stale przyczynia się do ulepszania tego systemu. Grupa koordynacyjna ściśle monitoruje działanie jednolitego systemu i służy jako forum wymiany opinii i najlepszych praktyk w celu usprawnienia funkcjonowania tego systemu.

2.   Grupa koordynacyjna raz w roku przeprowadza przegląd stosowania niniejszej decyzji, który stanowić będzie wkład państw członkowskich w sprawozdania z działalności i z oceny ex post, składane przez Komisję zgodnie z art. 33 i 35 rozporządzenia (UE) 2016/589.

3.   Specyfikacje dotyczące jednego skoordynowanego kanału EURES, o których mowa w art. 8, oraz wszelkie zmiany do nich, zanim mogą być stosowane, muszą zostać uzgodnione z grupą koordynacyjną zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 9.

4.   Grupa koordynacyjna może powoływać specjalne grupy ekspertów do zapewnienia wsparcia, pomocy i doradztwa w zakresie jej zadań.

Artykuł 8

Definicje i specyfikacje techniczne i funkcjonalne dotyczące wymiany danych

1.   Zgodnie z procedurami określonymi w art. 9 Europejski Urząd Koordynacji przyjmuje specyfikacje dotyczące jednego skoordynowanego kanału EURES, które obejmują:

a)

specyfikacje dotyczące formatów i norm, opisujące format danych, definicje danych, normy, które mają być stosowane, oraz zasady walidacji danych, których należy przestrzegać podczas przekazywania ofert zatrudnienia lub profili osób poszukujących pracy na portal EURES za pośrednictwem jednolitego systemu;

b)

specyfikacje dotyczące wymiany komunikatów funkcyjnych EURES, opisujące infrastrukturę techniczną, którą należy zapewnić, oraz specyfikacje dotyczące wymiany, które należy wdrożyć, aby zapewnić wymianę danych;

c)

podręcznik procesu interoperacyjności EURES, opisujący procesy, działania i interwencje umożliwiające funkcjonowanie jednego skoordynowanego kanału, zarządzanie zmianami oraz zapewnienie jakości, bezpieczeństwa, identyfikowalności i ochrony danych, w tym ochrony danych osobowych.

2.   Specyfikacje dotyczące jednego skoordynowanego kanału EURES i wszelkie aktualizacje lub zmiany tych specyfikacji są udostępniane sieci EURES w specjalnej sekcji w ekstranecie portalu EURES.

Artykuł 9

Zarządzanie

1.   Wszystkie państwa członkowskie ustanawiają za pośrednictwem krajowych urzędów koordynacji pojedynczy punkt kontaktowy i informują o nim Europejski Urząd Koordynacji; do tego pojedynczego punktu kontaktowego mogą być adresowane wszelkie wnioski, zapytania i informacje na temat stosowania niniejszej decyzji oraz wdrażania przepisów dotyczących usług informatycznych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/589.

2.   Do celów sprawnego funkcjonowania jednolitego systemu wymiany danych, portalu EURES i powiązanych usług informatycznych Europejski Urząd Koordynacji organizuje regularne spotkania z pojedynczymi punktami kontaktowymi, o których mowa w ust. 1, oraz zapewnia skuteczne środki komunikacji między nimi. Grupa koordynacyjna może powierzyć grupie pojedynczych punktów kontaktowych zadanie przygotowania konsultacji lub zapewnienia wskazówek bądź porad dotyczących kwestii technicznych i informatycznych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/589.

3.   Przed przyjęciem przez Europejski Urząd Koordynacji specyfikacji dotyczących jednego skoordynowanego kanału EURES oraz wszelkich późniejszych zmian do nich przeprowadza się formalne konsultacje z grupą koordynacyjną zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/589. W stosownych przypadkach przed tymi konsultacjami przeprowadza się konsultacje na szczeblu technicznym w obrębie sieci EURES oraz z innymi właściwymi ekspertami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak podmioty zaangażowane w opracowywanie formatów i norm.

Artykuł 10

Wejście w życie

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Europejski Urząd Koordynacji opublikuje pierwszą wersję specyfikacji dotyczących jednego skoordynowanego kanału EURES oraz wszelkie inne odpowiednie wykazy i wytyczne w ekstranecie portalu EURES nie później niż dnia 1 grudnia 2017 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1.

(2)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31) oraz, począwszy od dnia 25 maja 2018 r., rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).