6.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2129

z dnia 5 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/220 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 akapit trzeci, art. 5a ust. 2 i 4, art. 5b ust. 7 oraz art. 8 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/220 (2) określono próg wielkości ekonomicznej w poszczególnych państwach członkowskich. Biorąc pod uwagę, że znaczenie większych gospodarstw rolnych w strukturze rolnej w Bułgarii i Austrii ciągle rośnie, należy zwiększyć w przypadku tych państw członkowskich próg wielkości ekonomicznej ustanowiony w tym załączniku.

(2)

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/220 określono liczbę gospodarstw przekazujących dane przypadających na państwo członkowskie oraz na okręg sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN). Ze względu na zmiany strukturalne rolnictwa w Bułgarii należy odpowiednio dostosować określoną w tym załączniku liczbę gospodarstw przekazujących dane w poszczególnych okręgach w tym państwie członkowskim. Ze względu na zmiany strukturalne rolnictwa w Danii i Austrii, które doprowadziły do spadku ogólnej liczby gospodarstw rolnych, należy odpowiednio zmniejszyć określoną w tym załączniku liczbę gospodarstw przekazujących dane w odniesieniu do tych państw członkowskich.

(3)

W świetle zmian przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu należy zwrócić się do Bułgarii, Danii i Austrii o zmianę swoich planów wyboru na rok obrachunkowy 2017.

(4)

W części B załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/220 określono zgodność między pozycjami w badaniach struktury gospodarstw rolnych (FSS), o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 (3), oraz w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego w ramach FADN. Ponieważ nie wymaga się obliczania standardowej produkcji dla pozycji „Pozostałe króliki”, konieczne jest dostosowanie zgodności między pozycjami w badaniach FSS oraz FADN poprzez usunięcie wspomnianej pozycji.

(5)

W załącznikach VI, VII i VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/220 określono odpowiednio metodę obliczania stosowaną do ustalenia standardowej produkcji, sposób, w jaki szacuje się znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza oraz format i układ sprawozdania z gospodarstwa rolnego. Dla zachowania jasności załączniki te powinny zawierać dodatkowe informacje dotyczące niektórych instrukcji i definicji.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/220.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Sieci Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/220 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Bułgaria, Dania i Austria zmieniają swoje plany wyboru, o których powiadomiły w odniesieniu do roku obrachunkowego 2017. Powiadamiają one Komisję o swoich zmienionych planach wyboru na wspomniany rok obrachunkowy do dnia 31 marca 2017 r.”;

2)

w załącznikach I, II, IV, VI, VII i VIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 2017.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 46 z 19.2.2015, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I, II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/220 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący Bułgarii otrzymuje brzmienie:

„Bułgaria

4 000 ”

b)

wpis dotyczący Austrii otrzymuje brzmienie:

„Austria

15 000 ”

2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący Bułgarii otrzymuje brzmienie:

 

„BUŁGARIA

 

831

Северозападен (Sewerozapaden)

393

832

Северен централен (Seweren centralen)

377

833

Североизточен (Seweroiztoczen)

347

834

Югозападен (Jugozapaden)

222

835

Южен централен (Jużen centralen)

482

836

Югоизточен (Jugoiztoczen)

381

Łącznie Bułgaria

2 202 ”

b)

wpis dotyczący Danii otrzymuje brzmienie:

„370

DANIA

1 850 ”

c)

wpis dotyczący Austrii otrzymuje brzmienie:

„660

AUSTRIA

1 800 ”

3)

w załączniku IV część B, w tabeli, pozycja dotycząca kodu 3.06. otrzymuje brzmienie:

„3.06.

C_6

Króliki, samice hodowlane

610.

Króliki, samice hodowlane”

4)

w załączniku VI sekcja 2 lit. b) tiret pierwsze, ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania i obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami nie uznaje się za jednostki geograficzne.”;

5)

w załączniku VII część A akapit trzeci, drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Produkcję wina i oliwy z oliwek uznaje się za działalność rolniczą, jeżeli proporcja zakupionego wina lub oliwy z oliwek nie jest znacząca.”;

6)

w załączniku VIII tabela D, opis kategorii dotyczący kodu 7020 otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie inne wartości niematerialne, których nie można łatwo kupić lub sprzedać (np. oprogramowanie, pozwolenia itp.). Wypełnienie tej pozycji jest obowiązkowe, a podane kwoty podlegają amortyzacji określonej w kolumnie DY.”.