22.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2035

z dnia 21 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych fipronil i maneb

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2) określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2)

Okres zatwierdzenia substancji czynnej maneb, pierwotnie upływający w dniu 30 czerwca 2016 r., został przedłużony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 762/2013 (3) do dnia 31 stycznia 2018 r.

(3)

Okres zatwierdzenia substancji czynnej fipronil, pierwotnie upływający w dniu 30 września 2017 r., został przedłużony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/404 (4) do dnia 31 lipca 2018 r.

(4)

Wnioski o odnowienie zatwierdzenia substancji maneb i fipronil złożono zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 844/2012 (5). Jednak na poparcie odnowienia zatwierdzenia tych substancji czynnych nie przedstawiono żadnej dodatkowej dokumentacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012.

(5)

Z uwagi na cel art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 przedłużenia przewidziane w rozporządzeniach wykonawczych (UE) nr 762/2013 i (UE) 2015/404 nie są już uzasadnione. Należy zatem wprowadzić przepis, zgodnie z którym zatwierdzenie fipronilu wygaśnie w dniu, w którym wygasłoby w razie braku przedłużenia, oraz zapewnić najwcześniejszą możliwą datę wygaśnięcia okresu zatwierdzenia manebu, biorąc pod uwagę czas potrzebny państwom członkowskim na spełnienie wymogów wynikających z wygaśnięcia zatwierdzenia substancji maneb.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 762/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: chloropiryfosu, chloropiryfosu metylu, mankozebu, manebu, MCPA, MCPB i metiramu (Dz.U. L 213 z 8.8.2013, s. 14).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/404 z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosynat, metiokarb, metrybuzyna, fosmet, pirymifos metylu i propamokarb (Dz.U. L 67 z 12.3.2015, s. 6).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w wierszu 113 dotyczącym manebu, w kolumnie szóstej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę 31 stycznia 2018 r. zastępuje się datą 31 stycznia 2017 r.;

2)

w wierszu 157 dotyczącym fipronilu, w kolumnie szóstej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę 31 lipca 2018 r. zastępuje się datą 30 września 2017 r.