23.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, Euratom) 2016/2030

z dnia 26 października 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do sekretariatu Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 325,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (3) Komitet Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (zwanego dalej „Urzędem”) ma za zadanie regularne monitorowanie wykonywania przez Urząd jego zadań dochodzeniowych w celu wzmocnienia niezależności Urzędu.

(2)

Należy ustanowić ramy wykonywania środków budżetowych odnoszących się do członków Komitetu Nadzoru w taki sposób, aby uniknąć pojawienia się jakiejkolwiek ingerencji Urzędu w ich obowiązki. Należy dostosować rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w taki sposób, aby umożliwić ustanowienie takich ram, jednocześnie zapewniając taką samą jak wcześniej przejrzystość środków przeznaczonych na funkcjonowanie Komitetu Nadzoru.

(3)

W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego funkcjonowania Komitetu Nadzoru jego sekretariat powinien być prowadzony bezpośrednio przez Komisję, niezależnie od Urzędu, a Komisja powinna zapewnić sekretariatowi odpowiednie środki do wykonywania jego zadań. W celu zachowania niezależności Komitetu Nadzoru Komisja powinna powstrzymać się od ingerencji w zadania Komitetu Nadzoru w zakresie monitorowania.

(4)

W przypadku gdy Urząd wyznacza inspektora ochrony danych zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013, inspektor ten powinien być nadal właściwy do spraw dotyczących przetwarzania danych przez sekretariat Komitetu Nadzoru.

(5)

Obowiązki zachowania poufności przez pracowników sekretariatu Komitetu Nadzoru powinny nadal mieć zastosowanie.

(6)

Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 (4) zasięgnięto opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który dnia 18 marca 2016 r. podjął decyzję o niewydawaniu opinii,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Inspektor ochrony danych jest właściwy do spraw dotyczących przetwarzania danych przez Urząd oraz sekretariat Komitetu Nadzoru.”;

b)

ust. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z regulaminem pracowniczym pracownicy Urzędu oraz pracownicy sekretariatu Komitetu Nadzoru nie mogą, bez uzyskania odpowiedniej zgody, ujawniać informacji, które uzyskali w trakcie pełnienia swoich obowiązków, o ile takie informacje nie zostały już zgodnie z prawem podane do wiadomości publicznej lub są publicznie dostępne, i są nadal związani tym obowiązkiem po opuszczeniu służby.

Członkowie Komitetu Nadzoru są związani tym samym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej w trakcie pełnienia swoich obowiązków i są nadal związani tym obowiązkiem po zakończeniu sprawowania przez nich mandatu.”;

2)

art. 15 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.   Komitet Nadzoru wyznacza swojego przewodniczącego. Komitet Nadzoru przyjmuje swój regulamin, który przed przyjęciem przedstawia do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych. Posiedzenia Komitetu Nadzoru są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub dyrektora generalnego. Komitet Nadzoru zbiera się co najmniej 10 razy w roku. Komitet Nadzoru podejmuje decyzje większością głosów wchodzących w jego skład członków. Jego sekretariat jest prowadzony przez Komisję, niezależnie od Urzędu i w ścisłej współpracy z Komitetem Nadzoru. Przed mianowaniem pracowników sekretariatu należy zasięgnąć opinii Komitetu Nadzoru, którego uwagi są brane pod uwagę. Sekretariat wykonuje instrukcje Komitetu Nadzoru i działa niezależnie od Komisji. Bez uszczerbku dla sprawowania kontroli nad budżetem Komitetu Nadzoru i jego sekretariatu, Komisja nie ingeruje w zadania Komitetu Nadzoru w zakresie monitorowania.

Urzędnicy przydzieleni do sekretariatu Komitetu Nadzoru nie zwracają się o instrukcje ani nie przyjmują instrukcji od żadnego rządu, instytucji, organu, urzędu ani agencji w odniesieniu do wykonywania zadań Komitetu Nadzoru w zakresie monitorowania.”;

3)

art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18

Finansowanie

Łączną kwotę środków przeznaczonych dla Urzędu zapisuje się w specjalnej linii budżetowej w sekcji budżetu ogólnego Unii Europejskiej odnoszącej się do Komisji oraz określa się szczegółowo w załączniku do tej sekcji. Środki przeznaczone dla Komitetu Nadzoru i jego sekretariatu zapisuje się w sekcji budżetu ogólnego Unii Europejskiej odnoszącej się do Komisji.

Plan zatrudnienia Urzędu załącza się do planu zatrudnienia Komisji. Plan zatrudnienia Komisji obejmuje sekretariat Komitetu Nadzoru.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 26 października 2016 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

I. LESAY

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 150 z 27.4.2016, s. 1.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2016 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 20 września 2016 r.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).