28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/122


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1825 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 901/2014 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279 z dnia 15 października 2016 r. )

Strona 79, załącznik, pkt 3 lit. c) zastępujący pkt 5 dodatku 1 do załącznika V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 901/2014 otrzymuje brzmienie:

„c)

w dodatku 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

»5.

Przykład w odniesieniu do motocykla L3e-A3 wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przekształconego pojazdu (CV), motocykla L3e-A2 na zewnątrz wyraźnie zaznaczonego prostokąta. W tym przypadku w celu tymczasowej i odwracalnej zmiany zatwierdzonej przez producenta w odniesieniu do pierwszego zarejestrowanego motocykla L3e-A3w celu zarejestrowania go na poziomie krajowym po przekształceniu go w konfigurację L3e-A2 o obniżonej mocy (np. dla operatorów pojazdów z prawem jazdy kategorii A2):

MOTORUDOLPH

L3e-A3

e4*168/2013*2691

JRM00DBP008002211

84 dB(A) — 4 250 min– 1

max 352 kg

L3e-A2

e4*168/2013*2692

83 dB(A) — 3 750 min– 1

35 kW«”