15.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1649

z dnia 8 lipca 2016 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 ustanawiające instrument „Łącząc Europę”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (1), w szczególności jego art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 stycznia 2014 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane (UE) nr 275/2014 (2) ustanawiające priorytety w zakresie finansowania transportu w ramach wieloletnich i rocznych programów prac.

(2)

W wyroku z dnia 17 marca 2016 r. (sprawa C-286/14) Trybunał Sprawiedliwości unieważnił rozporządzenie delegowane (UE) nr 275/2014 i nakazał, aby jego skutki zostały utrzymane w mocy do czasu wejścia w życie, w rozsądnym terminie, który nie może przekroczyć sześciu miesięcy, licząc od daty wydania wyroku Trybunału nowego aktu, który je zastąpi.

(3)

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 priorytety w zakresie finansowania transportu uwzględniają działania kwalifikujące się do finansowania przyczyniające się do realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 (3), wymienione w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013.

(4)

Działania kwalifikujące się do finansowania zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 zostały omówione bardziej szczegółowo w art. 10 i 11 tegoż rozporządzenia z określeniem maksymalnych stosowanych stawek finansowania tych działań. Należy zatem odnieść się do działań wymienionych w tych artykułach w celu doprecyzowania priorytetów w zakresie finansowania transportu.

(5)

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, jak określono w części I załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1316/2013, kwalifikują się do wieloletnich programów prac, o których mowa w art. 17 ust. 3 tegoż rozporządzenia. Projekty niewymienione w części I załącznika I, ale kwalifikowalne na mocy art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia, kwalifikują się do rocznych programów prac.

(6)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 ustanawiającym szczegółowe cele sektora transportu oraz biorąc pod uwagę, że na podstawie art. 21 ust. 3 tego rozporządzenia Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 26 określających szczegółowo dla sektora transportu priorytety w zakresie finansowania, które mają być odzwierciedlone w programach prac, niniejsze rozporządzenie delegowane określa te priorytety, które mają być odzwierciedlone w wieloletnich lub rocznych programach prac zgodnie z art. 17 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.

(7)

Biorąc pod uwagę, że instrumenty finansowe mają otrzymać wkład UE w ramach rocznych programów prac, należy dodać odpowiedni priorytet.

(8)

Działania wspierające wdrażanie programów wymienione w art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1316/2013, które obejmują wydatki na pomoc techniczną i administracyjną poniesione przez Komisję na zarządzanie instrumentem „Łącząc Europę” i których limit ustalono na 1 % puli środków finansowych, nie będą uwzględnione w programach prac. Jednakże działania wspierające wdrażanie programu przyczyniające się do realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, jak określono w art. 7 ust. 2 i o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1316/2013, będą uwzględnione w programach prac i zostały dodane do właściwego priorytetu.

(9)

Wszystkie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1316/2013, w tym środki przeniesione z Funduszu Spójności, będą uwzględnione w tych samych programach prac. Zgodnie z art. 11 tegoż rozporządzenia przyznanie środków przeniesionych z Funduszu Spójności będzie przedmiotem specjalnych zaproszeń do składania wniosków.

(10)

Aby umożliwić terminowe przyjęcie aktów wykonawczych przewidzianych w art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 w celu zapewnienia ciągłości prawnej instrumentu „Łącząc Europę” – sektor transportu – program, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia priorytety w zakresie finansowania, które mają być odzwierciedlone w wieloletnich i rocznych programów prac, o których mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013, na okres obowiązywania instrumentu „Łącząc Europę” w odniesieniu do działań kwalifikujących się na mocy art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia, w wersji zamieszczonej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 275/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” (Dz.U. L 80 z 19.3.2014, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

PRIORYTETY W ZAKRESIE FINANSOWANIA TRANSPORTU NA POTRZEBY WIELOLETNICH I ROCZNYCH PROGRAMÓW PRAC

1.   Priorytety w zakresie finansowania na potrzeby wieloletnich programów prac

1.1.   Priorytety w zakresie finansowania celu polegającego na uzupełnianiu brakujących połączeń, eliminowaniu wąskich gardeł, zwiększaniu interoperacyjności kolei oraz, w szczególności, poprawie odcinków transgranicznych:

(i)

wcześniej określone projekty na korytarze sieci bazowej (linie kolejowe, śródlądowe drogi wodne, drogi, porty morskie i śródlądowe);

(ii)

wcześniej określone projekty na pozostałe odcinki sieci bazowej (linie kolejowe, śródlądowe drogi wodne, drogi, porty morskie i śródlądowe);

(iii)

interoperacyjność kolei;

(iv)

rozbudowa europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS).

1.2.   Priorytety w zakresie finansowania celu polegającego na zapewnieniu zrównoważonych i wydajnych systemów transportowych w perspektywie długookresowej, z myślą o przygotowaniach do oczekiwanych przyszłych przepływów transportowych, a także na umożliwieniu ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez wszystkie rodzaje transportu w wyniku przejścia na innowacyjne niskoemisyjne oraz energooszczędne technologie transportowe z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa:

(i)

wdrażanie nowych technologii i innowacji we wszystkich rodzajach transportu, z naciskiem na obniżenie emisyjności, bezpieczeństwo i innowacyjne technologie służące propagowaniu zrównoważonego rozwoju, obsługi, zarządzania, dostępności, multimodalności i efektywności sieci;

(ii)

bezpieczna i chroniona infrastruktura, w tym bezpieczne i chronione parkingi w ramach drogowej sieci bazowej.

1.3.   Priorytety w zakresie finansowania celu polegającego na optymalizacji integracji i wzajemnych połączeń poszczególnych rodzajów transportu oraz poprawie interoperacyjności usług transportowych przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności infrastruktury transportu:

(i)

jednolita europejska przestrzeń powietrzna – SESAR;

(ii)

usługi informacji rzecznej;

(iii)

usługi w zakresie inteligentnego transportu drogowego;

(iv)

system monitorowania i informacji o ruchu statków;

(v)

autostrady morskie;

(vi)

działania wprowadzające infrastrukturę transportową w węzłach sieci bazowej, włącznie z węzłami miejskimi;

(vii)

połączenia z multimodalnymi platformami logistycznymi i ich rozwój.

1.4.   Działania wspierające program.

2.   Priorytety w zakresie finansowania na potrzeby rocznych programów prac

2.1.   Priorytety w zakresie finansowania celu polegającego na eliminowaniu wąskich gardeł, zwiększaniu interoperacyjności kolei, uzupełnianiu brakujących połączeń oraz, w szczególności, poprawie odcinków transgranicznych:

(i)

projekty w zakresie sieci kolejowej, śródlądowych dróg wodnych oraz drogowe dotyczące sieci bazowej, w tym połączeń z portami śródlądowymi i morskimi oraz portami lotniczymi, a także rozwoju portów;

(ii)

projekty dotyczące sieci kompleksowej (sieci kolejowe, śródlądowe drogi wodne, drogi, porty morskie i śródlądowe);

(iii)

projekty, których celem jest połączenie transeuropejskiej sieci transportowej z sieciami infrastruktury państw sąsiednich, w szczególności w odniesieniu do odcinków transgranicznych (sieci kolejowe, śródlądowe drogi wodne, drogi, porty morskie i śródlądowe).

2.2.   Priorytety w zakresie finansowania celu polegającego na zapewnieniu zrównoważonych i wydajnych systemów transportowych w perspektywie długookresowej, z myślą o przygotowaniach do oczekiwanych przyszłych przepływów transportowych, a także na umożliwieniu ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez wszystkie rodzaje transportu w wyniku przejścia na innowacyjne niskoemisyjne oraz energooszczędne technologie transportowe z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa:

(i)

wdrażanie nowych technologii i innowacji innych niż objęte wieloletnim programem prac;

(ii)

usługi transportu towarowego;

(iii)

działania służące ograniczeniu hałasu powodowanego przez kolejowy transport towarowy, w tym obejmujące modernizację obecnie używanego taboru.

2.3.   Priorytety w zakresie finansowania celu polegającego na optymalizacji integracji i wzajemnych połączeń poszczególnych rodzajów transportu oraz poprawie interoperacyjności usług transportowych przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności infrastruktury transportu:

(i)

systemy aplikacji telematycznych inne niż systemy objęte wieloletnim programem prac;

(ii)

działania na rzecz lepszego dostępu do infrastruktury transportowej dla osób niepełnosprawnych;

(iii)

działania wprowadzające infrastrukturę transportową w węzłach sieci bazowej, włącznie z węzłami miejskimi;

(iv)

połączenia z multimodalnymi platformami logistycznymi i ich rozwój.

2.4.   Instrumenty finansowe instrumentu „Łącząc Europę”:

(i)

wkład w instrumenty finansowe zgodnie z określeniem w art. 14 oraz części III załącznika do rozporządzenia ustanawiającego instrument ƒ „Łącząc Europę”;

(ii)

działania wspierające program na rzecz innowacyjnych instrumentów finansowych.