9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1611

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie przeglądu wysokości stawek w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej w państwach członkowskich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 112 ust. 2 regulaminu pracowniczego oraz art. 13 załącznika VII do regulaminu pracowniczego,

po konsultacjach z Komitetem ds. Regulaminu Pracowniczego,

po konsultacji z przedstawicielami pracowników instytucji i innych organów Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego Eurostat przedstawił sprawozdanie (2) w sprawie cen hoteli, restauracji oraz wyżywienia,

(2)

Sprawozdanie to wykazuje, że diety dzienne i pułapy opłat hotelowych należy poddać przeglądowi w celu uwzględnienia zmian cen hoteli, restauracji oraz wyżywienia.

(3)

Przegląd skali stawek diety dziennej i pułapów opłat hotelowych uwzględnia ocenę złożonych okoliczności gospodarczych lub społecznych, w których prawodawca dysponuje szerokim marginesem uznania.

(4)

Ostatnia reforma regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej uwypukliła potrzebę szczególnych wysiłków ze strony każdej administracji publicznej oraz każdego z członków jej personelu w kierunku poprawy efektywności oraz dostosowania się do zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych w Europie.

(5)

Ze względu na przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r. zwrot urzędnikom i innym pracownikom kosztów poniesionych podczas podróży służbowych do tego kraju powinien od tego dnia zostać objęty przepisami określonymi w art. 13 ust. 2 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Tabelę wysokości diet dziennych w przypadku podróży służbowych określoną w art. 13 ust. 2 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego zastępuje się następującą tabelą:

Miejsce przeznaczenia

Górny pułap kosztów zakwaterowania (hotel)

Dieta dzienna

Belgia

148

102

Bułgaria

135

57

Republika Czeska

124

70

Dania

173

124

Niemcy

128

97

Estonia

105

80

Irlandia

159

108

Grecja

112

82

Hiszpania

128

88

Francja

180

102

Chorwacja

110

75

Włochy

148

98

Cypr

140

88

Łotwa

116

73

Litwa

117

69

Luksemburg

148

98

Węgry

120

64

Malta

138

88

Niderlandy

166

103

Austria

132

102

Polska

116

67

Portugalia

101

83

Rumunia

136

62

Słowenia

117

84

Słowacja

100

74

Finlandia

142

113

Szwecja

187

117

Zjednoczone Królestwo

209

125

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie delegowane wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1023/2013 (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15).

(2)  Dokument roboczy służb Komisji – Sprawozdanie Eurostatu dotyczące aktualizacji w 2015 r. kosztów podróży służbowych (diet dziennych i pułapów opłat hotelowych) – nr ref. Ares(2015)6009670-22/12/2015. Dostępne na stronie internetowej: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z