1.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/6


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1443

z dnia 29 czerwca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (1), w szczególności jego art. 15,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi (2), w szczególności jego art. 30a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 273/2004 i załącznik do rozporządzenia (WE) nr 111/2005 zawierają wykaz substancji sklasyfikowanych, które są przedmiotem szeregu zharmonizowanych środków kontroli i monitorowania przewidzianych w tych rozporządzeniach.

(2)

Substancje sklasyfikowane wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 273/2004 i w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 111/2005 zostały podzielone na kategorie, do których zastosowanie mają różne środki w celu osiągnięcia odpowiedniej równowagi między poziomem zagrożenia ze strony danej substancji a obciążeniem dla legalnego handlu.

(3)

Najbardziej rygorystyczne środki kontroli i monitorowania są przewidziane w odniesieniu do substancji sklasyfikowanych w kategorii 1. Podmioty gospodarcze i użytkownicy muszą posiadać zezwolenie na posiadanie tych substancji oraz przeprowadzanie z ich udziałem wszelkiego rodzaju transakcji.

(4)

Istnieje możliwość przekształcenia chloroefedryny i chloropseudoefedryny bezpośrednio w metamfetaminę przy wysokim współczynniku produktywności. Państwa członkowskie wykazały, że od 2013 r. chloroefedryna i chloropseudoefedryna były wielokrotnie używane w Unii jako prekursory do nielegalnej produkcji metamfetaminy (w postaci kryształów nazywanej „crystal meth”). Ponadto zgłoszono wiele przypadków używania tych dwóch substancji do produkcji metamfetaminy poza Unią.

(5)

Handel i posiadanie chloroefedryny i chloropseudoefedryny nie podlegają obecnie żadnym ograniczeniom prawnym, a ich kontrola ogranicza się do dobrowolnego zobowiązania unijnych podmiotów gospodarczych do monitorowania handlu tymi substancjami oraz zgłaszania podejrzanych transakcji z ich udziałem.

(6)

W trakcie konsultacji z państwami członkowskimi i przedstawicielami przemysłu chemicznego nie stwierdzono istnienia istotnych legalnych zastosowań chloroefedryny i chloropseudoefedryny. W 2013 i 2014 r. właściwe organy państw członkowskich przechwyciły ponad 3 tony tych substancji, uniemożliwiając ich wykorzystanie do nielegalnej produkcji metamfetaminy.

(7)

Ze względu na wysokie ryzyko przejęcia chloroefedryny i chloropseudoefedryny do nielegalnych celów oraz ze względu na fakt, że ich włączenie do wykazu substancji sklasyfikowanych nie będzie miało znaczącego wpływu na legalny handel, należy włączyć te substancje do kategorii 1 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 273/2004 i w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 111/2005.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 273/2004 oraz rozporządzenie (WE) nr 111/2005.

(9)

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 i rozporządzenie (WE) nr 111/2005 wspólnie wdrażają niektóre postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z dnia 19 grudnia 1988 r. (3). Ze względu na ścisły merytoryczny związek między tymi rozporządzeniami uzasadnione jest przyjęcie poprawek w drodze jednego aktu delegowanego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana do rozporządzenia (WE) nr 273/2004

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 273/2004, w tabeli dotyczącej substancji sklasyfikowanych w kategorii 1 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„(1R,2S)-(-)-chloroefedryna

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chloroefedryna

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chloropseudoefedryna

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chloropseudoefedryna

 

2939 99 00

771434-80-1”.

Artykuł 2

Zmiana do rozporządzenia (WE) nr 111/2005

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 111/2005, w tabeli dotyczącej substancji sklasyfikowanych w kategorii 1 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„(1R,2S)-(-)-chloroefedryna

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chloroefedryna

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chloropseudoefedryna

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chloropseudoefedryna

 

2939 99 00

771434-80-1”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 47 z 18.2.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 22 z 26.1.2005, s. 1.

(3)  Dz.U. L 326 z 24.11.1990, s. 56.