8.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/48


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1416 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 230 z dnia 25 sierpnia 2016 r. )

Strona 32, załącznik, pkt 1 lit. d) ppkt (iii) – załącznik I pkt 1 tabela 1 pozycja 871, kolumna dziesiąta:

zamiast:

„Do stosowania wyłącznie w poliolefinach w stężeniu do 20 % (w/w). Poliolefiny te mogą być używane wyłącznie w kontakcie z żywnością, której w tabeli 2 w załączniku III przyporządkowano płyn modelowy imitujący żywność E, a migracja frakcji oligomerycznej o niskiej masie cząsteczkowej wynoszącej poniżej 1 000 Da nie przekracza łącznie 50 μg/kg żywności.”,

powinno być:

„Do stosowania wyłącznie w poliolefinach w stężeniu do 20 % (w/w). Poliolefiny te mogą być używane wyłącznie w kontakcie z żywnością, której w tabeli 2 w załączniku III przyporządkowano płyn modelowy imitujący żywność E, w temperaturze otoczenia lub niższej, przy czym migracja frakcji oligomerycznej o niskiej masie cząsteczkowej wynoszącej poniżej 1 000 Da nie może przekraczać łącznie 50 μg/kg żywności.”.