30.7.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/15


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1238

z dnia 18 maja 2016 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 19 ust. 1, 2, 3, ust. 4 lit. a) i ust. 5 oraz art. 223 ust. 2 lit. a),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczególności jego art. 64 ust. 6 oraz art. 66 ust. 3 lit. c) i e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 zastąpiono rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 (3) i ustanowiono nowe zasady interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania. Ponadto wspomniane rozporządzenie uprawnia Komisję do przyjęcia aktów delegowanych i wykonawczych w tym zakresie. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemów interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania w nowych ramach prawnych, należy przyjąć określone przepisy w drodze takich aktów.

(2)

Art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stanowi, że interwencję publiczną stosuje się w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy, ryżu niełuskanego, świeżej lub schłodzonej wołowiny i cielęciny oraz masła i odtłuszczonego mleka w proszku zgodnie z warunkami określonymi w tym rozporządzeniu oraz dodatkowymi wymogami określonymi przez Komisję.

(3)

Art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stanowi, że dopłaty do prywatnego przechowywania mogą być przyznawane w odniesieniu do cukru białego, oliwy z oliwek, włókna lnianego, świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej, masła, sera, odtłuszczonego mleka w proszku, wieprzowiny oraz mięsa baraniego i koziego zgodnie z warunkami określonymi w tym rozporządzeniu oraz dodatkowymi wymogami określonymi przez Komisję.

(4)

W celu uproszczenia i poprawy skuteczności mechanizmów zarządzania i kontroli systemów interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania należy ustanowić wspólne zasady dla wszystkich kwalifikujących się produktów.

(5)

W celu ułatwienia zarządzania i kontroli do udziału w systemach interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania należy zasadniczo dopuścić jedynie podmioty gospodarcze mające siedzibę i zarejestrowane do celów podatku VAT w jednym z państw członkowskich.

(6)

Aby zapewnić skuteczną kontrolę produkcji oliwy z oliwek i cukru, podmioty uprawnione do otrzymywania dopłat do prywatnego przechowywania powinny spełniać dodatkowe warunki.

(7)

Ponieważ produkty objęte interwencją publiczną i dopłatami do prywatnego przechowywania różnią się pod względem czasu produkcji lub zbiorów oraz wymogów związanych z przechowywaniem, należy ustanowić szczegółowe warunki kwalifikowalności każdego produktu. Aby podmioty gospodarcze miały czas na dostosowanie się do nowego systemu, niektóre warunki w odniesieniu do zbóż powinny mieć zastosowanie dopiero od roku gospodarczego 2017/2018.

(8)

Aby zagwarantować rzetelność ofert, ofert przetargowych i wniosków oraz zapewnić pożądany wpływ danego środka na rynek, zarówno w przypadku zakupu interwencyjnego, sprzedaży i zbywania w ramach programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących w Unii, jak i w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania, należy określić wymogi dotyczące wnoszenia zabezpieczenia.

(9)

Należy również ustanowić przepisy dotyczące zwalniania i przepadku zabezpieczenia w przypadku zakupu interwencyjnego, sprzedaży i zbywania w ramach programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących w Unii, a także w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania.

(10)

W przypadku sprzedaży interwencyjnej prawidłowy przebieg procedury przetargowej jest możliwy jedynie wtedy, gdy złożone są rzetelne oferty. Aby osiągnąć ten cel, należy określić, że zabezpieczenie zostanie zwolnione po zapłaceniu ceny sprzedaży w określonym terminie.

(11)

Aby system interwencji publicznej funkcjonował w możliwie jak najprostszy i najskuteczniejszy sposób w całej Unii w odniesieniu do zakupu kwalifikujących się produktów oraz ich sprzedaży przez agencje płatnicze, miejsca przechowywania muszą spełniać określone warunki.

(12)

Należy określić, że za zapewnienie spełniania tych warunków przez miejsca przechowywania odpowiedzialne są agencje płatnicze zajmujące się interwencją publiczną w państwach członkowskich zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 (4).

(13)

W przypadku przydziału wołowiny przeznaczonej do zakupu w ilości przekraczającej możliwości przechowywania w warunkach chłodniczych w danym państwie członkowskim należy przewidzieć możliwość skorzystania przez to państwo członkowskie z możliwości przechowywania w warunkach chłodniczych w innym państwie członkowskim.

(14)

Aby zapewnić sprawne zarządzanie dopłatami do prywatnego przechowywania, należy określić szczegółowe zasady wypłacania tych dopłat.

(15)

Jako że celem niniejszego rozporządzenia oraz aktu wykonawczego, który zostanie przyjęty w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania, jest uproszczenie i dostosowanie przepisów mających zastosowanie do produktów objętych interwencją publiczną i dopłatami do prywatnego przechowywania do nowych ram prawnych ustanowionych rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 i rozporządzeniem Rady (UE) nr 1370/2013 (5), powinno ono zastąpić przepisy zawarte w rozporządzeniach Komisji (EWG) nr 3427/87 (6), (EWG) nr 2351/91 (7), (WE) nr 720/2008 (8), (WE) nr 826/2008 (9), (WE) nr 1130/2009 (10), (UE) nr 1272/2009 (11) i (UE) nr 807/2010 (12). W celu zapewnienia jasności należy zatem uchylić wyżej wymienione rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPIS WSTĘPNY

Artykuł 1

Zakres

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do:

a)

zakupu i sprzedaży w ramach interwencji publicznej produktów wymienionych w art. 11 tego rozporządzenia; oraz

b)

przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania produktów wymienionych w art. 17 tego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ II

ZASADY OGÓLNE

Artykuł 2

Kwalifikowalność podmiotów gospodarczych

1.   Podmioty gospodarcze mają siedzibę i są zarejestrowane do celów podatku VAT w Unii, aby złożyć:

a)

ofertę lub ofertę przetargową w celu zakupu lub ofertę przetargową w celu sprzedaży produktów w ramach interwencji publicznej; lub

b)

ofertę przetargową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania lub wniosek o dopłatę do prywatnego przechowywania ustaloną z góry.

2.   W przypadku zakupu wołowiny oferty przetargowe mogą składać jedynie następujące podmioty gospodarcze, o których mowa w ust. 1:

a)

rzeźnie bydła zatwierdzone zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (13);

b)

przedsiębiorcy handlujący żywcem lub mięsem, którzy podjęli ubój w takiej rzeźni na własny rachunek.

3.   W przypadku dopłat do prywatnego przechowywania wnioski lub oferty przetargowe mogą składać jedynie następujące podmioty gospodarcze, o których mowa w ust. 1:

a)

w sektorze oliwy z oliwek – podmioty gospodarcze, które spełniają wymogi określone w załączniku VII;

b)

w sektorze cukru – podmioty gospodarcze będące producentami cukru.

Artykuł 3

Kwalifikowalność produktów

1.   Produkty mają solidną i właściwą jakość handlową oraz spełniają wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013.

2.   W przypadku zakupu produkty spełniają wymogi określone:

a)

w odniesieniu do zbóż: w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

b)

w odniesieniu do ryżu: w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

c)

w odniesieniu do wołowiny: w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

d)

w odniesieniu do masła: w częściach I i II załącznika IV do niniejszego rozporządzenia oraz w art. 21 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1240 (14);

e)

w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku: w częściach I i II załącznika V do niniejszego rozporządzenia oraz w art. 21 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240.

Ponadto masło i odtłuszczone mleko w proszku muszą być wyprodukowane w przedsiębiorstwie zatwierdzonym, odpowiednio, zgodnie z częścią III załącznika IV lub częścią III załącznika V do niniejszego rozporządzenia.

3.   W przypadku dopłat do prywatnego przechowywania produkty spełniają wymogi określone w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Zabezpieczenie

Podmioty gospodarcze wnoszą zabezpieczenie na rzecz odpowiedniej agencji płatniczej zgodnie z rozdziałem IV sekcja 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014:

a)

przy składaniu oferty lub oferty przetargowej w celu zakupu lub sprzedaży produktów w ramach interwencji lub w celu zbycia takich produktów w ramach programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

przy składaniu oferty przetargowej lub wniosku o dopłatę do prywatnego przechowywania, chyba że w rozporządzeniu wykonawczym otwierającym procedurę przetargową lub ustalającym z góry stawki dopłat, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1240, określono inaczej.

Artykuł 5

Zwolnienie i przepadek zabezpieczenia

1.   Zabezpieczenie przewidziane w art. 4 zostaje zwolnione, jeżeli oferta przetargowa, oferta lub wniosek są niedopuszczalne lub nie zostały przyjęte.

2.   W przypadku zakupu interwencyjnego zabezpieczenie zostaje zwolnione, gdy:

a)

podmiot gospodarczy dostarczył wskazaną ilość przed upływem ostatecznego terminu dostawy określonego w poleceniu dostawy, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240; oraz

b)

stwierdzono zgodność w wymogami kwalifikowalności produktu, o których mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia; lub

c)

zastosowano współczynnik przydziału, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240. W tym przypadku wysokość zwolnionego zabezpieczenia odpowiada ilości, która nie została przyjęta; lub

d)

oferta została wycofana przez podmiot gospodarczy, w odniesieniu do którego ma zastosowanie współczynnik przydziału, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240.

3.   W przypadku sprzedaży produktów w ramach interwencji zabezpieczenie zostaje zwolnione:

a)

w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, które nie zostały wybrane – po podjęciu decyzji, o której mowa w art. 32 ust. 1 lub art. 36 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240;

b)

w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, które zostały wybrane – w związku z ilościami, za które dokonano płatności zgodnie z art. 35 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240;

c)

jeżeli spełniono obowiązki związane ze zbyciem produktów w ramach programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących.

4.   W przypadku dopłat do prywatnego przechowywania zabezpieczenie zostaje zwolnione, gdy:

a)

zastosowano współczynnik przydziału, o którym mowa w art. 43 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240. W tym przypadku wysokość zwolnionego zabezpieczenia odpowiada ilości, która nie została przyjęta;

b)

ofertę przetargową wycofano z powodu ustalenia współczynnika przydziału, o którym mowa w art. 43 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240;

c)

spełnione zostały zobowiązania umowne dotyczące ilości objętej umową.

5.   Przedmiotowe zabezpieczenie ulega przepadkowi, jeżeli oferta, oferta przetargowa lub wniosek zostaną:

a)

wycofane z powodów innych niż ustalenie współczynnika przydziału zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b) lub art. 43 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240; lub

b)

zmienione po ich złożeniu.

6.   W przypadku zakupu interwencyjnego zabezpieczenie ulega przepadkowi, jeżeli:

a)

produkty nie są zgodne z wymogami, o których mowa w art. 3, w odniesieniu do ilości, które nie zostały przyjęte;

b)

z wyjątkiem przypadków siły wyższej, podmiot gospodarczy nie dostarczy produktów przed upływem ostatecznego terminu określonego w poleceniu dostawy, proporcjonalnie do niedostarczonych ilości, a zakup ulega unieważnieniu w odniesieniu do tych ilości.

Jednakże w przypadku zbóż, ryżu i wołowiny, jeśli ilość faktycznie dostarczona i przyjęta jest mniejsza niż ilość określona w poleceniu dostawy, zabezpieczenie zostaje zwolnione w całości, o ile różnica nie przekracza 5 %.

7.   W przypadku sprzedaży produktów objętych interwencją, z wyjątkiem przypadków siły wyższej, zabezpieczenie ulega przepadkowi:

a)

w odniesieniu do ilości, za które nie dokonano płatności zgodnie z art. 35 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, a sprzedaż ulega unieważnieniu w odniesieniu do tych ilości;

b)

jeżeli nie spełniono zobowiązań dotyczących zbycia produktów w ramach programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących.

8.   W przypadku dopłat do prywatnego przechowywania zabezpieczenie ulega przepadkowi, gdy:

a)

mniej niż 95 % ilości określonych w ofercie przetargowej lub we wniosku jest wprowadzonych do przechowywania na warunkach przewidzianych w art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240;

b)

przechowywana jest ilość mniejsza niż odsetek ilości objętej umową, o którym mowa w art. 8 ust. 1, w tym również w przypadku cukru przechowywanego luzem w silosie wyznaczonym przez podmiot gospodarczy, przez okres określony w rozporządzeniu wykonawczym otwierającym procedurę przetargową lub ustalającym z góry stawki dopłat;

c)

przekroczony zostanie termin wprowadzenia produktów do przechowywania, o którym mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240;

d)

kontrole przewidziane w tytule IV rozdział I rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240 wykażą, że przechowywane produkty nie spełniają wymogów jakościowych, o których mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia;

e)

nie zostanie spełniony wymóg ustanowiony w art. 53 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE INTERWENCJI PUBLICZNEJ

Artykuł 6

Miejsca przechowywania interwencyjnego

1.   Agencje płatnicze zapewniają, aby miejsca przechowywania interwencyjnego („miejsca przechowywania”) były odpowiednie do przechowywania i utrzymywania w dobrym stanie zakupionych produktów, w tym również pod względem temperatury przechowywania, oraz aby spełniały wymogi, o których mowa w art. 7.

2.   W okresach dokonywania zakupów interwencyjnych agencje płatnicze publikują i aktualizują informacje dotyczące miejsc przechowywania dostępnych na ich terytorium.

Artykuł 7

Wymagania dotyczące miejsc przechowywania

1.   Każde miejsce przechowywania spełnia następujące wymagania:

a)

dysponuje niezbędnym wyposażeniem technicznym do przejmowania produktów;

b)

można z niego wydać produkty w celu zachowania zgodności z okresem wydawania wskazanym w art. 37 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240;

c)

w przypadku zbóż, ryżu, masła i odtłuszczonego mleka w proszku posiada minimalne możliwości przechowywania określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240.

2.   Agencje płatnicze mogą określać normy techniczne dotyczące miejsc przechowywania i wprowadzają wszelkie inne niezbędne środki zapewniające odpowiednią konserwację przechowywanych produktów.

3.   W odniesieniu do sektora wołowiny w miejscach przechowywania umożliwia się:

a)

przechowywanie przejętych i odkostnionych tusz, półtusz i tusz podzielonych na ćwierci;

b)

zamrażanie całego odkostnionego mięsa przeznaczonego do przechowywania bez dalszego przetwarzania.

Jednakże jeśli odkostnianie nie jest jednym z warunków przetargu, w miejscu przechowywania umożliwia się przejęcie mięsa z kością.

Jeżeli znajdujące się w miejscu przechowywania zakład rozbioru mięsa i chłodnia są powiązane z rzeźnią lub z podmiotem gospodarczym, agencja płatnicza przeprowadza odpowiednie kontrole w celu zapewnienia obchodzenia się z wołowiną objętą interwencją i przechowywania jej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Chłodnie w państwie członkowskim, którego jurysdykcji podlega agencja płatnicza, muszą mieć możliwość przechowywania całej wołowiny przydzielonej przez agencję płatniczą w zadowalających technicznie warunkach przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Jeżeli jednak w danym państwie członkowskim brak jest wystarczających możliwości przechowywania przydzielonej wołowiny, odpowiednia agencja płatnicza może zorganizować przechowywanie takiej wołowiny w innym państwie członkowskim, informując o tym Komisję.

ROZDZIAŁ IV

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA

Artykuł 8

Wypłacanie dopłat do prywatnego przechowywania

1.   Dopłatę do prywatnego przechowywania wypłaca się w odniesieniu do ilości objętej umową, jeżeli ilość przechowywana w okresie przechowywania objętego umową stanowi co najmniej 99 % ilości objętej umową.

Jednakże w odniesieniu do poniższych produktów dopłatę wypłaca się w odniesieniu do ilości objętej umową, jeżeli ilość przechowywana w okresie przechowywania objętego umową stanowi co najmniej 97 % ilości objętej umową:

a)

cukier przechowywany oddzielnie od innego cukru w silosie wyznaczonym przez podmiot gospodarczy;

b)

oliwa z oliwek;

c)

włókno lniane;

d)

wołowina, wieprzowina, mięso baranie i kozie – ilość objęta umową dotyczy świeżego mięsa wprowadzonego do miejsca przechowywania;

e)

ser;

f)

odtłuszczone mleko w proszku w dużych workach, o których mowa w załączniku VI część VI lit. c).

2.   Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, jeżeli ilość przechowywana w okresie przechowywania objętego umową, w tym również w przypadku cukru przechowywanego luzem w silosie wyznaczonym przez podmiot gospodarczy, jest mniejsza niż odsetek ilości objętej umową, o którym mowa w ust. 1, dopłata nie zostanie wypłacona. Jednakże w przypadku sera, jeśli agencja płatnicza uzna, że dany ser uległ naturalnej utracie masy w okresie przechowywania, ta utrata masy nie prowadzi do zmniejszenia dopłaty ani do przepadku zabezpieczenia.

3.   Dopłaty są wypłacane jedynie w przypadku, gdy okres przechowywania objętego umową jest zgodny z okresem przechowywania określonym w rozporządzeniu wykonawczym otwierającym procedurę przetargową lub ustalającym z góry stawki dopłat.

4.   Jeżeli kontrole podczas przechowywania lub wydawania z przechowywania wykażą, że produkty posiadają defekty, za odnośne ilości nie zostanie wypłacona dopłata. Pozostałość przechowywanej partii, która kwalifikuje się do objęcia dopłatami, wynosi nie mniej niż ilość minimalna przewidziana w rozporządzeniu wykonawczym otwierającym procedurę przetargową lub ustalającym z góry stawki dopłat.

Tę samą zasadę stosuje się w przypadku, gdy część przechowywanej partii została wydana z przechowywania z powodu defektów przed upływem minimalnego okresu przechowywania lub przed pierwszym dozwolonym terminem rozpoczęcia operacji wydawania z przechowywania, jeśli taki termin jest określony w rozporządzeniu wykonawczym otwierającym procedurę przetargową lub ustalającym z góry stawki dopłat.

Produktów posiadających defekty nie włącza się do obliczania ilości przechowywanej, o której mowa w ust. 1.

5.   Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, jeżeli podmiot gospodarczy nie przestrzega, w odniesieniu do łącznej przechowywanej ilości, terminu kończącego okres przechowywania objętego umową, który ustalono zgodnie z art. 48 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, dopłata za przedmiotową umowę zostaje zmniejszona o 10 % za każdy dzień kalendarzowy przekraczający ten termin.

Zmniejszenie to nie przekracza jednak 100 % dopłaty.

6.   Nie wypłaca się dopłaty do prywatnego przechowywania w przypadku danej umowy, jeśli nie został spełniony wymóg ustanowiony w art. 53 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 9

Powiadomienia

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o zatwierdzonych agencjach płatniczych i ilościach zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w tytule V rozdział I rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240.

Artykuł 10

Uchylenie i przepisy przejściowe

Rozporządzenia (EWG) nr 3427/87, (EWG) nr 2351/91, (WE) nr 720/2008, (WE) nr 826/2008, (WE) nr 1130/2009, (UE) nr 1272/2009 i (UE) nr 807/2010 tracą moc.

Art. 56 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 oraz część A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 826/2008 stosuje się nadal do chwili rozpoczęcia stosowania aktów zastępujących rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 (15).

Część II, tabelę IV w części IX i lit. h) w części XI załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 stosuje się nadal do dnia 30 czerwca 2017 r.

Rozporządzenie (UE) nr 1272/2009 stosuje się nadal do ofert lub ofert przetargowych otrzymanych na mocy wymienionego rozporządzenia przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie (WE) nr 826/2008 stosuje się nadal do ofert przetargowych lub wniosków otrzymanych na mocy wymienionego rozporządzenia przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2016 r. Jednakże jeżeli chodzi o zakup w ramach interwencji publicznej, część II załącznika I stosuje się od dnia 1 lipca 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).

(5)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12).

(6)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3427/87 z dnia 16 listopada 1987 r. ustanawiające szczegółowe zasady interwencji na rynku ryżu (Dz.U. L 326 z 17.11.1987, s. 25).

(7)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2351/91 z dnia 30 lipca 1991 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowane przy zakupie ryżu od agencji interwencyjnej dla dostawy pomocy żywnościowej (Dz.U. L 214 z 2.8.1991, s. 51).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. ustanawiające wspólne przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie magazynowania i przepływu produktów skupowanych przez agencję płatniczą lub interwencyjną (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 17).

(9)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3).

(10)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i przeznaczenia produktów objętych interwencją (Dz.U. L 310 z 25.11.2009, s. 5).

(11)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1).

(12)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii (Dz.U. L 242 z 15.9.2010, s. 9).

(13)  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(14)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (zob. s. 71 niniejszego Dziennika Urzędowego)..

(15)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3).


ZAŁĄCZNIK I

ZAKUP ZBÓŻ

CZĘŚĆ I

Kryteria kwalifikowalności dla zbóż

1.

Wymogi, o których mowa w art. 3, w odniesieniu do zbóż są w szczególności następujące:

a)

zboża posiadają kolor typowy dla danych zbóż;

b)

zboża są wolne od nietypowych zapachów i żywych szkodników (w tym roztoczy) niezależnie od ich stadium rozwoju;

c)

zboża spełniają minimalne wymogi jakościowe określone w części II; oraz

d)

poziomy zanieczyszczeń, w tym radioaktywności, nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w przepisach Unii.

2.

Najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń, o których mowa w pkt 1 lit. d), są następujące:

a)

dla pszenicy zwyczajnej i pszenicy durum poziomy określone na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 315/93 (1), w tym wymogi dotyczące toksyn Fusarium w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej i pszenicy durum określone w pkt 2.4–2.7 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 (2);

b)

dla jęczmienia i kukurydzy poziomy określone dyrektywą 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

3.

Państwa członkowskie kontrolują poziomy zanieczyszczeń, w tym radioaktywności, na podstawie analizy ryzyka z uwzględnieniem w szczególności informacji przedstawionych przez podmiot gospodarczy i jego zobowiązań dotyczących przestrzegania wymaganych norm, w szczególności w świetle wyników analiz.

Ponadto w przypadku gdy badania wykażą, że wskaźnik Zeleny'ego dla partii pszenicy zwyczajnej wynosi między 22 i 30, żeby uznać, iż pszenica ta jest solidnej, właściwej jakości handlowej, ciasto otrzymane z niej powinno być uznane za niekleiste i nadające się do obróbki maszynowej.

CZĘŚĆ II

Minimalne wymogi jakościowe, o których mowa w części I

 

Pszenica durum

Pszenica zwyczajna

Jęczmień

Kukurydza

A.

Maksymalna zawartość wilgoci

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.

Maksymalny odsetek składników, które nie są zbożem podstawowym o nienagannej jakości:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Ziarna połamane

6 %

5 %

5 %

5 %

2.

Zanieczyszczenia ziarnowe

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.

Zanieczyszczenia inne niż ziarna cętkowane

5 %

7 %

12 %

5 %

a)

ziarna pomarszczone

X

X

X

nd.

b)

inne zboża

3 %

X

5 %

X

c)

ziarna uszkodzone przez szkodniki

X

X

X

X

d)

ziarna z przebarwionym zarodkiem

X

X

nd.

nd.

e)

ziarna przegrzane podczas suszenia

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.

Ziarna cętkowane

3,5 %

nd.

nd.

nd.

3.

Ziarna porośnięte

4 %

4 %

6 %

6 %

4.

Różnorodne zanieczyszczenia

4,5 % (*)

3 %

3 %

3 %

w tym:

 

 

 

 

a)

obce nasiona:

 

 

 

 

szkodliwe nasiona

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

inne

X

X

X

X

b)

ziarna uszkodzone:

 

 

 

 

ziarna uszkodzone wskutek samoistnego wydzielania ciepła lub zbyt intensywnego suszenia

0,05 %

0,05 %

X

X

ziarna porażone fuzariozą

1,5 %

X

X

X

inne

X

X

X

X

c)

ciała obce

X

X

X

X

d)

plewy (w przypadku kukurydzy fragmenty kolby)

X

X

X

X

e)

sporysz

0,05 %

0,05 %

nd.

nd.

f)

ziarna zbutwiałe

X

X

nd.

nd.

g)

zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego

X

X

X

X

C.

Maksymalny odsetek całkowicie lub częściowo zmatowiałych ziaren

27 %

nd.

nd.

nd.

D.

Minimalny ciężar właściwy (kg/hl)

78

73

62

nd.

E.

Minimalna zawartość białka (**)

11,5 %

11,0 %

nd.

nd.

F.

Minimalna liczba opadania w sekundach (metoda Hagberga)

220

220

nd.

nd.

G.

Minimalny wskaźnik Zeleny'ego (ml)

nd.

22

nd.

nd.

„X”

analiza wymagana bez określonego limitu, lecz zawartość należy uwzględnić w ramach maksymalnych limitów określonych w pkt 2 i 4 tabeli.

„nd.”

nie dotyczy, nie wymaga analizy.

Składniki inne niż zboża podstawowe o nienagannej jakości określono w części I załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240.

Ziarna zbóż podstawowych i innych zbóż, które są uszkodzone lub zbutwiałe, są klasyfikowane w kategorii „różnorodne zanieczyszczenia”, nawet jeśli przedstawiają defekty należące do innych kategorii.


(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

(3)  Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10).

(*)  z czego maksymalnie 3 % w przypadku zanieczyszczeń innych niż ziarna porażone fuzariozą.

(**)  jako wartość procentowa suchej masy.


ZAŁĄCZNIK II

ZAKUP RYŻU

CZĘŚĆ I

Kryteria kwalifikowalności dla ryżu niełuskanego

1.

Wymogi, o których mowa w art. 3, w odniesieniu do ryżu są w szczególności następujące:

a)

ryż niełuskany nie ma zapachu i nie zawiera żywych owadów;

b)

zawartość wilgoci nie przekracza 14,5 %;

c)

wydajność po przetworzeniu jest o nie więcej niż pięć punktów poniżej podstawowych poziomów wydajności wymienionych w części II;

d)

wartość procentowa różnorodnych zanieczyszczeń, wartość procentowa ziaren ryżu innych odmian i wartość procentowa ziaren nieodpowiadających standardowej jakości określonej w części A załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nie przekraczają maksymalnych wartości procentowych określonych dla poszczególnych typów ryżu w części III niniejszego załącznika;

e)

poziom radioaktywności nie przekracza najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w przepisach Unii.

2.

Do celów niniejszego załącznika „różnorodne zanieczyszczenia” oznaczają substancje obce inne niż ryż.

CZĘŚĆ II

Kryteria wydajności po przetworzeniu

Podstawowa wydajność po przetworzeniu

Opis odmiany

Wydajność pełnych ziaren (%)

Całkowita wydajność (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Odmiany niewyszczególnione

64

72

CZĘŚĆ III

Maksymalne wartości procentowe

Uszkodzenia ziaren

Ryż okrągłoziarnisty

kod CN 1006 10 92

Ryż średnioziarnisty i długoziarnisty A

kody CN 1006 10 94 i 1006 10 96

Ryż długoziarnisty B

kod CN 1006 10 98

Ziarno kredowe

6

4

4

Ziarno z czerwonymi prążkami

10

5

5

Ziarna plamiste i zaplamione

4

2,75

2,75

Ziarno bursztynowe

1

0,50

0,50

Ziarna żółte

0,175

0,175

0,175

Różnorodne zanieczyszczenia

1

1

1

Ziarna ryżu innych odmian

5

5

5


ZAŁĄCZNIK III

ZAKUP WOŁOWINY

CZĘŚĆ I

Kryteria kwalifikowalności dla wołowiny

1.

Zakupem mogą być objęte tusze, półtusze i tusze podzielone na ćwierci, świeże lub schłodzone (kod CN 0201), wymienione w części II niniejszego załącznika, w ramach następujących kategorii określonych w części A załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013:

a)

mięso niekastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy do poniżej 24 miesięcy (kategoria A);

b)

mięso kastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy (kategoria C);

c)

mięso samców w wieku od 8 miesięcy do poniżej 12 miesięcy (kategoria Z).

2.

Zakup produktów, o których mowa w pkt 1, może odbywać się wyłącznie pod następującymi warunkami:

a)

zwierzęta poddano ubojowi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i rozporządzeniem (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1);

b)

klasyfikacja, prezentacja i identyfikacja produktów jest zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1249/2008 (2);

c)

produkty zostały opatrzone etykietami zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (3);

d)

produkty pochodzą ze zwierząt poddanych ubojowi nie wcześniej niż przed sześcioma dniami i nie później niż przed dwoma dniami.

CZĘŚĆ II

Klasyfikacja produktów

Do celów niniejszej części kategoria Z odnosi się tylko do samców opisanych w części I pkt 1 lit. c) niniejszego załącznika.

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

 

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

 

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

 

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

 

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

 

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

 

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

 

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

 

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

 

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

 

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

 

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

 

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

 

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

 

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

 

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

 

категория А, клас R2

 

категория А, клас R3

 

категория Z, клас R2

 

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

 

Kategorie A, třída R2

 

Kategorie A, třída R3

 

Kategorie A, třída O2

 

Kategorie A, třída U2

 

Kategorie Z, třída R2

 

Kategorie Z, třída R3

 

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

 

Kategori A, klasse R2

 

Kategori A, klasse R3

 

Kategori A, klasse O2

 

Kategori A, klasse O3

 

Kategori Z, klasse R2

 

Kategori Z, klasse R3

 

Kategori Z, klasse O2

 

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

 

Kategooria A, klass R2

 

Kategooria A, klass R3

 

Kategooria Z, klass R2

 

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία A, κλάση R3

 

Κατηγορία A, κλάση O2

 

Κατηγορία A, κλάση O3

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R3

 

Κατηγορία Z, κλάση O2

 

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

 

Categoría A, clase U2

 

Categoría A, clase U3

 

Categoría A, clase R2

 

Categoría A, clase R3

 

Categoría Z, clase U2

 

Categoría Z, clase U3

 

Categoría Z, clase R2

 

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

 

Catégorie A, classe O2

 

Catégorie A, classe O3

 

Catégorie Z, classe U2

 

Catégorie Z, classe U3

 

Catégorie Z, classe R2

 

Catégorie Z, classe R3

 

Catégorie C, classe U2

 

Catégorie C, classe U3

 

Catégorie C, classe U4

 

Catégorie C, classe R3

 

Catégorie C, classe R4

 

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, klasa U2

 

Kategorija A, klasa U3

 

Kategorija A, klasa R2

 

Kategorija A, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa U2

 

Kategorija Z, klasa U3

 

Kategorija Z, klasa R2

 

Kategorija Z, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria A, classe O2

 

Categoria A, classe O3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

 

Categoria Z, classe O2

 

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

 

A kategorija, R2 klase

 

A kategorija, R3 klase

 

Z kategorija, R2 klase

 

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

A kategorija, R2 klasė

 

A kategorija, R3 klasė

 

A kategorija, O2 klasė

 

A kategorija, O3 klasė

 

Z kategorija, R2 klasė

 

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

 

A kategória, R2 osztály

 

A kategória, R3 osztály

 

Z kategória, R2 osztály

 

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

 

Kategorija A, klassi R3

 

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

 

Categorie A, klasse R2

 

Categorie A, klasse R3

 

Categorie A, klasse O2

 

Categorie A, klasse O3

 

Categorie Z, klasse R2

 

Categorie Z, klasse R3

 

Categorie Z, klasse O2

 

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

 

Kategoria A, klasa R2

 

Kategoria A, klasa R3

 

Kategoria A, klasa O2

 

Kategoria A, klasa O3

 

Kategoria Z, klasa R2

 

Kategoria Z, klasa R3

 

Kategoria Z, klasa O2

 

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

 

Categoria A, clasa U2

 

Categoria A, clasa U3

 

Categoria A, clasa R2

 

Categoria A, clasa R3

 

Categoria A, clasa O2

 

Categoria A, clasa O3

 

Categoria Z, clasa U2

 

Categoria Z, clasa U3

 

Categoria Z, clasa R2

 

Categoria Z, clasa R3

 

Categoria Z, clasa O2

 

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, razred U2

 

Kategorija A, razred U3

 

Kategorija A, razred R2

 

Kategorija A, razred R3

 

Kategorija A, razred O2

 

Kategorija Z, razred U2

 

Kategorija Z, razred R2

 

Kategorija Z, razred R3

 

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

 

kategória A, trieda kvality R2

 

kategória A, trieda kvality R3

 

kategória A, trieda kvality O2

 

kategória A, trieda kvality O3

 

kategória Z, trieda kvality R2

 

kategória Z, trieda kvality R3

 

kategória Z, trieda kvality O2

 

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

 

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

 

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

 

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

 

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategori A, klass R2

 

Kategori A, klass R3

 

Kategori A, klass O2

 

Kategori A, klass O3

 

Kategori Z, klass R2

 

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206).

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 3).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1).


ZAŁĄCZNIK IV

ZAKUP MASŁA

CZĘŚĆ I

Kryteria kwalifikowalności dla masła

1.

Agencja płatnicza kupuje wyłącznie masło zgodne z przepisami art. 11 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, pkt 2–6 niniejszej części niniejszego załącznika oraz części II załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240.

2.

Agencja płatnicza sprawdza jakość masła za pomocą metod, o których mowa w art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, oraz na podstawie próbek pobranych zgodnie z zasadami określonymi w części I załącznika IV do wspomnianego rozporządzenia. Agencje płatnicze mogą jednak, pod warunkiem pisemnej zgody Komisji, ustanowić system samokontroli pod własnym nadzorem w odniesieniu do niektórych wymogów jakościowych oraz niektórych zatwierdzonych przedsiębiorstw.

3.

Poziomy radioaktywności w maśle nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w przepisach Unii i są monitorowane jedynie wówczas, gdy wymaga tego sytuacja.

4.

Masło zostało wyprodukowane w ciągu 31 dni poprzedzających datę otrzymania przez agencję płatniczą oferty sprzedaży po ustalonej cenie lub, w przypadku ofert przetargowych, w ciągu 31 dni przed datą zakończenia podokresu składania ofert.

5.

W przypadku gdy masło objęte jest ofertą lub ofertą w ramach interwencji w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym zostało ono wyprodukowane, zakup odbywa się pod warunkiem przedstawienia certyfikatu dostarczonego przez właściwy organ państwa członkowskiego produkcji.

Certyfikat ten jest przedkładany właściwemu organowi zakupującego państwa członkowskiego nie później niż 35 dni po otrzymaniu oferty lub po dacie zamknięcia przetargu oraz zawiera informacje, o których mowa w części II ust. 2 lit. a), b) i c) załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, oraz potwierdzenie, że masło zostało wyprodukowane bezpośrednio i wyłącznie z pasteryzowanej śmietanki w rozumieniu art. 11 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w zatwierdzonym przedsiębiorstwie w Unii.

6.

W przypadku gdy państwo członkowskie produkcji przeprowadziło kontrole, o których mowa w pkt 2, certyfikat, o którym mowa w pkt 5, zawiera również wyniki tych kontroli oraz potwierdza, że przedmiotowy produkt jest masłem spełniającym wymogi art. 11 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. W takim przypadku opakowanie jest zapieczętowane za pomocą numerowanej etykiety wydanej przez właściwy organ państwa członkowskiego produkcji. Certyfikat zawiera numer tej etykiety.

CZĘŚĆ II

Wymogi dotyczące składu i cechy jakościowe

Masło jest emulsją stałą, głównie typu woda/olej, o następującym składzie i cechach i jakościowych:

Parametry

Skład i cechy jakościowe

Tłuszcz

Minimalnie 82 %

Woda

Maksymalnie 16 %

Sucha masa beztłuszczowa

Maksymalnie 2 %

Wolne kwasy tłuszczowe

Maksymalnie 1,2 mmoli/100 g tłuszczu

Liczba nadtlenkowa

Maksymalnie 0,3 meq tlenu/1 000  g tłuszczu

Bakterie coli

Niewykrywalne w 1 g

Tłuszcz niemleczny

Niewykrywalny za pomocą analizy trójglicerydów

Właściwości sensoryczne

Przynajmniej cztery na pięć możliwych punktów za wygląd, smak i konsystencję

Dyspersja wody

Przynajmniej cztery punkty

CZĘŚĆ III

Kryteria zatwierdzania przedsiębiorstw, o których mowa w art. 11 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

1.

Przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, zatwierdza się wyłącznie, gdy:

a)

są one zatwierdzone zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne;

b)

podejmują się prowadzenia stałych rejestrów w formie określonej przez właściwy organ każdego państwa członkowskiego, wymieniających dostawcę i miejsce pochodzenia surowców, ilości uzyskanego masła oraz opakowań, identyfikację oraz datę wyjścia każdej wyprodukowanej partii przeznaczonej do interwencji publicznej;

c)

zgadzają się poddać wyprodukowane masło, które może zostać objęte ofertą w ramach interwencji, specjalnej kontroli urzędowej;

d)

zobowiązują się do powiadomienia właściwego organu, z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych, o swoim zamiarze produkcji masła w ramach interwencji publicznej; państwa członkowskie mogą jednak wyznaczyć krótszy termin.

2.

W celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem właściwe organy przeprowadzają niezapowiedziane kontrole na miejscu na podstawie harmonogramu produkcji masła objętego interwencją w przedmiotowych przedsiębiorstwach.

Organy przeprowadzają przynajmniej:

a)

jedną kontrolę na każde 28 dni produkcji towaru objętego interwencją oraz co najmniej jedną kontrolę każdego roku w celu sprawdzenia rejestrów, o których mowa w pkt 1 lit. b);

b)

w przypadku produkcji masła do celów interwencji – jedną kontrolę każdego roku w celu sprawdzenia zgodności z pozostałymi warunkami zatwierdzenia, o których mowa w pkt 1.

3.

Zatwierdzenie cofa się w przypadku, gdy przestały być spełniane warunki określone w pkt 1 lit. a). Zatwierdzenia można udzielić ponownie na wniosek przedmiotowego przedsiębiorstwa po okresie co najmniej sześciu miesięcy, po przeprowadzeniu dokładnej kontroli.

Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, w razie ujawnienia w przedsiębiorstwie faktu niespełnienia jednego z podjętych przez nie zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. b), c) i d), zatwierdzenie zostaje zawieszone na okres od jednego do 12 miesięcy, w zależności od powagi ujawnionej nieprawidłowości.

Państwo członkowskie nie wprowadza zawieszenia, w przypadku gdy stwierdzone zostanie, że nieprawidłowość nie była umyślna ani nie wynikła z poważnego zaniedbania oraz że ma ona niewielkie znaczenie w odniesieniu do skuteczności kontroli przewidzianych w pkt 2.

4.

W odniesieniu do kontroli przeprowadzonych na podstawie pkt 2 i 3 sporządza się sprawozdanie określające:

a)

datę przeprowadzenia kontroli;

b)

okres trwania kontroli;

c)

przeprowadzone czynności.

Sprawozdanie zostaje podpisane przez odpowiedzialnego inspektora.


ZAŁĄCZNIK V

ZAKUP ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU

CZĘŚĆ I

Kryteria kwalifikowalności dla odtłuszczonego mleka w proszku

1.

Agencja płatnicza kupuje wyłącznie odtłuszczone mleko w proszku zgodne z przepisami art. 11 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, pkt 2–6 niniejszej części niniejszego załącznika oraz części II załącznika V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240.

2.

Agencja płatnicza sprawdza jakość odtłuszczonego mleka w proszku za pomocą metod, o których mowa w art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, oraz na podstawie próbek pobranych zgodnie z zasadami określonymi w części I załącznika V do wspomnianego rozporządzenia. W ramach kontroli należy ustalić, czy z wyjątkiem dopuszczonych surowców wykorzystywanych w celu dostosowania zawartości białka, o których mowa w pkt 4 lit. b) załącznika I do dyrektywy Rady 2001/114/WE (1), odtłuszczone mleko w proszku nie zawiera innych produktów, w szczególności maślanki lub serwatki, jak określono w części II niniejszego załącznika.

Jeśli dostosowuje się zawartość białka, należy tego dokonywać w fazie płynnej. Substancje stosowane do dostosowywania zawartości białka pochodzą z Unii.

Agencje płatnicze mogą jednak, za pisemną zgodą Komisji, ustanowić system samokontroli pod własnym nadzorem w odniesieniu do niektórych wymogów jakościowych oraz niektórych zatwierdzonych przedsiębiorstw.

3.

Poziomy radioaktywności w odtłuszczonym mleku w proszku nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w przepisach Unii i są monitorowane jedynie wówczas, gdy wymaga tego sytuacja.

4.

Odtłuszczone mleko w proszku musi być wyprodukowane w ciągu 31 dni poprzedzających datę otrzymania przez agencję płatniczą oferty sprzedaży po ustalonej cenie lub, w przypadku ofert przetargowych, w ciągu 31 dni przed datą zakończenia podokresu składania ofert. Jeśli odtłuszczone mleko w proszku jest przechowywane w silosie zawierającym produkty wytworzone w ciągu więcej niż jednego dnia, wówczas muszą one pochodzić z trzech tygodni poprzedzających tydzień otrzymania oferty sprzedaży po ustalonej cenie lub, w przypadku ofert przetargowych, w ciągu czterech tygodni przed datą zakończenia podokresu składania ofert.

5.

W przypadku gdy odtłuszczone mleko w proszku objęte jest ofertą lub ofertą przetargową w ramach interwencji w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym zostało ono wyprodukowane, zakup odbywa się pod warunkiem przedstawienia certyfikatu dostarczonego przez właściwy organ państwa członkowskiego produkcji.

Certyfikat ten jest przedkładany właściwemu organowi zakupującego państwa członkowskiego nie później niż 35 dni po otrzymaniu oferty lub po dacie zamknięcia przetargu oraz zawiera informacje, o których mowa w części II ust. 2 lit. a), b) i c) załącznika V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, oraz potwierdzenie, że odtłuszczone mleko w proszku zostało wyprodukowane z mleka w zatwierdzonym przedsiębiorstwie w Unii zgodnie z art. 11 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i że ewentualne dostosowanie zawartości białka przeprowadzono w fazie płynnej.

6.

W przypadku gdy państwo członkowskie produkcji przeprowadziło kontrole, o których mowa w pkt 2, certyfikat, o którym mowa w pkt 5, zawiera również wyniki tych kontroli oraz potwierdza, że przedmiotowy produkt jest odtłuszczonym mlekiem w proszku spełniającym wymogi art. 11 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. W takim przypadku worki, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, muszą być zaplombowane za pomocą numerowanej etykiety wydanej przez właściwy organ państwa członkowskiego produkcji. Certyfikat zawiera numer tej etykiety.

CZĘŚĆ II

Wymogi dotyczące składu i cechy jakościowe

Parametry

Skład i cechy jakościowe

Zawartość białka

Minimum 34,0 % suchej masy beztłuszczowej

Zawartość tłuszczu

Maksymalnie 1,00 %

Zawartość wody

Maksymalnie 3,5 %

Kwasowość miareczkowa w ml decynormalnego roztworu wodorotlenku sodu

Maksymalnie 19,5 ml

Zawartość mleczanów

Maksymalnie 150 mg/100 g

Dodatki

Brak

Test na fosfatazę

Ujemny, tj. aktywność fosfatazy nie większa niż 350 mU na litr mleka rekonstytuowanego

Wskaźnik rozpuszczalności

Maksymalnie 0,5 ml (24 °C)

Wskaźnik cząstek przypalonych

Maksymalnie 15,0 mg, tj. co najmniej dysk B

Zawartość drobnoustrojów

Maksymalnie 40 000 na gram

Wykrywanie bakterii z grupy coli

Wynik ujemny w 0,1 g

Wykrywanie maślanki (2)

Wynik ujemny (3)

Wykrywanie serwatki podpuszczkowej (4)

Brak

Wykrywanie serwatki kwaśnej (5)

Brak

Smak i zapach

Czyste

Wygląd

Białe lub lekko żółtawe, bez zanieczyszczeń i cząstek kolorowych

Substancje przeciwdrobnoustrojowe

Wynik ujemny (6)

CZĘŚĆ III

Kryteria zatwierdzania przedsiębiorstw, o których mowa w art. 11 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

1.

Przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, zatwierdza się wyłącznie, gdy:

a)

są one zatwierdzone zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne;

b)

podejmują się prowadzenia stałych rejestrów w formie określonej przez właściwy organ każdego państwa członkowskiego, wymieniających dostawcę i miejsce pochodzenia surowców, ilości uzyskanego odtłuszczonego mleka w proszku, maślanki i serwatki oraz opakowań, identyfikację oraz datę wyjścia każdej wyprodukowanej partii przeznaczonej do interwencji publicznej;

c)

zgadzają się poddać wyprodukowane odtłuszczone mleko w proszku, które może zostać objęte ofertą w ramach interwencji, specjalnej kontroli urzędowej;

d)

zobowiązują się do powiadomienia właściwego organu, z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych, o swoim zamiarze produkcji odtłuszczonego mleka w proszku do celów interwencji publicznej; państwa członkowskie mogą jednak wyznaczyć krótszy termin.

2.

W celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem właściwe organy przeprowadzają niezapowiedziane kontrole na miejscu na podstawie harmonogramu produkcji odtłuszczonego mleka w proszku objętego interwencją w przedmiotowych przedsiębiorstwach.

Organy przeprowadzają przynajmniej:

a)

jedną kontrolę na każde 28 dni produkcji towaru objętego interwencją oraz co najmniej jedną kontrolę każdego roku w celu sprawdzenia rejestrów, o których mowa w pkt 1 lit. b);

b)

w przypadku produkcji odtłuszczonego mleka w proszku do celów interwencji – jedną kontrolę każdego roku w celu sprawdzenia zgodności z pozostałymi warunkami zatwierdzenia, o których mowa w pkt 1.

3.

Zatwierdzenie cofa się w przypadku, gdy przestały być spełniane warunki określone w pkt 1 lit. a). Zatwierdzenia można udzielić ponownie na wniosek przedmiotowego przedsiębiorstwa po okresie co najmniej sześciu miesięcy, po przeprowadzeniu dokładnej kontroli.

Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, w razie ujawnienia w przedsiębiorstwie faktu niespełnienia jednego z podjętych przez nie zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. b), c) i d), zatwierdzenie zostaje zawieszone na okres od jednego do 12 miesięcy, w zależności od powagi ujawnionej nieprawidłowości.

Państwo członkowskie nie wprowadza zawieszenia, w przypadku gdy stwierdzone zostanie, że nieprawidłowość nie była umyślna ani nie wynikła z poważnego zaniedbania oraz że ma ona niewielkie znaczenie w odniesieniu do skuteczności kontroli przewidzianych w pkt 2.

4.

W odniesieniu do kontroli przeprowadzonych na podstawie pkt 2 i 3 sporządza się sprawozdanie określające:

a)

datę przeprowadzenia kontroli;

b)

okres trwania kontroli;

c)

przeprowadzone czynności.

Sprawozdanie zostaje podpisane przez odpowiedzialnego inspektora.


(1)  Dyrektywa Rady 2001/114/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 15 z 17.1.2002, s. 19)

(2)  „Maślanka” oznacza produkt uboczny wytwarzania masła powstały po zmaśleniu śmietanki i oddzieleniu stałego tłuszczu.

(3)  Brak maślanki może być zweryfikowany albo przez niezapowiedzianą kontrolę na miejscu jednostki produkcyjnej przeprowadzaną co najmniej raz w tygodniu albo poprzez badania laboratoryjne produktu końcowego wykazujące maksymalnie 69,31 mg PEDP (dipalmitoilofosfatydyloetanolaminy) na 100 g.

(4)  „Serwatka” oznacza produkt uboczny wytwarzania sera lub kazeiny uzyskany w wyniku działania kwasów, podpuszczki lub procesów fizyko-chemicznych.

(5)  „Serwatka” oznacza produkt uboczny wytwarzania sera lub kazeiny uzyskany w wyniku działania kwasów, podpuszczki lub procesów fizyko-chemicznych. Stosuje się metodę zatwierdzoną przez agencję płatniczą.

(6)  Surowe mleko wykorzystywane do produkcji odtłuszczonego mleka w proszku musi spełniać wymogi określone w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.


ZAŁĄCZNIK VI

WYMOGI JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA

Poziomy radioaktywności produktów kwalifikujących się do objęcia dopłatami do prywatnego przechowywania nie mogą przekroczyć najwyższych dopuszczalnych poziomów ustalonych, w odpowiednich przypadkach, przepisami Unii. Poziom skażenia radioaktywnego tych produktów będzie monitorowany wyłącznie w przypadku, gdy sytuacja będzie tego wymagała, oraz w wymaganym okresie.

I.   Cukier

Cukier, którego dotyczy złożona oferta przetargowa lub wniosek:

a)

jest cukrem białym w postaci krystalicznej luzem lub w dużych workach o masie 800 kg lub więcej, na których umieszczono masę netto;

b)

charakteryzuje się zawartością wilgoci nieprzekraczającą 0,06 %.

Do końca roku gospodarczego 2016/2017 obowiązującego dla cukru cukier został wyprodukowany w ramach kwoty na rok gospodarczy, w którym złożono ofertę przetargową lub wniosek, z wyłączeniem cukru wycofanego lub przeniesionego.

II.   Włókno lniane

Dopłaty przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do długiego włókna lnianego otrzymanego w wyniku całkowitego oddzielenia włókna od zdrewniałych części łodygi, o średniej długości przynajmniej 50 cm po trzepaniu i zebranego w równoległe pasma w wiązkach, arkuszach lub płatach i w odniesieniu do którego minimalna ilość będąca przedmiotem wniosków o przyznanie pomocy lub ofert przetargowych objętych przyznawaniem pomocy wynosi 2 000 kg.

Długie włókna lniane są przechowywane w belach, na których w stosownych przypadkach mogą być zakodowane następujące informacje:

a)

numer identyfikacyjny zakładu oraz państwo członkowskie produkcji;

b)

data rozpoczęcia przechowywania;

c)

masa netto.

III.   Mięso

Dopłaty przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do:

a)

wołowiny sklasyfikowanej zgodnie z unijną skalą klasyfikacji tusz ustanowioną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1249/2008 (1) oraz zidentyfikowanej zgodnie z art. 6 ust. 3 tego rozporządzenia;

b)

tusz jagnięcych poniżej 12 miesiąca życia i ich kawałków;

c)

mięsa zwierząt chowanych w Unii przez co najmniej trzy ostatnie miesiące w przypadku wołowiny oraz dwa miesiące w przypadku wieprzowiny oraz mięsa baraniego i koziego, poddanych ubojowi nie więcej niż 10 dni przed umieszczeniem w miejscu przechowywania. W przypadku poddanych ubojowi świń w wieku poniżej dwóch miesięcy mięso pochodzi ze zwierząt chowanych w Unii od chwili narodzin;

d)

mięsa zwierząt, które poddano ubojowi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i rozporządzeniem (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady;

e)

mięsa zwierząt nie mającego cech powodujących, że nie nadaje się do przechowywania i późniejszego wykorzystania;

f)

mięsa zwierząt, których nie poddano ubojowi w wyniku działań podjętych w nagłych wypadkach;

g)

mięsa w stanie świeżym przechowywanego w stanie zamrożonym.

IV.   Masło

Dopłaty przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do masła:

a)

o minimalnej zawartości tłuszczu mlecznego 80 % w/w, maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej 2 % w/w i maksymalnej zawartości wody 16 % w/w;

b)

wyprodukowanego w okresie 60 dni poprzedzających dzień złożenia wniosku lub oferty przetargowej.

Na opakowaniu masła umieszczona jest masa netto. Ponadto zastosowanie mają przepisy dotyczące pakowania masła określone w części II załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, z wyjątkiem obowiązku umieszczenia określenia „słodka śmietana”, w przypadku gdy wartość pH masła wynosi 6,2 lub więcej.

Zgodność z wymogiem dotyczącym pochodzenia może być wykazana poprzez udowodnienie, że masło wyprodukowano w przedsiębiorstwie zatwierdzonym zgodnie z częścią III pkt 1 lit. a), b) i c) w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia lub poprzez inny stosowny dowód wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego produkcji poświadczający zgodność z tym wymogiem.

Jeżeli masło wyprodukowano w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym zawarto umowę przechowywania, państwo członkowskie produkcji udziela wszelkiej niezbędnej pomocy, o którą może zwrócić się państwo członkowskie, w którym zawarto umowę, w celu sprawdzenia pochodzenia produktu.

V.   Ser

Dopłaty przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do sera objętego chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG), który w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy przechowywania posiada minimalny wiek, który odpowiada okresowi dojrzewania określonemu w specyfikacji produktu, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (2), dotyczącej tego sera w formie, w jakiej będzie on wprowadzany do obrotu po zakończeniu okresu przechowywania objętego umową, i który to minimalny wiek zwiększa się o okres dojrzewania, który wykracza poza okres dojrzewania określony w powyższej specyfikacji produktu i podczas którego ser nabiera większej wartości.

Jeżeli okres dojrzewania nie jest określony w specyfikacji produktu, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, w dniu, w którym umowa przechowywania zaczyna obowiązywać, ser ma minimalny wiek odpowiadający jakiemukolwiek okresowi dojrzewania, podczas którego ser nabiera większej wartości.

Ponadto ser musi spełniać następujące wymogi:

a)

posiada trwałe oznaczenie (które może być zakodowane) przedsiębiorstwa, w którym został wytworzony, oraz datę produkcji;

b)

jest przechowywany jako cały ser w państwie członkowskim, w którym produkuje się ten ser i w którym kwalifikuje się on do oznaczenia jako ChNP lub ChOG na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1151/2012; oraz

c)

nie był przedmiotem wcześniejszej umowy przechowywania.

Podmiot przechowujący prowadzi rejestr, do którego w dniu rozpoczęcia przechowywania wpisywane są dane, o których mowa w akapicie trzecim lit. a).

VI.   Odtłuszczone mleko w proszku

Dopłaty przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku:

a)

zawierającego nie więcej niż 1,5 % tłuszczu i 5 % wody i o zawartości białka w suchej masie beztłuszczowej wynoszącej co najmniej 34 %;

b)

wyprodukowanego w okresie 60 dni poprzedzających dzień złożenia wniosku lub oferty przetargowej;

c)

przechowywanego w workach o masie netto 25 kg lub w dużych workach o masie nieprzekraczającej 1 500 kg.

Na workach umieszczona jest masa netto. Ponadto zastosowanie mają przepisy dotyczące dostarczania i pakowania odtłuszczonego mleka w proszku określone w części II pkt 2 i 3 załącznika V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, z wyjątkiem obowiązku umieszczenia na workach określenia „odtłuszczone mleko w proszku otrzymane metodą rozpyłową”.

Zgodność z wymogiem dotyczącym pochodzenia może być wykazana poprzez udowodnienie, że odtłuszczone mleko w proszku wyprodukowano w przedsiębiorstwie zatwierdzonym zgodnie z częścią III pkt 1 lit. a), b) i c) w załączniku V do niniejszego rozporządzenia lub poprzez inny stosowny dowód wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego produkcji poświadczający zgodność z tym wymogiem.

Jeżeli odtłuszczone mleko w proszku wyprodukowano w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym zawarto umowę przechowywania, państwo członkowskie produkcji udziela wszelkiej niezbędnej pomocy, o którą może zwrócić się państwo członkowskie, w którym zawarto umowę, w celu sprawdzenia pochodzenia produktu.


(1)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 3).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK VII

WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRZEDKŁADAJĄCYCH OFERTĘ PRZETARGOWĄ DOTYCZĄCĄ DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA LUB WNIOSEK O DOPŁATĘ DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA W SEKTORZE OLIWY Z OLIWEK

Podmioty gospodarcze sektora oliwy z oliwek należą do jednej z następujących kategorii:

a)

organizacja producentów lub zrzeszenie organizacji producentów uznane na podstawie obowiązujących przepisów krajowych danego państwa członkowskiego;

b)

tłocznia oliwy z oliwek spełniająca wymogi określone przez dane państwo członkowskie;

c)

zakład pakowania oliwy z oliwek spełniający wymogi określone przez dane państwo członkowskie;

Jeżeli dany podmiot gospodarczy sektora oliwy z oliwek nie zachowuje zgodności z wymogami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu lub w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (1), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (2) lub rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013, nie jest uprawniony do przedłożenia oferty przetargowej lub wniosku o dopłatę do prywatnego przechowywania w ciągu dwunastu miesięcy od daty usunięcia przyczyn takiej niezgodności.

Działania takiego nie podejmuje się w przypadkach, o których mowa w art. 64 ust. 2 lit. a)–d) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, lub jeśli niezgodność jest mało istotna.


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).