28.7.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/5


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1226

z dnia 4 maja 2016 r.

zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do określeń zastrzeżonych stosowanych fakultatywnie dla oliwy z oliwek

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 86,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2568/91 (2) zdefiniowano właściwości fizyczne, chemiczne i organoleptyczne oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek oraz określono metody oceny tych właściwości. Metody i wartości dopuszczalne stosowane w odniesieniu do właściwości różnych rodzajów oliwy są regularnie aktualizowane, aby uwzględnić rozwój wiedzy naukowo-technicznej na podstawie prac prowadzonych przez Międzynarodową Radę ds. Oliwy z Oliwek.

(2)

W dniu 26 listopada 2015 r. Międzynarodowa Rada ds. Oliwy z Oliwek przyjęła nową metodę oceny organoleptycznej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, zmieniając nieobowiązkową terminologię stosowaną do celów etykietowania.

(3)

Określenia zastrzeżone stosowane fakultatywnie są określone w załączniku IX do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IX do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy (Dz.U. L 248 z 5.9.1991, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IX

OKREŚLENIA ZASTRZEŻONE STOSOWANE FAKULTATYWNIE

Kategoria produktu

(odesłanie do klasyfikacji wg Nomenklatury scalonej)

Określenie zastrzeżone stosowane fakultatywnie

mięso drobiowe

(kody CN 0207 i 0210 )

żywione z udziałem … % …

gęś żywiona owsem

ekstensywny chów ściółkowy

chów wybiegowy

tradycyjny chów wybiegowy

chów wybiegowy bez ograniczeń

wiek w momencie uboju

długości okresu tuczu

jaja

(kod CN 0407 )

świeże

ekstra lub ekstraświeże

oznaczenie sposobu żywienia kur niosek

oliwa z oliwek

(kod CN 1509 )

pierwsze tłoczenie na zimno

uzyskiwanie na zimno

kwasowość

cierpki

owocowy: dojrzały lub zielony

gorzki

mocny

umiarkowany

delikatny

wyważony

łagodna oliwa”