23.7.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1198

z dnia 22 lipca 2016 r.

zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie pozycji 57 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dopuszcza się stosowanie metyloizotiazolinonu jako środka konserwującego w produktach kosmetycznych, w stężeniach nieprzekraczających 0,01 % m/m (100 ppm).

(2)

W dniu 12 grudnia 2013 r. Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów („SCCS”) wydał opinię (2) na temat bezpieczeństwa metyloizotiazolinonu (tylko w odniesieniu do działania uczulającego).

(3)

SCCS uznał, że z obecnych danych klinicznych wynika, iż stężenie metyloizotiazolinonu w produktach kosmetycznych wynoszące 100 ppm nie jest bezpieczne dla konsumentów. W przypadku niespłukiwanych produktów kosmetycznych, w tym nawilżanych chusteczek, nie wykazano należycie bezpiecznych stężeń metyloizotiazolinonu, które nie wywoływałyby alergii kontaktowej ani reakcji alergicznej.

(4)

W świetle wspomnianej wyżej opinii SCCS ważne jest, by odpowiednio zareagować na częstsze występowanie alergii wywołanych metyloizotiazolinonem, wprowadzając zakaz stosowania tej substancji w produktach niespłukiwanych.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

(6)

Stosowanie wspomnianego wyżej zakazu powinno zostać odroczone, aby umożliwić przemysłowi dokonanie niezbędnych modyfikacji składu produktów. W szczególności należy przyznać przedsiębiorstwom sześciomiesięczny okres po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia na wprowadzenie do obrotu produktów zgodnych z przepisami i na wycofanie z obrotu produktów niezgodnych z przepisami.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Od dnia 12 lutego 2017 r. wprowadza się do obrotu w Unii i udostępnia na rynku unijnym tylko produkty kosmetyczne zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCS/1521/13, wersja z dnia 27 marca 2014 r.


ZAŁĄCZNIK

Pozycja 57 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 otrzymuje brzmienie:

Numer porządkowy

Określenie substancji

Warunki

Określenie warunków stosowania i ostrzeżeń

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w glosariuszu wspólnych nazw składników

Nr CAS

Nr WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„57

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

Methylisothiazolinone (1)

2682-20-4

220-239-6

Produkty spłukiwane

0,01 %

 

 


(1)  Metyloizotiazolinon jest również uregulowany w ramach pozycji 39 załącznika V w mieszaninie z metylochloroizotiazolinonem. Te dwie pozycje wykluczają się nawzajem: stosowanie mieszaniny metylochloroizotiazolinonu (oraz) metyloizotiazolinonu jest niezgodne ze stosowaniem samego metyloizotiazolinonu w tym samym produkcie.”