15.7.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1139

z dnia 6 lipca 2016 r.

ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (3) z dnia 10 grudnia 1982 r., której Unia jest stroną, nakłada zobowiązania związane z ochroną, w tym utrzymaniem lub odtworzenia populacji poławianych gatunków na poziomach, które mogą zapewnić maksymalny podtrzymywalny połów (zwany dalej „MSY” – maximum sustainable yield).

(2)

Na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu w 2002 r. Unia i jej państwa członkowskie zobowiązały się do przeciwdziałania stałemu zmniejszaniu się liczebności wielu stad ryb. W związku z tym należy dostosować wskaźniki eksploatacji dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim w celu zapewnienia, aby zasoby te były eksploatowane w sposób pozwalający na odtworzenie i zachowanie ich powyżej poziomów, które mogą zapewnić MSY.

(3)

Wspólna polityka rybołówstwa (zwana dalej „WPRyb”) ma na celu przyczynianie się do ochrony środowiska morskiego, do zrównoważonego zarządzania wszystkimi gatunkami eksploatowanymi w celach handlowych oraz, w szczególności, do osiągnięcia dobrego stanu środowiska do 2020 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE (4).

(4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (5) ustanawia zasady WPRyb zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Do celów WPRyb należą między innymi: zapewnienie, aby rybołówstwo i akwakultura były zrównoważone środowiskowo w perspektywie długookresowej, stosowanie do zarządzania rybołówstwem podejścia opartego na ostrożnym gospodarowaniu zasobami oraz wprowadzanie w życie ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem.

(5)

Z opinii naukowych przedstawionych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) oraz Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) wynika, że niektóre stada dorsza i szprota oraz niektóre stada śledzia są eksploatowane nadmiernie w stosunku do poziomu wymaganego do osiągnięcia MSY.

(6)

Plan zarządzania stadami dorsza funkcjonuje od wejścia w życie w 2007 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 (6), ale stada śledzia i szprota nie są jeszcze objęte podobnymi planami. Ponieważ między stadami dorsza i stadami pelagicznymi istnieją silne interakcje biologiczne, liczebność stada dorsza może wpływać na liczebność stad śledzia i szprota oraz odwrotnie. Ponadto państwa członkowskie i zainteresowane strony wyraziły swoje poparcie dla opracowania i wdrożenia planów zarządzania kluczowymi bałtyckimi stadami ryb.

(7)

Plan wieloletni ustanowiony na mocy niniejszego rozporządzenia (zwany dalej „planem”), powinien, zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, opierać się na opiniach naukowych, technicznych i ekonomicznych, a także zawierać cele, policzalne wielkości docelowe z wyraźnie określonymi ramami czasowymi, punkty odniesienia w zakresie ochrony oraz zabezpieczenia.

(8)

Należy ustanowić plan połowów wielogatunkowych z uwzględnieniem dynamiki między stadami dorsza, śledzia i szprota, a także biorąc pod uwagę gatunki wchodzące w skład przyłowów połowów z tych stad, a mianowicie bałtyckich stad gładzicy, storni, turbota i nagłada.

(9)

Plan powinien mieć na celu przyczynienie się do osiągnięcie celów WPRyb, w szczególności uzyskania i utrzymania MSY odnośnych stad.

(10)

Ponadto, z uwagi na fakt, że w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 wprowadzono obowiązek wyładunku, w tym w odniesieniu do wszystkich połowów gatunków objętych limitami połowowymi, plan ten powinien również przyczyniać się do realizacji obowiązku wyładunku dorsza, śledzia, szprota i gładzicy.

(11)

Zgodnie z podejściem ekosystemowym oraz w uzupełnieniu wskaźnika dotyczącego połowów, zawartego w dyrektywie 2008/56/WE, wskaźniki 1, 4 i 6 są powiązane z zarządzaniem rybołówstwem.

(12)

Art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 zawiera wymóg ustalania uprawnień do połowów zgodnie z celami określonymi w planach wieloletnich.

(13)

Należy ustalić wartość docelową śmiertelności połowowej (F), która odpowiada celowi uzyskania i utrzymania MSY przedstawionemu jako przedziały wartości zgodne z osiągnieciem maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY). Przedziały te, oparte na opiniach naukowych, są niezbędne dla zapewnienia elastyczności, która pozwoli na uwzględnianie zmian w opiniach naukowych, przyczyni się do wdrożenia obowiązku wyładunku oraz pozwoli uwzględnić specyfikę połowów wielogatunkowych. Przedziały FMSY zostały obliczone przez ICES z uwzględnieniem szeregu założeń. Przedziały są ustalone w taki sposób, aby nie powodowały ograniczenia długoterminowych odłowów przekraczającego 5 % w porównaniu z MSY. Górny limit przedziału jest ograniczony, tak aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej limitu punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) nie przekraczało 5 %. Ten górny limit jest również zgodny z tzw. „zasadą doradczą” ICES, która wskazuje, że jeżeli biomasa stada tarłowego kształtuje się poniżej minimalnego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (MSY Btrigger), F powinno zostać ograniczone do wartości, która nie przekracza górnego limitu równego wartości punktu FMSY pomnożonego przez wartość biomasy stada tarłowego w roku obowiązywania TAC, podzielonego przez wartość MSY Btrigger. ICES stosuje powyższe czynniki oraz zasadę doradczą przy przedstawianiu opinii naukowych dotyczących śmiertelności połowowej i wariantów połowowych.

(14)

Na potrzeby ustalania uprawnień do połowów należy co do zasady stosować górny pułap przedziałów FMSY oraz, z zastrzeżeniem uznania stanu danego stada za dobry (powyżej wartości MSY Btrigger) wyznaczyć górny limit dla niektórych przypadków. Uprawnienia do połowów powinny być ustalane do wysokości górnego limitu wyłącznie wówczas, gdy na podstawie opinii naukowej lub dowodu jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do połowów wielogatunkowych lub do uniknięcia szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej, lub w celu ograniczenia rocznych wahań w wysokości uprawnień do połowów. Na potrzeby stosowania górnego limitu konieczne jest przypomnienie celów określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, zgodnie z którymi wskaźnik eksploatacji oparty na MSY powinien zostać w każdym przypadku osiągnięty do 2020 r.

(15)

W przypadku stad, dla których są one dostępne, oraz na potrzeby stosowania środków ochronnych należy określić punkty odniesienia ochrony wyrażone jako MSY Btrigger oraz Blim. W przypadku spadku liczebności stada do poziomu poniżej takich krytycznych poziomów biomasy stada tarłowego należy przewidzieć odpowiednie środki ochronne.

(16)

Środki ochronne powinny obejmować ograniczenie uprawnień do połowów oraz szczególne środki ochrony, jeżeli w opinii naukowej stwierdzono, że dane stado jest zagrożone. Środki te powinny zostać uzupełnione innymi odpowiednimi środkami.

(17)

W przypadku stad, dla których punkty odniesienia nie są dostępne, należy stosować podejście ostrożnościowe.

(18)

Jeżeli Komisja przedłoży wniosek dotyczący zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia, Parlament Europejski i Rada powinny dołożyć starań, aby zapewnić szybkie jego przyjęcie.

(19)

W przypadku zasobów odławianych w postaci przyłowów, w sytuacji braku opinii naukowej na temat takich poziomów minimalnej biomasy tarłowej takich zasobów, należy przyjąć szczególne środki ochrony, jeżeli w opinii naukowej wskazana zostanie potrzeba takich środków naprawczych.

(20)

W celu wykonania obowiązku wyładunku ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 plan powinien przewidywać dodatkowe środki zarządzania. Przepisy te powinny być ustanowione w drodze aktów delegowanych.

(21)

W planie należy również przewidzieć określone towarzyszące środki techniczne, które należy przyjąć w drodze aktów delegowanych, aby przyczynić się do osiągnięcia celów planu, w szczególności w zakresie ochrony ryb w okresie tarła i narybku lub w celu poprawy selektywności.

(22)

W celu dostosowania się do postępu technicznego i naukowego w sposób terminowy i proporcjonalny oraz zapewnienia elastyczności i umożliwienia rozwoju pewnych środków należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do w zakresie środków zaradczych dotyczących gładzicy, storni, turbota i nagłada, wdrożenia obowiązku wyładunku oraz środków technicznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (7). W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(23)

Należy ustalić termin przedstawiania wspólnych zaleceń zainteresowanych państw członkowskich, zgodnie z wymogiem zawartym w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013.

(24)

Mając na uwadze zapewnienie zgodności ze środkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, należy przyjąć szczególne środki kontroli, uzupełniające środki przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 (8).

(25)

Uznając, że Morze Bałtyckie jest stosunkowo niewielkim obszarem połowowym, w którym głównie małe statki odbywają krótkie rejsy połowowe, należy rozszerzyć obowiązek stosowania uprzedniego powiadomienia określony w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 na wszystkie statki o długości całkowitej wynoszącej co najmniej osiem metrów, przy czym uprzednie powiadomienie należy zgłaszać co najmniej na godzinę przed szacowanym czasem zawinięcia do portu. Jednak biorąc pod uwagę ograniczony wpływ, jaki mają na przedmiotowe stada rejsy połowowe poławiające bardzo małe ilości ryb, oraz obciążenia administracyjne związane z uprzednim powiadamianiem przy takich rejsach połowowych, należy ustalić próg dla takich uprzednich powiadomień w sytuacji, gdy statki te zatrzymują na burcie co najmniej 300 kg dorsza lub dwie tony połowów ryb z gatunków pelagicznych.

(26)

Podobnie, wymóg prowadzenia dziennika połowowego, wynikający z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, należy rozszerzyć też na statki rybackie o całkowitej długości ośmiu lub więcej metrów.

(27)

Należy również dostosować – w odniesieniu do statków dokonujących wyładunku nieposortowanych połowów – margines tolerancji w szacunkowych wartościach ilości zatrzymywanych na burcie zapisywanych w dzienniku połowowym.

(28)

Należy ustanowić progi w odniesieniu do połowów dorsza, śledzia i szprota, po osiągnięciu których statek rybacki ma obowiązek dokonania wyładunku w wyznaczonym porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu, zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Ponadto przy wyznaczaniu tych portów lub miejsc znajdujących się blisko brzegu państwa członkowskie powinny stosować kryteria określone w art. 43 ust. 5 tego rozporządzenia w taki sposób, aby zapewnić skuteczną kontrolę wyładunków stad, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie.

(29)

Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy ustanowić przepisy dotyczące okresowej oceny, której Komisja będzie poddawać adekwatność oraz skuteczność planu. Taka ocena powinna być zgodna z analizą porównawczą odnośnych stad przeprowadzoną przez ICES i powinna się na niej opierać.

(30)

W celu zapewnienia pewności prawa należy wyjaśnić, że środki czasowego zaprzestania przyjęte w celu zrealizowania założeń planu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (9).

(31)

W świetle środków przyjętych w niniejszym rozporządzeniu należy wprowadzić zmiany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2187/2005 (10). Należy utrzymać strefowe ograniczenia połowów ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 w celu zapewnienia ochrony ryb w okresie tarła i narybku. Należy również wyjaśnić związek między planem a rozporządzeniem (WE) nr 2187/2005 w zakresie do środków technicznych oraz ustanowić odpowiednie procedury przyjmowania środków technicznych w kontekście planów wieloletnich. Ponadto należy uchylić przepisy szczególne dotyczące narzędzi połowowych znajdujących się na pokładzie statków używanych do połowów dorsza.

(32)

Należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 1098/2007.

(33)

Przyjęcie planu nie ma wpływu na stosowanie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1396/2014 (11),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się plan wieloletni (zwany dalej „planem”) w odniesieniu do następujących stad (zwanych dalej „przedmiotowymi stadami”) w unijnych wodach Morza Bałtyckiego oraz w odniesieniu do połowów, w których eksploatowane są przedmiotowe stada:

a)

stado dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) w podrejonach ICES 22–24 (stado dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego);

b)

stado dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) w podrejonach ICES 25–32 (stado dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego);

c)

stado śledzia atlantyckiego (Clupea harengus) w podrejonach ICES 25, 26, 27, 28.2, 29 i 32 (stado śledzia atlantyckiego w centralnej części Morza Bałtyckiego);

d)

stado śledzia atlantyckiego (Clupea harengus) w podrejonie ICES 28.1 (stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej);

e)

stado śledzia atlantyckiego (Clupea harengus) w podrejonie ICES 30 (stado śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim);

f)

stado śledzia atlantyckiego (Clupea harengus) w podrejonie ICES 31 (stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej);

g)

stado śledzia atlantyckiego (Clupea harengus) w podrejonach ICES 22–24 (stado śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego);

h)

stado szprota (Sprattus sprattus) w podrejonach 22–32 (stado śledzia w Morzu Bałtyckim).

2.   Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do przyłowów gładzicy (Pleuronectes platessa), storni (Platichthys flesus), turbota (Scophthalmus maximus) i nagłada (Scophthalmus rhombus) w podrejonach ICES 22–32 złowionych podczas połowów przedmiotowych stad.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają definicje, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 i art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2187/2005. Ponadto stosuje się następujące definicje:

1)

„stada pelagiczne” oznaczają stada wymienione w art. 1 ust. 1 lit. c)–h) niniejszego rozporządzenia lub ich dowolną kombinację;

2)

„przedział FMSY” oznacza przedział wartości, w którym wszystkie poziomy śmiertelności ryb w naukowo wskazanych granicach tego przedziału, w przypadku połowów wielogatunkowych i zgodnie z opinią naukową, stanowią długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów (MSY) w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji danych stad;

3)

„MSY Flower” i „MSY Fupper” oznaczają, odpowiednio, najniższą i najwyższą wartość w przedziale FMSY;

4)

„MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, poniżej którego należy wszcząć szczególne i odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami doprowadziły do odbudowy stad powyżej poziomu umożliwiającego zapewnienie długoterminowych MSY;

5)

„zainteresowane państwa członkowskie” oznaczają państwa członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu, tj.: Danię, Estonię, Finlandię, Łotwę, Litwę, Niemcy, Polskę i Szwecję.

ROZDZIAŁ II

CELE I WARTOŚCI DOCELOWE

Artykuł 3

Cele

1.   Plan ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa (zwanej dalej „WPRyb”), o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, a w szczególności poprzez stosowanie ostrożnościowego podejścia do zarządzania rybołówstwem oraz zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić MSY.

2.   Celem planu jest przyczynienie się do wyeliminowania odrzutów poprzez unikanie i ograniczanie w miarę możliwości niezamierzonych połowów oraz do wdrożenia obowiązku wyładunku określonego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do stad objętych limitami połowowymi i do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

3.   Plan wdraża podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan musi być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska, zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE.

Plan ma na celu w szczególności:

a)

zapewnienie spełnienia warunków przedstawionych we wskaźniku 3 zawartym w załączniku I do dyrektywy 2008/56/WE; oraz

b)

przyczynienie się do spełnienia warunków określonych w innych odnośnych wskaźnikach zawartych w załączniku I do tej dyrektywy proporcjonalnie do roli, jaką rybołówstwo odgrywa w ich spełnieniu.

4.   Środki przewidziane w planie podejmuje się zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi.

Artykuł 4

Wartości docelowe

1.   Docelowe wartości śmiertelności połowowej dla przedmiotowych stad muszą zostać osiągnięte tak szybko, jak to możliwe, w sposób progresywny i stopniowy, do 2020 r., oraz utrzymane w późniejszym okresie w zakresie określonym w załączniku I i zgodnie z celami ustanowionymi w art. 3 ust. 1.

2.   Zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, uprawnienia do połowów są ustalane zgodnie z celami i wartościami docelowymi planu i powinny one być zgodne z docelowymi zakresami śmiertelności połowowej wyznaczonymi w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

3.   Niezależnie od ust. 1 i 2 uprawnienia do połowów mogą zostać ustalone na poziomach odpowiadających niższym poziomom śmiertelności połowowej niż poziomy określone w kolumnie A załącznika I.

4.   Niezależnie od ust. 2 i 3 uprawnienia do połowów stada mogą zostać ustalone zgodnie z zakresami śmiertelności połowowej wyznaczonymi w kolumnie B załącznika I, pod warunkiem że przedmiotowe stado znajduje się powyżej minimalnego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego określonego w kolumnie A załącznika II:

a)

jeżeli, na podstawie opinii lub dowodów naukowych, jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;

b)

jeżeli, na podstawie opinii lub dowodów naukowych, jest to konieczne do uniknięcia poważnej szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej; lub

c)

w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w uprawnieniach do połowów między następującymi po sobie latami.

Zastosowanie niniejszego ustępu należy wyjaśnić poprzez odesłanie do co najmniej jednego warunku wskazanego w akapicie pierwszym lit. a)–c).

5.   Jeżeli zgodnie z opinią naukową wskaźnik eksploatacji oparty na MSY zostanie osiągnięty dla przedmiotowego stada do 2020 r., uprawnienia do połowów dla tego stada mogą zostać następnie ustalone zgodnie z ust. 4.

6.   Jeżeli na podstawie opinii naukowej Komisja uzna, że wskaźnik śmiertelności połowowej określony w załączniku I nie wyraża już prawidłowo celów planu, może w trybie pilnym przedstawić wniosek dotyczący zmiany tych zakresów.

7.   Uprawnienia do połowów ustala się w każdym przypadku w sposób zapewniający nie większe niż 5-procentowe prawdopodobieństwo zmniejszenia się biomasy stada tarłowego poniżej granicznego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) określonego w szczególności w kolumnie B załącznika II.

ROZDZIAŁ III

PUNKTY ODNIESIENIA OCHRONY

Artykuł 5

Środki ochronne

1.   Punkty odniesienia ochrony wyrażone jako minimalne i graniczne poziomy biomasy stada tarłowego, które należy stosować, aby chronić pełną zdolność reprodukcyjną tych stad, są określone w załączniku II.

2.   Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego któregokolwiek z tych stad spadła poniżej minimalnego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego określonego w kolumnie A załącznika II, przyjmuje się wszystkie odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie MSY. W szczególności, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 i 4 niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, aby osiągnąć takie poziomy uprawnienia do połowów przedmiotowego stada ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową zredukowaną do poziomu poniżej przedziału określonego w kolumnie B załącznika I, z uwzględnieniem spadku biomasy tego stada.

3.   Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego któregokolwiek z przedmiotowych stad, spadła poniżej granicznego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego określonego w kolumnie B załącznika II, podejmuje się dalsze środki zaradcze, aby zapewnić szybkie przywrócenie danego stada do poziomów przewyższających poziom umożliwiający uzyskanie MSY, przy czym środki te mogą obejmować, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 i 4 niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, zawieszenie ukierunkowanych połowów przedmiotowego stada i odpowiednie zmniejszenie uprawnień do połowów.

4.   Środki zaradcze, o których mowa w niniejszym artykule, mogą obejmować:

a)

środki Komisji w przypadku poważnego zagrożenia dla żywych zasobów morza zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

b)

środki nadzwyczajne państwa członkowskiego zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

c)

środki zgodnie z art. 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

5.   Wyboru środków, o których mowa w niniejszym artykule, dokonuje się w zależności od charakteru, powagi, czasu trwania i powtarzalności sytuacji, w której biomasa stada tarłowego spada poniżej poziomów, o których mowa w ust. 1.

6.   Jeżeli na podstawie opinii naukowej Komisja uzna, że punkty odniesienia ochrony określone w załączniku II nie wyrażają już prawidłowo celów planu, Komisja może w trybie pilnym przedłożyć wniosek w sprawie zmiany tych punktów odniesienia ochrony.

ROZDZIAŁ IV

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OCHRONNE W ODNIESIENIU DO GŁADZICY, STORNI, TURBOTA I NAGŁADA

Artykuł 6

Środki dotyczące gładzicy, storni, turbota i nagłada złowionych jako przyłów

1.   Jeżeli opinia naukowa wskazuje, że należy wprowadzić środki zaradcze, aby stada gładzicy, storni, turbota i nagłada w Morzu Bałtyckim złowione jako przyłów przy połowie przedmiotowych stad były zarządzane zgodnie z celami określonymi w art. 3 niniejszego rozporządzenia, Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 16 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 aktów delegowanych dotyczących:

a)

cech narzędzi połowowych, w szczególności rozmiaru oczek, rozmiaru haków, budowy narzędzia połowowego, grubości sznurka, rozmiaru narzędzia lub stosowania urządzeń zapewniających selektywność, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności;

b)

wykorzystania narzędzi połowowych, w szczególności czasu zanurzenia i głębokości rozmieszczenia narzędzi, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności;

c)

zakazu lub ograniczenia prowadzenia połowów na określonych obszarach, w celu ochrony ryb w okresie tarła i narybku lub ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony lub nieodławianych gatunków ryb;

d)

zakazu lub ograniczenia prowadzenia połowów lub stosowania niektórych rodzajów narzędzi połowowych w określonych okresach, w celu ochrony ryb w okresie tarła lub ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony lub nieodławianych gatunków ryb;

e)

minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony, w celu zapewnienia ochrony młodych organizmów morskich;

f)

innych cech związanych z selektywnością.

2.   Środki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów określonych w art. 3.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU WYŁADUNKU

Artykuł 7

Przepisy dotyczące obowiązku wyładunku

1.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 dotyczących następujących środków:

a)

wyłączeń ze stosowania obowiązku wyładunku w odniesieniu do gatunków, w przypadku których dowody naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżycia, przy uwzględnieniu cech narzędzia połowowego, praktyk połowowych i danego ekosystemu, w celu ułatwienia wdrożenia obowiązku wyładunku;

b)

wyłączeń de minimis w celu ułatwienia wdrożenia obowiązku wyładunku; takie wyłączenia de minimis stosuje się w przypadkach i na warunkach określonych w art. 15 ust. 5 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

c)

szczegółowych przepisów dotyczących dokumentacji połowowej, w szczególności na potrzeby monitorowania wdrażania obowiązku wyładunku; oraz

d)

określania minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony, aby zapewnić ochronę młodych organizmów morskich.

2.   Środki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów określonych w art. 3.

ROZDZIAŁ VI

ŚRODKI TECHNICZNE

Artykuł 8

Środki techniczne

1.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 16 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, dotyczących następujących środków:

a)

specyfikacji cech narzędzi połowowych i zasad dotyczących ich stosowania, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności, zmniejszenia przypadkowych połowów lub zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem;

b)

specyfikacji zmian lub dodatkowych urządzeń do narzędzi połowowych, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności, zmniejszenia przypadkowych połowów lub zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem;

c)

ograniczeń lub zakazu stosowania określonych narzędzi połowowych, a także prowadzenia działalności połowowej na określonych obszarach lub w określonych okresach, w celu ochrony ryb w okresie tarła, ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony lub ryb niepoławianych lub w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem; oraz

d)

określania minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony stad, do których zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie, w celu zapewnienia ochrony młodych organizmów morskich.

2.   Środki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów określonych w art. 3.

ROZDZIAŁ VII

REGIONALIZACJA

Artykuł 9

Współpraca regionalna

1.   Art. 18 ust. 1–6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ma zastosowanie do środków, o których mowa w art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia.

2.   Na potrzeby ust. 1 niniejszego artykułu zainteresowane państwa członkowskie mogą przedkładać wspólne zalecenia po raz pierwszy nie później niż w dniu 21 lipca 2017 r., a następnie przed upływem 12 miesięcy od każdego przedłożenia oceny planu zgodnie z art. 15. Zainteresowane państwa członkowskie mogą również przedkładać takie zalecenia, kiedy uznają to za konieczne, w szczególności w przypadku wystąpienia nagłej zmiany w sytuacji któregokolwiek ze stad, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie. Wspólne zalecenia w sprawie środków dotyczących danego roku kalendarzowego przedkłada się nie później niż w dniu 1 lipca roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.

3.   Uprawnienia przyznane na mocy art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia pozostają bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych Komisji na mocy innych przepisów prawa unijnego, w tym rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

ROZDZIAŁ VIII

KONTROLA I EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW

Artykuł 10

Związek z rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009

Środki kontroli przewidziane w niniejszym rozdziale stosuje się w uzupełnieniu do środków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009, chyba że w niniejszym rozdziale przewidziano inaczej.

Artykuł 11

Uprzednie powiadomienia

1.   W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 obowiązek uprzedniego powiadomienia określony w tym artykule ma zastosowanie do kapitanów unijnych statków rybackich o długości całkowitej co najmniej ośmiu metrów, które zatrzymują na pokładzie co najmniej 300 kg dorsza lub dwie tony połowów stad pelagicznych.

2.   W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 czas przekazania uprzedniego powiadomienia określony w tym artykule musi wynosić co najmniej jedną godzinę przed przewidywaną godziną przybycia do portu. Właściwe organy nadbrzeżnych państw członkowskich mogą, w konkretnych przypadkach, zezwolić na wcześniejsze wejście do portu.

Artykuł 12

Dzienniki połowowe

W drodze odstępstwa od art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 kapitanowie unijnych statków rybackich o całkowitej długości co najmniej ośmiu metrów, uczestniczących w ukierunkowanych połowach dorsza, prowadzą dziennik połowowy zawierający informacje o wykonywanych czynnościach zgodnie z art. 14 tego rozporządzenia.

Artykuł 13

Margines tolerancji w dzienniku połowowym

Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, dla połowów wyładowywanych bez sortowania dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych zapisanych w dzienniku połowowym dotyczących wyrażonych w kilogramach ilości ryb zatrzymanych na pokładzie wynosi 10 % całkowitej ilości zatrzymanej na pokładzie.

Artykuł 14

Wyznaczone porty

Próg stosowany dla żywej wagi gatunków objętych planem, po którego przekroczeniu statek rybacki jest zobowiązany wyładować swoje połowy w wyznaczonym porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu, o których mowa w art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, wynosi:

a)

750 kg dorsza atlantyckiego;

b)

5 ton połowów ze stad pelagicznych.

ROZDZIAŁ IX

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

Artykuł 15

Ocena planu

Do dnia 21 lipca 2019 r., a następnie co pięć lat, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników planu i jego wpływu na stada, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie oraz na połowy, w których eksploatowane są te zasoby, w szczególności pod kątem realizacji celów określonych w art. 3. Komisja może przedstawić sprawozdanie we wcześniejszym terminie, jeżeli wszystkie zainteresowane państwa członkowskie lub sama Komisja uznają to za konieczne.

ROZDZIAŁ X

PRZEPISY PROCEDURALNE

Artykuł 16

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, 7 i 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 20 lipca 2016 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6, 7 i 8, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6, 7 i 8 wejdzie w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

ROZDZIAŁ XI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 17

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Środki czasowego zaprzestania przyjęte w celu realizacji celów planu uznaje się za czasowe zaprzestanie działalności połowowej do celów art. 33 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

Artykuł 18

Zmiany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2187/2005

W rozporządzeniu (WE) nr 2187/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 13 ust. 3 zostaje skreślony;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 16a

Obszar ograniczonych połowów

1.   Zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej od dnia 1 maja do dnia 31 października w granicach stref zamkniętych loksodromami kolejno łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

a)

Strefa 1:

55° 45′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 15° 30′ E

b)

Strefa 2:

55° 00′ N, 19° 14′ E

54° 48′ N, 19° 20′ E

54° 45′ N, 19° 19′ E

54° 45′ N, 18° 55′ E

55° 00′ N, 19° 14′ E

c)

Strefa 3:

56° 13′ N, 18° 27′ E

56° 13′ N, 19° 31′ E

55° 59′ N, 19° 13′ E

56° 03′ N, 19° 06′ E

56° 00′ N, 18° 51′ E

55° 47′ N, 18° 57′ E

55° 30′ N, 18° 34′ E

56° 13′ N, 18° 27′ E.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 dozwolone są połowy z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących i trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 157 mm lub połowy taklami dryfującymi. Na pokładzie nie mogą znajdować się żadne inne narzędzia.”;

3)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 28aa

Procedura przyjmowania środków technicznych w kontekście planów wieloletnich

Na potrzeby przyjmowania aktów, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 (*), i na czas obowiązywania tych aktów Komisja jest uprawniona do przyjmowania środków technicznych. Takie środki techniczne są ustanawiane w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 28b niniejszego rozporządzenia oraz art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i w stosownych przypadkach mogą stanowić odstępstwo od:

a)

specyfikacji gatunków docelowych, rozmiarów oczek oraz minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w załącznikach II, III i IV i o których mowa w art. 3 i 4 oraz w art. 14 ust. 1 niniejszego rozporządzenia;

b)

struktur, cech i zasad regulujących stosowanie czynnych narzędzi połowowych określonych w art. 5 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 6 oraz w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

c)

struktur, cech i zasad regulujących stosowanie pasywnych narzędzi połowowych określonych w art. 8 niniejszego rozporządzenia;

d)

wykazu i współrzędnych stref i okresów, w których obowiązują zakazy lub ograniczenia połowów określone w art. 16 i 16a niniejszego rozporządzenia;

e)

gatunków, do których zastosowanie ma art. 18a ust. 1 niniejszego rozporządzenia, jak również stref geograficznych i okresów obowiązywania ograniczeń połowowych w odniesieniu do niektórych stad określonych w tym ustępie oraz szczegółów technicznych odstępstwa określonego w art. 18a ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

(*)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).”;"

4)

w art. 28b ust. 2, 3 i 5 słowa „art. 14a i 28a” zastępuje się słowami „art. 14a, 28a i 28aa”.

Artykuł 19

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1098/2007

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007 traci moc. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 20

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie piątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 6 lipca 2016 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

I. KORČOK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 230 z 14.7.2015, s. 120.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 1 lipca 2016 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 3.

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(6)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1).

(7)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(8)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz.U. L 349 z 31.12.2005, s. 1).

(11)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1396/2014 z dnia 20 października 2014 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim (Dz.U. L 370 z 30.12.2014, s. 40).


ZAŁĄCZNIK I

DOCELOWA ŚMIERTELNOŚĆ POŁOWOWA

(o której mowa w art. 4)

Stado

Docelowy przedział śmiertelności połowowej spójny z osiągnięciem maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY)

 

Kolumna A

(Część przedziału FMSY, o którym mowa w art. 4 ust. 2 i 3)

Kolumna B

(Część przedziału FMSY, o którym mowa w art. 4 ust. 4)

Stado dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

0,15–0,26

0,26–0,45

Stado dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego

nie określono

nie określono

Stado śledzia atlantyckiego w centralnej części Morza Bałtyckiego

0,16–0,22

0,22–0,28

Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej

0,24–0,32

0,32–0,38

Stado śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim

0,11–0,15

0,15–0,18

Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej

nie określono

nie określono

Stado śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

0,23–0,32

0,32–0,41

Stado szprota w Morzu Bałtyckim

0,19–0,26

0,26–0,27


ZAŁĄCZNIK II

PUNKTY ODNIESIENIA OCHRONY DLA BIOMASY STADA TARŁOWEGO

(o których mowa w art. 5)

Stado

Punkty odniesienia ochrony

 

Kolumna A

Minimalny punkt odniesienia biomasy stada tarłowego (w tonach), o którym mowa w art. 5 ust. 2 (MSY Btrigger)

Kolumna B

Minimalny punkt odniesienia biomasy stada tarłowego (w tonach) określony w art. 5 ust. 3 (Blim)

Stado dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

38 400

27 400

Stado dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego

nie określono

nie określono

Stado śledzia atlantyckiego w centralnej części Morza Bałtyckiego

600 000

430 000

Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej

60 000

nie określono

Stado śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim

316 000

nie określono

Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej

nie określono

nie określono

Stado śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego

110 000

90 000

Stado szprota w Morzu Bałtyckim

570 000

410 000