1.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/32


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/864

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej triasulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1 i art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Komisji 2000/66/WE (2) włączono triasulfuron jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (3).

(2)

Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i są one wymienione w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4).

(3)

Zatwierdzenie substancji czynnej triasulfuron, określonej w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, wygasa w dniu 30 czerwca 2016 r.

(4)

Wniosek o odnowienie włączenia triasulfuronu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG złożono zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1141/2010 (5) w terminie określonym w tym artykule.

(5)

Wnioskodawca złożył dodatkową dokumentację wymaganą zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1141/2010. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdziło, że wniosek jest kompletny.

(6)

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, w porozumieniu z państwem członkowskim pełniącym rolę współsprawozdawcy, przygotowało sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia i w dniu 14 października 2013 r. przedłożyło je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) oraz Komisji.

(7)

Urząd przekazał sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia wnioskodawcy i państwom członkowskim, dając im możliwość przedstawienia uwag, a otrzymane uwagi przekazał Komisji. Urząd podał również do wiadomości publicznej dodatkową dokumentację skróconą.

(8)

W dniu 8 stycznia 2015 r. Urząd przekazał Komisji wnioski (6) dotyczące tego, czy można oczekiwać, że triasulfuron spełnia kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Urząd uznał, że ze względu na niepełną ocenę genotoksyczności triasulfuronu i jego zanieczyszczenia produkcyjnego CGA 150829 nie jest możliwe ustalenie bezpiecznych dla zdrowia toksykologicznych wartości referencyjnych. W rezultacie nie można było przeprowadzić oceny ryzyka dla konsumentów, operatorów, pracowników i osób postronnych. Urząd uznał ponadto, że w określonych sytuacjach geoklimatycznych istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż ocenione reprezentatywne zastosowania mogą spowodować narażenie wód podziemnych na sam triasulfuron albo na jego metabolit glebowy CGA 150829, które przekraczałoby stanowiącą parametr dla wody pitnej granicę 0,1 μg/l. Co więcej, stwierdzono wysokie ryzyko dla roślin wodnych.

(9)

Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o przedstawienie uwag do wniosków Urzędu oraz, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1141/2010, do projektu sprawozdania z przeglądu. Wnioskodawca przedstawił uwagi, które zostały dokładnie przeanalizowane.

(10)

Mimo argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę nie udało się jednak wyeliminować obaw, o których mowa w motywie 8.

(11)

W związku z powyższym nie ustalono, że można oczekiwać, iż w odniesieniu do jednego lub większej liczby reprezentatywnych zastosowań co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego triasulfuron spełnione są kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Nie należy zatem odnawiać zatwierdzenia substancji czynnej triasulfuron.

(12)

Państwom członkowskim należy przyznać czas na wycofanie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające triasulfuron.

(13)

Jeżeli zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających triasulfuron, okres ten powinien upłynąć najpóźniej z dniem 30 września 2017 r.

(14)

Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości złożenia nowego wniosku dotyczącego triasulfuronu zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nieodnowienie zatwierdzenia substancji czynnej

Zatwierdzenie substancji czynnej triasulfuron nie zostaje odnowione.

Artykuł 2

Środki przejściowe

Do dnia 30 września 2016 r. państwa członkowskie wycofują zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające triasulfuron jako substancję czynną.

Artykuł 3

Okresy na zużycie zapasów

Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 jest możliwie najkrótszy i upływa najpóźniej w dniu 30 września 2017 r.

Artykuł 4

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 skreśla się wiersz 9 dotyczący triasulfuronu.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dyrektywa Komisji 2000/66/WE z dnia 23 października 2000 r. w sprawie włączenia substancji czynnej (triasulfuron) do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 35).

(3)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (Dz.U. L 322 z 8.12.2010, s. 10).

(6)  EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2015 r. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triasulfuron” (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dotyczącej substancji czynnej triasulfuron). Dziennik EFSA 2015; 13(1):3958, 78 s., doi:10.2903/j.efsa.2015.3958.