1.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863

z dnia 31 maja 2016 r.

zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do działania żrącego/drażniącego na skórę i poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na oczy oraz toksyczności ostrej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2 i art. 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 stanowi, że metody badawcze stosowane w celu generowania informacji o swoistych właściwościach substancji wymagane rozporządzeniem podlegają regularnym przeglądom i udoskonaleniom w celu zmniejszenia ilości badań przeprowadzanych na zwierzętach kręgowych oraz liczby wykorzystywanych zwierząt. Gdy dostępne staną się odpowiednie zatwierdzone metody badawcze, należy w stosownych przypadkach zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2008 (2) oraz załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w celu zastąpienia, ograniczenia lub udoskonalenia badań na zwierzętach. Należy uwzględnić zasady zastępowania, ograniczania i doskonalenia badań na zwierzętach zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE (3).

(2)

Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 ustanowiono wymogi dotyczące rejestracji substancji produkowanych lub importowanych do Unii w ich postaci własnej, jako składników mieszanin lub w wyrobach. Rejestrujący muszą przedkładać informacje wymagane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 stosownie do przypadku, w celu spełnienia wymagań rejestracyjnych.

(3)

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wymagane są badania in vivo w celu generowania informacji na temat działania drażniącego na skórę i na oczy, określonych w pkt 8.1 i 8.2 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(4)

W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp naukowy w dziedzinie opracowywania alternatywnych metod badawczych w odniesieniu do działania żrącego/drażniącego na skórę oraz poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na oczy. Pewne wytyczne dotyczące alternatywnych metod badawczych zostały uzgodnione na szczeblu międzynarodowym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i zostały one zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 440/2008.

(5)

Jeśli chodzi o działanie żrące/drażniące na skórę, stosowne informacje na temat klasyfikacji danej substancji i oceny ryzyka z nią związanego można uzyskać w większości przypadków wyłącznie na podstawie badań in vitro. Wnioski można wyciągnąć na podstawie jednego badania in vitro, jeżeli jego wynik umożliwia natychmiastowe podjęcie uzasadnionej decyzji o zaklasyfikowaniu lub niezaklasyfikowaniu, lub na podstawie kombinacji dwóch badań in vitro – jednego dotyczącego działania drażniącego na skórę i jednego dotyczącego działania żrącego na skórę. Badania in vivo mogą być mimo wszystko konieczne w pewnych wyjątkowych sytuacjach w przypadku substancji produkowanych lub importowanych w ilości 10 ton lub większej, np. jeżeli badana substancja nie wchodzi w zakres dziedziny zastosowania metody badawczej in vitro lub gdy nie można uzyskać jednoznacznych wyników z kompleksowego zestawu badań in vitro.

(6)

W przypadku poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na oczy, istnieją metody badawcze in vitro, które w wielu przypadkach byłyby wystarczające do uzyskania informacji pozwalających dokonać klasyfikacji substancji i oceny związanego z nimi ryzyka. Wniosek na temat możliwości wywołania takiego działania na oczy można wyciągnąć na podstawie jednego badania, jeżeli wynik umożliwia natychmiastowe podjęcie uzasadnionej decyzji o zaklasyfikowaniu lub niezaklasyfikowaniu, lub na podstawie kombinacji dwóch lub większej liczby badań. Badania in vivo mogą być mimo wszystko konieczne w pewnych sytuacjach w przypadku substancji produkowanych lub importowanych w ilości 10 ton lub większej, np. jeżeli badana substancja nie wchodzi w zakres dziedziny zastosowania danej metody badawczej lub gdy nie można uzyskać jednoznacznych wyników z kompleksowego zestawu badań in vitro.

(7)

Należy zatem zmienić pkt 8.1 i 8.2 załącznika VIII, tak by wymaganie w zakresie standardowych informacji dotyczyło badań in vitro, przy jednoczesnym ustaleniu warunków, na jakich wymagane jest nadal badanie in vivo dotyczące działania drażniącego/żrącego na skórę lub poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na oczy. Niemniej jednak, w celu spełnienia wymagań w zakresie informacji w przypadku każdej ilości substancji, nadal można wykorzystywać odpowiednie informacje z dotychczasowych badań in vivo dotyczących działania drażniącego na skórę i na oczy.

(8)

Ponadto należy poddać rewizji wymagania w zakresie standardowych informacji i zasady dostosowywania określone w pkt 8.1 i 8.2 załącznika VII oraz zasady dostosowywania określone w pkt 8.1 i 8.2 załącznika VIII w celu usunięcia powielania zasad z załącznika VI i załącznika XI oraz w częściach wprowadzających załączników VII i VIII w odniesieniu do przeglądu dostępnych danych oraz rezygnacji z badań służących określeniu toksykologicznego punktu końcowego, jeżeli dostępne informacje wskazują, że substancja spełnia kryteria klasyfikacji tego toksykologicznego punktu końcowego – lub w celu zdefiniowana odstąpienia od badania w przypadku substancji, które są łatwopalne w określonych warunkach. W przypadku odniesień do klasyfikacji substancji zasady dostosowywania należy zaktualizować, aby dostosować je do terminologii stosowanej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (4).

(9)

W przypadku toksyczności ostrej, oprócz badania przy narażeniu drogą pokarmową (załącznik VII, pkt 8.5.1), w pkt 8.5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ustanowiono wymagania w zakresie informacji standardowych dotyczące substancji innych niż gazy przy narażeniu co najmniej jedną dodatkową drogą (inhalacyjną lub przez skórę) w zależności od prawdopodobnej drogi narażenia człowieka. Niedawno przeprowadzona analiza naukowa dostępnych danych z badań ostrej toksyczności in vivo wykazała, że można oczekiwać z dużą pewnością, iż substancje, które nie wykazują toksyczności przy narażeniu drogą pokarmową, są również nietoksyczne przy narażeniu przez skórę. W związku z tym badanie narażenia na te substancje przez skórę nie dostarcza niezbędnych informacji służących ocenie ich bezpieczeństwa. Należy zatem zmienić pkt 8.5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w celu uwzględnienia możliwości odstąpienia od badań narażenia przez skórę w odniesieniu do tych substancji.

(10)

Europejska Agencja Chemikaliów, we współpracy z państwami członkowskimi oraz zainteresowanymi stronami, powinna kontynuować pracę nad wytycznymi dotyczącymi stosowania metod badawczych i możliwości odstąpienia w odniesieniu do wymagań w zakresie standardowych informacji przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu do celów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Jednocześnie ECHA powinna w pełni uwzględnić prace prowadzone przez OECD, jak również przez inne istotne gremia naukowe i grupy ekspertów.

(11)

Z powyższych względów rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 142 z 31.5.2008, s. 1).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik VII pkt 8.1 i 8.2 otrzymują brzmienie:

„8.1.

Działanie żrące/drażniące na skórę

8.1.

Badania/badań nie trzeba wykonywać, jeśli:

substancja jest silnym kwasem (pH ≤ 2,0) lub zasadą (pH ≥ 11,5) i dostępne informacje wskazują, że powinna być zaklasyfikowana jako żrąca dla skóry (kategoria 1), lub

substancja ulega samozapłonowi w powietrzu lub w kontakcie z wodą lub wilgocią w temperaturze pokojowej, lub

substancja jest zaklasyfikowana ze względu na toksyczność ostrą przy narażeniu po naniesieniu na skórę (kategoria 1), lub

w wyniku badania toksyczności ostrej przy narażeniu po naniesieniu na skórę nie stwierdza się działania drażniącego na skórę aż do poziomu dawki granicznej (2 000  mg/kg wagi ciała).

Jeżeli już wyniki jednego z dwóch badań na podstawie pkt 8.1.1 lub 8.1.2 pozwalają na podjęcie rozstrzygającej decyzji o klasyfikacji substancji, lub o braku potencjalnego działania drażniącego na skórę, drugie badanie nie musi być przeprowadzane.

8.1.1.

Badanie in vitro działania żrącego na skórę

 

8.1.2.

Badanie in vitro działania drażniącego na skórę

 

8.2.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

8.2.

Badania/badań nie trzeba wykonywać, jeśli:

substancja jest zaklasyfikowana jako żrąca dla skóry, co prowadzi do jej klasyfikacji jako powodującej poważne uszkodzenie oczu (kategoria 1), lub

substancja jest zaklasyfikowana jako drażniąca dla skóry i dostępne informacje wskazują, że powinna być zaklasyfikowana jako drażniąca dla oczu (kategoria 2), lub

substancja jest silnym kwasem (pH ≤ 2,0) lub zasadą (pH ≥ 11,5) i dostępne informacje wskazują, że powinna być zaklasyfikowana jako powodująca poważne uszkodzenie oczu (kategoria 1), lub

substancja ulega samozapłonowi w powietrzu lub w kontakcie z wodą lub wilgocią w temperaturze pokojowej.

8.2.1.

Badanie in vitro poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na oczy

8.2.1.

Jeżeli wyniki pierwszego badania in vitro nie pozwalają na podjęcie rozstrzygającej decyzji o klasyfikacji substancji lub o braku potencjalnego działania drażniącego na oczy, należy rozważyć przeprowadzenie kolejnego(-ych) badania/badań in vitro dla tego punktu końcowego.”

2)

załącznik VIII pkt 8.1 i 8.2 otrzymują brzmienie:

„8.1.

Działanie żrące/drażniące na skórę

8.1.

Można rozważyć przeprowadzenie badania in vivo działania żrącego/drażniącego na skórę wyłącznie w sytuacji gdy badania in vitro zgodnie z pkt 8.1.1. i 8.1.2. załącznika VII nie mają zastosowania lub wyniki tych badań nie są odpowiednie do celów klasyfikacji i oceny ryzyka.

Badania nie trzeba wykonywać, jeśli:

substancja jest silnym kwasem (pH ≤ 2,0) lub zasadą (pH ≥ 11,5), lub

substancja ulega samozapłonowi w powietrzu lub w kontakcie z wodą lub wilgocią w temperaturze pokojowej, lub

substancja jest zaklasyfikowana ze względu na toksyczność ostrą przy narażeniu po naniesieniu na skórę (kategoria 1), lub

w wyniku badania toksyczności ostrej przy narażeniu po naniesieniu na skórę nie stwierdza się działania drażniącego na skórę aż do poziomu dawki granicznej (2 000  mg/kg wagi ciała).

8.2.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

8.2.

Można rozważyć przeprowadzenie badania in vivo poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na oczy wyłącznie w sytuacji gdy badanie/badania in vitro zgodnie z pkt 8.2.1 załącznika VII nie mają zastosowania lub informacje uzyskane z tego badania/badań nie są odpowiednie do celów klasyfikacji i oceny ryzyka.

Badania nie trzeba wykonywać, jeśli:

substancja jest zaklasyfikowana jako żrąca dla skóry, lub

substancja jest silnym kwasem (pH ≤ 2,0) lub zasadą (pH ≥ 11,5), lub

substancja ulega samozapłonowi w powietrzu lub w kontakcie z wodą lub wilgocią w temperaturze pokojowej.”

3)

załącznik VIII pkt 8.5 otrzymuje brzmienie:

„8.5.

Toksyczność ostra

8.5.

Badań nie trzeba z reguły wykonywać, jeśli:

substancja jest zaklasyfikowana jako żrąca dla skóry.

W przypadku substancji innych niż gazy informacje wymienione w punktach 8.5.2 i 8.5.3 należy dostarczyć dla co najmniej jednej innej drogi narażenia oprócz narażenia drogą pokarmową (załącznik VII pkt 8.5.1). Wybór drugiej drogi narażenia będzie zależał od charakteru substancji i prawdopodobnej drogi narażenia człowieka. Jeśli jest tylko jedna droga narażenia, należy przedstawić jedynie informacje dotyczące tej drogi narażenia.

8.5.2.

Przez drogi oddechowe

8.5.2.

Badanie działania przy narażeniu przez drogi oddechowe jest właściwe, jeśli istnieje prawdopodobieństwo narażenia człowieka przez drogi oddechowe z uwzględnieniem prężności par substancji i/lub możliwości narażenia na działanie aerozoli, cząstek lub kropelek o rozmiarze umożliwiającym ich inhalację.

8.5.3.

Po naniesieniu na skórę

8.5.3.

Badanie działania przy narażeniu po naniesieniu na skórę jest właściwe, jeśli:

1)

nie jest prawdopodobne wdychanie substancji; oraz

2)

istnieje prawdopodobieństwo kontaktu ze skórą podczas produkcji i/lub stosowania substancji; oraz

3)

właściwości fizykochemiczne i toksykologiczne wskazują na możliwość wchłaniania dużej ilości substancji poprzez skórę.

Badania działania przy narażeniu po naniesieniu na skórę nie trzeba wykonywać, jeśli:

substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji ze względu na toksyczność ostrą lub klasyfikacji do kategorii STOT SE przy narażeniu drogą pokarmową oraz

w badaniach in vivo nie zaobserwowano działania ogólnoustrojowego przy narażeniu po naniesieniu na skórę (np. działania drażniącego na skórę, działania uczulającego na skórę) lub, w przypadku braku badań in vivo przy narażeniu drogą pokarmową, nie przewiduje się działania ogólnoustrojowego przy narażeniu po naniesieniu na skórę po zastosowaniu metod niewymagających badań (np. podejść przekrojowych, modeli QSAR).”