28.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/30


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/840

z dnia 27 maja 2016 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.

(2)

Z wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, należy usunąć dwie osoby.

(3)

Należy zaktualizować informacje dotyczące niektórych osób znajdujących się w wykazie w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2016 r.

W imieniu Rady

A.G. KOENDERS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

I.

Wpisy dotyczące następujących osób skreśla się z wykazu zamieszczonego w sekcji A załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012:

 

Nr 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat)

 

Nr 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image)

II.

Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób, zamieszczone w sekcji A załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, zastępuje się poniższymi wpisami:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Data urodzenia: 10 lipca 1969 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr 454224

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze telekomunikacyjnym, sektorze usług finansowych, sektorze transportu i sektorze nieruchomości; ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w firmie Syriatel, która jest głównym operatorem telefonii komórkowej w Syrii, w funduszach inwestycyjnych Al Mashreq, Bena Properties i Cham Holding.

Zapewnia finansowanie i wsparcie reżimowi syryjskiemu przez swoją działalność biznesową.

Jest wpływowym członkiem rodziny Makhlouf i jest ściśle powiązany z rodziną Assada; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

9.5.2011

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Data urodzenia: 20 maja 1966 r.;

paszport nr 002954347

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze inżynieryjnym oraz sektorze budowlanym, mediach, sektorze hotelarskim i opiece zdrowotnej. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w szeregu przedsiębiorstw w Syrii, w szczególności Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism Project oraz Syria Metal Industries.

Odgrywa istotną rolę w środowisku przedsiębiorców w Syrii jako sekretarz generalny Izby Handlowej w Damaszku (powołany w grudniu 2014 r. przez ówczesnego ministra gospodarki Khodra Orfaliego), przewodniczący chińsko-syryjskich Dwustronnych Rad Biznesu (od marca 2014 r.) oraz przewodniczący Syryjskiej Rady ds. Metalu i Stali (od grudnia 2015 r.).

Ma ścisłe powiązania biznesowe z głównymi przedstawicielami reżimu syryjskiego, w tym z Maherem Al-Assadem.

Mohammed Hamcho jest beneficjentem reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim przez swoją działalność biznesową, jest również powiązany z osobami będącymi beneficjentami reżimu i wspierającymi go.

27.1.2015

22.

Ihab (

Image

) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Data urodzenia: 21 stycznia 1973 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr N002848852

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii. Ihab Makhlouf jest wiceprezesem i akcjonariuszem firmy Syriatel, która jest głównym operatorem telefonii komórkowej w Syrii. Ma także interesy biznesowe w kilku innych przedsiębiorstwach i podmiotach syryjskich, w tym w Ramak Construction Co i Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Będąc wiceprezesem firmy Syriatel, która znaczną część swoich zysków przekazuje rządowi syryjskiemu w ramach umowy licencyjnej, Ihab Makhlouf wspiera również bezpośrednio reżim syryjski.

Jest wpływowym członkiem rodziny Makhlouf i jest ściśle powiązany z rodziną Assada; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

23.5.2011

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorze telekomunikacyjnym, sektorze ropy naftowej, sektorze tworzyw sztucznych; ma także ścisłe powiązania biznesowe z Maherem Al-Assadem.

Jest beneficjentem reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim przez swoją działalność biznesową.

Powiązany z Maherem Al-Assadem, także przez swoją działalność biznesową.

27.1.2015

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

Data urodzenia: 3 lutego 1967 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Wspólnik biznesowy Mahera al-Assada, odpowiedzialny za prowadzenie niektórych z jego przedsięwzięć; finansuje reżim.

23.6.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (alias Abu Rami)

Data urodzenia: 19 października 1932 r.;

miejsce urodzenia: Latakia, Syria

Wpływowy członek rodziny Makhlouf, wspólnik biznesowy i ojciec Ramiego, Ihaba i Iyada Makhlouf. Jest ściśle powiązany z rodziną Assada: wuj Bashara i Mahira al-Assada. Znany także jako Abu Rami.

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki, w tym posiadający udziały lub istotne wpływy w General Organisation of Tobacco oraz w sektorach ropy naftowej i gazu, a także w sektorze zbrojeniowym i sektorze bankowym.

Zaangażowany w przedsięwzięcia biznesowe na rzecz reżimu Assada w dziedzinie zakupu broni i bankowości. W związku z zakresem powiązań biznesowych i politycznych Mohammeda Makhloufa z reżimem syryjskim, wspiera on ten reżim i jest jego beneficjentem.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Aiman Jaber)

Miejsce urodzenia: Latakia

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii w sektorach stalowym, mediów, towarów konsumpcyjnych i ropy naftowej, również zaangażowany w handel tymi towarami. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w firmach Al Jazira (także Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV i Sama Satellite Channel.

Przez swoje przedsiębiorstwo Al Jazira, Ayman Jaber ułatwia import do Syrii ropy naftowej z Overseas Petroleum Trading.

Ayman Jaber jest beneficjentem reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim przez swoją działalność biznesową.

Zapewnia bezpośrednie wsparcie dla działań bojówek powiązanych z reżimem zwanych Szabiha lub Suqur as-Sahraa oraz odgrywa w ich działaniach przewodnią rolę.

Powiązany z Ramim Makhloufem przez swoją działalność biznesową oraz powiązany z Maherem Al-Assadem w związku ze swoją rolą w działaniach bojówek powiązanych z reżimem.

27.1.2015

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Data urodzenia: 1933 r.;

miejsce urodzenia: Karfis, Syria

Odpowiada za śmierć ofiar w prowincji Hama w roku 1980, został odwołany do Damaszku jako specjalny doradca prezydenta Baszara al-Assada.

23.8.2011

48

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarski. Posiada udziały lub znaczne wpływy w firmach Amir Group i Cham Holdings, dwóch konglomeratach działających w sektorze nieruchomości, sektorze turystyki, sektorze transportu i sektorze finansowym. Od marca 2014 r., po powołaniu go przez ministra gospodarki Khodra Orfaliego, zajmuje stanowisko przewodniczącego ds. Rosji w ramach Dwustronnych Rad Biznesu.

Samir Hassan wspiera działania wojenne prowadzone przez reżim poprzez datki pieniężne.

Jest on powiązany z osobami będącymi beneficjentami reżimu syryjskiego i wspierającymi ten reżim. W szczególności Samir Hassan jest powiązany z Ramim Makhloufem i Issamem Anboubą, którzy zostali wskazani przez Radę i są beneficjentami reżimu syryjskiego.

27.9.2014

108.

Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Data urodzenia: 1945 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Były minister finansów, pełniący urząd do 9 lutego 2013 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

1.12.2011

111.

Joseph (

Image

) Suwaid (

Image

)

Data urodzenia: 1958 r.:

miejsce urodzenia: Damaszek

Były minister stanu, pełniący urząd przynajmniej do 21 stycznia 2014 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

112.

Hussein (

Image

) (alias Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (alias Hussein Mahmud Farzat)

Data urodzenia: 1957 r.;

miejsce urodzenia: Hama

Były minister stanu, pełniący urząd przynajmniej do 2014 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Były minister ds. telekomunikacji i technologii, pełniący urząd przynajmniej do kwietnia 2014 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Data urodzenia: 1966 r.;

miejsce urodzenia: Tartous

Były minister informacji. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.9.2011

192.

Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Data urodzenia: 1961 r.;

miejsce urodzenia: Mohagirine, Syria

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarski. Posiada udziały lub znaczne wpływy w firmie Anwar Akkad Sons Group (AASG) oraz jej spółce zależnej – United Oil. AASG jest konglomeratem działającym w takich sektorach jak sektor ropy naftowej, gazu, sektor produktów chemicznych, sektor maszyn przemysłowych, sektor nieruchomości, sektor turystyki, sektor wystawienniczy, sektor zamówień, sektor ubezpieczeniowy oraz sektor sprzętu medycznego.

Jeszcze w 2012 r. Hashim Anwar al-Aqqad pracował także jako poseł do parlamentu syryjskiego.

Hashim Anwar al-Aqqad nie mógłby odnosić sukcesów bez pomocy ze strony reżimu. W związku z zakresem powiązań biznesowych i politycznych Hashima Anwara al-Aqqada z reżimem syryjskim, wspiera on ten reżim i jest jego beneficjentem.

23.7.2014

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii w sektorze ropy naftowej, sektorze produktów chemicznych i w sektorze produkcyjnym. Konkretnie reprezentuje on Abdulkarim Group, zwaną także Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group jest jednym z największych producentów smarów, tłuszczów i przemysłowych produktów chemicznych w Syrii.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorze inżynieryjnym, budowlanym oraz ropy naftowej i gazu. Posiada udziały lub znaczne wpływy w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w firmie HESCO Engineering and Construction Company – jednym z głównych przedsiębiorstw inżynieryjnych i budowlanych.

George Haswani jest ściśle powiązany z reżimem syryjskim. Wspiera on reżim i jest jego beneficjentem, odgrywając rolę pośrednika w umowach dotyczących zakupu ropy naftowej od ISIL przez reżim syryjski. Jest również beneficjentem reżimu dzięki preferencyjnemu traktowaniu, w tym uzyskaniu kontraktu (w charakterze podwykonawcy) ze Strojtransgaz, dużym rosyjskim przedsiębiorstwem zajmującym się ropą naftową.

7.3.2015