14.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/757

z dnia 3 lutego 2016 r.

określające działania związane ze stosowaniem przepisów dotyczących rolnictwa, które wymagają wprowadzenia informacji do Systemu Informacji Celnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (1), w szczególności jego art. 23 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem Systemu Informacji Celnej (SIC) jest pomoc właściwym organom w zapobieganiu, śledzeniu i ściganiu działań naruszających przepisy prawa celnego i rolnego. Aby SIC nadal mógł odpowiadać potrzebom właściwych organów, niezbędne jest uaktualnienie wykazu operacji związanych ze stosowaniem przepisów prawa rolnego, które należy wprowadzać do SIC.

(2)

Wprowadzanie do SIC informacji dotyczących działań związanych ze stosowaniem prawa rolnego powinno być ograniczone do produktów objętych działami 1–24 Nomenklatury scalonej.

(3)

W celu zapewnienia właściwym organom możliwości szybkiego reagowania na zagrożenia dla zdrowia, ogromne znaczenie ma identyfikacja i śledzenie przemieszczania produktów podlegających prawu rolnemu. W celu zapewnienia identyfikacji i śledzenia takich towarów na wszystkich etapach ich przemieszczania należy podawać informacje dotyczące ich przywozu, wywozu, tranzytu, czasowego składowania i przemieszczania wewnątrz UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Działaniami związanymi ze stosowaniem prawa rolnego, które na podstawie art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 515/97 wymagają wprowadzenia informacji do SIC, są:

a)

przywóz z państw trzecich produktów podlegających przepisom przyjętym w ramach wspólnej polityki rolnej i specjalnym przepisom przyjętym w odniesieniu do towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych;

b)

wywóz do państw trzecich produktów podlegających przepisom przyjętym w ramach wspólnej polityki rolnej i specjalnym przepisom przyjętym w odniesieniu do towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych;

c)

przemieszczanie produktów, podlegających przepisom przyjętym w ramach wspólnej polityki rolnej i specjalnym przepisom przyjętym w odniesieniu do towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, w ramach wspólnej procedury tranzytowej lub procedury tranzytu zewnętrznego oraz działania związane z czasowym składowaniem w Unii takich produktów w przypadku ich powrotnego wywozu z Unii do państwa trzeciego;

d)

wewnątrzunijne przemieszczanie produktów, które podlegają ograniczeniom lub zakazom na podstawie przepisów przyjętych w ramach wspólnej polityki rolnej i specjalnych przepisów przyjętych w odniesieniu do towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych lub które korzystają z pomocy UE.

Artykuł 2

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/98 (2) traci moc.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/98 z dnia 27 marca 1998 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 96 z 28.3.1998, s. 22).