30.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/673

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 16 ust. 1 i ust. 3 lit. a) oraz art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 2, art. 22 ust. 1 i art. 38 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wodorosty morskie i pozostałe algi są ujęte w dziale 12 nomenklatury brukselskiej wymienionym w załączniku I do Traktatu. Wodorosty morskie i pozostałe algi są zatem produktami rolnymi objętymi art. 1 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Ponieważ „pozostałe algi” obejmują „mikroalgi”, mikroalgi są objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

(2)

Ponieważ w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 (2) do tej pory nie określono szczegółowych zasad produkcji mikroalg wykorzystywanych jako żywność i pojawiły się pytania dotyczące tego, jakich zasad produkcji powinny przestrzegać podmioty gospodarcze przy uprawie mikroalg wykorzystywanych jako żywność, istnieje potrzeba wyjaśnienia sytuacji oraz ustanowienia szczegółowych zasad produkcji tych produktów.

(3)

Produkcja mikroalg pod wieloma względami przypomina produkcję wodorostów morskich, mimo że nie odbywa się w morzu. Ponadto jeżeli mikroalgi są następnie wykorzystywane jako pasza dla zwierząt akwakultury – podobnie jak wielokomórkowe algi morskie i fitoplankton – to podlegają już szczegółowym zasadom produkcji w odniesieniu do zbierania i uprawy wodorostów morskich na podstawie art. 6a rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Należy zatem wyjaśnić, że szczegółowe zasady produkcji wodorostów morskich powinny mieć zastosowanie również do produkcji mikroalg wykorzystywanych następnie jako żywność.

(4)

Środki przejściowe dotyczące stosowania w produkcji ekologicznej nieekologicznych młodych osobników i zarodków z nieekologicznych wylęgarni małży, przewidziane w art. 25e ust. 3 i art. 25o ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 889/2008, przestają obowiązywać z dniem 31 grudnia 2015 r., co oznacza, że od tej daty wszystkie młode osobniki i zarodki małży wykorzystywane w produkcji ekologicznej muszą być ekologiczne. Ponieważ okazało się, że ekologiczne młode osobniki i ekologiczne zarodki małży nie są dostępne w wystarczających ilościach, termin ten należy przedłużyć o rok, tak aby dać czas podmiotom gospodarczym na pozyskanie ekologicznych młodych osobników i ekologicznych zarodków małży w wystarczających ilościach.

(5)

Zgodnie z art. 29d ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 do dnia 1 sierpnia 2015 r. Komisja ma dokonać ponownego przeglądu stosowania niektórych enologicznych praktyk, procesów i operacji przetwarzania w celu ich wycofania lub dalszego ograniczenia.

(6)

Komisja zwróciła się do grupy ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej („EGTOP”) o dokonanie oceny wpływu tych enologicznych praktyk, procesów i operacji przetwarzania na niektóre podstawowe cechy wina ekologicznego oraz zbadanie, czy istnieją alternatywne techniki, które mogłyby je zastąpić. EGTOP (3) zaleciła jednak dalsze dopuszczanie ich stosowania w produkcji wina ekologicznego ze względu na to, że aktualnie nie istnieją realne alternatywy. Zalecono również ponowną ocenę tych technik po pewnym czasie, mając na celu – podobnie jak obecnie – ich wycofanie lub dalsze ograniczenie. Dlatego też termin 1 sierpnia 2015 r. należy przedłużyć o trzy lata.

(7)

Właściwe organy mają możliwość udzielenia tymczasowego zezwolenia na odstąpienie od przestrzegania zasad produkcji w przypadku zwierząt, gdy szczególne okoliczności uniemożliwiają podmiotom gospodarczym kontynuację produkcji ekologicznej lub jej ponowne rozpoczęcie. W szczególności w przypadku wysokiej śmiertelności zwierząt spowodowanej okolicznościami zdrowotnymi lub katastroficznymi właściwe organy mogą zezwolić na odtworzenie lub odnowienie stada przy użyciu zwierząt nieekologicznych, w przypadku gdy zwierzęta ekologiczne nie są dostępne. Należy wyjaśnić, że w takim przypadku należy przestrzegać odpowiedniego okresu konwersji w odniesieniu do zwierząt nieekologicznych wprowadzanych do stada.

(8)

Ponadto ponieważ w ostatnich latach ograniczono możliwość stosowania nieekologicznych młodych osobników w produkcji ekologicznej, należy przewidzieć podobne szczególne zasady produkcji w przypadku wysokiej śmiertelności zwierząt akwakultury.

(9)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 zawiera wykaz produktów dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. h) oraz art. 16 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Na podstawie różnych kryteriów, takich jak wykorzystanie lub pochodzenie, produkty te zostały podzielone na 7 grup. Należy uprościć sposób prezentacji oraz do celów klasyfikacji stosować wyłącznie kryteria pochodzenia.

(10)

W prawej kolumnie tabeli w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 zawarto opis, wymagania dotyczące składu i warunki stosowania produktów wymienionych w tym załączniku, które obejmują mikroorganizmy i substancje. Warunki stosowania tych produktów w produkcji ekologicznej, w szczególności odpowiedniej kategorii stosowania (np. środek owadobójczy, środek roztoczobójczy lub środek grzybobójczy), muszą jednak spełniać warunki stosowania substancji czynnych określone w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4) obowiązujące w odniesieniu do rolnictwa ogółem. Jeżeli rozporządzenie to ogranicza stosowanie do rolnictwa ogółem, pozwolenia na stosowanie są również ograniczone w przypadku produkcji ekologicznej. Ponadto doświadczenie pokazuje, że warunki stosowania produktów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 są bardzo często takie same w rolnictwie ekologicznym jak w rolnictwie konwencjonalnym i że ograniczenia dotyczące stosowania są niewielkie.

(11)

Należy zatem uprościć ten system, tak aby załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 nie zawierał zastosowań, które nie są już zatwierdzone na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011. Jednocześnie należy wskazać, że wszystkie zastosowania zatwierdzone na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 w rolnictwie ogółem zostają automatycznie dopuszczone w produkcji ekologicznej, z wyjątkiem przypadków, gdy jest wyraźnie wskazane, że do niektórych zastosowań obowiązują bardziej restrykcyjne warunki.

(12)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 państwa członkowskie przedstawiły innym państwom członkowskim oraz Komisji dokumentację dotyczącą niektórych substancji w celu ich dopuszczenia i włączenia do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Dokumentacja ta została zbadana przez EGTOP i Komisję.

(13)

W swoich zaleceniach (5) EGTOP stwierdziła między innymi, że substancje dwutlenek węgla, diatomit (ziemia okrzemkowa), kwasy tłuszczowe i diwęglan potasu są zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej. W związku z tym substancje te powinny zostać umieszczone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Ponadto w celu dostosowania nazw substancji czynnych do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 należy zmienić nazwę sól potasowa kwasu tłuszczowego (szare mydło) na kwasy tłuszczowe.

(14)

Zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (6) substancje podstawowe są substancjami, które mogą okazać się przydatne w ochronie roślin, mimo że nie są głównie stosowane do celów ochrony roślin. Wiele z nich stosowano tradycyjnie w rolnictwie ekologicznym, zanim jeszcze sklasyfikowano je jako substancje podstawowe. Wśród nich istnieją liczne środki spożywcze pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Należy zatem zezwolić na stosowanie tych substancji podstawowych w rolnictwie ekologicznym i w związku z tym włączyć je do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 889/2008, jeżeli spełniają oba kryteria polegające na tym, że są objęte definicją „środka spożywczego” zawartą w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (7) oraz są pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

(15)

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 zawiera wykaz dodatków paszowych dopuszczonych do stosowania w produktach ekologicznych zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) oraz art. 16 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

(16)

W celu dostosowania do podejścia przyjętego w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (8) prezentację załącznika VI należy zmienić. W szczególności, lewa kolumna tabeli w załączniku VI powinna zostać zmieniona poprzez wskazanie określonego numeru identyfikacyjnego dodatków lub grup funkcjonalnych, zaś klasyfikację w grupie „dodatki technologiczne” i „dodatki dietetyczne” należy dostosować do klasyfikacji stosowanej w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003. Nazwy substancji z grupy „dodatki zootechniczne” w sekcji 4 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 również należy dostosować do brzmienia rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(17)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 państwa członkowskie przedstawiły innym państwom członkowskim oraz Komisji dokumentację dotyczącą niektórych dodatków paszowych w celu ich dopuszczenia i włączenia do załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Dokumentacja ta została zbadana przez EGTOP i Komisję. W oparciu o zalecenia EGTOP dotyczące materiałów paszowych i dodatków paszowych (9) stosowanie następujących substancji, które zostały uznane za zgodne z zasadami i celami produkcji ekologicznej, powinno być dozwolone: drożdży wzbogaconych selenem, trihydroksychlorku dimiedzi (TBCC) i hydroksychlorku cynku, jednowodnego (TBZC).

(18)

W świetle zmian wprowadzonych rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 131/2014 (10), (UE) 2015/861 (11) i (UE) 2015/1152 (12) należy odpowiednio zastąpić substancje „bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego”, „E2 jod” i „E3 kobalt”, które już nie istnieją, przez nowe substancje z tej samej kategorii. Ponadto należy poprawić pewne nieścisłości dotyczące numerów identyfikacyjnych bentonitu-montmorylonitu i klinoptylolitu w grupie funkcjonalnej „d) Spoiwa i środki przeciwzbrylające”.

(19)

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 zawiera wykaz niektórych substancji, które są dozwolone w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej, drożdży i produktów drożdżowych zgodnie z art. 19 ust. 2 lit. b) i art. 21 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

(20)

Aby zachować spójność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 (13), konieczna jest zmiana szczegółowych warunków stosowania dwutlenku krzemu w postaci żelu lub zawiesiny koloidalnej (E 551) i szczegółowych kryteriów czystości bentonitu. Istniejące zezwolenie na stosowanie kaolinu (E 559) należy wycofać, ponieważ na mocy rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 stosowanie tego dodatku zostało dopuszczone do dnia 31 stycznia 2014 r.

(21)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 państwa członkowskie przedstawiły innym państwom członkowskim oraz Komisji dokumentację dotyczącą dodatków do żywności, substancji pomocniczych w przetwórstwie i niektórych innych substancji w celu ich dopuszczenia i włączenia do załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Dokumentacja ta została zbadana przez EGTOP i Komisję.

(22)

W oparciu o zalecenia EGTOP dotyczące dodatków do żywności (14) stosowanie następujących substancji, które zostały uznane za zgodne z zasadami i celami produkcji ekologicznej, powinno być dozwolone: wosk pszczeli (E 901), wosk karnauba (E 903), guma gellan (E 418) i erytrytol (E 968).

(23)

Ponadto w następstwie zaleceń EGTOP należy zmienić warunki stosowania następujących dodatków: dwutlenku siarki, pirosiarczynu potasu, ekstraktu bogatego w tokoferol, lecytyn, kwasu cytrynowego, cytrynianu sodu, kwasu winowego, gliceryny, węglanu sodu, dwutlenku krzemu w postaci żelu lub zawiesiny koloidalnej oraz wodorotlenku sodu. Lecytyna uzyskana z surowców ekologicznych jest dostępna na rynku, ale w przypadku większości zastosowań w sektorze przetwórstwa żywności ekologicznej potrzebne są odpowiednie cechy takiej lecytyny. Lecytyna o cechach odpowiednich do celów produkcji żywności ekologicznej nie jest obecnie dostępna w wystarczających ilościach. Biorąc pod uwagę tymczasowy brak ekologicznej lecytyny o określonych cechach potrzebnej do produkcji ekologicznej żywności, należy przewidzieć, że w trzyletnim okresie przejściowym dozwolone jest stosowanie w produkcji żywności ekologicznej lecytyny, która nie została uzyskana z surowców ekologicznych.

(24)

Zgodnie z zaleceniami EGTOP dotyczącymi substancji pomocniczych w przetwórstwie należy zezwolić na stosowanie kwasu octowego/octu, chlorowodorku tiaminy, fosforanu diamonu, węglanu sodu i włókna drzewnego. W odniesieniu do węglanu sodu, kwasu cytrynowego, wodorotlenku sodu, olejów roślinnych, bentonitu, wosku pszczelego i wosku karnauba należy zmienić szczegółowe warunki.

(25)

W przypadku substancji pomocniczych używanych w produkcji drożdży przepisy powinny wymagać stosowania skrobi ziemniaczanej i olejów roślinnych pochodzących wyłącznie z produkcji ekologicznej, ponieważ te substancje pomocnicze są obecnie dostępne w postaci ekologicznej w wystarczającej ilości i o wystarczającej jakości.

(26)

Co więcej, w załącznikach II, VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 nie należy już przywoływać odniesienia do rozporządzenia, zgodnie z którym produkty lub substancje zostały dopuszczone.

(27)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 889/2008.

(28)

Aby zapewnić podmiotom gospodarczym, organom kontrolnym i jednostkom certyfikującym wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się do tego, że szczegółowe zasady produkcji wodorostów morskich stosuje się również do produkcji mikroalg wykorzystywanych następnie jako żywność, zmiana art. 6a rozporządzenia (WE) nr 889/2008 powinna mieć zastosowanie po upływie 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(29)

W celu zapewnienia ciągłości i przedłużenia możliwości stosowania nieekologicznych młodych osobników i zarodków z nieekologicznych wylęgarni małży, zmiana art. 25e ust. 3 i art. 25o ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 powinna mieć zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2016 r.

(30)

Aby umożliwić podmiotom gospodarczym dostosowanie się do zmian wprowadzonych w odniesieniu do niektórych produktów i substancji używanych do produkcji przetworzonej żywności ekologicznej, drożdży i produktów drożdżowych, zmiany do załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 powinny mieć zastosowanie po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(31)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 889/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 889/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 6a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6a

Zakres

Niniejszy rozdział ustanawia szczegółowe zasady produkcji wodorostów morskich.

Do celów niniejszego rozdziału »wodorosty morskie« obejmują wielokomórkowe algi morskie, fitoplankton oraz mikroalgi.”;

2)

w art. 25e ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Maksymalny odsetek nieekologicznych młodych osobników zwierząt akwakultury wprowadzonych do gospodarstwa wynosi 80 % do dnia 31 grudnia 2011 r., 50 % do dnia 31 grudnia 2014 r. i 0 % do dnia 31 grudnia 2016 r.”;

3)

w art. 25o ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Zarodki z nieekologicznych wylęgarni małży mogą jednak być wprowadzane do jednostek produkcji ekologicznej w następujących maksymalnych ilościach: 80 % do dnia 31 grudnia 2011 r., 50 % do dnia 31 grudnia 2014 r. i 0 % do dnia 31 grudnia 2016 r.”;

4)

w art. 29d ust. 4 datę „1 sierpnia 2015 r.” zastępuje się datą „1 sierpnia 2018 r.”;

5)

w art. 47 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

a)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

w przypadku wysokiej śmiertelności zwierząt spowodowanej okolicznościami zdrowotnymi lub katastroficznymi – odnowienie lub odbudowę stada przy użyciu zwierząt nieekologicznych, o ile zwierzęta ekologiczne są niedostępne oraz pod warunkiem że w przypadku zwierząt nieekologicznych stosuje się odpowiedni okres konwersji;”;

b)

dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

w przypadku wysokiej śmiertelności zwierząt spowodowanej okolicznościami wymienionymi w art. 57 ust. 1 lit. a)–d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (*) – odnowienie lub odbudowę zasobów akwakultury przy użyciu nieekologicznych zwierząt akwakultury, jeżeli zwierzęta hodowane ekologicznie są niedostępne oraz pod warunkiem że co najmniej ostatnie dwie trzecie cyklu produkcyjnego odbywają się w ramach zarządzania ekologicznego.

(*)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).”"

6)

załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

7)

załącznik VI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

8)

w załączniku VIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Następujące punkty art. 1 stosuje się od wskazanego dla nich dnia:

a)

pkt 1) stosuje się od dnia 7 maja 2017 r.;

b)

pkt 2) i 3) stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.;

c)

pkt 8) stosuje się od dnia 7 listopada 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).

(3)  Sprawozdanie końcowe:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/.

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(5)  Sprawozdanie końcowe:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(8)  Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29).

(9)  Sprawozdanie końcowe:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 131/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 601/2013 dotyczące zezwolenia na stosowanie tetrahydratu octanu kobaltu(II), węglanu kobaltu(II), monohydratu wodorotlenku węglanu (2:3) kobaltu(II), heptahydratu siarczanu kobaltu(II) oraz powlekanego, granulowanego monohydratu wodorotlenku węglanu (2:3) kobaltu(II) jako dodatków paszowych (Dz.U. L 41 z 12.2.2014, s. 3).

(11)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/861 z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie jodku potasu, bezwodnego jodanu wapnia i powlekanego, granulowanego bezwodnego jodanu wapnia jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 137 z 4.6.2015, s. 1).

(12)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1152 z dnia 14 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie ekstraktów tokoferolu z olejów roślinnych, bogatych w tokoferol (w postaci delta) ekstraktów z olejów roślinnych i alfa-tokoferolu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 187 z 15.7.2015, s. 5).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16).

(14)  Sprawozdania końcowe:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf,

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf,

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II

Pestycydy – produkty, o których mowa w art. 5 ust. 1

Wszystkie substancje wymienione w niniejszym załączniku muszą spełniać co najmniej warunki stosowania określone w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1). Bardziej restrykcyjne warunki stosowania w produkcji ekologicznej zostały określone w drugiej kolumnie każdej tabeli.

1.   Substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

Azadyrachtyna uzyskiwana z Azadirachta indica (miodla indyjska)

 

Substancje podstawowe

Tylko te substancje podstawowe w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (2), które są objęte definicją »środka spożywczego« zawartą w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) oraz są pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Substancje, które nie są stosowane jako środki chwastobójcze, lecz tylko do zwalczania szkodników i chorób.

Wosk pszczeli

Wyłącznie jako maść ogrodnicza/chroniąca rany.

Hydrolizat białkowy z wyłączeniem żelatyny

 

Laminaryna

Brunatnice pochodzą z ekologicznej uprawy zgodnie z art. 6d lub ze zrównoważonych zbiorów zgodnie z art. 6c.

Feromony

Tylko w pułapkach i dozownikach.

Oleje roślinne

Dozwolone wszystkie zastosowania z wyjątkiem jako środki chwastobójcze.

Pyretryny otrzymywane ze złocienia dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium)

 

Pyretroidy (wyłącznie deltametryna lub lambda-cyhalotryna)

Tylko w pułapkach zawierających określone środki wabiące; tylko przeciwko Batrocera oleae i Ceratitis capitata Wied.

Gorzknia otrzymana z Quassia amara

Wyłącznie jako środek owadobójczy i odstraszający owady.

Środki odstraszające zapachem, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy

Stosować jedynie na niejadalnych częściach roślin uprawnych i w miejscach, gdzie uprawy nie są spożywane przez owce lub kozy.

2.   Mikroorganizmy lub substancje produkowane przez mikroorganizmy

Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

Mikroorganizmy

Niepochodzące z GMO.

Spinosad

 

3.   Substancje inne niż wymienione w sekcji 1 i 2

Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki lub ograniczenia użycia

Krzemian glinu (kaolin)

 

Wodorotlenek wapnia

Jeżeli stosowany jako środek grzybobójczy, to tylko w przypadku drzew owocowych, łącznie ze szkółkami, do zwalczania Nectria galligena (rak drzew owocowych).

Dwutlenek węgla

 

Związki miedzi w postaci: wodorotlenku miedzi, tlenochlorku miedzi, tlenku miedzi, cieczy bordoskiej i trójzasadowego siarczanu miedzi

Maksymalnie do 6 kg miedzi na hektar rocznie.

W odniesieniu do upraw wielorocznych państwa członkowskie mogą na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego dopuścić przekroczenie w danym roku limitu zawartości miedzi wynoszącego 6 kg, pod warunkiem że średnia rzeczywiście zastosowana ilość w okresie 5 lat obejmującym dany rok oraz 4 wcześniejsze lata nie przekracza 6 kg.

Etylen

 

Kwasy tłuszczowe

Dozwolone wszystkie zastosowania z wyjątkiem jako środki chwastobójcze.

Ortofosforan żelaza (III)

Preparaty przeznaczone do spryskiwania powierzchni między roślinami uprawnymi.”

Diatomit (ziemia okrzemkowa)

 

Siarczan wapnia (wielosiarczek wapnia)

 

Olej parafinowy

 

Wodorowęglan potasu (diwęglan potasu)

 

Piasek kwarcowy

 

Siarka

 


(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK VI

Dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt, o których mowa w art. 22 lit. g), art. 24 ust. 2 i art. 25m ust. 2

Dodatki paszowe wymienione w niniejszym załączniku muszą być zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

1.   DODATKI TECHNOLOGICZNE

a)   Konserwanty

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Substancja

Opis, warunki stosowania

 

E 200

Kwas sorbinowy

 

 

E 236

Kwas mrówkowy

 

 

E 237

Mrówczan sodu

 

 

E 260

Kwas octowy

 

 

E 270

Kwas mlekowy

 

 

E 280

Kwas propionowy

 

 

E 330

Kwas cytrynowy

 

b)   Przeciwutleniacze

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Substancja

Opis, warunki stosowania

 

1b306(i)

Ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych

 

 

1b306(ii)

Bogate w tokoferol (w postaci delta) ekstrakty z olejów roślinnych

 

c)   Emulgatory, stabilizatory, zagęszczacze i substancje żelujące

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Substancja

Opis, warunki stosowania

 

E 322

Lecytyny

Wyłącznie pochodzące z surowców ekologicznych.

Stosowanie ograniczone do pasz dla zwierząt akwakultury.

d)   Spoiwa i środki przeciwzbrylające

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Substancja

Opis, warunki stosowania

 

E 535

Żelazocyjanek sodu

Maksymalna dawka wynosząca 20 mg/kg NaCl obliczona jako anion heksacyjanożelazianu.

 

E 551b

Krzemionka koloidalna

 

 

E 551c

Diatomit (ziemia okrzemkowa, oczyszczona)

 

 

1m558i

Bentonit

 

 

E 559

Glinki kaolinowe, bez azbestu

 

 

E 560

Naturalne mieszanki stearynów i chlorynu

 

 

E 561

Wermikulit

 

 

E 562

Sepiolit

 

 

E 566

Natrolit-fonolit

 

 

1g568

Klinoptylolit pochodzenia osadowego

 

 

E 599

Perlit

 

e)   Dodatki do kiszonki

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Substancja

Opis, warunki stosowania

1k

Enzymy i mikroorganizmy

Stosowanie ograniczone do produkcji kiszonki, gdy warunki pogodowe nie pozwalają na właściwą fermentację.

2.   DODATKI SENSORYCZNE

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Substancja

Opis, warunki stosowania

2b

Substancje aromatyzujące

Wyłącznie ekstrakty z produktów rolnych.

3.   DODATKI DIETETYCZNE

a)   Witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Substancja

Opis, warunki stosowania

3a

Witaminy i prowitaminy

Pochodzące z produktów rolnych.

W przypadku zwierząt z żołądkiem jednokomorowym i zwierząt akwakultury stosować można wyłącznie witaminy pochodzenia syntetycznego identyczne z witaminami pozyskanymi z produktów rolnych.

W przypadku przeżuwaczy stosować można wyłącznie syntetyczne witaminy A, D i E identyczne z witaminami pozyskanymi z produktów rolnych, pod warunkiem wcześniejszego dopuszczenia przez państwa członkowskie w oparciu o ocenę możliwości uzyskania przez ekologiczne przeżuwacze niezbędnych ilości wymienionych witamin w dawkach pokarmowych.

b)   Mieszanki pierwiastków śladowych

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Substancja

Opis, warunki stosowania

 

E1 Żelazo

Tlenek żelaza(III)

Węglan żelaza(II)

Siarczan żelaza(II), siedmiowodny

Siarczan żelaza(II), jednowodny

 

 

3b201

Jodek potasu

 

3b202

Jodan wapnia, bezwodny

3b203

Powlekany, granulowany jodan wapnia, bezwodny

 

3b301

Octan kobaltu(II), czterowodny

 

3b302

Węglan kobaltu(II)

3b303

Wodorotlenek węglanu (2:3) kobaltu(II), jednowodny

3b304

Powlekany, granulowany węglan kobaltu(II)

3b305

Siarczan kobaltu(II), siedmiowodny

 

E4 Miedź

Zasadowy węglan miedzi, jednowodny

Tlenek miedzi

Siarczan miedzi, pięciowodny

 

3b409

Trihydroksychlorek dimiedzi (TBCC)

 

E5 Mangan

Tlenek manganu(II)

Siarczan manganu(II), jednowodny

Węglan manganu(II)

 

 

E6 Cynk

Tlenek cynku

Siarczan cynku, jednowodny

Siarczan cynku, siedmiowodny

 

3b609

Hydroksychlorek cynku, jednowodny (TBZC)

 

E7 Molibden

Molibdenian sodu

 

 

E8 Selen

Selenian(IV) sodu

Selenian(VI) sodu

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 i 3b817

Drożdże inaktywowane wzbogacone selenem

4.   DODATKI ZOOTECHNICZNE

Numer identyfikacyjny lub grupa funkcjonalna

Substancja

Opis, warunki stosowania

4a, 4b, 4c i 4d

Enzymy i mikroorganizmy w kategorii »dodatki technologiczne«”

 


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29).


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

uwagi powyżej tytułu sekcji A, uwagi poniżej tytułu sekcji B oraz pierwsza kolumna tabel w sekcji A i B z nagłówkiem „Dopuszczenie” zostają skreślone;

2)

w sekcji A wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersze dotyczące dwutlenku siarki, pirosiarczynu potasu, bogatych w tokoferol ekstraktów, lecytyn, kwasu cytrynowego, cytrynianu sodu, kwasu winowego, gliceryny, węglanu sodu, dwutlenku krzemu i wodorotlenku sodu otrzymują brzmienie:

„E 220

Dwutlenek siarki

X

X (wyłącznie w odniesieniu do miodu pitnego)

W winach owocowych (*) i miodzie pitnym z cukrem i bez dodatku cukru: 100 mg (**)

E 224

Pirosiarczyn potasu

X

X (wyłącznie w odniesieniu do miodu pitnego)

W winach owocowych (*) i miodzie pitnym z cukrem i bez dodatku cukru: 100 mg (**)

E 306 (*)

Ekstrakt bogaty w tokoferol

X

X

Przeciwutleniacz

E 322 (*)

Lecytyny

X

X

Przetwory mleczne (2)

Wyłącznie pochodzące z surowców ekologicznych (***)

E 330

Kwas cytrynowy

X

X

 

E 331

Cytrynian sodu

X

X

 

E 334

Kwas winowy (L(+)–)

X

X (wyłącznie w odniesieniu do miodu pitnego)

 

E 422

Gliceryna

X

 

Pochodzenia roślinnego

W odniesieniu do ekstraktów roślinnych i roślinnych środków aromatyzujących

E 500

Węglan sodu

X

X

 

E 551

Dwutlenek krzemu w postaci żelu lub zawiesiny koloidalnej

X

X

W odniesieniu do suszonych ziół i przypraw w postaci proszku

Środki aromatyzujące i propolis

E 524

Wodorotlenek sodu

X

 

Obróbka powierzchni „Laugengebäck“ i regulacja kwasowości w ekologicznych środkach aromatyzujących

b)

dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„E 418

Guma gellan

X

X

Wyłącznie postać o wysokiej zawartości grup acylowych

E 901

Wosk pszczeli

X

 

Wyłącznie jako substancja glazurująca w przypadku wyrobów cukierniczych

Wosk pszczeli pochodzący z pszczelarstwa ekologicznego

E 903

Wosk karnauba

X

 

Wyłącznie jako substancja glazurująca w przypadku wyrobów cukierniczych

Wyłącznie pochodzący z surowców ekologicznych”

c)

dodaje się wiersz w brzmieniu:

„E 968

Erytrytol

X

X

Wyłącznie pochodzący z produkcji ekologicznej bez wykorzystania technologii wymiany jonowej”

3)

w sekcji B wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersze dotyczące węglanu sodu, kwasu cytrynowego, wodorotlenku sodu, olejów roślinnych, bentonitu, wosku pszczelego i wosku karnauba otrzymują brzmienie:

„Węglan sodu

X

X

 

Kwas cytrynowy

X

X

 

Wodorotlenek sodu

X

 

W odniesieniu do produkcji cukru/cukrów

W odniesieniu do produkcji oliwy, z wyłączeniem produkcji oliwy z oliwek

Oleje roślinne

X

X

Środki natłuszczające, przeciwprzyczepne i przeciwpieniące

Wyłącznie pochodzące z produkcji ekologicznej

Bentonit

X

X

Środek zwiększający lepkość miodu pitnego (1)

Wosk pszczeli

X

 

Środek przeciwprzyczepny

Wosk pszczeli pochodzący z pszczelarstwa ekologicznego

Wosk karnauba

X

 

Środek przeciwprzyczepny

Wyłącznie pochodzący z surowców ekologicznych”

b)

wiersz dotyczący kaolinu zostaje skreślony;

c)

dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Kwas octowy/ocet

 

X

Wyłącznie pochodzący z produkcji ekologicznej

W odniesieniu do przetwórstwa ryb, wyłącznie ze źródła biotechnologicznego, chyba że wytwarzany przez lub z GMO

Chlorowodorek tiaminy

X

X

Stosowany wyłącznie do przetwarzania win owocowych, włączając jabłecznik i wino z gruszek, oraz miód pitny

Fosforan diamonu

X

X

Stosowany wyłącznie do przetwarzania win owocowych, włączając jabłecznik i wino z gruszek, oraz miód pitny

Włókno drzewne

X

X

Źródło drewna powinno być ograniczone do certyfikowanego drewna pozyskanego w zrównoważony sposób.

Stosowane drewno nie może zawierać związków toksycznych (toksyn pochodzących z obróbki po ścięciu, naturalnie występujących lub z mikroorganizmów)”

4)

w sekcji C wiersze dotyczące skrobi ziemniaczanej i olejów roślinnych otrzymują brzmienie:

„Skrobia ziemniaczana

X

X

Do filtrowania

Wyłącznie pochodząca z produkcji ekologicznej

Oleje roślinne

X

X

Środki natłuszczające, przeciwprzyczepne lub przeciwpieniące

Wyłącznie pochodzące z produkcji ekologicznej”


(*)  W tym kontekście »wino owocowe« definiuje się jako wino uzyskane z owoców innych niż winogrona (włączając jabłecznik i wino z gruszek).

(**)  Najwyższe dopuszczalne poziomy bez względu na źródło, wyrażone jako SO2 w mg/l.

(***)  Od dnia 1 stycznia 2019 r.”