19.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/594

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

ustanawiające wzór ustrukturyzowanego badania dotyczącego odbiorców końcowych programów operacyjnych oferujących żywność lub podstawową pomoc materialną z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (1), w szczególności jego art. 17 ust. 4,

po konsultacji z Komitetem ds. Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) nr 223/2014 nakłada się na instytucję zarządzającą programem operacyjnym oferującym żywność lub podstawową pomoc materialną („PO I”) wymóg przeprowadzenia ustrukturyzowanego badania odbiorców końcowych w 2017 i 2022 r.

(2)

To ustrukturyzowane badanie odbiorców końcowych jest jednym z narzędzi oceny Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W celu zapewnienia, aby badanie przyniosło wyniki wysokiej jakości i wniosło pożyteczny wkład w ocenę Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, konieczne jest ustanowienie wzoru, umożliwiającego agregowanie danych na szczeblu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustrukturyzowane badanie odbiorców końcowych, o którym mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 223/2014, przeprowadza się zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

USTRUKTURYZOWANE BADANIE – PYTANIA

Nazwisko osoby prowadzącej badanie :

[imię i nazwisko osoby prowadzącej badanie. Jeśli osób jest więcej, proszę podać tu wszystkie imiona i nazwiska]

Miejsce :

[miejsce, w którym prowadzone jest badanie (adres)]

Organizacja :

[nazwa organizacji partnerskiej, od której odbiorca końcowy otrzymał pomoc]

Data :

[data badania w formacie dd/mm/rrrr]

Godzina :

[godzina badania w formacie hh:mm]

A.   PYTANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU POMOCY DOSTARCZONEJ ODBIORCOM KOŃCOWYM PRZEZ ORGANIZACJĘ PARTNERSKĄ (1)

A1.   Jaki rodzaj pomocy z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym udzielany jest odbiorcom końcowym i jak często?

 

Codziennie

Co tydzień

Co miesiąc

Inne

Paczki żywnościowe (2)

 

 

 

(określić)

Posiłki

 

 

 

(określić)

Produkty dostarczone dzieciom

 

 

 

(określić)

Produkty dostarczone bezdomnym

 

 

 

(określić)

Inne (określić jakie)

[określić rodzaj]

[określić rodzaj]

[określić rodzaj]

[określić rodzaj i częstotliwość]


A2.   Jaki rodzaj środków towarzyszących otrzymują odbiorcy końcowi, kiedy dostają pomoc z Funduszu?

Porady dotyczące przygotowywania żywności i jej przechowywania, warsztaty kucharskie, działania edukacyjne promujące zdrowe odżywianie się lub porady dotyczące zmniejszania odpadów spożywczych

 

Porady dotyczące czystości osobistej

 

Skierowanie do kompetentnych służb (np. socjalnych lub administracyjnych)

 

Coaching i warsztaty indywidualne

 

Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne

 

Porady w zakresie zarządzania budżetem domowym

 

Inne (określić jakie)

[Należy wypełnić pole]

Brak

 


A3.   Czy organizacja partnerska dostarcza odbiorcom końcowym pomocy materialnej, która nie jest współfinansowana ze środków Funduszu?

Tak

Nie

 

 


A3a.   Jeśli tak, jakiego rodzaju pomocy udziela organizacja partnerska poza Funduszem?

Paczki żywnościowe

 

Posiłki

 

Produkty dostarczone dzieciom

 

Produkty dostarczone bezdomnym

 

Inne produkty

[określić rodzaj]

B.   PYTANIA DO ODBIORCY KOŃCOWEGO

B1.   Proszę podać swoją płeć

Mężczyzna

Kobieta

 

 


B2.   Proszę podać swój wiek

15 lub mniej

16–24

25–49

50–64

65 lub więcej

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Czy jest Pan/Pani osobą samotnie wychowującą dzieci?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 


B4.   Czy mógłby Pan/mogłaby Pani powiedzieć, jaką pomoc Pan/Pani właśnie otrzymał(a) lub ma otrzymać?

 

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

Paczki żywnościowe

 

 

 

 

Posiłki

 

 

 

 

Wyprawka dla niemowląt

 

 

 

 

Tornistry szkolne

 

 

 

 

Materiały papiernicze, zeszyty, długopisy, przybory do malowania i inne materiały wymagane przez szkołę (poza ubraniami)

 

 

 

 

Sprzęt sportowy (buty sportowe, stroje gimnastyczne, stroje kąpielowe itp.)

 

 

 

 

Ubrania (kurtki zimowe, buty, mundurki szkolne itp.)

 

 

 

 

Śpiwory/koce

 

 

 

 

Sprzęt kuchenny (garnki, patelnie, sztućce itp.)

 

 

 

 

Bielizna pościelowa (ręczniki, pościel)

 

 

 

 

Artykuły higieniczne (apteczka pierwszej pomocy, mydło, szczoteczka do zębów, jednorazowa maszynka do golenia itp.)

 

 

 

 

Inne rodzaje produktów

[Należy wypełnić pole]


B5.   Proszę powiedzieć, kto otrzymuje pomoc?

Ja sam(a)

Inne osoby w gospodarstwie domowym

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 

Tylko jeśli odpowiedź na pytanie B5 brzmi „ja sam(a)”, pomiń pytanie B6.

B6.   Kto jeszcze skorzysta z tej pomocy? Jeśli ktoś jeszcze, ile osób (nie wliczając Pana samego/Pani samej), jakiej płci i w jakim wieku?

 

Mężczyzna

Kobieta

5 lub mniej

 

 

6–15

 

 

16–24

 

 

25–49

 

 

50–64

 

 

65 lub więcej

 

 

Nie chce odpowiedzieć

 

 

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 


B7.   Czy przyszedł Pan/przyszła Pani po pomoc po raz pierwszy?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 

Jeśli odpowiedź na pytanie B7 brzmi „tak” lub „nie wie lub nie rozumie pytania”, proszę przejść bezpośrednio do pytania B9.

B8.   Jak często przychodzi Pan/Pani po pomoc?

Codziennie

Co tydzień

Co miesiąc

Inne

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 

 

 


B9.   Czy wie Pan/Pani, kiedy będzie Pan/Pani potrzebował(a) znowu tej samej pomocy?

Jutro

Za tydzień

Za miesiąc

Inne

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 

 

 


B10.   Czy napotkał Pan/napotkała Pani trudności w otrzymaniu pomocy?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 


B10a.   Jeśli tak, jakiego rodzaju?

Konieczność otrzymania dokumentów z urzędu krajowego, regionalnego lub lokalnego

 

Konieczność długiej podróży

 

Przeszkody psychologiczne

 

Inne (określić jakie)

[Należy wypełnić pole]

Nie chce odpowiedzieć

 

Nie wie lub nie rozumie pytania

 


B11.   Czy pomoc otrzymana z Funduszu zmieniła coś dla Pana/Pani lub dla członków Pana/Pani gospodarstwa domowego?

Tak

Częściowo

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 

 


B11a.   Jeśli „nie” lub „częściowo”, proszę powiedzieć dlaczego?

Niewystarczająca ilość żywności/produktów

 

Niewystarczająca częstotliwość dystrybucji jedzenia/produktów

 

Niewystarczająca jakość żywności/produktów

 

Potrzeba innego rodzaju pomocy (proszę określić)

[Należy wypełnić pole]

Nie chce odpowiedzieć

 

Nie wie lub nie rozumie pytania

 


B12.   Czy rok temu mógł Pan/mogła Pani/Pana/Pani gospodarstwo domowe mogło pozwolić sobie na kupno otrzymanej właśnie żywności/produktów?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 


B13.   Czy otrzymuje Pan/Pani lub inni członkowie Pana/Pani gospodarstwa domowego pomoc od innych organizacji?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 


B13a.   Jeśli tak, jakiego rodzaju jest to pomoc?

 

Tak

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

Paczki żywnościowe

 

 

 

Posiłki

 

 

 

Wyprawka dla niemowląt

 

 

 

Tornistry szkolne

 

 

 

Materiały papiernicze, zeszyty, długopisy, przybory do malowania i inne materiały wymagane przez szkołę (poza ubraniami)

 

 

 

Sprzęt sportowy (buty sportowe, stroje gimnastyczne, stroje kąpielowe itp.)

 

 

 

Ubrania (kurtki zimowe, buty, mundurki szkolne itp.)

 

 

 

Śpiwory/koce

 

 

 

Sprzęt kuchenny (garnki, patelnie, sztućce itp.)

 

 

 

Bielizna pościelowa (ręczniki, pościel)

 

 

 

Artykuły higieniczne (apteczka pierwszej pomocy, mydło, szczoteczka do zębów, jednorazowa maszynka do golenia itp.)

 

 

 

Inne

[Należy wypełnić pole]


B14.   W przypadku otrzymania teraz lub w przeszłości porad lub wskazówek od niniejszej organizacji, proszę powiedzieć, czego dotyczyły?

Porady dotyczące przygotowywania żywności i jej przechowywania, warsztaty kucharskie, działania edukacyjne promujące zdrowe odżywianie się lub porady dotyczące zmniejszania odpadów spożywczych

 

Porady dotyczące czystości osobistej

 

Skierowanie do kompetentnych służb (np. socjalnych lub administracyjnych)

 

Coaching i warsztaty indywidualne

 

Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne

 

Porady w zakresie zarządzania budżetem domowym

 

Inne (określić jakie)

[Należy wypełnić pole]

Nie chce odpowiedzieć

 

Nie wie lub nie rozumie pytania

 


B15.   Czy te porady lub wskazówki były przydatne?

Bardzo przydatne

Dość przydatne

Niezbyt przydatne

Zupełnie nieprzydatne

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 

 

 


B16.   Czy otrzymuje Pan/Pani jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu pracy?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 


B17.   Czy otrzymuje Pan/Pani jakiekolwiek inne wynagrodzenie lub korzyści?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 


B18.   Czy inni członkowie Pana/Pani gospodarstwa domowego otrzymują jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu pracy?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 


B19.   Czy inni członkowie Pana/Pani gospodarstwa domowego otrzymują jakiekolwiek inne wynagrodzenie lub korzyści?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 


B20.   Czy ma Pan/Pani obywatelstwo tego kraju?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 


B21.   Jeśli nie, czy ma Pan/Pani obywatelstwo innego kraju UE?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 


B22.   Czy jest Pan/Pani osobą ubiegająca się o azyl lub uchodźcą?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 


B23.   Czy ma Pan/Pani gdzie mieszkać?

Tak

Nie

Nie chce odpowiedzieć

Nie wie lub nie rozumie pytania

 

 

 

 


B23a.   Jeśli ma Pan/Pani gdzie mieszkać, co to za miejsce?

Własnościowe lub wynajmowane mieszkanie lub dom, samodzielnie lub z rodziną

 

Wspólne mieszkanie z przyjaciółmi lub innymi osobami

 

Długoterminowe miejsce w instytucji (dom opieki dla osób starszych, samotnych matek, osób ubiegających się o azyl)

 

Asysta domowa

 

Dom w ruinie lub slumsy

 

Przyczepa kempingowa

 

Obóz dla uchodźców

 

Inne (określić jakie)

[Należy wypełnić pole]

Nie chce odpowiedzieć

 

Nie wie lub nie rozumie pytania

 


(1)  Pytania dotyczą pomocy dostarczonej w punkcie dystrybucji, w którym ma miejsce badanie.

(2)  Definicję paczki żywnościowej może podać organizacja partnerska/jednostka operacyjna/instytucja zarządzająca. Paczki nie muszą mieć jednolitych rozmiarów ani zawartości.