27.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/89

z dnia 18 listopada 2015 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 347/2013 ustanowiono ramy na potrzeby identyfikacji, planowania i realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania („PWZ”), które są niezbędne dla wdrożenia dziewięciu strategicznych geograficznych priorytetowych korytarzy infrastrukturalnych, określonych w dziedzinach energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej, a także trzech ogólnounijnych priorytetowych obszarów infrastruktury na rzecz inteligentnych sieci, autostrad elektroenergetycznych i sieci przesyłu dwutlenku węgla.

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 347/2013, Komisja jest upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu ustanowienia unijnej listy PWZ („lista unijna”).

(3)

Projekty zaproponowane do umieszczenia na liście unijnej zostały ocenione przez grupy regionalne i spełniają kryteria określone w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 347/2013.

(4)

Projekty regionalnych list PWZ zostały uzgodnione przez grupy regionalne na spotkaniach poświęconych kwestiom technicznym. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki („ACER”) w dniu 30 października 2015 r. w sprawie spójnego stosowania kryteriów oraz analizy kosztów i korzyści we wszystkich regionach, organy decyzyjne grup regionalnych przyjęły listy regionalne w dniu 3 listopada 2015 r. Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 347/2013, przed przyjęciem list regionalnych wszystkie proponowane projekty zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie, do których terytoriów odnoszą się dane projekty.

(5)

W kwestii projektów zaproponowanych do umieszczenia na liście unijnej przeprowadzono konsultacje z organizacjami reprezentującymi odpowiednie zainteresowane strony, w tym producentów, operatorów systemów dystrybucyjnych, dostawców oraz organizacje ochrony konsumentów i środowiska.

(6)

PWZ powinny zostać wymienione według strategicznych priorytetów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w porządku określonym w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 347/2013. Lista unijna nie powinna zawierać żadnego rankingu projektów.

(7)

PWZ powinny zostać wymienione jako samodzielne PWZ albo jako części klastra kilku PWZ. Jednakże niektóre PWZ należy pogrupować, ponieważ są one współzależne bądź (potencjalnie) konkurujące.

(8)

Lista unijna obejmuje projekty znajdujące się na różnych etapach rozwoju, w tym na etapie poprzedzającym studium wykonalności, w trakcie studium wykonalności, na etapie wydawania pozwoleń oraz w fazie budowy. W przypadku PWZ znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju, niezbędne mogą być analizy mające na celu wykazanie wykonalności technicznej i ekonomicznej oraz zgodności z prawodawstwem Unii, w tym z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W tym kontekście należy odpowiednio zidentyfikować ewentualne negatywne skutki oddziaływania na środowisko, ocenić je oraz albo je wyeliminować, albo złagodzić.

(9)

Umieszczenie projektów na unijnej liście PWZ następuje bez uszczerbku dla wyników właściwej oceny oddziaływania na środowisko i procedury wydawania pozwoleń. Zgodnie z art. 5 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 347/2013 projekt, który nie jest zgodny z prawem unijnym, może zostać usunięty z listy unijnej. Realizacja PWZ, w tym ich zgodność z odpowiednimi przepisami, powinna być monitorowana zgodnie z art. 5 wspomnianego rozporządzenia.

(10)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 347/2013 listę unijną ustanawia się co dwa lata, a zatem lista unijna ustanowiona rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1391/2013 (2) straciła ważność i powinna zostać zastąpiona.

(11)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 347/2013 lista unijna ma mieć formę załącznika do wspomnianego rozporządzenia.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 347/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 347/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1391/2013 z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Dz.U. L 349 z 21.12.2013, s. 28).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik VII do rozporządzenia (UE) nr 347/2013 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VII

Unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (»lista Unijna«), o której mowa w art. 3 ust. 4

A.   ZASADY STOSOWANE PRZY TWORZENIU LISTY UNIJNEJ

1.   Klastry PWZ

Niektóre PWZ są elementem klastrów ze względu na ich współzależny, potencjalnie konkurencyjny lub konkurencyjny charakter. Ustanawia się następujące rodzaje klastrów PWZ:

klaster współzależnych PWZ określa się jako »klaster X, obejmujący następujące PWZ:«. Tego rodzaju klaster został stworzony w celu zidentyfikowania PWZ, które są niezbędne dla usunięcia tego samego wąskiego gardła o charakterze transgranicznym i które zapewniają synergię w razie wspólnej realizacji. W takim przypadku należy zrealizować wszystkie PWZ, aby osiągnąć ogólnounijne korzyści,

klaster potencjalnie konkurencyjnych PWZ określa się jako »klaster X, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:«. Tego rodzaju klaster odzwierciedla niepewność związaną z rozmiarami wąskiego gardła o transgranicznym charakterze. W takim przypadku nie zachodzi konieczność realizacji wszystkich projektów zawartych w klastrze. Do decyzji rynku pozostawia się ustalenie, czy realizacja obejmie jeden, kilka czy wszystkie PWZ, po spełnieniu niezbędnych wymogów w zakresie planowania, wydawania pozwoleń i decyzji regulacyjnych. W kolejnych cyklach wskazywania PWZ należy ponownie ocenić potrzebę realizacji projektów, w tym w odniesieniu do potrzeb w zakresie przepustowości, oraz

klaster konkurencyjnych PWZ określa się jako »klaster X, obejmujący jeden z następujących PWZ:«. Tego rodzaju klaster dotyczy tego samego wąskiego gardła. Jednakże rozmiar wąskiego gardła jest określony z większą pewnością niż w przypadka klastra potencjalnie konkurencyjnych PWZ i w związku z tym tylko jeden PWZ musi zostać zrealizowany. Do decyzji rynku pozostawia się ustalenie PWZ, który będzie realizowany po spełnieniu niezbędnych wymogów w zakresie planowania, wydawania pozwoleń i decyzji regulacyjnych. O ile to konieczne, w kolejnych cyklach wskazywania PWZ należy ponownie ocenić potrzebę realizacji projektów.

Wszystkie PWZ podlegają jednakowym prawom i obowiązkom wynikającym z rozporządzenia (UE) nr 347/2013.

2.   Postępowanie wobec podstacji i tłoczni gazu

Podstacje i stacje back-to-back w przypadku energii elektrycznej oraz tłocznie gazu w przypadku gazu uznaje się za element PWZ, jeżeli są zlokalizowane geograficznie na liniach przesyłowych. Podstacje, stacje back-to-back i tłocznie gazu uznaje się za samodzielne PWZ i wyraźnie wymienia w liście unijnej, jeżeli ich położenie geograficzne nie pokrywa się z liniami przesyłowymi. Podlegają one prawom i obowiązkom określonym w rozporządzeniu (UE) nr 347/2013.

3.   Definicja »nie uznaje się już za PWZ«

Sformułowanie »nie uznaje się już za PWZ« dotyczy projektów z listy unijnej ustanowionej rozporządzeniem (UE) nr 1391/2013, które nie są już uznawane za PWZ z co najmniej jednego z następujących powodów:

na podstawie nowych danych projekt nie spełnia kryteriów kwalifikowalności,

projektodawca nie zgłosił go ponownie w procesie selekcji do przedmiotowej listy unijnej,

został już uruchomiony lub ma być uruchomiony w najbliższej przyszłości i dlatego nie byłby objęty przepisami rozporządzenia (UE) nr 347/2013, lub

został sklasyfikowany na niższej pozycji niż inne propozycje PWZ w procesie selekcji.

Takie projekty nie są projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, ale są wymienione wraz z ich pierwotnymi numerami na liście unijnej dla zachowania przejrzystości i jasności.

Mogą one być brane pod uwagę do celów umieszczenia na kolejnej liście unijnej, jeżeli powody ich nieumieszczenia na obecnej liście unijnej staną się nieaktualne.

4.   Definicja »PWZ posiadające podwójne oznaczenie jako autostrady elektroenergetyczne«

»PWZ posiadające podwójne oznaczenie jako autostrady elektroenergetyczne« oznaczają projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które są przypisane do jednego z priorytetowych korytarzy energii elektrycznej oraz do priorytetowego obszaru tematycznego »autostrady elektroenergetyczne«.

B.   UNIJNA LISTA PROJEKTÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WSPÓLNEGO ZAINTERESOWANIA

1.   Priorytetowy korytarz »Północnomorska sieć przesyłowa morskiej energii wiatrowej«

Budowa pierwszego połączenia międzysystemowego między Belgią a Zjednoczonym Królestwem:

Nr

Definicja

1.1.

Klaster Belgia–Zjednoczone Królestwo między Zeebrugge a Canterbury [obecnie znany pod nazwą projekt »NEMO«], obejmujący następujące PWZ:

1.1.1.

Połączenie międzysystemowe między Zeebrugge (BE) a okolicami Richborough (UK)

1.1.2.

Linia wewnętrzna między okolicami Richborough a Canterbury (UK)

1.1.3.

Nie uznaje się już za PWZ

1.2.

Nie uznaje się już za PWZ

Zwiększenie zdolności przesyłowej pomiędzy Danią, Niemcami i Niderlandami:

1.3.

Klaster Dania–Niemcy między Endrup a Brunsbüttel, obejmujący następujące PWZ:

1.3.1.

Połączenie międzysystemowe między Endrup (DK) a Niebüll (DE)

1.3.2.

Linia wewnętrzna między Brunsbüttel a Niebüll (DE)

1.4.

Klaster Dania–Niemcy między Kassø a Dollern, obejmujący następujące PWZ:

1.4.1.

Połączenie międzysystemowe między Kassø (DK) a Audorfem (DE)

1.4.2.

Linia wewnętrzna między Audorfem a Hamburgiem/Nord (DE)

1.4.3.

Linia wewnętrzna między Hamburgiem/Nord a Dollern (DE)

1.5.

Połączenie międzysystemowe Dania–Niderlandy między Endrup (DK) a Eemshaven (NL) [obecnie znane pod nazwą »COBRAcable«]

Zwiększenie zdolności przesyłowej pomiędzy Francją, Irlandią i Zjednoczonym Królestwem:

1.6.

Połączenie międzysystemowe Francja–Irlandia między La Martyre (FR) a Great Island lub Knockraha (IE) [obecnie znane pod nazwą »Celtic Interconnector«]

1.7.

Klaster Połączenia międzysystemowe Francja–Zjednoczone Królestwo, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

1.7.1.

Połączenie międzysystemowe Francja–Zjednoczone Królestwo między Cotentin (FR) a okolicami Exeter (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt »FAB«]

1.7.2.

Połączenie międzysystemowe Francja–Zjednoczone Królestwo między Tourbe (FR) a Chilling (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt »IFA2«]

1.7.3.

Połączenie międzysystemowe Francja–Zjednoczone Królestwo między Coquelles (FR) a Folkestone (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt »ElecLink«]

1.8.

Połączenie międzysystemowe Niemcy–Norwegia między Wilster (DE) a Tonstad (NO) [obecnie znane pod nazwą projekt »NordLink«]

1.9.

Klaster łączący Irlandię ze Zjednoczonym Królestwem, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

1.9.1.

Połączenie międzysystemowe Irlandia–Zjednoczone Królestwo między Wexford (IE) a Pembroke, Walia (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt »Greenlink«]

1.9.2.

Połączenie międzysystemowe Irlandia–Zjednoczone Królestwo między centrami Coolkeeragh-Coleraine (IE) a stacją Hunterston, Islay, Argyll oraz morskimi elektrowniami wiatrowymi lokalizacji C (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt »ISLES«]

1.9.3.

Nie uznaje się już za PWZ

1.9.4.

Nie uznaje się już za PWZ

1.9.5.

Nie uznaje się już za PWZ

1.9.6.

Nie uznaje się już za PWZ

1.10.

Połączenie międzysystemowe Norwegia–Zjednoczone Królestwo

1.11.

Nie uznaje się już za PWZ

1.12.

Magazynowanie energii elektrycznej za pomocą sprężonego powietrza w Zjednoczonym Królestwie – Larne

1.13.

Połączenie międzysystemowe pomiędzy Islandią a Zjednoczonym Królestwem [obecnie znane pod nazwą projekt »Ice Link«]

1.14.

Połączenie międzysystemowe między Revsing (DK) a Bicker Fen (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt »Viking Link«]

2.   Priorytetowy korytarz »Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Zachodniej«

Nr

Definicja

2.1.

Linia wewnętrzna w Austrii między Tyrolem Zachodnim a Zell-Ziller (AT) w celu zwiększenia przepustowości na granicy austriacko-niemieckiej

Zwiększenie zdolności przesyłowej pomiędzy Belgią a Niemcami – budowa pierwszego połączenia międzysystemowego między obu państwami:

2.2.

Klaster Belgia–Niemcy między Lixhe a Oberzier [obecnie znany pod nazwą projekt »ALEGrO«], obejmujący następujące PWZ:

2.2.1.

Połączenie międzysystemowe między Lixhe (BE) a Oberzier (DE)

2.2.2.

Linia wewnętrzna między Lixhe a Herderen (BE)

2.2.3.

Nowa podstacja w Zutendaal (BE)

2.3.

Klaster Belgia–Luksemburg – zwiększenie przepustowości na granicy belgijsko-luksemburskiej, obejmujący następujące PWZ:

2.3.1.

Nie uznaje się już za PWZ

2.3.2.

Połączenie międzysystemowe między Aubange (BE) a Bascharage/Schifflange (LU)

2.4.

Nie uznaje się już za PWZ

2.5.

Klaster Francja–Włochy między Grande Île a Piossasco, obejmujący następujące PWZ:

2.5.1.

Połączenie międzysystemowe między Grande Île (FR) a Piossasco (IT) [obecnie znane pod nazwą projekt »Savoie-Piemont«]

2.5.2.

Nie uznaje się już za PWZ

2.6.

Nie uznaje się już za PWZ

2.7.

Połączenie międzysystemowe Francja–Hiszpania między Akwitanią (FR) a Krajem Basków (ES) [obecnie znane pod nazwą projekt »Zatoka Biskajska«]

2.8.

Skoordynowany montaż i funkcjonowanie transformatora do realizacji przesunięcia fazowego w Arkale (ES) w celu zwiększenia przepustowości połączenia międzysystemowego między Argią (FR) a Arkale (ES)

Klaster Korytarz północ-południe-zachód w Niemczech w celu zwiększenia zdolności przesyłowej i integracji energii odnawialnej:

2.9.

Linia wewnętrzna w Niemczech między Osterath a Philippsburgiem (DE) w celu zwiększenia przepustowości na granicy zachodniej

2.10.

Linia wewnętrzna w Niemczech między Brunsbüttel-Grοβgartach a Wilster-Grafenrheinfeld (DE) w celu zwiększenia przepustowości na granicy północnej i południowej

2.11.

Klaster Niemcy–Austria–Szwajcaria – zwiększenie przepustowości w regionie Jeziora Bodeńskiego, obejmujący następujące PWZ:

2.11.1.

Nie uznaje się już za PWZ

2.11.2.

Linia wewnętrzna w regionie punktu Rommelsbach do Herbertingen (DE)

2.11.3.

Linia wewnętrzna z punktu Wullenstetten do punktu Niederwangen (DE) oraz linia wewnętrzna z Neuravensburga do obszaru granicznego DE-AT

2.12.

Połączenie międzysystemowe Niemcy–Niderlandy między Niederrhein (DE) a Doetinchem (NL)

Klaster projektów zwiększających integrację energii odnawialnej pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną:

2.13.

Klaster Połączenia międzysystemowe Irlandia–Zjednoczone Królestwo, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

2.13.1.

Połączenie międzysystemowe Irlandia–Zjednoczone Królestwo między Woodland (IE) a Turleenan (UK)

2.13.2.

Połączenie międzysystemowe Irlandia–Zjednoczone Królestwo między Srananagh (IE) a Turleenan (UK)

Zwiększenie zdolności przesyłowej pomiędzy Szwajcarią a Włochami:

2.14.

Połączenie międzysystemowe Włochy–Szwajcaria między Thusis/Sils (CH) a Verderio Inferiore (IT)

2.15.

Klaster Włochy–Szwajcaria – zwiększenie przepustowości na granicy włosko-szwajcarskiej, obejmujący następujące PWZ:

2.15.1.

Połączenie międzysystemowe między Airolo (CH) a Baggio (IT)

2.15.2.

Nie uznaje się już za PWZ

2.15.3.

Nie uznaje się już za PWZ

2.15.4.

Nie uznaje się już za PWZ

Klaster projektów wewnętrznych zwiększających integrację energii odnawialnej w Portugalii oraz poprawiających zdolności przesyłowe pomiędzy Hiszpanią a Portugalią:

2.16.

Klaster Portugalia – zwiększenie przepustowości na granicy portugalsko-hiszpańskiej i łączenie wytwarzania energii z nowych OZE, obejmujący następujące PWZ:

2.16.1.

Linia wewnętrzna między Pedralvą a Sobrado (PT), wcześniej wyznaczona między Pedralvą a Alfeną (PT)

2.16.2.

Nie uznaje się już za PWZ

2.16.3.

Linia wewnętrzna między Vieira do Minho, Ribeira de Pena i Feirą (PT), wcześniej wyznaczona między Frades B, Ribeira de Pena i Feirą (PT)

Zwiększenie zdolności przesyłowej pomiędzy Portugalią a Hiszpanią:

2.17.

Połączenia międzysystemowe Portugalia–Hiszpania między Beariz–Fontefría (ES), Fontefria (ES)–Ponte de Lima (PT) (wcześniej Vila Fria/Viana do Castelo) oraz Ponte de Lima–Vila Nova de Famalicão (PT) (wcześniej Vila do Conde) (PT), w tym podstacje w Beariz (ES), Fontefría (ES) i Ponte de Lima (PT)

Projekty składowania w Austrii i Niemczech:

2.18.

Zwiększenie potencjału magazynowania w elektrowni szczytowo-pompowej w Austrii – Kaunertal, Tyrol (AT)

2.19.

Nie uznaje się już za PWZ

2.20.

Zwiększenie potencjału magazynowania w elektrowni szczytowo-pompowej w Austrii – Limberg III, Salzburg (AT)

2.21.

Magazynowanie w elektrowni szczytowo-pompowej Riedl w obszarze granicznym AT/DE

2.22.

Magazynowanie w elektrowni szczytowo-pompowej Pfaffenboden w Molln (AT)

Klaster projektów w północnej i zachodniej Belgii w celu zwiększenia zdolności przesyłowych:

2.23.

Klaster linii wewnętrznych na północnej granicy Belgii między Zandvliet–Lillo (BE), Lillo-Mercator (BE), obejmujący podstację w Lillo (BE) [obecnie znany pod nazwą projekt »Brabo«]

2.24.

Linia wewnętrzna Horta–Mercator (BE)

Klastry linii wewnętrznych w Hiszpanii w celu zwiększenia zdolności przesyłowych na Morzu Śródziemnym:

2.25.

Klaster linii wewnętrznych w Hiszpanii w celu zwiększenia przepustowości między północną Hiszpanią a obszarem Morza Śródziemnego, obejmujący następujące PWZ:

2.25.1.

Linie wewnętrzne Mudejar–Morella (ES) i Mezquite–Morella (ES), obejmujące podstację w Mudejar (ES)

2.25.2.

Linia wewnętrzna Morella–La Plana (ES)

2.26.

Linia wewnętrzna w Hiszpanii La Plana/Morella–Godelleta w celu zwiększenia przepustowości na śródziemnomorskiej osi północ-południe

2.27.

Zwiększenie przepustowości pomiędzy Hiszpanią a Francją (projekt standardowy)

3.   Priorytetowy korytarz »Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej«

Wzmocnienie połączenia międzysystemowego między Austrią a Niemcami:

Nr

Definicja

3.1.

Klaster Austria–Niemcy między St. Peter a Isar, obejmujący następujące PWZ:

3.1.1.

Połączenie międzysystemowe między St. Peter (AT) a Isar (DE)

3.1.2.

Linia wewnętrzna między St. Peter a Tauern (AT)

3.1.3.

Nie uznaje się już za PWZ

Wzmocnienie połączenia międzysystemowego między Austrią a Włochami:

3.2.

Klaster Austria–Włochy między Lienz a Wenecją Euganejską, obejmujący następujące PWZ:

3.2.1.

Połączenie międzysystemowe między Lienz (AT) a Wenecją Euganejską (IT)

3.2.2.

Linia wewnętrzna między Lienz a Obersielach (AT)

3.2.3.

Nie uznaje się już za PWZ

3.3.

Nie uznaje się już za PWZ

3.4.

Połączenie międzysystemowe Austria–Włochy między Wurmlach (AT) a Somplago (IT)

3.5.

Nie uznaje się już za PWZ

3.6.

Nie uznaje się już za PWZ

Wzmocnienie połączenia międzysystemowego między Bułgarią a Grecją:

3.7.

Klaster Bułgaria–Grecja między Maricą Wschodnią 1 a N. Santą, obejmujący następujące PWZ:

3.7.1.

Połączenie międzysystemowe między Maricą Wschodnią 1 (BG) a N. Santą (EL)

3.7.2.

Linia wewnętrzna między Maricą Wschodnią 1 a Płowdiwem (BG)

3.7.3.

Linia wewnętrzna między Maricą Wschodnią 1 a Maricą Wschodnią 3 (BG)

3.7.4.

Linia wewnętrzna między Maricą Wschodnią 1 a Burgas (BG)

Wzmocnienie połączenia międzysystemowego między Bułgarią a Rumunią:

3.8.

Klaster Bułgaria – Rumunia – zwiększenie przepustowości, [obecnie znany pod nazwą projekt »Korytarz Morze Czarne«], obejmujący następujące PWZ:

3.8.1.

Linia wewnętrzna między Dobrudżą a Burgas (BG)

3.8.2.

Nie uznaje się już za PWZ

3.8.3.

Nie uznaje się już za PWZ

3.8.4.

Linia wewnętrzna między Cernavodą a Stalpu (RO)

3.8.5.

Linia wewnętrzna między Gutinas a Smardan (RO)

3.8.6.

Nie uznaje się już za PWZ

Wzmocnienie połączenia międzysystemowego między Słowenią, Chorwacją i Węgrami, a także wzmocnienia sieci wewnętrznych w Słowenii:

3.9.

Klaster Chorwacja–Węgry–Słowenia między Žerjavencem/Hevizem a Cirkovcami, obejmujący następujące PWZ:

3.9.1.

Połączenie międzysystemowe między Žerjavencem (HR)/Hevizem (HU) a Cirkovcami (SI)

3.9.2.

Linia wewnętrzna między Divačą a Beričevem (SI)

3.9.3.

Linia wewnętrzna między Beričevem a Podlogiem (SI)

3.9.4.

Linia wewnętrzna między Podlogiem a Cirkovcami (SI)

3.10.

Klaster Izrael–Cypr–Grecja między Haderą a regionem Attyki [obecnie znany pod nazwą projekt »EUROASIA Interconnector«], obejmujący następujące PWZ:

3.10.1.

Połączenie międzysystemowe między Haderą (IL) a Kofinou (CY)

3.10.2.

Połączenie międzysystemowe między Kofinou (CY) a Korakią na Krecie (EL)

3.10.3.

Linia wewnętrzna między Korakią na Krecie a regionem Attyki (EL)

Wzmocnienia sieci wewnętrznej w Republice Czeskiej:

3.11.

Klaster Linie wewnętrzne w Republice Czeskiej w celu zwiększenia przepustowości na granicy północno-zachodniej i południowej, obejmujący następujące PWZ:

3.11.1.

Linia wewnętrzna między Vernerovem a Vitkovem (CZ)

3.11.2.

Linia wewnętrzna między Vitkovem a Presticami (CZ)

3.11.3.

Linia wewnętrzna między Presticami a Kocinem (CZ)

3.11.4.

Linia wewnętrzna między Kocinem a Mirovką (CZ)

3.11.5.

Linia wewnętrzna między Mirovką a Cebinem (CZ)

Klaster Korytarz północ-południe-wschód w Niemczech w celu zwiększenia zdolności przesyłowej i integracji energii odnawialnej:

3.12.

Linia wewnętrzna w Niemczech między Wolmirstedt a Bawarią w celu zwiększenia wewnętrznej zdolności przesyłowej północ-południe

3.13.

Linia wewnętrzna w Niemczech między Halle/Saale a Schweinfurtem w celu zwiększenia przepustowości w korytarzu północ-południe-wschód

Zwiększenie zdolności przesyłowej pomiędzy Niemcami a Polską:

3.14.

Klaster Niemcy–Polska między Eisenhüttenstadt a Plewiskami [obecnie znany pod nazwą projekt »GerPol Power Bridge«], obejmujący następujące PWZ:

3.14.1.

Połączenie międzysystemowe między Eisenhüttenstadt (DE) a Plewiskami (PL)

3.14.2.

Linia wewnętrzna między Krajnikiem a Baczyną (PL)

3.14.3.

Linia wewnętrzna między Mikułową a Świebodzicami (PL)

3.15.

Klaster Niemcy–Polska między Vierraden a Krajnikiem [obecnie znany pod nazwą projekt »GerPol Improvements«], obejmujący następujące PWZ:

3.15.1.

Połączenie międzysystemowe między Vierraden (DE) a Krajnikiem (PL)

3.15.2.

Montaż transformatorów do realizacji przesunięcia fazowego na połączeniach międzysystemowych Krajnik (PL)–Vierraden (DE) i skoordynowane funkcjonowanie z transformatorami do realizacji przesunięcia fazowego na połączeniu międzysystemowym Mikułowa (PL)–Hagenwerder (DE)

Zwiększenie zdolności przesyłowej pomiędzy Węgrami a Słowacją:

3.16.

Klaster Węgry–Słowacja między Gönyű a Gabčikovem, obejmujący następujące PWZ:

3.16.1.

Połączenie międzysystemowe Gabčikovo (SK)–Gönyű (HU)–Veľký Ďur (SK)

3.16.2.

Nie uznaje się już za PWZ

3.16.3.

Nie uznaje się już za PWZ

3.17.

PWZ Połączenie międzysystemowe Węgry–Słowacja między Sajóvánką (HU) a Rimavską Sobotą (SK)

3.18.

Klaster Węgry–Słowacja między regionem Kisvárda a Velkimi Kapušanami, obejmujący następujące PWZ:

3.18.1.

Połączenie międzysystemowe między regionem Kisvárda (HU) a Velkimi Kapušanami (SK)

3.18.2.

Nie uznaje się już za PWZ

3.19.

Klaster Włochy–Czarnogóra między Villanovą a Lastvą, obejmujący następujące PWZ:

3.19.1.

Połączenie międzysystemowe między Villanovą (IT) a Lastvą (ME)

3.19.2.

Nie uznaje się już za PWZ

3.19.3.

Nie uznaje się już za PWZ

3.20.

Nie uznaje się już za PWZ

3.21.

Połączenie międzysystemowe Włochy–Słowenia między Salgaredą (IT) a regionem Divača – Bericevo (SI)

3.22.

Klaster Rumunia–Serbia między Resitą a Pancevem [obecnie znany pod nazwą projekt »Mid Continental East Corridor«], obejmujący następujące PWZ:

3.22.1.

Połączenie międzysystemowe między Resitą (RO) a Pancevem (RS)

3.22.2.

Linia wewnętrzna między Portile de Fier a Resitą (RO)

3.22.3.

Linia wewnętrzna między Resitą a Timisoarą/Sacalaz (RO)

3.22.4.

Linia wewnętrzna między Aradem a Timisoarą/Sacalaz (RO)

Magazynowanie w elektrowniach szczytowo-pompowych w Bułgarii i Grecji:

3.23.

Magazynowanie w elektrowni szczytowo-pompowej w Bułgarii – Jadenica

3.24.

Magazynowanie w elektrowni szczytowo-pompowej w Grecji – Amfilochia

3.25.

Nie uznaje się już za PWZ

3.26.

Nie uznaje się już za PWZ

4.   Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich w odniesieniu do energii elektrycznej

Nr

Definicja

4.1.

Połączenie międzysystemowe Dania–Niemcy między Tolstrup Gaarde (DK) a Bentwisch (DE) za pomocą morskich farm wiatrowych Kriegers Flak (DK) oraz Baltic 1 i 2 (DE) [obecnie znane pod nazwą projekt »Kriegers Flak Combined Grid Solution«]

4.2.

Klaster Estonia–Łotwa między Kilingi-Nõmme a Rygą [obecnie znany pod nazwą 3. połączenia międzysystemowego], obejmujący następujące PWZ:

4.2.1.

Połączenie międzysystemowe między Kilingi-Nõmme (EE) a podstacją CHP2 w Rydze (LV)

4.2.2.

Linia wewnętrzna między Harku a Sindi (EE)

4.2.3.

Linia wewnętrzna między CHP2 w Rydze a HPP w Rydze (LV)

4.3.

Obecnie część PWZ nr 4.9

4.4.

Klaster Zwiększenie przepustowości Łotwa–Szwecja [obecnie znany pod nazwą projekt »NordBalt«], obejmujący następujące PWZ:

4.4.1.

Linia wewnętrzna między Ventspils, Tume i Imantą (LV)

4.4.2.

Linia wewnętrzna między Ekhyddan a Nybro/Hemsjö (SE)

Wzmocnienia na Litwie i w Polsce niezbędne dla działania spółki »LitPol Link I«:

4.5.

Klaster Litwa–Polska między Olitą (LT) a Ełkiem (PL), obejmujący następujące PWZ:

4.5.1.

Nie uznaje się już za PWZ

4.5.2.

Linia wewnętrzna między Stanisławowem a Olsztynem Mątki (PL)

4.5.3.

Nie uznaje się już za PWZ

4.5.4.

Nie uznaje się już za PWZ

4.5.5.

Linia wewnętrzna między Kruonis a Olitą (LT)

Magazynowanie w elektrowniach szczytowo-pompowych w Estonii i na Litwie:

4.6.

Magazynowanie w elektrowni szczytowo-pompowej Muuga w Estonii

4.7.

Zwiększenie potencjału magazynowania w elektrowni szczytowo-pompowej na Litwie – Kruonis

4.8.

Klaster Estonia–Łotwa i wzmocnienie wewnętrzne na Litwie, obejmujący następujące PWZ:

4.8.1.

Połączenie międzysystemowe między Tartu (EE) a Valmierą (LV)

4.8.2.

Linia wewnętrzna między Harku a Tartu (EE)

4.8.3.

Połączenie międzysystemowe między Tsirguliiną (EE) a Valmierą (LV)

4.8.4.

Linia wewnętrzna między Eesti a Tsirguliiną (EE)

4.8.5.

Linia wewnętrzna między podstacją na Litwie a granicą państwa (LT)

4.8.6.

Linia wewnętrzna między Kruonis a Visaginas (LT)

4.9.

Różne aspekty integracji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z europejską siecią kontynentalną, w tym ich synchroniczne działanie (projekt standardowy)

5.   Priorytetowy korytarz »Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Zachodniej«

Projekty umożliwiające przepływ dwukierunkowy między Irlandią a Zjednoczonym Królestwem:

Nr

Definicja

5.1.

Klaster umożliwiający przepływ dwukierunkowy z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także z Irlandii do Zjednoczonego Królestwa, obejmujący następujące PWZ:

5.1.1.

Fizyczny przepływ zwrotny w punkcie połączenia międzysystemowego w Moffat (IE/UK)

5.1.2.

Modernizacja SNIP (rurociągu Szkocja-Irlandia Północna) w celu uwzględnienia fizycznego przepływu zwrotnego między Ballylumford a Twynholm

5.1.3.

Rozbudowa podziemnego obiektu magazynowania gazu Islandmagee w Larne (Irlandia Północna)

5.2.

Nie uznaje się już za PWZ

5.3.

Terminal LNG w Shannon i rurociąg łączący (IE)

Projekty umożliwiające przepływy dwukierunkowe między Portugalią, Hiszpanią, Francją i Niemcami:

5.4.

3. punkt połączenia międzysystemowego między Portugalią a Hiszpanią

5.5.

Oś wschodnia Hiszpania–Francja – punkt połączenia międzysystemowego między Półwyspem Iberyjskim a Francją w Le Perthus, w tym tłocznie gazu w Montpellier i St. Martin de Crau [obecnie znane pod nazwą projekt »Midcat«]

5.6.

Wzmocnienie francuskiej sieci z południa na północ – przepływ zwrotny z Francji do Niemiec w punkcie połączenia międzysystemowego Obergailbach/Medelsheim (FR)

5.7.

Wzmocnienie francuskiej sieci z południa na północ w celu stworzenia strefy jednolitego rynku, obejmujące następujące PWZ:

5.7.1.

Rurociąg Val de Saône między Etrez a Voisines (FR)

5.7.2.

Rurociąg Gascogne-Midi (FR)

5.8.

Wzmocnienie francuskiej sieci w celu wsparcia przepływów z południa na północ, obejmujące następujące PWZ:

5.8.1.

Rurociąg Est Lyonnais między Saint-Avit a Etrez (FR)

5.8.2.

Rurociąg Eridan między Saint-Martin-de-Crau a Saint-Avit (FR)

5.9.

Nie uznaje się już za PWZ

5.10.

Połączenie międzysystemowe umożliwiające przepływ zwrotny na rurociągu TENP w Niemczech

5.11.

Połączenie międzysystemowe umożliwiające przepływ zwrotny między Włochami a Szwajcarią w punkcie połączenia międzysystemowego Passo Gries

5.12.

Nie uznaje się już za PWZ

5.13.

Nie uznaje się już za PWZ

5.14.

Nie uznaje się już za PWZ

5.15.

Nie uznaje się już za PWZ

5.16.

Nie uznaje się już za PWZ

5.17.

Nie uznaje się już za PWZ

5.18.

Nie uznaje się już za PWZ

5.19.

Podłączenie Malty do europejskiej sieci gazowej – rurociąg stanowiący połączenie międzysystemowe z Włochami w Gela lub morska pływająca jednostka do magazynowania i regazyfikacji LNG (FSRU)

5.20.

Gazociąg łączący Algierię z Włochami (przez Sardynię) [obecnie znany pod nazwą gazociągu »Galsi«]

6.   Priorytetowy korytarz »Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej«

Projekty umożliwiające przepływy dwukierunkowe między Polską, Republiką Czeską i Słowacją, łączące terminale LNG w Polsce i Chorwacji:

Nr

Definicja

6.1.

Klaster Modernizacja czesko-polskiego połączenia międzysystemowego i powiązane z nią wzmocnienie w zachodniej Polsce, obejmujące następujące PWZ:

6.1.1.

Połączenie międzysystemowe Polska–Republika Czeska [obecnie znany jako projekt »Stork II«] między Libhošť–Hať (CZ/PL) a Kędzierzynem (PL)

6.1.2.

Projekty infrastruktury przesyłowej między Lwówkiem a Kędzierzynem (PL)

6.1.3.

Obecnie część PWZ nr 6.1.2

6.1.4.

Obecnie część PWZ nr 6.1.2

6.1.5.

Obecnie część PWZ nr 6.1.2

6.1.6.

Obecnie część PWZ nr 6.1.2

6.1.7.

Obecnie część PWZ nr 6.1.2

6.1.8.

Obecnie część PWZ nr 6.2.3

6.1.9.

Obecnie część PWZ nr 6.1.2

6.1.10.

Obecnie część PWZ nr 6.2.3

6.1.11.

Obecnie część PWZ nr 6.2.3

6.1.12.

Rurociąg Tvrdonice-Libhošť, w tym modernizacja tłoczni Břeclav (CZ)

6.2.

Klaster Połączenie międzysystemowe Polska–Słowacja i powiązane z nim wzmocnienie we wschodniej Polsce, obejmujące następujące PWZ:

6.2.1.

Połączenie międzysystemowe Polska–Słowacja

6.2.2.

Projekty infrastruktury przesyłowej między Rembelszczyzną a Strachociną (PL)

6.2.3.

Projekty infrastruktury przesyłowej między Tworogiem a Strachociną (PL)

6.2.4.

Obecnie część PWZ nr 6.2.2

6.2.5.

Obecnie część PWZ nr 6.2.2

6.2.6.

Obecnie część PWZ nr 6.2.2

6.2.7.

Obecnie część PWZ nr 6.2.2

6.2.8.

Obecnie część PWZ nr 6.2.2

6.2.9.

Obecnie część PWZ nr 6.2.2

6.3.

Nie uznaje się już za PWZ

6.4.

PWZ Dwukierunkowe austriacko-czeskie połączenie międzysystemowe (BACI) Baumgarten (AT)–Reinthal (CZ/AT)–Brečlav (CZ)

Projekty umożliwiające przepływ gazu z chorwackiego terminalu LNG do państw sąsiadujących:

6.5.

Klaster Terminal LNG w Krk i gazociągi wyjściowe w kierunku Węgier i dalej, obejmujący następujące PWZ:

6.5.1.

Stopniowa rozbudowa terminalu LNG w Krk (HR)

6.5.2.

Gazociąg Zlobin–Bosiljevo–Sisak–Kozarac–Slobodnica (HR)

6.5.3.

Nie uznaje się już za PWZ

6.5.4.

Nie uznaje się już za PWZ

6.6.

Obecnie PWZ nr 6.26.1

6.7.

Nie uznaje się już za PWZ

Projekty umożliwiające przepływ gazu z południowego korytarza gazowego lub terminali LNG w Grecji przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Serbię i dalej w kierunku Węgier, obejmujące możliwość przepływu zwrotnego z południa na północ oraz integrację systemów tranzytowych i przesyłowych:

6.8.

Klaster Połączenie międzysystemowe między Grecją, Bułgarią i Rumunią wraz z niezbędnym wzmocnieniem w Bułgarii, obejmujący następujące PWZ:

6.8.1.

Połączenie międzysystemowe Grecja–Bułgaria [obecnie znane jako IGB] pomiędzy Komotini (EL) a Starą Zagorą (BG)

6.8.2.

Niezbędna odbudowa, unowocześnienie i rozbudowa bułgarskiego systemu przesyłowego

6.8.3.

Połączenie międzysystemowe pomiędzy północnym pierścieniem bułgarskiego systemu przesyłu gazu a rurociągiem Podisor–Horia oraz zwiększenie przepustowości na odcinku Hurezani–Horia–Csanadpalota

6.8.4.

Gazociąg służący zwiększeniu przepustowości na połączeniu międzysystemowym północnego pierścienia bułgarskiej i rumuńskiej sieci przesyłu gazu

6.9.

Klaster Terminal LNG w północnej Grecji, obejmujący następujące PWZ:

6.9.1.

Terminal LNG w północnej Grecji.

6.9.2.

Nie uznaje się już za PWZ

6.9.3.

Tłocznia gazu w Kipi (EL)

6.10.

PWZ Gazowe połączenie międzysystemowe Bułgaria–Serbia [obecnie znany jako projekt »IBS«]

6.11.

Nie uznaje się już za PWZ

6.12.

Nie uznaje się już za PWZ

6.13.

6.13.1.

Obecnie część PWZ nr 6.24.4

6.13.2.

Obecnie część PWZ nr 6.24.5

6.13.3.

Obecnie część PWZ nr 6.24.6

6.14.

Obecnie PWZ nr 6.24.1

6.15.

Połączenie międzysystemowe pomiędzy krajowymi systemami przesyłowymi a międzynarodowymi gazociągami i przepływ zwrotny w Isaccei (RO)

6.15.1.

Obecnie część PWZ nr 6.15

6.15.2.

Obecnie część PWZ nr 6.15

Projekt umożliwiający przepływ gazu z południowego korytarza gazowego przez Włochy w kierunku Europy Północno-Wschodniej

6.16.

Nie uznaje się już za PWZ

6.17.

Nie uznaje się już za PWZ

6.18.

Gazociąg Adriatycki (IT)

6.19.

Nie uznaje się już za PWZ

Projekty umożliwiające rozwój pojemności podziemnego magazynowania gazu w Europie Południowo-Wschodniej:

6.20.

Klaster Zwiększenie pojemności magazynowej w Europie Południowo-Wschodniej, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

6.20.1.

Nie uznaje się już za PWZ

6.20.2.

Rozbudowa podziemnego magazynu gazu Chiren (BG)

6.20.3.

Nie uznaje się już za PWZ

oraz jeden spośród następujących PWZ:

6.20.4.

Magazyn w Depomures w Rumunii

6.20.5.

Nowe podziemne magazyny gazu w Rumunii

6.20.6.

Podziemny magazyn gazu Sarmasel w Rumunii

6.21.

Nie uznaje się już za PWZ

6.22.

Nie uznaje się już za PWZ

6.23.

Połączenie międzysystemowe Węgry–Słowenia (Nagykanizsa–Tornyiszentmiklós (HU)–Lendava (SI)–Kidričevo)

6.24.

Klaster Stopniowe zwiększenie przepustowości na dwukierunkowym korytarzu przesyłowym Bułgaria–Rumunia–Węgry–Austria (obecnie znany pod nazwą projekt »ROHUAT/BRUA«) w celu umożliwienia przepływu 1,75 bcm/rok w pierwszej fazie i 4,4 bcm/rok w drugiej fazie, w tym nowych zasobów z Morza Czarnego:

6.24.1.

Przepływ zwrotny Rumunia–Węgry: tłocznia w Csanádpalota w ramach 1. etapu odcinka węgierskiego (faza 1)

6.24.2.

Rozbudowa na terytorium Rumunii krajowego systemu przesyłu gazu w ramach korytarza Bułgaria–Rumunia–Węgry–Austria – rurociąg przesyłowy Podișor–Horia, stacja pomiaru gazu Horia i 3 nowe tłocznie (Jupa, Bibești i Podișor) (faza 1)

6.24.3.

Tłocznia GCA Mosonmagyarovar (rozbudowa po stronie austriackiej) (faza 1)

6.24.4.

Rurociąg Városföld-Ercsi – Győr (przepustowość 4,4 bcm/rok) (HU)

6.24.5.

Rurociąg Ercsi-Százhalombatta (przepustowość 4,4 bcm/rok) (HU)

6.24.6.

Tłocznia gazu w Városföld (przepustowość 4,4 bcm/rok) (HU)

6.24.7.

Zwiększenie zdolności przesyłowej w Rumunii w kierunku Węgier do 4,4 bcm/rok (faza 2)

6.24.8.

Rurociąg wybrzeże Morza Czarnego–Podișor (RO) w celu odbierania gazu z Morza Czarnego

6.24.9.

Przepływ zwrotny Rumunia–Węgry: tłocznia Csanádpalota lub Algyő (HU) w ramach 2. etapu odcinka węgierskiego (HU) (przepustowość 4,4 bcm/rok) (faza 2)

6.25.

Klaster infrastruktury w celu doprowadzenia nowych dostaw gazu do regionu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w celu ich dywersyfikacji, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

6.25.1.

System rurociągów z Bułgarii do Słowacji [obecnie znany pod nazwą projekt »Eastring«]

6.25.2.

System rurociągów z Grecji do Austrii [obecnie znany pod nazwą projekt »Tesla«]

6.25.3.

Dalsze rozszerzenie dwukierunkowego korytarza przesyłowego Bułgaria–Rumunia–Węgry–Austria [obecnie znane pod nazwą projekt »ROHUAT/BRUA«, faza 3]

6.25.4.

Infrastruktura umożliwiająca rozwój bułgarskiego centrum gazowego

6.26.

Klaster Chorwacja–Słowenia–Austria w Rogatec, obejmujący następujące PWZ:

6.26.1.

Połączenie międzysystemowe Chorwacja–Słowenia (Lučko–Zabok-Rogatec)

6.26.2.

Tłocznia Kidričevo, faza 2 modernizacji (SI)

6.26.3.

Tłocznie gazu w ramach chorwackiego systemu przesyłowego gazu

6.26.4.

GCA 2014/04 Murfeld (AT)

6.26.5.

Modernizacja połączenia międzysystemowego Murfeld/Ceršak (AT-SI)

6.26.6.

Modernizacja połączenia międzysystemowego Rogatec

7.   Priorytetowy korytarz »Południowy korytarz gazowy«

Nr

Definicja

7.1.

PWZ Klaster zintegrowanych, zarezerwowanych obiektów infrastruktury transportowej o wielkości podlegającej regulacji, wraz z powiązanymi urządzeniami do przesyłu co najmniej 10 bcm/rok gazu z nowych źródeł w regionie Morza Kaspijskiego przez Azerbejdżan, Gruzję i Turcję na rynki unijne w Grecji i we Włoszech, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

7.1.1.

Gazociąg do UE z Turkmenistanu i Azerbejdżanu przez Gruzję i Turcję [obecnie znany jako połączenie »Gazociągu transkaspijskiego« (TCP), »Rozbudowy gazociągu południowokaukaskiego« (SCP- (F)X) oraz »Transanatolijskiego rurociągu gazu ziemnego« (TANAP)]

7.1.2.

Tłocznia gazu w Kipi (EL)

7.1.3.

Gazociąg z Grecji do Włoch przez Albanię i Adriatyk [obecnie znany pod nazwą »Gazociągu transadriatyckiego« (TAP)]

7.1.4.

System gazociągów z Grecji do Włoch [obecnie znany pod nazwą »rurociąg Posejdon«]

7.1.5.

Nie uznaje się już za PWZ

7.1.6.

Stacje pomiaru i regulacji na potrzeby połączenia greckiego systemu przesyłowego z TAP

7.1.7.

Rurociąg Komotini–Thesprotia (EL)

7.2.

Nie uznaje się już za PWZ

7.3.

7.3.1.

Gazociąg z morskiego obszaru Cypru do Grecji kontynentalnej przez Kretę [obecnie znany pod nazwą »EastMed Pipeline«]

7.3.2.

Usunięcie wewnętrznych zatorów na Cyprze w celu zakończenia izolacji i umożliwienia przesyłu gazu z wschodniej części rejonu Morza Śródziemnego

7.4.

Klaster połączeń międzysystemowych z Turcją, obejmujący następujące PWZ:

7.4.1.

Tłocznia gazu w Kipi (EL)

7.4.2.

Połączenie międzysystemowe między Turcją a Bułgarią [obecnie znane pod nazwą projekt »ITB«]

8.   Priorytetowy korytarz »Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu«

Nr

Definicja

8.1.

Klaster Dywersyfikacja dostaw we wschodniej części Morza Bałtyckiego, obejmujący następujące PWZ:

8.1.1.

Połączenie międzysystemowe pomiędzy Estonią a Finlandią [obecnie znane pod nazwą projekt »Balticconnector«] oraz

8.1.2.

Jeden z następujących terminali LNG:

8.1.2.1.

Nie uznaje się już za PWZ

8.1.2.2.

Paldiski LNG (EE)

8.1.2.3.

Tallinn LNG (EE)

8.1.2.4.

Nie uznaje się już za PWZ

Wzmocnienie infrastruktury przesyłowej w państwach bałtyckich i modernizacja podziemnych magazynów gazu na Łotwie:

8.2.

Klaster Modernizacja infrastruktury we wschodniej części Morza Bałtyckiego, obejmujący następujące PWZ:

8.2.1.

Rozbudowa połączenia międzysystemowego Łotwa–Litwa

8.2.2.

Rozbudowa połączenia międzysystemowego Estonia–Łotwa

8.2.3.

Nie uznaje się już za PWZ

8.2.4.

Rozbudowa podziemnego magazynu gazu Inčukalns (LV)

8.3.

Połączenie międzysystemowe Polska–Dania [obecnie znane pod nazwą »Gazociąg Bałtycki«]

8.4.

Nie uznaje się już za PWZ

8.5.

Połączenie międzysystemowe Polska–Litwa [obecnie znane pod nazwą projekt »GIPL«]

8.6.

Terminal LNG w Göteborgu w Szwecji

8.7.

Zwiększenie przepustowości terminalu LNG w Świnoujściu w Polsce

8.8.

Nie uznaje się już za PWZ

9.   Priorytetowy korytarz »Połączenia dostawcze ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej«

Poprawa bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej poprzez zwiększenie interoperacyjności i uruchomienie odpowiednich alternatywnych kanałów dostaw:

Nr

Definicja

9.1.

Rurociąg Adamowo–Brody: rurociąg łączący terminal przeładunkowy JSC Uktransnafta w Brodach (Ukraina) i zbiorniki na ropę w Adamowie (Polska)

9.2.

Rurociąg Bratysława–Schwechat: rurociąg łączący Schwechat (Austria) i Bratysławę (Republika Słowacka)

9.3.

Rurociągi JANAF-Adria: odbudowa, rozbudowa, utrzymanie i zwiększenie przepustowości istniejących rurociągów JANAF i Adria, łączących port morski Omisalj w Chorwacji z południową odnogą rurociągu Druzhba (Chorwacja, Węgry, Republika Słowacka); (węgiersko-słowackiego połączenia międzysystemowego nie uznaje się już za PWZ)

9.4.

Rurociąg Litvinow (Republika Czeska)–Spergau (Niemcy): projekt rozbudowy rurociągu ropy naftowej Druzhba do rafinerii TRM Spergau

9.5.

Klaster Rurociąg pomorski (PL), obejmujący następujące PWZ:

9.5.1.

Budowa terminalu naftowego w Gdańsku

9.5.2.

Rozbudowa rurociągu pomorskiego: pętle i druga nitka rurociągu pomorskiego łączącego zbiorniki ropy naftowej w Plebance (koło Płocka) i terminal przeładunkowy w Gdańsku

9.6.

TAL Plus: rozbudowa przepustowości rurociągu TAL między Triestem (Włochy) a Ingolstadt (Niemcy)

10.   Priorytetowy obszar tematyczny »Stosowanie inteligentnych sieci«

Nr

Definicja

10.1.

Projekt Północnoatlantycka Zielona Strefa (Irlandia, Zjednoczone Królestwo/Irlandia Północna) ma na celu redukcję niskiego wiatru dzięki wdrożeniu infrastruktury komunikacyjnej, zwiększeniu kontroli sieci i połączeń międzysystemowych oraz opracowaniu (transgranicznych) protokołów zarządzania popytem.

10.2.

Green-Me (Francja, Włochy) ma na celu zwiększenie integracji odnawialnych źródeł energii poprzez wdrożenie systemów automatyzacji, kontroli i monitoringu w podstacjach wysokiego napięcia i wysokiego/średniego napięcia, w tym komunikację z generatorami i instalacjami magazynowania energii odnawialnej w podstacjach pierwotnych, a także wymianę nowych danych w celu umożliwienia lepszego zarządzania transgranicznymi połączeniami międzysystemowymi.

10.3.

SINCRO.GRID (Słowenia/Chorwacja) ma na celu rozwiązanie kwestii napięcia sieciowego, regulacji częstotliwości i ograniczeń w celu umożliwienia dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii i zastąpienia konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej poprzez uwzględnienie nowych aktywnych elementów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w wirtualnym transgranicznym centrum regulacji w oparciu o zaawansowane systemy zarządzania danymi, wspólną optymalizację systemów i prognozowanie z udziałem dwóch sąsiednich OSP i dwóch sąsiednich OSD.

11.   Priorytetowy obszar tematyczny »autostrady elektroenergetyczne«

Lista PWZ posiadających podwójne oznaczenie jako autostrady elektroenergetyczne

Nr

Definicja

Priorytetowy korytarz »Północnomorska sieć przesyłowa morskiej energii wiatrowej«

1.1.1.

Połączenie międzysystemowe między Zeebrugge (BE) a okolicami Richborough (UK)

1.3.1.

Połączenie międzysystemowe między Endrup (DK) a Niebüll (DE)

1.3.2.

Linia wewnętrzna między Brunsbüttel a Niebüll (DE)

1.4.1.

Połączenie międzysystemowe między Kassø (DK) a Audorfem (DE)

1.4.2.

Linia wewnętrzna między Audorfem a Hamburgiem/Nord (DE)

1.4.3.

Linia wewnętrzna między Hamburgiem/Nord a Dollern (DE)

1.5.

Połączenie międzysystemowe Dania–Niderlandy między Endrup (DK) a Eemshaven (NL) [obecnie znane pod nazwą »COBRAcable«]

1.6.

Połączenie międzysystemowe Francja–Irlandia między La Martyre (FR) a Great Island lub Knockraha (IE) [obecnie znane pod nazwą projekt »Celtic Interconnector«]

1.7.1.

Połączenie międzysystemowe Francja–Zjednoczone Królestwo między Cotentin (FR) a okolicami Exeter (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt »FAB«]

1.7.2.

Połączenie międzysystemowe Francja–Zjednoczone Królestwo między Tourbe (FR) a Chilling (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt »IFA2«]

1.7.3.

Połączenie międzysystemowe Francja–Zjednoczone Królestwo między Coquelles (FR) a Folkestone (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt »ElecLink«]

1.8.

Połączenie międzysystemowe Niemcy–Norwegia między Wilster (DE) a Tonstad (NO) [obecnie znane pod nazwą projekt »NordLink«]

1.10.

Połączenie międzysystemowe Norwegia–Zjednoczone Królestwo

1.13.

Połączenie międzysystemowe pomiędzy Islandią a Zjednoczonym Królestwem [obecnie znane pod nazwą projekt »Ice Link«]

1.14.

Połączenie międzysystemowe między Revsing (DK) a Bicker Fen (UK) [obecnie znane pod nazwą projekt »Viking Link«]

Priorytetowy korytarz »Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Zachodniej«

2.2.1.

Połączenie międzysystemowe między Lixhe (BE) a Oberzier (DE)

2.5.1.

Połączenie międzysystemowe między Grande Île (FR) a Piossasco (IT) [obecnie znane pod nazwą projekt »Savoie-Piemont«]

2.7.

Połączenie międzysystemowe Francja–Hiszpania między Akwitanią (FR) a Krajem Basków (ES) [obecnie znane pod nazwą projekt »Zatoka Biskajska«]

2.9.

Linia wewnętrzna w Niemczech między Osterath a Philippsburgiem (DE) w celu zwiększenia przepustowości na granicy zachodniej

2.10.

Linia wewnętrzna w Niemczech między Brunsbüttel-Grοβgartach a Wilster-Grafenrheinfeld (DE) w celu zwiększenia przepustowości na granicy północnej i południowej

2.13.

Klaster Połączenia międzysystemowe Irlandia–Zjednoczone Królestwo, obejmujący jeden lub więcej spośród następujących PWZ:

2.13.1

Połączenie międzysystemowe Irlandia–Zjednoczone Królestwo między Woodland (IE) a Turleenan (UK)

2.13.2

Połączenie międzysystemowe Irlandia–Zjednoczone Królestwo między Srananagh (IE) a Turleenan (UK)

Priorytetowy korytarz »Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej«

3.10.1.

Połączenie międzysystemowe między Haderą (IL) a Kofinou (CY)

3.10.2.

Połączenie międzysystemowe między Kofinou (CY) a Korakią na Krecie (EL)

3.10.3.

Linia wewnętrzna między Korakią na Krecie a regionem Attyki (EL)

3.12.

Linia wewnętrzna w Niemczech między Wolmirstedt a Bawarią w celu zwiększenia wewnętrznej zdolności przesyłowej północ-południe

Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich w odniesieniu do energii elektrycznej

4.1.

Połączenie międzysystemowe Dania–Niemcy między Tolstrup Gaarde (DK) a Bentwisch (DE) za pomocą morskich farm wiatrowych Kriegers Flak (DK) oraz Baltic 1 i 2 (DE) [obecnie znane pod nazwą projekt »Kriegers Flak Combined Grid Solution«]”