14.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/26

z dnia 13 stycznia 2016 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oksyetylenowanych nonylofenoli

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 68 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 2 sierpnia 2013 r. Królestwo Szwecji złożyło do Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”) dokumentację („dokumentacja zgodna z załącznikiem XV”) zgodnie z art. 69 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w celu wszczęcia procedury wprowadzania ograniczeń określonej w art. 69–73 tego rozporządzenia. Początkowo w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV podano, że narażenie na nonylofenol i oksyetylenowane nonylofenole stwarza ryzyko dla środowiska, w szczególności dla gatunków wodnych żyjących w wodach powierzchniowych. Aby ograniczyć takie ryzyko, w dokumentacji zaproponowano zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów włókienniczych, które można prać w wodzie, jeżeli zawierają one nonylofenol lub oksyetylenowane nonylofenole w stężeniu wynoszącym co najmniej 100 mg/kg (0,01 % masy). W dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV wykazano, że niezbędne jest działanie w skali całej Unii.

(2)

Podczas konsultacji społecznych w sprawie dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV Szwecja zaleciła skreślenie nonylofenolu z zakresu wniosku dotyczącego ograniczeń, gdyż związek ten nie jest celowo używany w przetwórstwie wyrobów włókienniczych. Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) i Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) przy Agencji uznały wyłączenie nonylofenolu za uzasadnione, biorąc pod uwagę skuteczność i praktyczność ograniczenia oraz możliwość jego monitorowania. Proponowanym ograniczeniem należy zatem objąć tylko oksyetylenowane nonylofenole.

(3)

W dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV oksyetylenowane nonylofenole zdefiniowano jako rozgałęzione i liniowe oksyetylenowane nonylofenole, obejmujące substancje o określonych nr CAS lub WE oraz substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne, polimery i homologi. Substancje w tej grupie są identyfikowane przez wzór cząsteczkowy (C2H4O)nC15H24O.

(4)

W kilku badaniach rynku wymienionych w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV stwierdzono obecność oksyetylenowanych nonylofenoli, w różnych stężeniach, w wyrobach włókienniczych. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie oksyetylenowanych nonylofenoli, jako substancji lub w mieszaninach, do celów przetwarzania wyrobów włókienniczych i skóry, podlega już ograniczeniom określonym w pozycji 46 załącznika XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Jednakże pranie wyrobów włókienniczych w wodzie w racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania prowadzi do uwolnienia oksyetylenowanych nonylofenoli do środowiska wodnego, co stwarza ryzyko dla gatunków wodnych.

(5)

Dla zachowania spójności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 (2) proponowane ograniczenie dotyczące wyrobów włókienniczych powinno obejmować produkty, które składają się w co najmniej 80 % masy z włókien tekstylnych oraz inne produkty, których część składa się w co najmniej 80 % masy z włókien tekstylnych. Ponadto z uwagi na przejrzystość należy wskazać, że wyroby włókiennicze obejmują wyroby niegotowe, półgotowe i gotowe, w tym takie produkty jak odzież (np. dla ludzi i zwierząt lub zabawek), akcesoria, wyroby włókiennicze do dekoracji wnętrz, włókna, przędzę, materiał włókienniczy i wstawki z dzianiny.

(6)

Dnia 3 czerwca 2014 r. RAC przyjął w drodze konsensusu opinię w sprawie ograniczenia proponowanego w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV, potwierdzając, że z narażeniem na produkty rozpadu oksyetylenowanych nonylofenoli wiąże się ryzyko. RAC stwierdził także, że ograniczenie jest najbardziej odpowiednim ogólnounijnym środkiem zapobiegania ryzyku stwarzanemu przez oksyetylenowane nonylofenole w wyrobach włókienniczych, zarówno pod względem skuteczności, jak i praktyczności.

(7)

Dnia 9 września 2014 r. SEAC przyjął w drodze konsensusu opinię w sprawie ograniczenia proponowanego w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV, stwierdzając, że proponowane ograniczenie dotyczące oksyetylenowanych nonylofenoli jest najbardziej odpowiednim ogólnounijnym środkiem zapobiegania stwierdzonemu ryzyku pod względem proporcjonalności korzyści społeczno-ekonomicznych do kosztów społeczno-ekonomicznych.

(8)

Według dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV, jak potwierdziły komitety RAC i SEAC, limit wynoszący 0,01 % masy to najniższe stężenie współmierne do celowego stosowania oksyetylenowanych nonylofenoli w przetwórstwie wyrobów włókienniczych. Uwagi otrzymane w czasie konsultacji społecznych potwierdziły, że egzekwowanie limitu wynoszącego poniżej 0,01 % masy przysparzałoby znacznych trudności, gdyż wyroby włókiennicze mogą być zanieczyszczone oksyetylenowanymi nonylofenolami w takich niskich stężeniach w wyniku przypadkowego narażenia podczas procesu produkcji. Co więcej, pięciokrotne zmniejszenie limitu wynoszącego 0,01 % (do limitu wynoszącego 0,002 % masy) obniżyłoby emisje tylko o 1,25 raza, w wyniku czego stężenie oksyetylenowanych nonylofenoli w wodach powierzchniowych byłoby o 5 % niższe niż w przypadku obowiązywania limitu wynoszącego 0,01 % masy.

(9)

Zasięgnięto opinii forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów i uwzględniono jego zalecenia.

(10)

Dnia 1 października 2014 r. Agencja przedstawiła Komisji opinie RAC i SEAC, na podstawie których Komisja stwierdziła, że obecność oksyetylenowanych nonylofenoli w wyrobach włókienniczych stwarza niedopuszczalne ryzyko dla środowiska, któremu należy zapobiec w skali całej Unii. Wzięto pod uwagę skutki społeczno-ekonomiczne tego ograniczenia, w tym dostępność rozwiązań alternatywnych.

(11)

Zakłada się, że używane wyroby włókiennicze są zwykle kilkakrotnie prane przed dostawą lub udostępnieniem stronie trzeciej, zawierają więc najwyżej znikome ilości oksyetylenowanych nonylofenoli. W związku z tym z zakresu ograniczenia należy wyłączyć wprowadzanie do obrotu używanych wyrobów włókienniczych. Podobnie można zakładać, że wyroby włókiennicze pochodzące z recyklingu zawierają najwyżej znikome ilości oksyetylenowanych nonylofenoli, więc ograniczenie nie powinno mieć zastosowania do nowych wyrobów, które zostały wyprodukowane wyłącznie z wyrobów włókienniczych pochodzących z recyklingu bez użycia oksyetylenowanych nonylofenoli.

(12)

Należy pozostawić zainteresowanym stronom dostateczną ilość czasu na wprowadzenie odpowiednich środków zapewniających zgodność z przepisami, w szczególności na zapewnienie odpowiedniej komunikacji w złożonym globalnym łańcuchu dostaw. Należy zatem odłożyć w czasie rozpoczęcie stosowania nowego ograniczenia.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz.U. L 272 z 18.10.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dodaje się nową pozycję 46a w brzmieniu:

„46.

Oksyetylenowane nonylofenole

(C2H4O)nC15H24O

1.

Nie są wprowadzane do obrotu po dniu 3 lutego 2021 r. w wyrobach włókienniczych, co do których można racjonalnie spodziewać się, że będą prane w wodzie w czasie ich zwykłego cyklu życia, w stężeniu wynoszącym co najmniej 0,01 % masy tego wyrobu lub każdej części tego wyrobu.

2.

Punktu pierwszego nie stosuje się do wprowadzania do obrotu używanych wyrobów włókienniczych lub nowych wyrobów włókienniczych wyprodukowanych bez użycia oksyetylenowanych nonylofenoli wyłącznie z wyrobów pochodzących z recyklingu.

3.

Do celów pkt 1 i 2 »wyrób włókienniczy« oznacza produkt niegotowy, półgotowy lub gotowy, który składa się w co najmniej 80 % masy z włókien tekstylnych, lub inny produkt, którego część składa się w co najmniej 80 % masy z włókien tekstylnych, w tym takie produkty jak odzież, akcesoria, wyroby włókiennicze do dekoracji wnętrz, włókna, przędzę, materiał włókienniczy i wstawki z dzianiny.”