6.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/35


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/8

z dnia 5 stycznia 2016 r.

określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2017 r. dotyczącego samozatrudnienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu monitorowania postępów w osiąganiu wspólnych celów określonych w strategii „Europa 2020” Komisja powinna otrzymać od państw członkowskich kompleksowy zestaw danych dotyczących samozatrudnienia, który umożliwia dokonywanie porównań między państwami członkowskimi.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 318/2013 (2) ustanowiono moduł ad hoc dotyczący samozatrudnienia.

(3)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1397/2014 (3) określono i opisano obszary szczegółowych informacji („moduły cząstkowe ad hoc”), które należy włączyć do modułu ad hoc na 2017 r. dotyczącego samozatrudnienia.

(4)

Komisja powinna określić cechy techniczne, filtry, kody oraz termin przekazywania danych w ramach modułu cząstkowego ad hoc dotyczącego samozatrudnienia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cechy techniczne modułu ad hoc na 2017 r. dotyczącego samozatrudnienia, filtry i kody, które należy stosować, oraz termin przekazania wyników do Komisji są określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2016–2018 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 99 z 9.4.2013, s. 11).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1397/2014 z dnia 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 318/2013 w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata 2016–2018 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 370 z 30.12.2014, s. 42).


ZAŁĄCZNIK

W niniejszym załączniku określono cechy techniczne, filtry i kody do stosowania w ramach modułu ad hoc dotyczącego samozatrudnienia, którego realizację zaplanowano na 2017 r. Określono w nim również terminy przekazania danych do Komisji.

Termin przekazania wyników Komisji: 31 marca 2018 r.

Filtry i kody, które należy stosować w celu przesyłania danych: zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 377/2008 (1).

Kolumny zarezerwowane dla opcjonalnych współczynników ważenia, do wykorzystania w przypadku badania podpróby lub braku odpowiedzi: kolumny 222–225 zawierające liczby całkowite i kolumny 226–227 zawierające miejsca po przecinku.

1)   Moduł cząstkowy „Samozatrudnienie ekonomicznie zależne”

Nazwa/kolumna

Kod

Opis

Filtr

MAINCLNT

 

Zależność ekonomiczna

STAPRO = 1,2

211

 

Liczba klientów i ich znaczenie w okresie ostatnich 12 miesięcy

 

 

1

Brak klientów w ciągu ostatnich 12 miesięcy

 

2

Tylko jeden klient w ciągu ostatnich 12 miesięcy

3

2–9 klientów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale jeden klient dominujący

4

2–9 klientów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, brak klientów dominujących

5

Więcej niż 9 klientów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale jeden klient dominujący

6

Więcej niż 9 klientów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, brak klientów dominujących

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

WORKORG

 

Zależność organizacyjna

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Wpływ na podejmowanie decyzji w sprawie godzin pracy

 

 

1

Decyzję podejmuje respondent

 

2

Decyzję podejmuje(-ą) klient(-ci) respondenta

3

Decyzję podejmuje inna strona

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

2)   Moduł cząstkowy „Warunki pracy osób samozatrudnionych”

Nazwa/kolumna

Kod

Opis

Filtr

REASSE

 

Główny powód podjęcia pracy na własny rachunek

STAPRO = 1,2

213

 

Główny powód samozatrudnienia przy rozpoczęciu tego rodzaju pracy na obecnym stanowisku

 

 

1

Brak możliwości znalezienia pracy jako pracownik

 

2

Były pracodawca respondenta zwrócił się o podjęcie pracy na własny rachunek

3

Jest to zwyczajowa praktyka w dziedzinie, którą zajmuje się respondent

4

Nadarzyła się odpowiednia okazja

5

Kontynuacja działalności przedsiębiorstwa rodzinnego

6

Respondent nie chciał ani nie planował podjęcia pracy na własny rachunek, ale rozpoczął samozatrudnienie z powodów innych niż wymienione powyżej

7

Respondent chciał podjąć pracę na własny rachunek ze względu na elastyczne godziny pracy

8

Respondent chciał podjąć pracę na własny rachunek z innych przyczyn

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

SEDIFFIC

 

Największe trudności dla osób samozatrudnionych

STAPRO = 1,2

214

 

Główne trudności w pracy na własny rachunek w okresie ostatnich 12 miesięcy w odczuciu subiektywnym

 

 

0

Brak wpływu na ustalanie ceny własnej pracy

 

1

Brak dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw

2

Opóźnione płatności lub brak płatności

3

Nieodpowiedni poziom obciążeń administracyjnych

4

Brak dochodów w przypadku choroby

5

Okresy trudności finansowych

6

Okresy charakteryzujące się brakiem klientów, brakiem zleceń czy projektów, nad którymi można pracować

7

Inne trudności

8

Brak trudności

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

REASNOEM

 

Główne powody niezatrudniania pracowników

STAPRO = 2

215

 

Główne powody niezatrudniania pracowników w odczuciu subiektywnym

 

 

0

Respondent chce w pierwszej kolejności zatrudnić siebie

 

1

Brak wystarczającej ilości pracy

2

Trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników

3

Zbyt skomplikowane ramy prawne

4

Wysokie składki na ubezpieczenia społeczne

5

Brak możliwości zatrudniania pracowników w zawodzie respondenta

6

Respondent woli pracować z podwykonawcami lub wspólnikami

7

Klient(-ci) respondenta wymaga(-ją), aby respondent sam wykonał pracę

8

Inny powód

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

BPARTNER

 

Współpraca z partnerami biznesowymi

STAPRO = 1,2

216

 

Praca ze współwłaścicielem lub w ramach sieci innych osób samozatrudnionych

 

 

1

Respondent współpracuje ze współwłaścicielem

 

2

Respondent współpracuje z innymi osobami samozatrudnionymi w ramach sieci

3

Obie opcje

4

Żadna z opcji

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

PLANEMPL

 

Planowane zatrudnienie pracowników lub podwykonawców

STAPRO = 1,2

217

 

Plany zatrudnienia lub zlecenia podwykonawstwa w ciągu najbliższych 12 miesięcy

 

 

1

Respondent zamierza zatrudniać pracowników wyłącznie na czas nieokreślony

 

2

Zamierza zatrudniać pracowników wyłącznie na czas określony

3

Zamierza zatrudniać pracowników zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony

4

Zamierza wyłącznie zlecać pracę podwykonawcom

5

Zamierza zlecać pracę podwykonawcom i zatrudniać pracowników

6

Nie zamierza zatrudniać pracowników ani zlecać pracy podwykonawcom

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

3)   Moduł cząstkowy „Osoby samozatrudnione i pracownicy”

Nazwa/kolumna

Kod

Opis

Filtr

JBSATISF

 

Zadowolenie z pracy

WSTATOR = 1,2

218

 

Poziom zadowolenia z pracy w głównej pracy

 

 

1

W znacznym stopniu zadowolony

 

2

W pewnym stopniu zadowolony

3

W niewielkim stopniu zadowolony

4

W ogóle niezadowolony

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

AUTONOMY

 

Niezależność w pracy

WSTATOR = 1,2

219

 

Poziom wpływu na charakter i kolejność zadań w głównej pracy

 

 

1

Respondent może wpływać zarówno na charakter, jak i na kolejność zadań

 

2

Może wpływać na charakter, ale nie na kolejność zadań

3

Może wpływać na kolejność, ale nie na charakter zadań

4

Nie może wpływać ani na charakter, ani na kolejność zadań

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

PREFSTAP

 

Preferowany status zawodowy w głównej pracy

WSTATOR = 1,2

220

 

Preferencja dla pracy jako pracownik w przypadku samozatrudnienia w chwili obecnej lub preferencja dla pracy jako osoba samozatrudniona, jeśli obecnie pracuje jako pracownik

 

 

1

Respondent nie chce zmieniać swojego statusu zawodowego

 

2

Prowadzi działalność na własny rachunek, lecz chce być zatrudniony jako pracownik

3

Jest pracownikiem lub pracownikiem-członkiem rodziny, ale chce prowadzić działalność na własny rachunek

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem

OBSTACSE

 

Główny powód niepodjęcia pracy na własny rachunek w głównej pracy

PREFSTAP = 3

221

 

Główny powód, dla którego pracownicy lub pracownicy-członkowie rodziny, którzy chcieliby podjąć pracę na własny rachunek, nie zmienili statusu zawodowego na preferowany

 

 

1

Niestabilna sytuacja finansowa

 

2

Trudności w uzyskaniu finansowania dla przedsiębiorstw

3

Nadmierne stres, zobowiązania lub ryzyko

4

Mniejszy zakres ochrony socjalnej

5

Inny powód

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Niewypełnione

Brak odpowiedzi/nie wiem


(1)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych (Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 57).