6.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/7

z dnia 5 stycznia 2016 r.

ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (1), w szczególności jej art. 59 ust. 2, oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (2), w szczególności jej art. 80 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jednym z głównych celów dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych w stosunku do instytucji zamawiających, podmiotów zamawiających oraz wykonawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowym elementem tych starań jest jednolity europejski dokument zamówienia. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien w związku z tym zostać zredagowany w taki sposób, aby wyeliminować potrzebę przedstawiania znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów odnoszących się do kryteriów wykluczenia i kwalifikacji. Z tego samego względu standardowy formularz powinien również zawierać stosowne informacje w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca, tak aby weryfikacja informacji mogła być przeprowadzana łącznie z weryfikacją dotyczącą głównego wykonawcy oraz na takich samych warunkach.

(2)

Możliwość korzystania z jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinny mieć również podmioty zamawiające, które podlegają przepisom dyrektywy 2014/25/UE i które, stosując kryteria wykluczenia i kwalifikacji przewidziane w dyrektywie 2014/24/UE, muszą to czynić w taki sam sposób i na takich samych warunkach jak instytucje zamawiające.

(3)

Aby unikać nakładania obciążeń administracyjnych na instytucje zamawiające i podmioty zamawiające oraz zapobiegać ewentualnym sprzecznym wskazówkom w różnych dokumentach zamówienia, informacje, które wykonawcy muszą przedstawiać w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, powinny zostać wyraźnie wskazane z wyprzedzeniem przez instytucję zamawiającą i podmiot zamawiający w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie lub poprzez odesłania w tymże zaproszeniu do innych części dokumentów zamówienia, które i tak muszą zostać dokładnie przeanalizowane przez wykonawców z uwagi na ich udział i ewentualne złożenie ofert.

(4)

Jednolity europejski dokument zamówienia powinien również przynieść dalsze uproszczenia zarówno dla wykonawców, jak i instytucji oraz podmiotów zamawiających, zastępując różne i rozbieżne krajowe oświadczenia własne jednym standardowym formularzem ustanowionym na szczeblu europejskim. Powinno to również pomóc w zmniejszeniu problemów związanych z precyzyjnym formułowaniem oficjalnych oświadczeń i oświadczeń o wyrażeniu zgody, a także z kwestiami językowymi, gdyż standardowy formularz będzie dostępny w językach urzędowych. Jednolity europejski dokument zamówienia powinien zatem ułatwić intensywniejsze transgraniczne uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

(5)

Wszelkie operacje przetwarzania i wymiany danych, które mają być przeprowadzane w związku z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia, powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), w szczególności z przepisami krajowymi mającymi zastosowanie do przetwarzania danych dotyczących przestępstw, wyroków skazujących lub środków bezpieczeństwa na podstawie art. 8 ust. 5 wspomnianej dyrektywy.

(6)

Należy przypomnieć, że Komisja dokona przeglądu praktycznego stosowania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, z uwzględnieniem technicznego rozwoju baz danych w państwach członkowskich, i przedstawi stosowne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 18 kwietnia 2017 r. Przy tej okazji Komisja może również wziąć pod uwagę ewentualne sugestie służące poprawie funkcjonalności tego dokumentu, mając na względzie poszerzenie możliwości transgranicznego uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zwłaszcza dla MŚP, lub potencjalne uproszczenia w ramach określonych w dyrektywie 2014/24/UE; Komisja może też zbadać ewentualne kwestie związane z praktykami systematycznego żądania zaświadczeń lub innych rodzajów dokumentów od wszystkich uczestników danego postępowania o udzielenie zamówienia lub z praktykami polegającymi na określaniu w dyskryminacyjny sposób wykonawców, od których żąda się takich dokumentów.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od chwili wejścia w życie krajowych środków wdrażających dyrektywę 2014/24/UE, a najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2016 r., do celów sporządzenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 59 dyrektywy 2014/24/UE, stosuje się standardowy formularz określony w załączniku 2 do niniejszego rozporządzenia. Instrukcje dotyczące jego stosowania określono w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.

(2)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.

(3)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).


ZAŁĄCZNIK 1

Instrukcje

Jednolity europejski dokument zamówienia jest składanym przez wykonawców oświadczeniem własnym stanowiącym dowód wstępny, zastępującym zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie. Jak określono w art. 59 dyrektywy 2014/24/UE, stanowi on oficjalne oświadczenie wykonawcy, w którym stwierdza on, że nie znajduje się w jednej z sytuacji, w przypadku której wykonawcy muszą lub mogą zostać wykluczeni, że spełnia stosowne kryteria kwalifikacji oraz że, w stosownych przypadkach, spełnia obiektywne zasady i kryteria ustalone na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału. Dokument ten ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikających z wymogu przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów związanych z kryteriami wykluczenia i kwalifikacji.

Aby ułatwić wykonawcom czynność wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, państwa członkowskie mogą wydawać wytyczne dotyczące stosowania tego dokumentu, na przykład w celu wyjaśnienia, które przepisy prawa krajowego są istotne w odniesieniu do sekcji A w części III (1), poinformowania, że w danym państwie członkowskim mogą nie być ustalone lub wydawane urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców bądź równoważne zaświadczenia, lub wskazania, jakie dane referencyjne i informacje należy podać, aby umożliwić instytucjom zamawiającym lub podmiotom zamawiającym wyszukanie danego zaświadczenia w postaci elektronicznej.

Przy przygotowywaniu dokumentów zamówienia do celów danego postępowania o udzielenie zamówienia instytucje zamawiające i podmioty zamawiające muszą wskazać w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie, w dokumentach zamówienia, o których mowa w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie, lub w zaproszeniach do potwierdzenia zainteresowania, których informacji będą wymagać od wykonawców, w tym jednoznacznie oświadczyć, czy należy przedstawiać informacje określone w częściach II i III (2) w odniesieniu do podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega (3). Mogą również ułatwić wykonawcom zadanie, wskazując te informacje bezpośrednio w wersji elektronicznej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na przykład korzystając z serwisu poświęconego jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), który służby Komisji udostępnią bezpłatnie instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom.

Ofertom w procedurze otwartej i wnioskom o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej, procedurze konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnym lub partnerstwie innowacyjnym musi towarzyszyć jednolity europejski dokument zamówienia, wypełniony przez wykonawców w celu dostarczenia wymaganych informacji (5). Z wyjątkiem przypadków związanych z niektórymi zamówieniami udzielanymi na podstawie umów ramowych, oferent, któremu zamierza się udzielić zamówienia, będzie musiał przedstawić aktualne zaświadczenia i dokumenty potwierdzające.

Państwa członkowskie mogą uregulować lub pozostawić do decyzji instytucji zamawiających i podmiotów zamawiających kwestię, czy należy stosować jednolity europejski dokument zamówienia również w ramach postępowań o udzielenie zamówienia niepodlegających, lub niepodlegających w pełni, szczegółowym przepisom proceduralnym dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE, na przykład w odniesieniu do udzielania zamówień o wartości poniżej odnośnych progów lub udzielania zamówień podlegających szczególnym przepisom mającym zastosowanie do usług społecznych i innych szczególnych usług („łagodniejszy reżim”) (6). Na podobnej zasadzie państwa członkowskie mogą uregulować lub pozostawić do decyzji instytucji zamawiających i podmiotów zamawiających kwestię, czy należy stosować jednolity europejski dokument zamówienia również w związku z udzielaniem koncesji, niezależnie od tego, czy koncesje te podlegają przepisom dyrektywy 2014/23/UE (7).

Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający może w dowolnej chwili w trakcie postępowania zwrócić się do każdego oferenta o przedłożenie wszystkich lub niektórych wymaganych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

Wykonawcy mogą zostać wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia lub podlegać odpowiedzialności karnej na mocy prawa krajowego w przypadkach poważnego wprowadzenia w błąd przy wypełnianiu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia lub, ogólnie, przy przedstawianiu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub spełnienia kryteriów kwalifikacji, bądź też w przypadku odmowy przedstawienia takich informacji lub gdy wykonawcy nie są w stanie przedłożyć dokumentów potwierdzających.

Wykonawcy mogą ponownie wykorzystać informacje przedstawione w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, który został już użyty we wcześniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli informacje te są nadal prawidłowe i w dalszym ciągu istotne. Najprostszym sposobem, by to zrobić, jest wprowadzenie informacji w nowym jednolitym europejskim dokumencie zamówienia z wykorzystaniem odpowiednich funkcji udostępnionych w tym celu w ramach wyżej wspomnianego elektronicznego serwisu poświęconego jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Oczywiście możliwe będzie również ponowne wykorzystanie informacji z użyciem innych sposobów kopiowania i wklejania informacji, na przykład wykorzystanie informacji przechowywanych w urządzeniach informatycznych wykonawcy (komputerach, tabletach, serwerach itd.).

Zgodnie z art. 59 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE jednolity europejski dokument zamówienia przedstawia się wyłącznie w formie elektronicznej, jednakże stosowanie tego przepisu może zostać odroczone najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r. (8). Oznacza to, że najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r. możliwe będzie stosowanie zarówno wersji w pełni elektronicznej, jak i papierowej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wspomniany serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia pozwoli wykonawcom na wypełnianie tego dokumentu w postaci elektronicznej we wszystkich przypadkach, co umożliwi im czerpanie pełnych korzyści z oferowanych funkcji (zwłaszcza ponowne wykorzystanie informacji). W postępowaniach o udzielenie zamówienia, w przypadku których odroczono stosowanie elektronicznych środków komunikacji (co będzie również możliwe najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r.), serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia umożliwi wykonawcom wydrukowanie papierowej wersji tego dokumentu wypełnionego w postaci elektronicznej, który to wydruk można będzie następnie przesłać instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu, korzystając ze środków komunikacji innych niż środki elektroniczne (9).

Jak wcześniej wspomniano, jednolity europejski dokument zamówienia obejmuje oficjalne oświadczenie wykonawcy stwierdzające, że odpowiednie podstawy wykluczenia nie mają zastosowania, że odpowiednie kryteria kwalifikacji są spełnione i że wykonawca przedstawi odpowiednie informacje wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający.

W przypadku gdy zamówienia dzielą się na części oraz kryteria kwalifikacji (10) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia dla każdej części (lub dla każdej grupy części, do których stosują się te same kryteria kwalifikacji).

Ponadto w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia określa się organ publiczny lub osobę trzecią odpowiedzialne za wystawienie dokumentów potwierdzających (11); zawiera on także oficjalne oświadczenie, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić wspomniane dokumenty potwierdzające.

Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą zdecydować lub mogą zostać zobowiązane (12) przez państwa członkowskie, by ograniczyć wymagane informacje na temat kryteriów kwalifikacji do jednego pytania, na które odpowiedź brzmi „tak” lub „nie” – czy wykonawcy spełniają wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji. Następnie mogą być przedstawiane wnioski o dodatkowe informacje lub dokumenty, jednak należy starać się nie nakładać nadmiernych obciążeń administracyjnych na wykonawców poprzez systematyczne żądanie zaświadczeń lub innych rodzajów dowodów w formie dokumentów od wszystkich uczestników danego postępowania o udzielenie zamówienia lub poprzez praktyki polegające na określaniu w dyskryminacyjny sposób wykonawców, od których żąda się takich dokumentów.

Spoczywający na instytucjach zamawiających i podmiotach zamawiających obowiązek uzyskiwania odpowiednich dokumentów bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim ma również zastosowanie wtedy, gdy pierwotnie wymagane informacje na temat kryteriów kwalifikacji ograniczały się do odpowiedzi „tak” lub „nie”. Jeżeli żąda się takich dokumentów elektronicznych, wykonawcy będą w związku z tym przekazywać instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu informacje potrzebne do uzyskania danych dokumentów podczas sprawdzania kryteriów kwalifikacji, a nie bezpośrednio w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

W przypadku gdy wyciąg z odpowiedniego rejestru, na przykład z rejestru karnego, jest udostępniany instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu drogą elektroniczną, wykonawca może wskazać, gdzie można znaleźć te informacje (tj. podać nazwę archiwum, adres internetowy, określenie akt lub zapisu itd.), tak aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający mogły je wyszukać. Podając te informacje, wykonawca zgadza się, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający mogły wyszukać odpowiednie dokumenty, z zastrzeżeniem przepisów krajowych wdrażających dyrektywę 95/46/WE  (13) w sprawie przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza szczególnych kategorii danych, takich jak dane dotyczące przestępstw, wyroków skazujących lub środków bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 64 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE wykonawcy, którzy są wpisani do urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców lub posiadają odpowiednie zaświadczenie wydane przez jednostki prawa publicznego lub prywatnego, mogą – w odniesieniu do informacji wymaganych w częściach III–V – przedłożyć instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu zaświadczenie o wpisie wydane przez właściwy organ lub zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji, musi wypełnić jeden jednolity europejski dokument zamówienia.

Wykonawca, który bierze udział samodzielnie, lecz polega na zdolności co najmniej jednego innego podmiotu, musi dopilnować, by instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający otrzymały jego własny jednolity europejski dokument zamówienia wraz z odrębnym jednolitym europejskim dokumentem zamówienia zawierającym stosowne informacje (14) odnoszące się do każdego z podmiotów, na których wykonawca polega.

Wreszcie w przypadku gdy grupy wykonawców, w tym tymczasowe stowarzyszenia, biorą wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy przedstawić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia zawierający informacje wymagane w częściach II–V dla każdego z biorących udział wykonawców.

We wszystkich przypadkach, w których więcej niż jedna osoba jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiada w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, każda z tych osób może być zobowiązana do podpisania tego samego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zależnie od przepisów krajowych, w tym przepisów regulujących ochronę danych.

Co się tyczy podpisu(-ów) na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, należy zauważyć, że podpis na tym dokumencie może nie być konieczny, jeżeli dokument ten jest przesyłany jako część zestawu dokumentów, których autentyczność i integralność jest zapewniona dzięki wymaganemu(-ym) podpisowi(-om) na środkach przekazu (15).

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu.
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia. Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Jednolity europejski dokument zamówienia zawiera następujące części i sekcje:

Część I. Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Część II. Informacje dotyczące wykonawcy.

Część III. Kryteria wykluczenia:

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo (ich stosowanie jest obowiązkowe na mocy art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE. Ich stosowanie jest również obowiązkowe dla instytucji zamawiających na mocy art. 80 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/25/UE, natomiast podmioty zamawiające inne niż instytucje zamawiające mogą postanowić o stosowaniu tych kryteriów wykluczenia).

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne (ich stosowanie jest obowiązkowe na mocy art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w przypadku ostatecznej i wiążącej decyzji. Na tych samych warunkach ich stosowanie jest również obowiązkowe dla instytucji zamawiających na mocy art. 80 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/25/UE, natomiast podmioty zamawiające inne niż instytucje zamawiające mogą postanowić o stosowaniu tych podstaw wykluczenia. Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami krajowymi niektórych państw członkowskich wykluczenie może być obowiązkowe również wtedy, gdy decyzja nie jest ostateczna ani wiążąca.).

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi (zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE) (przypadki, w których wykonawcy mogą zostać wykluczeni; instytucje zamawiające mogą zostać zobowiązane przez swoje państwa członkowskie do zastosowania tych podstaw wykluczenia. Na mocy art. 80 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE wszystkie podmioty zamawiające, niezależnie od tego, czy są instytucjami zamawiającymi, czy też nie, mogą postanowić o stosowaniu tych podstaw wykluczenia lub zostać do tego zobowiązane przez swoje państwo członkowskie).

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Część IV. Kryteria kwalifikacji  (16):

α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

A: Kompetencje.

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

C: Zdolność techniczna i zawodowa.

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego  (17)  (18).

Część V. Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów  (19)

Część VI. Oświadczenia końcowe.


(1)  Na przykład że wykonawcy skazani na podstawie art. X, Y i Z krajowego kodeksu karnego muszą o takim fakcie poinformować przy wypełnianiu informacji dotyczących wyroków za udział w organizacji przestępczej lub praniu pieniędzy itp.

(2)  Informacje dotyczące podstaw wykluczenia.

(3)  Por. art. 71 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy 2014/24/UE i art. 88 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy 2014/25/UE.

(4)  Jest to link do wstępnej wersji będącej w trakcie opracowywania. Gdy tylko będzie dostępny, link do pełnej wersji produkcyjnej zostanie podany lub w inny sposób udostępniony.

(5)  Sytuacja jest bardziej złożona w odniesieniu do procedur negocjacyjnych bez uprzedniej publikacji przewidzianych w art. 32 dyrektywy 2014/24/UE i art. 50 dyrektywy 2014/25/UE, ponieważ przepisy te odnoszą się do bardzo zróżnicowanych okoliczności.

Wymóg stosowania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowiłby zbędne obciążenie administracyjne lub byłby nieodpowiedni z innych powodów, 1) gdy możliwy jest udział tylko jednego, z góry ustalonego uczestnika (w przypadku obydwu dyrektyw, odpowiednio art. 32 ust. 2 lit. b), ust. 3 lit. b), ust. 3 lit. d) i ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE i art. 50 lit. c), e), f) oraz i) dyrektywy 2014/25/UE), oraz 2) z powodu wystąpienia pilnej konieczności (odpowiednio art. 32 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE i art. 50 lit. d) i h) dyrektywy 2014/25/UE) lub ze względu na określone cechy transakcji dotyczącej towarów notowanych i kupowanych na rynku towarowym (art. 32 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE i art. 50 lit. g) dyrektywy 2014/25/UE).

Jednolity europejski dokument zamówienia spełnia z kolei całkowicie swoją funkcję i powinien być wymagany w pozostałych przypadkach, w których możliwy jest udział więcej niż jednego uczestnika, nie występuje pilna konieczność ani określone cechy związane z transakcją; ma to miejsce w przypadku art. 32 ust. 2 lit. a), ust. 3 lit. a) i ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE i art. 50 lit. a), b) oraz j) dyrektywy 2014/25/UE.

(6)  Odpowiednio art. 74–77 i 91–94 dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE.

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).

(8)  Por. art. 90 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE.

(9)  Wykonawcy będą również mogli utworzyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci pliku pdf, który można przesłać drogą elektroniczną jako załącznik. Aby móc później ponownie wykorzystać informacje, wykonawcy powinni zapisać wypełniony jednolity europejski dokument zamówienia w odpowiednim formacie elektronicznym (np. jako plik xml).

(10)  Może mieć to miejsce w przypadku minimalnej wymaganej wielkości obrotu, którą w takich przypadkach należy ustalić w zależności od maksymalnej szacowanej wartości pojedynczych części.

(11)  O ile instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające nie wskazały, że w pierwszej kolejności wystarczające będą ogólne informacje („tak”/„nie”) dotyczące spełnienia wymogów. Więcej wyjaśnień na temat takiej możliwości podano poniżej.

(12)  Takie wymogi mogą mieć charakter ogólny lub ograniczać się tylko do określonych sytuacji, np. tylko do procedury otwartej lub – w przypadku procedury dwustopniowej – tylko do sytuacji, gdy wszyscy kandydaci spełniający wymogi minimalne zostaną zaproszeni do udziału.

(13)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(14)  Zob. część II, sekcja C.

(15)  Na przykład: jeżeli oferta i towarzyszący jej jednolity europejski dokument zamówienia w procedurze otwartej są przesyłane przy pomocy wiadomości e-mail opatrzonej podpisem elektronicznym wymaganego rodzaju, to dodatkowy(-e) podpis(-y) na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia może (mogą) nie być konieczny(-e). Stosowanie podpisu elektronicznego na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia może również nie być konieczne, jeżeli dokument ten jest zintegrowany z platformą elektronicznych zamówień publicznych, a do korzystania z tej platformy wymagane jest uwierzytelnianie elektroniczne.

(16)  Na mocy art. 80 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE podmioty zamawiające, niezależnie od tego, czy są instytucjami zamawiającymi, czy też nie, mogą postanowić o stosowaniu kryteriów kwalifikacji przewidzianych w art. 58 dyrektywy 2014/24/UE (część IV, sekcje A, B i C).

(17)  Stosowanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia przez podmioty zamawiające w odniesieniu do wymogów związanych z systemami zapewniania jakości i normami zarządzania środowiskowego (część IV, sekcja D) nie jest wprost przewidziane na mocy dyrektywy 2014/25/UE, lecz mimo to powinno być dozwolone ze względów praktycznych, ponieważ art. 62 i 81 dyrektyw, odpowiednio, 2014/24/UE i 2014/25/UE są zasadniczo takie same.

(18)  Na mocy art. 77 ust. 2 i art. 78 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE podmioty zamawiające wybierają uczestników w oparciu o obiektywne zasady i kryteria. Jak opisano powyżej, w niektórych przypadkach mogą to być kryteria przewidziane w dyrektywie 2014/24/UE lub obejmujące zasadniczo identyczne przepisy (zob. przypis 16). Obiektywne zasady i kryteria mogą jednak również być specyficzne dla danego podmiotu zamawiającego lub określonego postępowania o udzielenie zamówienia. Takich przypadków nie można jednak ująć w standardowym formularzu.

(19)  Stosowanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia przez podmioty zamawiające w odniesieniu do ograniczania liczby kwalifikujących się kandydatów (część V) nie jest wprost przewidziane na mocy dyrektywy 2014/25/UE, lecz mimo to powinno być dozwolone ze względów praktycznych, ponieważ zarówno art. 65, jak i art. 78 ust. 2 dyrektyw, odpowiednio, 2014/24/UE i 2014/25/UE zawiera wymóg, aby każde takie ograniczanie liczby kandydatów było przeprowadzane zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi kryteriami lub zasadami.


ZAŁĄCZNIK 2

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Image

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

Image

Image

Image

Część III: Podstawy wykluczenia

Image

Image

Image

Image

Część IV: Kryteria kwalifikacji

Image

Image

Image

Image

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Image

Część VI: Oświadczenia końcowe

Image