6.1.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/5

z dnia 5 stycznia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wdrożenia podstawowych wymogów w zakresie ochrony środowiska

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 wyroby, części i akcesoria muszą spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska zawarte w tomie I i II załącznika 16 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (zwanej dalej „konwencją chicagowską”), w wersji obowiązującej na dzień 17 listopada 2011 r., z wyjątkiem dodatków do tego załącznika. Wymagania te zostały wprowadzone do prawa unijnego w drodze rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 (2).

(2)

W 2014 r. zmieniono tomy I i II załącznika 16 do konwencji chicagowskiej, wprowadzając nowe normy dotyczące hałasu.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 748/2012.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opinii wydanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) i art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Punkt 21.A.18 lit. a) w załączniku I (część 21) do rozporządzenia (UE) nr 748/2012 otrzymuje brzmienie:

„a)

Mające zastosowanie wymagania w zakresie hałasu dla wystawienia certyfikatu typu dla statku powietrznego są ustanowione zgodnie z przepisami załącznika 16 tom I część II rozdział 1 do konwencji chicagowskiej i:

1.

dla poddźwiękowych samolotów odrzutowych — z przepisami tomu I część II rozdziały 2, 3, 4 i 14, stosownie do przypadku;

2.

dla samolotów napędzanych śmigłem — z przepisami tomu I część II rozdziały 3, 4, 5, 6, 10 i 14, stosownie do przypadku;

3.

dla śmigłowców — z przepisami tomu I część II rozdziały 8 i 11, stosownie do przypadku;

4.

dla samolotów naddźwiękowych — z przepisami tomu I część II rozdział 12, stosownie do przypadku; oraz

5.

dla zmiennopłatów — z przepisami tomu I część II rozdział 13, stosownie do przypadku.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 13.3.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz.U. L 224 z 21.8.2012, s. 1).