2.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/57


Sprostowanie do wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2016/34)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347 z dnia 20 grudnia 2016 r. )

Strona 43, art. 13:

zamiast:

„2.   W drodze wyjątku od przepisów art. 3 lit. b), art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 2 w odniesieniu do wyceny instrumentów syntetycznych można stosować następującą metodę alternatywną:”,

powinno być:

„2.   W drodze wyjątku od przepisów art. 3 ust. 2, art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 2 w odniesieniu do wyceny instrumentów syntetycznych można stosować następującą metodę alternatywną:”.