24.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 356/1


DECYZJA RADY (UE) 2016/2369

z dnia 11 listopada 2016 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91, art. 100 ust. 2 i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 stycznia 2009 r. Rada upoważniła Komisję do negocjacji, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, wielostronnej umowy o handlu z państwami członkowskimi Wspólnoty Andyjskiej, które również pragnęły zawrzeć ambitną, kompleksową i wyważoną umowę o handlu.

(2)

W dniu 26 czerwca 2012 r. Unia podpisała Umowę o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (1) (zwaną dalej „Umową”). Umowa była tymczasowo stosowana od dnia 1 marca 2013 r. w stosunku do Peru oraz od dnia 1 sierpnia 2013 r. w stosunku do Kolumbii.

(3)

Art. 329 Umowy zawiera postanowienia dotyczące przystąpienia do Umowy innych państw członkowskich Wspólnoty Andyjskiej.

(4)

Negocjacje między Unią Europejską i Ekwadorem dotyczące protokołu przystąpienia do Umowy prowadzono w 2014 r. Zakończyły się one w dniu 17 lipca 2014 r.

(5)

Tekst Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru (zwanego dalej „Protokołem”) został zatwierdzony, zgodnie z art. 329 ust. 4 Umowy, przez powołany na mocy Umowy Komitet ds. Handlu, na jego posiedzeniu w dniu 8 lutego 2016 r.

(6)

Należy podpisać w imieniu Unii Protokół i stosować go tymczasowo, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego zawarcia. Art. 127 ust. 4 Protokołu przewiduje jego tymczasowe stosowanie. Ze względu na tymczasowe stosowanie Protokołu Umowę również stosuje się na tymczasowo.

(7)

Tymczasowe stosowanie przewidziane w niniejszej decyzji nie ma wpływu na zgodny z Traktatami podział kompetencji między Unią a jej państwami członkowskimi.

(8)

Protokołu nie należy interpretować jako przyznającego prawa lub nakładającego obowiązki, na które można bezpośrednio powoływać się przed sądami lub trybunałami Unii lub państw członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, z zastrzeżeniem zawarcia tego Protokołu.

2.   Tekst Protokołu dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Protokołu w imieniu Unii.

Artykuł 3

Zgodnie z art. 27 ust. 4 Protokołu Unia stosuje tymczasowo Protokół między Unią a Ekwadorem (2), do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego zawarcia. W związku z tym Unia stosuje tymczasowo postanowienia Umowy zgodnie z art. 330 ust. 3 Umowy, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do zawarcia przedmiotowego Protokołu, z wyjątkiem art. 2, art. 202 ust. 1, art. 291 i 292 Umowy.

Artykuł 4

Protokołu nie można interpretować jako przyznającego prawa lub nakładającego obowiązki, na które można bezpośrednio powoływać się przed sądami lub trybunałami Unii lub państw członkowskich.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

W imieniu Rady

P. ŽIGA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 21.12.2012, s. 3.

(2)  Data rozpoczęcia tymczasowego stosowania Protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.