16.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/45


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2271

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie równoważności giełd instrumentów finansowych i giełd towarowych w Japonii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1), w szczególności jego art. 2a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ustanawia wymogi w zakresie usług rozliczeniowych i dwustronnego zarządzania ryzykiem dotyczące kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym oraz wymogi w zakresie zgłaszania takich kontraktów. W art. 2 pkt 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym zdefiniowano jako kontrakty pochodne, które nie są zawierane na rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) lub na rynku państwa trzeciego, który uznaje się za równoważny rynkowi regulowanemu zgodnie z art. 2a rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Tym samym każdy kontrakt pochodny, który jest zawierany na rynku państwa trzeciego nieuznawanym za równoważny rynkowi regulowanemu, jest do celów rozporządzenia (UE) nr 648/2012 klasyfikowany jako będący przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

(2)

Zgodnie z art. 2a rozporządzenia (UE) nr 648/2012 rynek państwa trzeciego uznaje się za równoważny rynkowi regulowanemu, gdy rynek ten spełnia prawnie wiążące wymogi, które są równoważne z wymogami określonymi w tytule III dyrektywy 2004/39/WE, i na bieżąco podlega skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa w tym państwie trzecim.

(3)

Aby rynek państwa trzeciego mógł zostać uznany za równoważny rynkowi regulowanemu w rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE, istotne skutki obowiązujących wiążących prawnie wymogów oraz rozwiązań w zakresie nadzoru i egzekwowania prawa powinny być równoważne skutkom wynikającym z wymogów Unii w kontekście celów regulacyjnych, których osiągnięciu służą. Celem oceny równoważności jest zatem upewnienie się, że prawnie wiążące wymogi, które mają zastosowanie do giełd instrumentów finansowych i giełd towarowych w Japonii, są równoważne wymogom określonym w tytule III dyrektywy 2004/39/WE i że rynki te na bieżąco podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa. Rynki, które w dniu przyjęcia niniejszej decyzji posiadają zezwolenie jako giełdy instrumentów finansowych i giełdy towarowe, powinny zatem być traktowane jako rynki uznawane za równoważne z rynkiem regulowanym w rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE.

(4)

Japońskie ramy prawne dla giełd instrumentów finansowych i giełd towarowych obejmują ustawę o instrumentach finansowych i giełdach (Financial Instruments and Exchange Act, FIEA) z 2006 r., w której określono ramy regulacyjne dla giełd instrumentów finansowych, oraz ustawę o towarowych instrumentach pochodnych (Commodity Derivatives Act, CDA) z 2009 r., w której określono ramy regulacyjne i ramy nadzoru dla giełd towarowych. Kontrakty pochodne, w przypadku których aktywami bazowymi są towary, są notowane na giełdach towarowych, natomiast instrumenty pochodne, w przypadku których aktywami bazowymi są instrumenty finansowe, są notowane na giełdach instrumentów finansowych. Bardziej szczegółowe przepisy dotyczące giełd instrumentów finansowych zawarte są w zarządzeniu dotyczącym wykonania ustawy o instrumentach finansowych i giełdach (Order for Enforcement of the Financial Instruments and Exchange Act) i w rozporządzeniu rządu dotyczącym giełd instrumentów finansowych (Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Exchanges), natomiast bardziej szczegółowe przepisy dotyczące giełd towarowych zawarte są w zarządzeniu dotyczącym wykonania ustawy o towarowych instrumentach pochodnych (Order for Enforcement of the Commodities Derivatives Act) i w rozporządzeniu dotyczącym wykonania ustawy o towarowych instrumentach pochodnych (Ordinance for Enforcement of the Commodity Derivatives Act). Ponadto zarówno giełdy towarowe, jak i giełdy instrumentów finansowych posiadają stosunkowo szerokie uprawnienia do samoregulacji w odniesieniu do niektórych wymogów. Uprawnienia giełd instrumentów finansowych do samoregulacji obejmują w szczególności zasady prowadzenia działalności odnoszące się do wprowadzania do obrotu i wycofywania z obrotu instrumentów finansowych, uzgodnień dotyczących obrotu oraz wymogów w zakresie członkostwa. Zasady operacyjne muszą być przedłożone premierowi Japonii do zatwierdzenia (art. 81 FIEA). Uprawnienia giełd towarowych do samoregulacji wykonuje komisja ds. samoregulacji lub departament ds. samoregulacji takiej giełdy. W zasadach rynkowych giełdy towarowej określone są zasady obrotu i wymogi w zakresie członkostwa, przy czym wszystkie one muszą zostać przedłożone do zatwierdzenia ministerstwu ds. rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa (Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery, MAFF) oraz ministerstwu ds. gospodarki, handlu i przemysłu (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI). Zasady określone w drodze samoregulacji mają dla giełd wiążący charakter.

(5)

Prawnie wiążące wymogi mające zastosowanie do giełd posiadających zezwolenie w Japonii prowadzą w następujących obszarach do istotnych skutków równoważnych skutkom wymogów określonych w tytule III dyrektywy 2004/39/WE: procedura udzielania zezwolenia, definicje, dostęp do giełdy, wymogi organizacyjne, wymogi dotyczące kadry kierowniczej wyższego szczebla, dopuszczanie instrumentów finansowych do obrotu, zawieszenie obrotu instrumentami, wycofanie instrumentów z obrotu, monitorowanie przestrzegania przepisów oraz dostęp do systemów rozliczania i rozrachunku.

(6)

Zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE wymogi przejrzystości przed- i posttransakcyjnej mają zastosowanie wyłącznie do akcji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych. Wprawdzie akcje mogą zostać dopuszczone do obrotu na giełdach instrumentów finansowych w Japonii, Komisja uważa jednak, że ocena tych wymogów nie ma znaczenia w kontekście niniejszej decyzji, gdyż jej celem jest weryfikacja równoważności prawnie wiążących wymogów mających zastosowanie do rynków w państwie trzecim w odniesieniu do kontraktów pochodnych zawieranych na tych rynkach.

(7)

Należy zatem stwierdzić, że prawnie wiążące wymogi dla giełd instrumentów finansowych i giełd towarowych w Japonii przynoszą skutki równoważne skutkom wynikającym z wymogów określonych w tytule III dyrektywy 2004/39/WE.

(8)

Giełdy towarowe działają pod nadzorem METI i MAFF. Ustawa o towarowych instrumentach pochodnych określa ramy uprawnień METI i MAFF w zakresie nadzoru. W szczególności METI i MAFF zatwierdzają zasady rynkowe, zasady dotyczące umów pośrednictwa (brokerskich), zasady rozwiązywania sporów lub zasady regulujące działalność komisji ds. nadzoru transakcji rynkowych giełdy towarowej, jak również wszelkie zmiany tych zasad. Ponadto w celu zapewnienia uczciwego obrotu i ochrony inwestorów METI i MAFF mogą zażądać od giełdy towarowej wprowadzenia zmian do umowy spółki, do innych zasad lub do metod prowadzenia działalności, lub zastosowania wszelkich innych środków mających na celu usprawnienie prowadzenia przez nią działalności. Jeżeli giełda towarowa w niewłaściwy sposób korzysta z uprawnień do samoregulacji i nie stosuje niezbędnych środków służących zapewnieniu uczciwego obrotu i ochrony inwestorów, METI i MAFF mogą cofnąć jej licencję lub częściowo lub w całości zawiesić prowadzenie przez nią działalności. Giełdy instrumentów finansowych podlegają nadzorowi przez premiera Japonii, który przekazał odpowiednie uprawnienia komisarzowi japońskiej agencji ds. usług finansowych (Japan Financial Services Agency, JFSA). W rozdziale V sekcja 5 FIEA określone są środki nadzorcze, którymi dysponuje JFSA. W szczególności w przypadku gdy giełda instrumentów finansowych narusza przepisy ustawowe lub wykonawcze, JFSA może cofnąć jej licencję lub wydać nakaz zawieszenia przez giełdę całości lub części prowadzonej działalności. Ponadto JFSA może zażądać od giełdy instrumentów finansowych wprowadzenia zmian do umowy spółki, do zasad operacyjnych, zasad dotyczących umów pośrednictwa (brokerskich) lub do wszelkich innych zasad lub praktyk w zakresie obrotu, bądź do zastosowania innych środków niezbędnych do celów nadzoru. Umowa spółki giełdy instrumentów finansowych musi uwzględniać kwestię sankcji za naruszenie jej zasad prowadzenia działalności przez jej członków. Jeżeli giełda instrumentów finansowych nie prowadzi nadzoru nad rynkiem w sposób skuteczny, JFSA może podjąć działania służące egzekwowaniu przepisów, w tym cofnąć licencję lub zawiesić prowadzenie działalności.

(9)

Należy zatem stwierdzić, że giełdy instrumentów finansowych i giełdy towarowe na bieżąco podlegają w Japonii skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa.

(10)

Należy zatem uznać, że warunki określone w art. 2a rozporządzenia (UE) nr 648/2012 są spełnione w odniesieniu do giełd instrumentów finansowych i giełd towarowych posiadających zezwolenie w Japonii.

(11)

Podstawę niniejszej decyzji stanowią prawnie wiążące wymogi dotyczące giełd instrumentów finansowych i giełd towarowych mające zastosowanie w Japonii na dzień przyjęcia niniejszej decyzji. Komisja powinna w dalszym ciągu regularnie monitorować zmiany rozwiązań prawnych i nadzorczych dotyczących tych rynków oraz spełnianie warunków, na podstawie których podjęto niniejszą decyzję. W szczególności Komisja powinna dokonać przeglądu niniejszej decyzji w świetle rozpoczęcia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (3) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (4).

(12)

Okresowy przegląd rozwiązań prawnych i nadzorczych obowiązujących w Japonii w stosunku do giełd instrumentów finansowych i giełd towarowych pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dokonania przez Komisję w dowolnym momencie nadzwyczajnego przeglądu, jeżeli w związku z istotnymi zmianami konieczna stanie się ponowna ocena przez Komisję równoważności stwierdzonej niniejszą decyzją. Taka ponowna ocena może prowadzić do uchylenia niniejszej decyzji.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów art. 2 pkt 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 giełdy instrumentów finansowych i giełdy towarowe posiadające zezwolenie w Japonii i wymienione w załączniku uznaje się za równoważne rynkom regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

(2)  Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).


ZAŁĄCZNIK

Giełdy instrumentów finansowych i giełdy towarowe w Japonii, o których mowa w art. 1:

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.