30.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/11


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2092

z dnia 28 listopada 2016 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7569)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit czwarty i art. 29 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 96/23/WE określono środki monitorowania substancji i grup pozostałości wymienionych w wykazie w załączniku I do tej dyrektywy. W art. 29 tej dyrektywy ustanawia się wymóg, by państwa trzecie, z których państwom członkowskim wolno przywozić zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego objęte tą dyrektywą, przedkładały plan monitorowania pozostałości zawierający wymagane gwarancje („plan”). Plan powinien mieć zastosowanie przynajmniej do grup pozostałości oraz substancji wymienionych we wspomnianym załączniku I.

(2)

Decyzją Komisji 2011/163/UE (2) zatwierdzono plany przedłożone przez niektóre państwa trzecie w odniesieniu do określonych zwierząt i produktów zwierzęcych wymienionych w załączniku do tej decyzji.

(3)

W świetle ostatnich planów przedłożonych przez niektóre państwa trzecie i dodatkowych informacji otrzymanych przez Komisję od tych państw trzecich konieczne jest zaktualizowanie wykazu państw trzecich, z których państwom członkowskim wolno przywozić niektóre zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego określone w dyrektywie 96/23/WE, obecnie wymienione w załączniku do decyzji 2011/163/UE („wykaz”).

(4)

Chociaż Zjednoczone Emiraty Arabskie nie przedstawiły planu monitorowania pozostałości w odniesieniu do akwakultury wyprodukowanej w kraju, Zjednoczone Emiraty Arabskie przedstawiły gwarancje w odniesieniu do surowca akwakultury pochodzącego z państw członkowskich lub z państw trzecich zatwierdzonych do wywozu tego surowca do Unii Europejskiej. Wpis dotyczący Zjednoczonych Emiratów Arabskich w odniesieniu do akwakultury z odpowiednim przypisem należy zatem dodać do wykazu.

(5)

Gambia jest obecnie wymieniona w wykazie w odniesieniu do akwakultury. Gambia nie przedstawiła jednak planu wymaganego na podstawie art. 29 dyrektywy 96/23/WE i zadeklarowała, że wywóz do UE nie ma już miejsca. Wpis dotyczący tego państwa trzeciego w odniesieniu do akwakultury należy zatem skreślić z wykazu. Gambia została o tym powiadomiona.

(6)

Gruzja przedłożyła Komisji plan dotyczący miodu. Plan ten zawiera wystarczające gwarancje i powinien zostać zatwierdzony. W związku z tym wpis dotyczący Gruzji w odniesieniu do miodu powinien zostać włączony do wykazu.

(7)

Kenia jest obecnie wymieniona w wykazie w odniesieniu do mleka. Kenia nie przedstawiła jednak planu wymaganego na podstawie art. 29 dyrektywy 96/23/WE i zadeklarowała, że badania pozostałości nie są obecnie prowadzone i oczekuje się, że nie będą one realizowane w 2016 r., oraz że wywóz do UE nie może już się odbywać. Wpis dotyczący tego państwa trzeciego w odniesieniu do mleka należy zatem skreślić z wykazu. Kenia została o tym powiadomiona.

(8)

Liban jest obecnie wymieniony w wykazie w odniesieniu do miodu. Liban nie przedstawił jednak planu wymaganego na podstawie art. 29 dyrektywy 96/23/WE. Wpis dotyczący tego państwa trzeciego w odniesieniu do miodu należy zatem skreślić z wykazu. Liban został o tym powiadomiony.

(9)

Aby uniknąć zakłóceń w handlu, należy wprowadzić okres przejściowy obejmujący odpowiednie przesyłki produktów z Libanu, które otrzymały świadectwa i zostały wysłane do Unii przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2011/163/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W okresie przejściowym do dnia 1 lutego 2017 r. państwa członkowskie akceptują przesyłki miodu z Libanu, pod warunkiem że importer może wykazać, iż takie przesyłki otrzymały świadectwa i zostały wysłane do Unii przed dniem 15 grudnia 2016 r. zgodnie z decyzją 2011/163/UE.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.

(2)  Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Kod ISO2

Państwo

Bydło

Owce/kozy

Świnie

Konie

Drób

Akwakultura

Mleko

Jaja

Króliki

Zwierzęta łowne

Zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych

Miód

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentyna

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bośnia i Hercegowina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesz

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazylia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Białoruś

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Szwajcaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Chiny

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostaryka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Republika Dominikańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekwador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandy

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Wyspy Owcze

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Gruzja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gwatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indie

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Korea Południowa

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Mołdawia

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Czarnogóra

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Była jugosłowiańska republika Macedonii (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mjanma/Birma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksyk

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malezja

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nowa Kaledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nowa Zelandia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipiny

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Wyspy Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragwaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rosja

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabia Saudyjska

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salwador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Suazi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tajlandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunezja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turcja

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tajwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Stany Zjednoczone

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugwaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Wenezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Wietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Republika Południowej Afryki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Wyłącznie mleko wielbłądzie.

(2)  Wywóz do Unii żywych koniowatych na ubój (wyłącznie zwierzęta, od których lub z których pozyskuje się żywność).

(3)  Państwa trzecie stosujące wyłącznie surowiec z państwa członkowskiego lub z innego państwa trzeciego zatwierdzonego w odniesieniu do przywozu takiego surowca do Unii, zgodnie z art. 2.

(4)  Była jugosłowiańska republika Macedonii; ostateczna nazwa tego państwa zostanie ustalona w wyniku negocjacji prowadzonych obecnie w ONZ.

(5)  Z wyjątkiem Kosowa (użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa).

(6)  Dotyczy wyłącznie reniferów z regionów murmańskiego i jamalsko-nienieckiego.

(7)  Rozumiany dalej jako Państwo Izrael, z wyłączeniem terytoriów znajdujących się pod administracją izraelską od czerwca 1967 r., tj. Wzgórz Golan, Strefy Gazy, Wschodniej Jerozolimy i pozostałego obszaru Zachodniego Brzegu.

(8)  Dotyczy wyłącznie towarów ze świeżego mięsa pochodzących z Nowej Zelandii, przeznaczonych do Unii i rozładowywanych, ponownie załadowywanych i będących w tranzycie, ze składowaniem lub bez, przez Singapur.”