5.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/90


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1943

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie wykorzystania oleju parafinowego do powlekania jaj w celu kontroli liczebności populacji ptaków lęgowych, na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 528/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 3 marca 2016 r. Zjednoczone Królestwo, na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, zwróciło się do Komisji o ustalenie, czy olej parafinowy używany do powlekania jaj ptaków lęgowych, takich jak gęsi i mewy, w celu kontrolowania liczebności ich populacji i zmniejszenia prawdopodobieństwa zderzeń ptaków z samolotami na lotniskach i w ich pobliżu, jest produktem biobójczym w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zjednoczone Królestwo powlekanie jaj olejem pozbawia tlenu rozwijający się embrion z uwagi na fizyczne blokowanie porów w skorupach jaj, co prowadzi do uduszenia zarodka.

(3)

Należy najpierw ustalić, czy olej parafinowy stosowany do powlekania jaj odpowiada definicji produktu biobójczego podanej w art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(4)

Olej parafinowy spełnia ustanowiony w art. 3 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia warunek, zgodnie z którym musi być „substancją” lub „mieszaniną” w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

(5)

Olej parafinowy jest przeznaczony do kontroli liczebności populacji ptaków lęgowych, takich jak gęsi i mewy, które odpowiadają definicji organizmu szkodliwego określonej w art. 3 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, ponieważ mogą mieć szkodliwe działanie na zwierzęta lub ludzi.

(6)

Zgodnie z przekazanymi informacjami olej parafinowy jest stosowany do powlekania jaj z zamiarem niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych, zapobiegania ich działaniu lub kontrolowania ich w inny sposób.

(7)

Ponieważ olej parafinowy stanowi tylko fizyczną przeszkodę dla zdolności oddechowych organizmu docelowego i na żadnym etapie nie ma działania chemicznego ani biologicznego, nie można uznać, że jest przeznaczony do chemicznego oddziaływania na ten organizm.

(8)

Ponieważ olej parafinowy służy kontrolowaniu organizmów szkodliwych poprzez działanie czysto fizyczne lub mechaniczne, nie odpowiada definicji produktu biobójczego podanej w art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Olej parafinowy stosowany do powlekania jaj w celu kontrolowania liczebności populacji ptaków lęgowych nie jest produktem biobójczym w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).