5.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/17


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1771

z dnia 30 września 2016 r.

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Litwy i Polski

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6103)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE (4) ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W częściach I, II, III i IV załącznika do tej decyzji wykonawczej wyznaczono i wymieniono niektóre obszary tych państw członkowskich w podziale według poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej. W wykazie tym znajdują się niektóre obszary Polski.

(2)

Afrykański pomór świń nigdy nie został odnotowany na obszarach Polski najbardziej wysuniętych na północ, obecnie wymienionych w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(3)

Należy uwzględnić brak ognisk choroby na obszarach Polski najbardziej wysuniętych na północ oraz dokonać przeglądu części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. W związku z tym niektóre obszary Polski wymienione w części II należy obecnie umieścić w części I tego załącznika.

(4)

We wrześniu 2016 r. ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń domowych wystąpiło w rajono savivaldybė Kėdainiai na Litwie, na obszarze, który jest obecnie wymieniony w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Wystąpienie tego ogniska przy ostatniej zmianie sytuacji epidemiologicznej stanowi wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić. W związku z tym niektóre obszary Litwy wymienione w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE należy obecnie umieścić w części III tego załącznika.

(5)

Przy ocenie ryzyka w zakresie zdrowia zwierząt stwarzanego w odniesieniu do sytuacji tej choroby na Litwie i w Polsce należy uwzględnić zmiany obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w dotkniętych tą chorobą populacjach zdziczałych świń w Unii. Aby skoncentrować środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt określone w decyzji wykonawczej 2014/709/UE i zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, a także aby zapobiegać niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii oraz unikać nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, należy zmienić unijny wykaz obszarów podlegających środkom kontroli w zakresie zdrowia zwierząt określony w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej, tak aby uwzględnić w nim zmiany w obecnej sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby na Litwie i w Polsce.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

maakond Hiiumaa.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

w novads Bauskas – pagasti Īslīces, Gailīšu, Brunavas i Ceraukstes,

w novads Dobeles – pagasti Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru i Krimūnu, Dobeles, Berzes, część pagasts Jaunbērzes położona na zachód od drogi P98 i pilsēta Dobele,

w novads Jelgavas – pagasti Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas i Sesavas,

w novads Kandavas – pagasti Vānes i Matkules,

w novads Talsu – pagasti Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, pilsētas Sabile, Talsi, Stende i Valdemārpils,

novads Brocēnu,

novads Dundagas,

novads Jaunpils,

novads Rojas,

novads Rundāles,

novads Stopiņu,

novads Tērvetes,

pilsēta Bauska,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jūrmala.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Jurbarkas – seniūnijos Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus i Juodaičių,

w rajono savivaldybė Pakruojis – seniūnijos Klovainių, Rozalimo i Pakruojo,

w rajono savivaldybė Panevežys – część Krekenavos seniūnija położona na zachód od rzeki Nevėžis,

w rajono savivaldybė Raseiniai – seniūnijos Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų i Šiluvos,

w rajono savivaldybė Šakiai – seniūnijos Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

rajono savivaldybė Pasvalys,

rajono savivaldybė Vilkaviškis,

rajono savivaldybė Radviliškis,

savivaldybė Kalvarija,

savivaldybė Kazlų Rūda,

savivaldybė Marijampolė.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

 

w województwie podlaskim:

gmina Augustów z miastem Augustów, gminy Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin i Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim,

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady i Dobrzyniewo Duże w powiecie białostockim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki i Raczki w powiecie suwalskim,

gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

powiat łomżyński,

powiat miasta Białystok,

powiat miasta Łomża,

powiat miasta Suwałki,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat wysokomazowiecki,

powiat zambrowski,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń i Repki w powiecie sokołowskim,

gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miasta Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka, Łosice i Platerów w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gmina Hanna w powiecie włodawskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice i Sosnówka w powiecie bialskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia i Komarówka Podlaska w powiecie radzyńskim.

CZĘŚĆ II

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

linn Kallaste,

linn Kuressaare,

linn Rakvere,

linn Tartu,

linn Viljandi,

maakond Harjumaa (wyłączając część valdu Kuusalu położoną na południe od drogi 1 (E20), vald Aegviidu i vald Anija),

maakond Ida-Virumaa,

maakond Läänemaa,

maakond Pärnumaa,

maakond Põlvamaa,

maakond Raplamaa,

część valdu Kuusalu położona na północ od drogi 1 (E20),

część valdu Pärsti położona na zachód od drogi 24126,

część valdu Suure-Jaani położona na zachód od drogi 49,

część valdu Tamsalu położona na północny wschód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

część valdu Tartu położona na wschód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

część valdu Viiratsi położona na zachód od linii wyznaczonej przez zachodnią część drogi 92 do skrzyżowania z drogą 155, następnie wzdłuż drogi 155 do skrzyżowania z drogą 24156, potem wzdłuż drogi 24156 do jej przecięcia z rzeką Verilaske, a następnie wzdłuż rzeki Verilaske do południowej granicy valdu,

vald Abja,

vald Alatskivi,

vald Avanduse,

vald Haaslava,

vald Haljala,

vald Halliste,

vald Kambja,

vald Karksi,

vald Kihelkonna,

vald Koonga,

vald Kõpu,

vald Lääne-Saare,

vald Laekvere,

vald Leisi,

vald Luunja,

vald Mäksa,

vald Märjamaa,

vald Meeksi,

vald Muhu,

vald Mustjala,

vald Orissaare,

vald Peipsiääre,

vald Piirissaare,

vald Pöide,

vald Rägavere,

vald Rakvere,

vald Ruhnu,

vald Saksi,

vald Salme,

vald Sõmeru,

vald Torgu,

vald Vara,

vald Vihula,

vald Võnnu.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

w novads Balvu – pagsti Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils i Krišjāņu,

w novads Bauskas – pagasti Mežotnes, Codes, Dāviņu i Vecsaules,

w novads Dobeles – część pagasts Jaunbērzes położona na wschód od drogi P98,

w novads Gulbenes – pagasti Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas i Līgo,

w novads Jelgavas – pagasti Kalnciema, Līvbērzes i Valgundes,

w novads Kandavas – pagasti Cēres, Kandavas, Zemītes i Zantes, pilsēta Kandava,

w novads Limbažu – pagasti Skultes, Vidrižu, Limbažu i Umurgas,

w novads Rugāju – pagsts Lazdukalna,

w novads Salacgrīvas – pagasts Liepupes,

w novads Talsu – pagasti Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu i Strazdes,

novads Ādažu,

novads Aizkraukles,

novads Aknīstes,

novads Alūksnes,

novads Amatas,

novads Apes,

novads Babītes,

novads Baldones,

novads Baltinavas,

novads Carnikavas,

novads Cēsu,

novads Cesvaines,

novads Engures,

novads Ērgļu,

novads Garkalnes,

novads Iecavas,

novads Ikšķiles,

novads Ilūkstes,

novads Inčukalna,

novads Jaunjelgavas,

novads Jaunpiebalgas,

novads Jēkabpils,

novads Ķeguma,

novads Ķekavas,

novads Kocēnu,

novads Kokneses,

novads Krimuldas,

novads Krustpils,

novads Lielvārdes,

novads Līgatnes,

novads Līvānu,

novads Lubānas,

novads Madonas,

novads Mālpils,

novads Mārupes,

novads Mērsraga,

novads Neretas,

novads Ogres,

novads Olaines,

novads Ozolnieki,

novads Pārgaujas,

novads Pļaviņu,

novads Priekuļu,

novads Raunas,

novads Ropažu,

novads Salas,

novads Salaspils,

novads Saulkrastu,

novads Sējas,

novads Siguldas,

novads Skrīveru,

novads Smiltenes,

novads Tukuma,

novads Varakļānu,

novads Vecpiebalgas,

novads Vecumnieku,

novads Viesītes,

novads Viļakas,

pilsēta Limbaži,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Anykščiai – seniūnijos Kavarskas, Kurkliai oraz część Anykščiai położona na południowy zachód od drogi nr 121 i nr 119,

w rajono savivaldybė Jonava – seniūnijos Šilų, Bukonių oraz w Žeimių seniūnija – wioski Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

w rajono savivaldybė Kaunas – seniūnijos Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių i Zapyškio,

w rajono ssavivaldybė Kėdainiai – seniūnijos Josvainių i Pernaravos,

w rajono savivaldybė Panevėžys – seniūnijos Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių,Velžio oraz część Krekenavos seniūnija położona na wschód od rzeki Nevėžis,

w rajono savivaldybė Prienai – seniūnijos Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

w rajono savivaldybė Šalčininkai – seniūnijos Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

w rajono savivaldybė Varėna – seniūnijos Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

w rajono savivaldybė Vilnius – części seniūnija Sudervė i Dūkštai położone na północny wschód od drogi nr 171, seniūnijos Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių i Juodšilių,

miesto savivaldybė Alytus,

w rajono savivaldybė Utena – seniūnijos Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

w miesto savivaldybė Alytus – seniūnijos Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

miesto savivaldybė Kaunas,

miesto savivaldybė Panevėžys,

miesto savivaldybė Prienai,

miesto savivaldybė Vilnius,

rajono savivaldybė Biržai,

savivaldybė Druskininkai,

rajono savivaldybė Ignalina,

rajono savivaldybė Lazdijai,

rajono savivaldybė Molėtai,

rajono savivaldybė Rokiškis,

rajono savivaldybė Širvintos,

rajono savivaldybė Švenčionys,

rajono savivaldybė Ukmergė,

rajono savivaldybė Zarasai,

savivaldybė Birštonas,

savivaldybė Visaginas.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

gminy Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów w powiecie białostockim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim,

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim.

CZĘŚĆ III

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

linn Elva,

linn Võhma,

maakond Jõgevamaa,

maakond Järvamaa,

maakond Valgamaa,

maakond Võrumaa,

część valdu Kuusalu położona na południe od drogi 1 (E20),

część valdu Pärsti położona na wschód od drogi 24126,

część valdu Suure-Jaani położona na wschód od drogi 49,

część valdu Tamsalu położona na południowy zachód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

część valdu Tartu położona na zachód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

część valdu Viiratsi położona na wschód od linii wyznaczonej przez zachodnią część drogi 92 do skrzyżowania z drogą 155, następnie wzdłuż drogi 155 do skrzyżowania z drogą 24156, potem wzdłuż drogi 24156 do jej przecięcia z rzeką Verilaske, a następnie wzdłuż rzeki Verilaske do południowej granicy valdu,

vald Aegviidu,

vald Anija,

vald Kadrina,

vald Kolga-Jaani,

vald Konguta,

vald Kõo,

vald Laeva,

vald Laimjala,

vald Nõo,

vald Paistu,

vald Pihtla,

vald Puhja,

vald Rakke,

vald Rannu,

vald Rõngu,

vald Saarepeedi,

vald Tapa,

vald Tähtvere,

vald Tarvastu,

vald Ülenurme,

vald Väike-Maarja,

vald Valjala.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

w novads Balvu – pagasti Kubuļu i Balvu,

w novads Gulbenes – pagasti Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes i Stāmerienas,

w novads Limbažu – pagasti Viļķenes, Pāles i Katvaru,

w novads Rugāju – pagasts Rugāju,

w novads Salacgrīvas – pagasti Ainažu i Salacgrīvas,

novads Aglonas,

novads Alojas,

novads Beverīnas,

novads Burtnieku,

novads Ciblas,

novads Dagdas,

novads Daugavpils,

novads Kārsavas,

novads Krāslavas,

novads Ludzas,

novads Mazsalacas,

novads Naukšēnu,

novads Preiļu,

novads Rēzeknes,

novads Riebiņu,

novads Rūjienas,

novads Strenču,

novads Valkas,

novads Vārkavas,

novads Viļānu,

novads Zilupes,

pilsēta Ainaži,

pilsēta Salacgrīva,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Rēzekne.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Anykščiai – seniūnijos Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio oraz część seniūnija Anykščiai położona na północny wschód od drogi nr 121 i nr 119,

w rajono savivaldybė Alytus – seniūnija Butrimonių,

w rajono savivaldybė Jonava – seniūnijos Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos oraz, w seniūnija Žeimiai – wioski Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai i Žeimių miestelis,

rajono savivaldybė Kaišiadorys,

w rajono savivaldybė Kaunas – seniūnijos Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos i Neveronių,

w rajono savivaldybė Kėdainiai – seniūnija Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

w rajono savivaldybė Prienai – seniūnijos Jiezno i Stakliškių,

w rajono savivaldybė Panevėžys – seniūnijos Miežiškių i Raguvos,

w rajono savivaldybė Šalčininkai – seniūnijos Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos i Kalesninkų,

w rajono savivaldybė Varėna – seniūnijos Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos i Vydenių,

w rajono savivaldybė Vilnius – części seniūnija Sudervė i Dūkštai położone na południowy zachód od drogi nr 171,

w rajono savivaldybė Utena – seniūnijos Užpalių, Vyžuonų i Leliūnų,

savivaldybė Elektrėnai,

miesto savivaldybė Jonava,

miesto savivaldybė Kaišiadorys,

rajono savivaldybė Kupiškis,

rajono savivaldybė Trakai.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew i Narewka w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miasta Biała Podlaska.

CZĘŚĆ IV

Włochy

Następujące obszary Włoch:

wszystkie regiony Sardynii.”