27.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/153


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1701

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ustanawiająca zasady w zakresie formatu przekazywania planów prac dotyczących gromadzenia danych w sektorach rybołówstwa i akwakultury

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5304)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 22 ust. 1 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (2) państwa członkowskie mają obowiązek gromadzić dane biologiczne, środowiskowe, techniczne i społeczno-ekonomiczne, niezbędne do zarządzania rybołówstwem.

(2)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 państwa członkowskie przedkładają Komisji drogą elektroniczną plany prac dotyczące gromadzenia danych zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 (3) do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, od którego ma mieć zastosowanie plan prac.

(3)

Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 Komisja musi zatwierdzać te plany prac poprzez przyjęcie aktów wykonawczych do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, od którego ma mieć zastosowanie plan prac.

(4)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 508/2014 Komisja może w drodze aktów wykonawczych przyjmować przepisy dotyczące procedur, formatu i harmonogramów odnoszących się do przedkładania tych planów prac.

(5)

Należy uwzględnić najnowsze wymogi w zakresie danych niezbędne do wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa, jak określono w wieloletnim programie unijnym na lata 2017–2019 na rzecz gromadzenia i wykorzystywania danych oraz zarządzania danymi w sektorze rybołówstwa i akwakultury (4), oraz wskazać, jakie informacje muszą dostarczyć państwa członkowskie podczas przekazywania swoich planów prac, aby zapewnić spójność z wieloletnim programem unijnym oraz jego jednolite wdrażanie w całej Unii.

(6)

Komisja uwzględniła zalecenia przedstawione przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF). Przeprowadzono również konsultacje z przedstawicielami państw członkowskich należącymi do specjalnych grup ekspertów.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszu Morskiego i Rybackiego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Treść planów prac

1.   Treść planów prac dotyczących gromadzenia danych na lata 2017–2019, jak określono w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, przedstawia się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

2.   Do celów tego załącznika stosuje się definicje zawarte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 (5), rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 404/2011 (6), rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 oraz w wieloletnim programie unijnym.

3.   Plany prac opracowane przez państwa członkowskie zawierają opis:

a)

danych, które należy gromadzić zgodnie z wieloletnim programem unijnym;

b)

czasowego i przestrzennego rozkładu oraz częstotliwości gromadzenia danych;

c)

źródła danych, procedur i metod gromadzenia danych oraz ich przetwarzania do postaci zbiorów danych, które zostaną dostarczone użytkownikom końcowym;

d)

ram zapewniania jakości oraz kontroli jakości w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości danych;

e)

informacji na temat tego, w jaki sposób i kiedy dane będą dostępne, uwzględniając potrzeby określone przez użytkowników końcowych porad naukowych;

f)

międzynarodowych i regionalnych ustaleń w zakresie współpracy i koordynacji, w tym porozumień dwustronnych i wielostronnych; oraz

g)

sposobu, w jaki uwzględniono międzynarodowe zobowiązania Unii i jej państw członkowskich.

4.   Treść i format powyższych opisów muszą spełniać wymogi określone w art. 2–8, jak sprecyzowano w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Dane, które należy gromadzić zgodnie z wieloletnim programem unijnym

1.   Państwa członkowskie gromadzą dane, określone w załączniku I zgodnie z wieloletnim programem unijnym.

2.   Korelacja między tabelami wieloletniego programu unijnego, a tabelami i tekstem planu prac przedstawiona jest w załączniku II.

Artykuł 3

Czasowy i przestrzenny rozkład oraz częstotliwość gromadzenia danych

1.   Specyfikacje dotyczące czasowego i przestrzennego rozkładu oraz częstotliwości muszą spełniać wymogi określone w rozdziale III wieloletniego programu unijnego. Jeżeli nie ustalono żadnych takich wymogów, państwa członkowskie określają i opisują specyfikacje dotyczące czasowego i przestrzennego rozkładu lub częstotliwości, uwzględniając przeszłe szeregi czasowe, opłacalność, ewentualne istotne ustalenia w zakresie koordynacji regionów morskich oraz potrzeby użytkowników końcowych.

2.   Specyfikacje dotyczące czasowego i przestrzennego rozkładu oraz częstotliwości opisuje się w:

a)

tabeli 4A i tabeli 4B w przypadku danych uzyskanych podczas pobierania próbek z połowów przemysłowych;

b)

tabeli 1A i tabeli 1B w przypadku danych biologicznych uzyskanych w wyniku badań i połowów przemysłowych;

c)

tabeli 1D w przypadku danych uzyskanych podczas pobierania próbek z połowów rekreacyjnych;

d)

tabeli 1E w przypadku danych uzyskanych podczas pobierania próbek odpowiednich gatunków anadromicznych i katadromicznych;

e)

tabeli 1G w przypadku danych uzyskanych z badań;

f)

tabeli 3A w przypadku danych ekonomicznych i społecznych dotyczących rybołówstwa;

g)

tabeli 3B w przypadku danych ekonomicznych i społecznych dotyczących akwakultury; oraz

h)

tabeli 3C w przypadku danych ekonomicznych i społecznych dotyczących przetwórstwa.

Artykuł 4

Źródło danych, procedury i metody gromadzenia i przetwarzania danych

1.   Jeżeli dane są gromadzone przede wszystkim poprzez zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 199/2008, jak określono w art. 1 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, źródło danych opisuje się w:

a)

tabeli 1C;

b)

tabeli 1D;

c)

tabeli 1E;

d)

tabeli 3A;

e)

polu tekstowym 3A;

f)

tabeli 3B;

g)

polu tekstowym 3B;

h)

tabeli 3C; oraz

i)

polu tekstowym 3C.

2.   Jeżeli dane są gromadzone na podstawie aktów prawnych innych niż rozporządzenie (WE) nr 199/2008, jak określono w art. 15 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, źródło danych opisuje się w:

a)

tabeli 2A;

b)

polu tekstowym 2A;

c)

tabeli 3A, w stosownych przypadkach; oraz

d)

polu tekstowym 3A w stosownych przypadkach.

3.   Jeżeli wieloletni program unijny zawiera odniesienie do badania pilotażowego lub uproszczonej metodyki, państwa członkowskie opisują takie badanie, w tym jego cel, okres trwania i przewidywane wyniki w:

a)

badaniu pilotażowym 1 w sekcji 1;

b)

badaniu pilotażowym 2 w sekcji 1;

c)

badaniu pilotażowym 3 w sekcji 3; oraz w

d)

badaniu pilotażowym 4 w sekcji 3.

4.   Planowane projekty pobierania próbek opisuje się w tabeli 4A, polu tekstowym 4A i w tabeli 4B. Populację odniesienia, która zostanie wykorzystana do wyboru populacji do pobierania próbek, opisuje się w tabeli 4C i w tabeli 4D. Jeżeli próbki pobierają obserwatorzy na pokładzie lub na brzegu, należy wskazać, z jakiej części połowu pobiera się próbki, tak aby określić, czy objęto nim wszystkie gatunki występujące w połowie, tylko gatunki handlowe czy tylko wybrany takson.

5.   W stosownych przypadkach metody, definicje i obliczanie zmiennych społecznych i ekonomicznych są zgodne z powszechnie przyjętymi wytycznymi organów eksperckich przy Komisji Europejskiej. Jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca, państwa członkowskie w jasny sposób opisują i uzasadniają przyjęte podejście w:

a)

polu tekstowym 3A;

b)

polu tekstowym 3B; oraz

c)

polu tekstowym 3C.

6.   Państwa członkowskie koordynują swoje działania w celu opracowania i wdrożenia metod na szczeblu unijnym lub regionalnym służących korygowaniu lub przypisywaniu danych do tych części planów pobierania próbek, w odniesieniu do których nie pobrano próbek lub pobrano je w sposób niewłaściwy. Metody przypisywania są zgodne z wytycznymi i metodami przyjętymi przez międzynarodowe organizacje statystyczne. Przy przedkładaniu sprawozdań użytkownikom końcowym należy wyraźnie oznaczyć przypisane dane.

Artykuł 5

Zapewnianie jakości oraz kontrola jakości

1.   W stosownych przypadkach ramy zapewniania jakości i kontroli jakości opisuje się w publicznie dostępnych dokumentach, do których odesłania należy zamieścić w planach prac. Określa się w nich ogólne zasady, metody i narzędzia, które mogą zapewnić wytyczne i dowody dotyczące skutecznego, wspólnego podejścia na szczeblu europejskimi i krajowym.

2.   Metody dotyczące jakości opisuje się w:

a)

tabeli 5A w odniesieniu do planów pobierania próbek z połowów, planów pobierania próbek w przypadku połowów rekreacyjnych, planów pobierania próbek w przypadku gatunków anadromicznych i katadromicznych oraz prowadzenia badań na morzu;

b)

tabeli 5B w odniesieniu do zmiennych dotyczących działalności połowowej, danych ekonomicznych i społecznych dotyczących połowów, danych ekonomicznych i społecznych dotyczących akwakultury oraz danych ekonomicznych i społecznych dotyczących przetwórstwa;

c)

polu tekstowym 2A;

d)

polu tekstowym 3A;

e)

polu tekstowym 3B; oraz

f)

polu tekstowym 3C.

3.   Jeżeli dane mają być gromadzone przez pobieranie próbek, państwa członkowskie stosują prawidłowe pod względem statystycznym projekty, które spełniają wytyczne dotyczące dobrej praktyki opracowywane przez Komisję, Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), STECF lub inne organy eksperckie przy Komisji Europejskiej. Opis planów pobierania próbek obejmuje między innymi szczegółowy opis celów, projekt, przewidywane trudności w realizacji (w tym brak odpowiedzi i odmowy), archiwizację danych, procedury zapewniania jakości i metody analizy. Opis ten obejmuje również definicję jednostek próby, operatów losowania i stopnia pokrycia populacji docelowej (w tym kryteria stosowane do pokrycia), systemy stratyfikacji oraz metody doboru próbek dla jednostek próby pierwszego, drugiego i niższych rzędów. W przypadku gdy możliwe jest zdefiniowanie celów ilościowych, mogą one zostać określone bezpośrednio za pomocą wielkości próbek lub częstotliwości pobierania próbek bądź za pomocą definicji poziomów dokładności oraz ufności, jakie należy osiągnąć. W odniesieniu do danych pochodzących ze spisu państwa członkowskie wskazują, czy pokryto wszystkie segmenty, jakie części ogółu populacji pominięto oraz w jaki sposób części te oszacowano. W stosownych przypadkach jakość danych pochodzących z pobierania próbek wykazuje się za pomocą wskaźników jakości związanych z dokładnością i możliwością wystąpienia błędu statystycznego.

Artykuł 6

Dostępność danych dla użytkowników końcowych

Harmonogram udostępnienia danych użytkownikom końcowym opisuje się w tabeli 6A.

Artykuł 7

Ustalenia w zakresie współpracy i koordynacji regionalnej i międzynarodowej

1.   Państwa członkowskie określają w tabeli 7A, w jakich właściwych spotkaniach regionalnych i międzynarodowych uczestniczą, natomiast w tabeli 7B przedstawiają sposób przestrzegania – w stosownych przypadkach – uzgodnionych zaleceń na szczeblu regionu morskiego lub na szczeblu ogólnounijnym. Jeżeli zalecenia takie nie są przestrzegane, państwa członkowskie wyjaśniają tego przyczyny w części „Comments” (uwagi) tabeli 7B. Państwa wskazują wpływ tych zaleceń na gromadzenie przez nie danych.

2.   Państwa członkowskie przedstawiają w tabeli 7C wszelkie istotne informacje na temat porozumień z innymi państwami członkowskimi. Informacje te określają, które państwo gromadzi, jaką część danych, oraz zapewniają gromadzenie wszystkich danych, wskazują czas trwania porozumienia oraz określają, które państwo członkowskie będzie odpowiadać za przekazanie danych użytkownikom końcowym.

3.   Niezależnie od badań prowadzonych na morzu, wyszczególnionych w tabeli 10 wieloletniego programu unijnego, państwa członkowskie mogą uwzględnić potrzeby użytkowników końcowych przy planowaniu badania lub projektu pobierania próbek, pod warunkiem że nie wpływa to niekorzystnie na jakość wyników i że działanie takie jest koordynowane na szczeblu regionu morskiego. Państwa członkowskie mogą uzgodnić podział niektórych zadań i obowiązków z innymi państwami członkowskimi w tym samym regionie. Jeżeli zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie podziału zadań z innymi państwami członkowskimi, udział (fizyczny lub finansowy) w każdym odrębnym badaniu oraz obowiązki każdego państwa członkowskiego w zakresie sprawozdawczości i przekazywania przedstawia się w polu tekstowym 1G.

Artykuł 8

Zobowiązania międzynarodowe

Państwa członkowskie przedstawiają wszystkie istotne wymogi w zakresie gromadzenia danych, jakie wynikają z ich zobowiązań międzynarodowych, w następujących tabelach:

a)

tabeli 1A;

b)

tabeli 1B;

c)

tabeli 1C;

d)

tabeli 4A;

e)

tabeli 4B;

f)

tabeli 7B;

g)

tabeli 7C.

Dotyczy to umów regionalnych organizacji ds. rybołówstwa (RFMO)/regionalnych organów ds. rybołówstwa (RFB), których dane państwa członkowskie lub Unia są umawiającymi się stronami, a także umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, na mocy których prowadzą działalność ich floty.

Artykuł 9

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 sierpnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 1).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1251 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego unijnego programu gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa i akwakultury na lata 2017–2019 (Dz.U. L 207 z 1.8.2016, s. 113).

(5)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

TREŚĆ

Sekcja 1:   Dane biologiczne

Tabela 1A: Wykaz wymaganych stad

Tabela 1B: Planowanie pobierania próbek na potrzeby zmiennych biologicznych

Tabela 1C: Intensywność pobierania próbek dla zmiennych biologicznych

Tabela 1D: Połowy rekreacyjne

Badanie pilotażowe 1: Stosunkowy udział połowów rekreacyjnych w porównaniu do połowów przemysłowych

Tabela 1E: Gromadzenie danych dotyczących gatunków anadromicznych i katadromicznych w wodzie słodkiej

Pole tekstowe 1E: Gromadzenie danych dotyczących gatunków anadromicznych i katadromicznych w wodzie słodkiej

Tabela 1F: Przypadkowy przyłów ptaków, ssaków, gadów i ryb

Badanie pilotażowe 2: Poziom rybołówstwa i wpływ połowów na zasoby biologiczne i ekosystem morski

Tabela 1G: Wykaz badań na morzu

Pole tekstowe 1G: Wykaz badań na morzu

Tabela 1H: Gromadzenie i rozpowszechnianie danych uzyskanych w badaniach

Sekcja 2:   Dane dotyczące działalności połowowej

Tabela 2A: Strategia gromadzenia danych w zakresie zmiennych dotyczących działalności połowowej

Pole tekstowe 2A: Strategia gromadzenia danych w zakresie zmiennych dotyczących działalności połowowej

Sekcja 3:   Dane ekonomiczne i społeczne

Tabela 3A: Segmenty populacji do celów gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych na potrzeby rybołówstwa

Pole tekstowe 3A: Segmenty populacji do celów gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych na potrzeby rybołówstwa

Badanie pilotażowe 3: Dane na temat zatrudnienia według poziomu wykształcenia i narodowości

Tabela 3B: Segmenty populacji do celów gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych na potrzeby akwakultury

Pole tekstowe 3B: Segmenty populacji do celów gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych na potrzeby akwakultury

Badanie pilotażowe 4: Dane środowiskowe dotyczące akwakultury

Tabela 3C: Segmenty populacji do celów gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych na potrzeby przemysłu przetwórczego

Pole tekstowe 3C: Segmenty populacji do celów gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych na potrzeby przemysłu przetwórczego

Sekcja 4:   Strategia pobierania próbek dla danych biologicznych z połowów przemysłowych

Tabela 4A: Opis planu pobierania próbek w przypadku danych biologicznych

Pole tekstowe 4A: Opis planu pobierania próbek w przypadku danych biologicznych

Tabela 4B: Opis operatu losowania dla danych biologicznych

Tabela 4C: Dane dotyczące rybołówstwa według państw członkowskich

Tabela 4D: Lokalizacja wyładunku

Sekcja 5:   Jakość danych

Tabela 5A: Ramy zapewniania jakości dotyczące danych biologicznych

Tabela 5B: Ramy zapewniania jakości dotyczące danych społeczno-ekonomicznych

Sekcja 6:   Dostępność danych

Tabela 6A: Dostępność danych

Sekcja 7:   Koordynacja

Tabela 7A: Planowana koordynacja regionalna i międzynarodowa

Tabela 7B: Działania następcze w związku z zaleceniami i porozumieniami

Tabela 7C: Porozumienia dwustronne i wielostronne

SEKCJA 1

DANE BIOLOGICZNE

Tabela 1A

Wykaz wymaganych stad

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Reference years

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Selected for sampling (Y/N)

Average landings in the reference years (tons)

EU TAC (if any) (%)

Share (%) in EU landings

Threshold (Y/N)

Comments

GBR

2013-2015

Gadus morhua

Morze Północne i wschodnia Arktyka

ICES

IIIa, IV, VIId

Y

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Północny Atlantyk

ICES

VIIa

Y

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Północny Atlantyk

ICES

VIIe

N

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

Morze Północne i wschodnia Arktyka

ICES

IV, FU 33

Y

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Morze Śródziemne i Morze Czarne

GFCM

GSA17

N

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Morze Śródziemne i Morze Czarne

GFCM

GSA06

Y

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Morze Śródziemne i Morze Czarne

GFCM

GSA07

Y

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii) i (iii) wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2, 3 i 8 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) wieloletniego programu unijnego. W tabeli tej należy przedstawić przegląd gromadzenia danych na poziomie obszaru/stada. Wszystkie osobniki, z których pobiera się próbki, należy zidentyfikować na poziomie gatunku i zmierzyć ich długość ciała, jeżeli jest to możliwe.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Reference years (lata odniesienia)

Państwo członkowskie wskazuje rok lub lata, których faktycznie dotyczą dane. Państwo członkowskie wybiera trzy ostatnie lata, dla których dostępne są dane. Lata/rok odniesienia należy podać w następującym formacie: „2013–2015”.

Species (gatunek)

Państwo członkowskie podaje (łacińską) nazwę gatunku/stada, w odniesieniu do którego – zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) wieloletniego programu unijnego – wymagane jest pobieranie próbek na potrzeby zmiennych biologicznych dla wszystkich obszarów, na których prowadzi działalność flota rybacka państwa członkowskiego.

Region

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom II). Jeżeli informacje odnoszą się do wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

RFMO/RFO/IO (organizacja międzynarodowa)

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej zapewniającej zarządzanie/poradnictwo w sprawie gatunków/stad. („Regional Fisheries Management Organisation” – RFMO/„Regional Fisheries Organisation” – RFO) lub „International Organisations” – IO)

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO ani IO, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Area/Stock (obszar/stado)

Państwo członkowskie wskazuje obszar występowania danego gatunku/stada, zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) wieloletniego programu unijnego (np. GSA 16; obszary ICES I i II; obszary ICES IIIa, IV i VIId itd.).

Selected for sampling (Y/N) (wybrane do pobierania próbek)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy dany gatunek/stado wybrano do pobierania próbek. Należy wpisać „Y” (tak), jeżeli dany gatunek/stado wybrano do pobierania próbek na potrzeby co najmniej jednej zmiennej wyszczególnionej w tabeli 1B niniejszego załącznika.

Average landings in the reference years (tons) (średnie wyładunki w latach odniesienia (w tonach))

Średnie wyładunki dla każdego gatunku i stada w ciągu ostatnich 3 lat okresu odniesienia. Wpisując dane dotyczące wyładunków, państwo członkowskie uwzględnia następujące założenia:

 

jeżeli gatunek w ogóle nie jest objęty wyładunkiem, należy wpisać „none”;

 

jeżeli średnie wyładunki wynoszą mniej niż 200 t, nie należy wpisywać średniej wartości wyładunków, lecz zamiast tego wpisać „< 200”;

 

jeżeli średnie wyładunki wynoszą więcej niż 200 t, należy wpisać wartość średnich załadunków za ostatnie 3 lata okresu odniesienia. Wartości średnich wyładunków można zaokrąglić do najbliższych 5 lub 10 t.

EU TAC (if any) (unijny TAC (jeżeli istnieje))

(%)

Dotyczy jedynie stad, które są objęte unijnym TAC i rozporządzeniami w sprawie kwot połowowych. W tej kolumnie państwo członkowskie wpisuje:

„none”, jeżeli państwo członkowskie nie posiada żadnego udziału w unijnym TAC dla danego stada;

dokładną wartość udziału, jeżeli państwo członkowskie posiada udział w unijnym TAC dla danego stada.

Share (%) in EU landings (udział (%) w unijnych wyładunkach)

Dotyczy (i) wszystkich stad w rejonie śródziemnomorskim oraz (ii) wszystkich stad spoza rejonu śródziemnomorskiego, dla których nie określono jeszcze TAC. W tej kolumnie państwo członkowskie wpisuje:

„None”, jeżeli państwo członkowskie nie posiada żadnych wyładunków danego stada;

dokładną wartość udziału, jeżeli państwo członkowskie posiada wyładunki danego stada, w przypadku gdy państwo członkowskie chce powołać się na próg.

Threshold (próg) (Y/N)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy dla zgłaszanego gatunku/stada stosuje się próg zgodnie z rozdziałem V wieloletniego programu unijnego.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.


Tabela 1B

Planowanie pobierania próbek na potrzeby zmiennych biologicznych

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Frequency

Length

Age

Weight

Sex ratio

Sexual maturity

Fecundity

Comments

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

PRT

Pleuronectes platessa

Morze Północne i wschodnia Arktyka

ICES

IV

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

NA

 

PRT

Nephrops norvegius

Północny Atlantyk

ICES

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Morze Śródziemne i Morze Czarne

GFCM

GSA06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Morze Śródziemne i Morze Czarne

GFCM

GSA07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii) i (iii) wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2, 3 i 8 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) wieloletniego programu unijnego. W odniesieniu do gatunków wyszczególnionych w niniejszej tabeli gromadzi się dane na temat parametrów biologicznych (długość ciała, wiek, masa, stosunek płci, płodność).W odniesieniu do każdego parametru i roku wpisuje się „X”, jeżeli odbyło się lub jest planowane gromadzenie danych. Niniejsza tabela umożliwia określenie, w którym roku/w których latach państwo członkowskie gromadzi/będzie gromadzić dane.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Species (gatunek)

Państwo członkowskie podaje (łacińską) nazwę gatunku/stada, w odniesieniu do którego – zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) wieloletniego programu unijnego – wymagane jest pobieranie próbek na potrzeby zmiennych biologicznych dla wszystkich obszarów, na których prowadzi działalność flota rybacka państwa członkowskiego.

Region

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom II). Jeżeli informacje odnoszą się do wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

RFMO/RFO/IO

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej zapewniającej zarządzanie/poradnictwo w sprawie gatunków/stad.

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO ani organizacja międzynarodowa, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Area/Stock (obszar/stado)

Państwo członkowskie określa łowisko danego gatunku/stada (np. GSA 16; obszary ICES I i II; obszary ICES IIIa, IV i VIId itd.).

Frequency (częstotliwość)

Państwo członkowskie określa częstotliwość, z jaką będą pobierane próbki („M” (raz w miesiącu), „Q” (raz na kwartał), „A” (raz na rok), „O” (inne) – należy określić).

Length (długość ciała)

Państwo członkowskie wskazuje rok lub lata, w których będą pobierane próbki pod kątem długości ciała.

Age (wiek)

Państwo członkowskie wskazuje rok lub lata, w których będą pobierane próbki pod kątem wieku.

Weight (masa)

Państwo członkowskie wskazuje rok lub lata, w których będą pobierane próbki pod kątem wagi.

Sex ratio (stosunek płci)

Państwo członkowskie wskazuje rok lub lata, w których będą pobierane próbki pod kątem stosunku płci.

Sexual maturity (dojrzałość płciowa)

Państwo członkowskie wskazuje rok lub lata, w których będą pobierane próbki pod kątem dojrzałości płciowej.

Fecundity (płodność)

Państwo członkowskie wskazuje rok lub lata, w których będą pobierane próbki pod kątem płodności.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.


Tabela 1C

Intensywność pobierania próbek dla zmiennych biologicznych

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

MS partcipating in sampling

Sampling year

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Variables

Data sources

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level

Comments

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Morze Północne i wschodnia Arktyka

ICES

IIIa, IV, VIId

wiek

Połowy przemysłowe

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Morze Północne i wschodnia Arktyka

ICES

IIIa, IV, VIId

płeć

Badania

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Morze Północne i wschodnia Arktyka

ICES

IIIa, IV, VIId

dojrzałość płciowa

Połowy przemysłowe

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Morze Północne i wschodnia Arktyka

ICES

IIIa, IV, VIId

długość ciała

połowy przemysłowe

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Północny Atlantyk

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Połowy przemysłowe

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Północny Atlantyk

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Badania

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Północny Atlantyk

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Badania

 

 

 

FRA

FRA

2017

Parapenaeus longirostris

Morze Śródziemne i Morze Czarne

GFCM

GSA09

 

Połowy przemysłowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii) i (iii) rozdziałów III i IV wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2, art. 4 ust. 1 i art. 8 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) wieloletniego programu unijnego. Należy wyjaśnić zakładaną strategię pobierania próbek w odniesieniu do zmiennych biologicznych.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Państwo członkowskie biorące udział w pobieraniu próbek

Jeżeli próbki pobrano zgodnie z programem koordynowanym regionalnie, należy wymienić wszystkie uczestniczące państwa członkowskie. W przeciwnym razie należy określić państwo członkowskie odpowiedzialne za pobieranie próbek. Linki do planowanych porozumień o koordynacji regionalnej i międzynarodowej lub porozumień dwu- i wielostronnych należy podać w rubryce „Comments”.

Sampling year (rok pobierania próbek)

Państwo członkowskie określa rok lub lata realizacji zakładanych celów. Różne lata należy wyszczególnić w różnych wierszach tabeli. Należy uwzględnić wszystkie odnośne lata.

Species (gatunek)

Państwo członkowskie podaje (łacińską) nazwę gatunku/stada, w odniesieniu do którego – zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) – wymagane jest pobieranie próbek na potrzeby zmiennych biologicznych dla wszystkich obszarów, na których prowadzi działalność flota rybacka państwa członkowskiego.

Region

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom II). Jeżeli informacje odnoszą się do wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

RFMO/RFO/IO

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej zapewniającej zarządzanie/poradnictwo w sprawie gatunków/stad.

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO ani organizacja międzynarodowa, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Area/Stock (obszar/stado)

Państwo członkowskie określa łowisko danego gatunku/stada (np. GSA 16; obszary ICES I i II; obszary ICES IIIa, IV i VIId itd.).

Variable (zmienne)

Państwo członkowskie przedstawia zmienne dotyczące długości ciała, wieku, masy, stosunku płci, dojrzałości płciowej i płodności, jak określono w tabeli 1B niniejszego załącznika. Zestawienie gatunków i zmiennych, jak wskazano w tabeli 1B niniejszego załącznika, powinno być spójne z tymi informacjami.

Data sources (żródła danych)

Państwo członkowskie opisuje za pomocą słów kluczowych główne źródła danych (np. badania, próbki handlowe, próbki rynkowe, próbki z odrzutów itd.). Państwo członkowskie oddzielnie zgłasza planowane pobieranie próbek dla „commercial fisheries” (połowów przemysłowych) i „surveys” (badań).

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level (planowana minimalna liczba osobników do pomiaru na szczeblu krajowym)

Państwo członkowskie przedstawia całkowitą planowaną minimalną liczbę ryb do pomiaru na szczeblu krajowym. W części „Comments” należy przedstawić metodykę stosowaną do uzyskania tych wartości (np. poprzednie pobieranie próbek, symulacje itd.).

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level (planowana minimalna liczba osobników do pomiaru na szczeblu regionalnym)

Państwo członkowskie określa planowaną minimalną liczbę ryb, które mają być objęte pobieraniem próbek w ramach planu koordynowanego na szczeblu regionalnym, jeżeli taki istnieje; w innym przypadku należy wpisać „NA” (nie dotyczy). W części „Comments” należy przedstawić metodykę stosowaną do uzyskania tych wartości (np. poprzednie pobieranie próbek, symulacje itd.).

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.


Tabela 1D

Połowy rekreacyjne

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Sampling year

Area/EMU

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Species present in the MS?)

Reasons for not sampling

Threshold (Y/N)

Annual estimate of catch? (Y/N)

Annual percentage of released catch? (Y/N)

Collection of catch composition data? (Y/N)

Type of Survey

Comments

GBR

2017

Morze Północne i wschodnia Arktyka

ICES

Gadus morhua

T

 

 

T

T

T

Krajowe szacunki liczby rejsów i badań in situ wydajności połowowej

 

NLD

2017

Morze Północne i wschodnia Arktyka

ICES

Anguilla anguilla

T

 

 

T

T

T

Krajowe szacunki liczby wędkarzy i dzienników wędkarskich

 

GBR

2017

Morze Północne i wschodnia Arktyka

ICES

Rekiny

N

 

 

T

T

T

Krajowe szacunki liczby rejsów i badań in situ wydajności połowowej

 

DEU

2017

Morze Bałtyckie

ICES

Spodouste

T

Brak połowów

 

N

N

 

 

 

 

 

Morze Bałtyckie

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morze Bałtyckie

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Północny Atlantyk

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Północny Atlantyk

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Północny Atlantyk

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morze Śródziemne i Morze Czarne

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morze Śródziemne i Morze Czarne

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morze Śródziemne i Morze Czarne

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 2 lit. a) ppkt (iv) wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2, art. 3 i art. 4 ust. 1 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelą 3 wieloletniego programu unijnego, która obejmuje również morskie i słodkowodne połowy rekreacyjne gatunków anadromicznych i katadromicznych.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Sampling year (rok pobierania próbek)

Państwo członkowskie określa rok planowanego pobierania próbek.

Area/EMU (obszar/JZZW)

Państwo członkowskie stosuje konwencję nadawania nazw zastosowaną w tabeli 3 wieloletniego programu unijnego.

W przypadku węgorza, należy określić jednostkę zarządzania zasobami węgorzy (ABE).

RFMO/RFO/IO

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej zapewniającej zarządzanie/poradnictwo w sprawie gatunków/stad.

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO ani organizacja międzynarodowa, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Species (gatunek)

Państwo członkowskie podaje (w miarę możliwości łacińską) nazwę gatunku, w odniesieniu do którego wymagane jest pobieranie próbek z połowów rekreacyjnych zgodnie z tabelą 3 wieloletniego programu unijnego lub jeżeli stwierdzono taką konieczność w badaniach pilotażowych lub na podstawie potrzeb w zakresie zarządzania określonych dla połowów rekreacyjnych (w danym regionie). Należy wpisać wszystkie gatunki, nawet jeżeli dany gatunek/dane gatunki nie występuje/występują w państwie członkowskim.

Applicable (Species present in the MS?) (dotyczy (czy gatunek występuje w państwie członkowskim?))

Państwo członkowskie określa, czy gatunek występuje w państwie członkowski, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie).

Reasons for not sampling (uzasadnienie rezygnacji z pobierania próbek)

Jeżeli gatunek występuje w państwie członkowskim, ale nie gromadzi się danych na jego temat, państwo członkowskie wskazuje przyczynę/przyczyny (w tekście dowolnym), dla których nie pobiera się próbek tego gatunku, zamieszczając w stosownych przypadkach szczegółowe odniesienia (np. fakt, że gatunek nie występuje na danym obszarze, krajowe regulacje/przepisy, przestrzeganie wymaganego progu itd.).

Threshold (próg) (Y/N)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy dla danego gatunku stosuje się próg zgodnie z rozdziałem V wieloletniego programu unijnego.

Annual estimate of catch? (roczne oszacowanie połowów?) (Y/N)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy dla danego gatunku planuje się roczne oszacowanie połowów (masa lub liczba osobników).

Annual percentage of released catch? (roczny odsetek uwolnionych połowów? (Y/N)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy dla danego gatunku planuje się roczny odsetek uwolnionych połowów (stosunek uwolnionych ryb).

Collection of catch composition data? (gromadzenie danych dotyczących struktury połowu)? (Y/N)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy dla danego gatunku planuje się strukturę połowu (np. strukturę długości ciała).

Type of Survey (rodzaj badania)

Państwo członkowskie wskazuje rodzaje badań, jakie zostaną przeprowadzone w celu zgromadzenia danych dotyczących połowów rekreacyjnych (np. badania in situ, ankiety telefonicznie, dzienniki wędkarskie itd. lub dowolna kombinacja tych metod).

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.

Badanie pilotażowe 1

Stosunkowy udział połowów rekreacyjnych w porównaniu do połowów przemysłowych

Uwaga ogólna: Niniejsze pole tekstowe spełnia wymagania określone w rozdziale V pkt 4 wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2 i art. 4 ust. 3 lit. a) niniejszej decyzji.

1.

Cel badania pilotażowego

2.

Czas trwania badania pilotażowego

3.

Metodyka i oczekiwane wyniki badania pilotażowego

(maks. 900 słów)

Tabela 1E

Gromadzenie danych dotyczących gatunków anadromicznych i katadromicznych w wodzie słodkiej

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Sampling period

Area

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Y/N)

Reasons for not sampling

Water Body

Life stage

Fishery/Independent data collection

Method

Unit

Planned nos

Frequency

Comments

FIN

2017-2020

Morze Bałtyckie

NASCO

Salmo salar

 

 

RZEKA AAA

parr

NZ

połów ryb przy użyciu prądu elektrycznego

liczba stanowisk

40

 

 

FIN

2017-2020

Morze Bałtyckie

NASCO

Salmo salar

 

 

RZEKA AAA

smolt

NZ

pułapka

liczba smoltów

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Morze Bałtyckie

NASCO

Salmo salar

 

 

RZEKA AAA

osobnik dorosły

NZ

licznik

liczba zliczeń

1

 

 

FIN

2017-2020

Morze Bałtyckie

NASCO

Salmo salar

 

 

RZEKA AAA

osobnik dorosły

R

pobieranie próbek

liczba próbek

100

 

 

FIN

2017-2020

Morze Bałtyckie

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RZEKA EEE

szklisty

NZ

połów ryb przy użyciu prądu elektrycznego

liczba stanowisk

40

 

 

FIN

2017-2020

Morze Bałtyckie

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RZEKA EEE

węgorz żółty

NZ

pułapka

liczba smoltów

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Morze Bałtyckie

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RZEKA EEE

srebrzysty

NZ

licznik

liczba zliczeń

1

 

 

GBR

2017-2020

Północne wybrzeże Zjednoczonego Królestwa

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N.d.

szklisty

R

pobieranie próbek

liczba próbek

100

 

 

GBR

2017-2020

Północne wybrzeże Zjednoczonego Królestwa

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N.d.

węgorz żółty

NZ

pułapka

liczba pułapek

1

 

 

GBR

2017-2020

Północne wybrzeże Zjednoczonego Królestwa

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N.d.

srebrzysty

NZ

połów ryb przy użyciu prądu elektrycznego

liczba stanowisk

20

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 2 lit. b) i c) wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2, art. 3 i art. 4 ust. 1 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelą 1(E) wieloletniego programu unijnego. W tabeli tej należy przedstawić przegląd danych, jakie mają być zgromadzone na temat słodkowodnego rybołówstwa przemysłowego gatunków anadromicznych i katadromicznych

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Sampling period (okres pobierania próbek)

Państwo członkowskie wskazuje okres planowanego pobierania próbek.

Area (obszar)

W przypadku węgorza należy podać „JZZW” (jednostkę zarządzania zasobami węgorzy).

We wszystkich innych przypadkach należy podać zlewnię.

RFMO/RFO/IO

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej zapewniającej zarządzanie/poradnictwo w sprawie gatunków/stad.

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO ani organizacja międzynarodowa, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Species (gatunek)

Państwo członkowskie podaje (łacińską) nazwę gatunku. Należy wpisać wszystkie gatunki, nawet jeżeli dany gatunek lub dane gatunki nie występują w państwie członkowskim.

Applicable (dotyczy) (Y/N)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy gatunek występuje w państwie członkowskim lub czy połów tego gatunku jest zabroniony.

Reasons for not sampling (uzasadnienie rezygnacji z pobierania próbek)

Jeżeli gatunek występuje w państwie członkowskim, ale nie gromadzi się danych na jego temat, państwo członkowskie wskazuje przyczynę/przyczyny (w tekście dowolnym), dla których nie pobiera się próbek tego gatunku (np. fakt, że gatunek nie występuje na danym obszarze, regulacje/przepisy w państwie członkowskim, przestrzeganie wymaganego progu itd.).

Water body (zbiornik wodny)

Państwo członkowskie wpisuje nazwę wybranej rzeki/systemu (np. rzeka stanowiąca wskaźnik).

Life stage (stadium rozwoju)

Państwo członkowskie określa stadium rozwoju gatunku (np. osobnik dorosły, szklisty, srebrzysty itd.).

Fishery/Independent data collection (gromadzenie danych z rybołówstwa/źródeł niezależnych)

Państwo członkowskie wskazuje, czy dane pozyskuje się z połowów przemysłowych (rybołówstwo) czy ze źródeł innych niż połowy przemysłowe (źródła niezależne).

Method (metoda)

Państwo członkowskie wskazuje źródło/źródła danych (np. pułapki, liczniki, dzienniki połowowe itd. lub dowolna kombinacja tych metod), z których zostaną pozyskane dane.

Unit (jednostka)

Dla każdej metody należy wskazać jednostkę zgłaszania danych (np. liczba pułapek, liczba liczników, liczba połowów ryb przy użyciu prądu elektrycznego itd.).

Planned nos (planowane liczby)

Państwo członkowskie wskazuje planowany cel ilościowy (w liczbach) dla wybranej jednostki.

Frequency (częstotliwość)

Państwo członkowskie określa częstotliwość, z jaką będą pobierane próbki („M” (raz w miesiącu), „Q” (raz na kwartał), „A” (raz na rok), „O” (inne) – należy określić).

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.

Pole tekstowe 1E

Gromadzenie danych dotyczących gatunków anadromicznych i katadromicznych w wodzie słodkiej

Uwaga ogólna: Niniejsze pole tekstowe spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 2 lit. b) i c) wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2 niniejszej decyzji.

Metoda wybrana do gromadzenia danych.

(maks. 250 słów na obszar)

Tabela 1F

Przypadkowy przyłów ptaków, ssaków, gadów i ryb

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Sampling period/year(s)

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

Group of vulnerable species

Expected occurence of recordings

Comments

FRA

2017-2018

Morze Północne i wschodni a Arktyka

ICES

 

połów denny na morzu

SCT SD1-5

ptaki

 

 

FRA

2017-2018

Morze Śródziem ne i Morze Czarne

GFCM

 

 

 

 

 

 

FRA

2017-2018

Morze Północne i wschodni a Arktyka

ICES

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 3 lit. a) wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelą 1(D) wieloletniego programu unijnego. Należy wyjaśnić zakładaną strategię pobierania próbek.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Sampling period/year(s) (okres/lata pobierania próbek)

Państwo członkowskie wskazuje okres planowanego pobierania próbek. Lata/rok pobierania próbek należy podać w następującym formacie: „2017–2018”.

Region

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom II). Jeżeli informacje odnoszą się do wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

RFMO/RFO/IO

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej zapewniającej zarządzanie/poradnictwo w sprawie gatunków/stad.

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO ani IO, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Sub-area/Fishing ground (podobszar/łowisko)

Państwo członkowskie określa łowisko danego gatunku/stada (np. GSA 16; obszary ICES I i II; obszary ICES IIIa, IV i VIId itd.).

Scheme (plan)

Państwo członkowskie określa plan pobierania próbek. „at markets” (na rynkach), „at sea” (na morzu), połączenie obu metod lub „oher” (inne). Wartości muszą odpowiadać wartościom przedstawionym w tabelach 4A i 4B niniejszego załącznika, chyba że obowiązują ustalone plany.

Stratum ID code (numer identyfikacyjny warstwy)

Państwo członkowskie określa niepowtarzalny numer identyfikacyjny dla każdej warstwy planu. Wartości muszą odpowiadać wartościom przedstawionym w tabelach 4A i 4B niniejszego załącznika, chyba że obowiązują ustalone plany.

Group of vulnerable species (grupa gatunków zagrożonych)

Państwo członkowskie wskazuje grupę gatunków na podstawie pkt 3 lit. a) rozdziału III wieloletniego programu unijnego.

Expected occurence of recordings (oczekiwane występowanie zapisów)

Państwo członkowskie wskazuje oczekiwane występowanie zapisów w odniesieniu do osobników schwytanych w przypadkowych przyłowach, w tym uwolnionych, zgodnie z tabelą 1(D) wieloletniego programu unijnego. Należy wpisać liczbę dodatnią lub ujemną lub „X”.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.

Badanie pilotażowe 2

Poziom rybołówstwa i wpływ połowów na zasoby biologiczne i ekosystem morski

Uwaga ogólna: Niniejsze pole tekstowe spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 3 lit. c) wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2 i art. 4 ust. 3 lit. b) niniejszej decyzji.

1.

Cel badania pilotażowego

2.

Czas trwania badania pilotażowego

3.

Metodyka i oczekiwane wyniki badania pilotażowego

(maks. 900 słów)

Tabela 1G

Wykaz badań na morzu

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Mandatory (Y/N)

Threshold (Y/N)

Agreed at RCG level

MS participation

Area(s) covered

Period (Month)

Frequency

Days at sea planned

Type of sampling activities

Planned target

Map

Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO

International database

Comments

NLD

Demersal Young Fish Survey

 

 

 

 

 

IVc

Wrzesień-październ ik

Raz na rok

10

Trałowe połowy ryb

33

Rys. 7.1

ICES PGIPS

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey

 

 

 

 

 

IIIa, IV

Lipiec

Raz na rok

15

Pomiar echosondą

50

Rys. 7.2

ICES PGIPS

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey

 

 

 

 

 

IIIa, IV

Lipiec

X

15

Trałowe połowy planktonu

15

Rys. 7.2

ICES PGIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w rozdziale IV i V wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2 i 3 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelą 10 wieloletniego programu unijnego, oraz do określenia, jakie dodatkowe badania będą prowadzone przez państwo członkowskie.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Name of the survey (nazwa badania)

Państwo członkowskie określa nazwę badania. W przypadku obowiązkowych badań nazwa powinna być identyczna z nazwą zastosowaną w tabeli 10 wieloletniego programu unijnego.

Acronym (nazwa skrócona)

Państwo członkowskie określa nazwę skróconą badania. W przypadku obowiązkowych badań nazwa skrócona powinna być identyczna z nazwą skróconą zastosowaną w tabeli 10 wieloletniego programu unijnego.

Mandatory (obowiązkowe) (Y/N)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy badanie uwzględniono w tabeli 10 wieloletniego programu unijnego.

Threshold (próg) (Y/N)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy ma zastosowanie próg zgodnie z rozdziałem V pkt 7 wieloletniego programu unijnego. Jeżeli wpisano „Y” (tak), należy przedstawić bardziej szczegółowy opis w polu tekstowym 1G ninie jszego załącznika.

Agreed at RCG level (zatwierdzono na szczeblu regionalnej grupy koordynującej)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy badanie zostało uzgodnione na szczeblu regionu morskiego.

MS participation (udział państwa członkowskiego)

Należy wskazać, czy w badaniu uczestniczą inne państwa członkowskie oraz formę uczestnictwa [„F” (finansowe), „T” (techniczne), „E” (połów) lub „C” (kombinacja)]. Należy przedstawić bardziej szczegółowy opis w polu tekstowym 1G niniejszego załącznika. Jeżeli w badaniu nie uczestniczy żadne inne państwo członkowskie, należy wpisać w tym polu „NA” (nie dotyczy).

Area(s) covered (objęty obszar/objęte obszary)

Państwo członkowskie wskazuje obszary, które zamierza objąć badaniem. W przypadku obowiązkowych badań obszar powinien być identyczny z obszarem zastosowanym w tabeli 10 wieloletniego programu unijnego.

Period (month) (okres (w miesiącach))

Państwo członkowskie wskazuje okres (w miesiącach), który zamierza objąć badaniem. W przypadku obowiązkowych badań okres powinien być identyczny z okresem zastosowanym w tabeli 10 wieloletniego programu unijnego.

Frequency (częstotliwość)

Państwo członkowskie wskazuje częstotliwość badania: „Annual” (raz na rok), „Biennial” (raz na dwa lata), „Triennial” (raz na trzy lata) itd.

Days at sea planned (planowana liczba dni na morzu)

Państwo członkowskie wskazuje liczbę dni na morzu planowaną na szczeblu krajowym.

Type of sampling activities (rodzaj działań w zakresie pobierania próbek)

Państwo członkowskie określa rodzaj głównych działań w zakresie pobierania próbek. Głównymi działaniami w zakresie pobierania próbek – w odróżnieniu od dodatkowych działań w zakresie pobierania próbek – są działania zatwierdzone we właściwej grupie odpowiedzialnej za planowanie badania. Każdy rodzaj działania w zakresie pobierania próbek należy wpisać w oddzielnym wierszu. Zachęca się państwo członkowskie do stosowania następujących kategorii: trałowy połów ryb, pomiar przewodnictwa, temperatury i gęstości (CTD), trałowy połów planktonu itd.

Planned target (planowany cel)

Państwo członkowskie wskazuje liczbę planowanych działań w zakresie pobierania próbek.

Map (mapa)

Państwo członkowskie zamieszcza odesłanie do mapy, jak określono w polu tekstowym 1G niniejszego załącznika.

Relevant international planning group – RFMO/RFO/IO (właściwa międzynarodowa grupa planująca – RFMO/RFO/IO)

Państwo członkowskie wpisuje właściwą grupę międzynarodową odpowiedzialną za planowanie badania oraz odpowiadającą jej RFMO/RFO/organizację międzynarodową.

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej zapewniającej zarządzanie/poradnictwo w sprawie gatunków/stad.

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO ani organizacja międzynarodowa, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

International database (międzynarodowa baza danych)

Państwo członkowskie określa nazwę międzynarodowej bazy danych w związku z danymi zgromadzonymi w ramach badania lub wpisuje „no existing database” (brak istniejącej bazy danych). Dotyczy to istnienia międzynarodowej bazy danych, a nie faktu, że dane zostały lub nie zostały załadowane.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.

Pole tekstowe 1G

Wykaz badań na morzu

Uwaga ogólna: Niniejsze pole tekstowe spełnia wymagania określone w rozdziale IV wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2 i art. 7 ust. 3 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia badań na morzu, jakie określono w tabeli 10 wieloletniego programu unijnego. Państwo członkowskie wskazuje, czy badanie określono w tabeli 10 wieloletniego programu unijnego, czy też jest to badanie dodatkowe.

1.

Cele badania

2.

Opis metod wykorzystywanych w badaniu W przypadku badań obowiązkowych należy zamieścić odesłania do podręczników. Należy zamieścić przedstawienie graficzne (mapę).

3.

W przypadku badań koordynowanych na szczeblu międzynarodowym, należy opisać uczestniczące państwa członkowskie/statki oraz właściwą grupę międzynarodową odpowiedzialną za planowanie badania.

4.

W stosownych przypadkach należy opisać międzynarodowy podział zadań (fizyczny lub finansowy) oraz zastosowane porozumienie w sprawie podziału kosztów.

5.

Należy wyjaśnić, kiedy stosuje się progi

(maks. 450 słów na badanie).

Tabela 1H

Gromadzenie i rozpowszechnianie danych uzyskanych w badaniach

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Type of data collected

Core/Additional variable

Used as basis for advice (Y/N)

Comments

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Dane biologiczne dotyczące dorsza IVa

P

T

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Dane biologiczne dotyczące szprota IVa

P

T

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Larwy śledzia

P

T

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

CTD w przeliczeniu na połów trałowy

D

N

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Odpady we włoku

D

N

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Bentos we włoku

D

N

 

NLD

Internation Blue whiting Acoustic survey

BWAS

Dane akustyczne/biologiczne błękitka

P

T

 

NLD

Internation Blue whiting survey

BWAS

Obserwacje ssaków morskich

D

N

 

NLD

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey

MEGS

Wytwarzanie ikry makreli

P

T

 

NLD

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey

MEGS

CTD w przeliczeniu na połów trałowy

P

T

 

ITA

Mediterranean international bottom trawl survey

MEDITS

dane biologiczne ostroboka

P

T

 

ITA

Mediterranean international bottom trawl survey

MEDITS

dane biologiczne dotyczące barweny

P

T

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w rozdziale IV wieloletniego programu unijnego. Służy ona do określenia danych, jakie mają być gromadzone w związku z badaniami na morzu, które opisano w tabeli 1G niniejszego załącznika.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Name of the survey (nazwa badania)

Państwo członkowskie określa nazwę badania. W przypadku obowiązkowych badań nazwa powinna być identyczna z nazwą zastosowaną w tabeli 10 wieloletniego programu unijnego.

Acronym (skrót)

Państwo członkowskie określa nazwę skróconą badania. W przypadku obowiązkowych badań nazwa skrócona powinna być identyczna z nazwą skróconą zastosowaną w tabeli 10 wieloletniego programu unijnego.

Type of data collected (rodzaj gromadzonych danych)

Państwo członkowskie określa rodzaj gromadzonych danych. Każdy rodzaj gromadzonych danych należy wpisać w oddzielny wiersz. Zachęca się państwo członkowskie do stosowania następujących kategorii: dane biologiczne danego stada, dane dotyczące larw w danym stadzie, produkcja ikry w danym stadzie, CTD w przeliczeniu na połów trałowy, odpady na połów trałowy, ssaki morskie, żółwie, zaobserwowane ptaki morskie, bentos we włoku itd.

Core/Additional variable (podstawowa/dodatkowa zmienna)

Główne zmienne są to te zmienne, które uzyskuje się dzięki głównym działalnościom w zakresie pobierania próbek, które pełnią kluczową rolę w projekcie badania. Pozostałe zmienne są zmiennymi dodatkowymi. Zgłaszanie dodatkowych zmiennych nie jest obowiązkowe.

Used as basis of advice Służy jako podstawa porady (Y/N)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy zgromadzone informacje mają służyć jako podstawa porady. Państwo członkowskie może opisać szczegółowo rodzaj konsultacji w części „Comments” (ocena stada, ocena zintegrowanego ekosystemu, konsultacja krajowa itd.).

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.

SEKCJA 2

DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ

Tabela 2A

Strategia gromadzenia danych w zakresie zmiennych dotyczących działalności połowowej

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Supra region

Region

Variable Group

Fishing technique

Length class

Metiers (level 6)

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)

Additional data collection (Y/N)

Data collection scheme

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)

Comments

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

Nakład połowowy

Trawlery poławiające włokiem ramowym

18-< 24 m

Wszystkie metier

NW

Karty sprzedaży

50 %

T

Badanie z doborem losowym

5 %

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

Nakład połowowy

Trawlery poławiające włokiem ramowym

40 m lub dłuższe

OTBDEF8090

T

Dzienniki połowowe, dane VMS,

100 %

N

Brak

N.d.

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

Wyładunki

Dryfujące lub zakotwiczone statki poławiające

12-< 18 m

Wszystkie metier

NW

Formularze połowów, karty sprzedaży

75 %

T

Badanie pośrednie

10 %

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

Wyładunki

 

 

Wszystkie metier

N

N.d.

N.d.

T

Badanie z doborem nielosowym

5 %

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

Wydajność

 

 

Wszystkie metier

NW

Dzienniki połowowe, karty sprzedaży

90 %

T

Census survey

100 %

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Północny Atlantyk

Morze Północne i wschodnia Arktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Morze Śródziemne i Morze Czarne

Mediterranean Sea and Black Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Morze Śródziemne i Morze Czarne

Morze Śródziemne i Morze Czarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Morze Śródziemne i Morze Czarne

Morze Śródziemne i Morze Czarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Morze Śródziemne i Morze Czarne

Morze Śródziemne i Morze Czarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Morze Śródziemne i Morze Czarne

Morze Śródziemne i Morze Czarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Morze Śródziemne i Morze Czarne

Morze Śródziemne i Morze Czarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Morze Śródziemne i Morze Czarne

Morze Śródziemne i Morze Czarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Morze Śródziemne i Morze Czarne

Morze Śródziemne i Morze Czarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 4 wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2 i art. 4 ust. 2 lit. a) niniejszej decyzji. Służy ona do określenia i opisania metody wykorzystanej do uzyskania szacunków dotyczących prób reprezentatywnych, jeżeli dane te nie muszą być gromadzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 lub jeżeli dane gromadzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 nie są na właściwym poziomie agregacji do zamierzonego wykorzystania w celach naukowych.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Supra region (Supraregion)

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom III). Jeżeli informacje odnoszą się do wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

Region

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom II). Jeżeli informacje odnoszą się do wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

Variable group (grupa zmiennych)

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 4 wieloletniego programu unijnego. Jeżeli dla różnych zmiennych w tej samej grupie zmiennych używano różnych źródeł, można wpisać zmienną, a nie grupę zmiennych.

Fishing technique (technika połowu)

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(B) wieloletniego programu unijnego. Jeżeli na potrzeby gromadzenia danych segment połączono z innym segmentem/innymi segmentami, należy wstawić gwiazdkę. Statki nieprowadzące działalności połowowej należy wpisać jako oddzielny segment.

Length class (klasa długości)

Metiers (level 6)

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 2 wieloletniego programu unijnego. Należy określić jedynie wtedy, gdy państwo członkowskie określiło szczególny operat losowania określony jako „metier by segment”. W innym przypadku państwo członkowskie może wpisać „all metiers” (wszystkie metier), ale informację należy określić jako „fleet segment by metier”.

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (dane zgromadzone na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie kontroli są odpowiednie do zastosowań naukowych) (Y/N/I)

Państwo członkowskie wpisuje „Y” (tak), „N” (nie) lub „I” (niewystarczające).

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates (rodzaj danych zgromadzonych na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie kontroli wykorzystywanych do obliczenia szacunków)

Państwo członkowskie wpisuje rodzaj zgromadzonych danych: dzienniki połowowe, karty sprzedaży, dane VMS, formularze połowów itd.

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) (oczekiwane pokrycie danych gromadzonych na podstawie rozporządzenia w sprawie kontroli (w % rejsów połowowych))

Dla każdego źródła danych należy przedstawić planowaną wartość procentową pokrycia, oszacowaną na podstawie rejsów połowowych, jako ramowe wskaźniki zapewnienia jakości i kontroli jakości.

Additional data collection (gromadzenie dodatkowych danych) (Y/N)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy planowane jest gromadzenie dodatkowych danych.

Data collection scheme (plan gromadzenia danych)

Państwo członkowskie określa plan gromadzenia danych: badanie z doborem losowym, badanie z doborem nielosowym, badanie pośrednie, badanie w formie pełnego spisu, „none” (żaden) itd.

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips) (planowane pokrycie danych gromadzonych w ramach gromadzenia uzupełniających danych (w % rejsów połowowych))

Dla każdego źródła danych należy przedstawić planowaną wartość procentową pokrycia, oszacowaną na podstawie rejsów połowowych, jako ramowe wskaźniki zapewnienia jakości i kontroli jakości.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.

Pole tekstowe 2A

Strategia gromadzenia danych w zakresie zmiennych dotyczących działalności połowowej

Uwaga ogólna: Niniejsze pole tekstowe spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 4 wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2, art. 4 ust. 2 lit. b) i art. 5 ust. 2 niniejszej decyzji. Pole to służy do opisania metody wykorzystanej do uzyskania szacunków dotyczących prób reprezentatywnych, jeżeli dane te nie muszą być gromadzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 lub jeżeli dane gromadzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 nie są na właściwym poziomie agregacji do zamierzonego wykorzystania w celach naukowych.

1.

Opis metodyki zastosowanej przy krzyżowej kontroli poprawności różnych źródeł danych

2.

Opis metodyki zastosowanej do szacowania wartości wyładunków

3.

Opis metodyki zastosowanej do szacowania średniej ceny (zaleca się wykorzystywanie średnich ważonych dla każdego rejsu osobno)

4.

Opis metodyki zastosowanej do planowania gromadzenia danych uzupełniających (metodyka opracowania planu badania próby, rodzaj zgromadzonych danych, częstotliwość gromadzenia itd.)

(maks. 900 słów na region)

SEKCJA 3

DANE EKONOMICZNE I SPOŁECZNE

Tabela 3A

Segmenty populacji do celów gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych na potrzeby rybołówstwa

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Supra region

Fishing technique

Length class

Type of variables (E/S)

Variable

Data Source

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Morze Bałtyckie, Morze Północne i wschodnia Arktyka oraz Północny Atlantyk

Trawlery poławiające włokiem ramowym

18-< 24 m

E

Wartość wyładunków brutto

kwestionariusze

A - Spis

 

 

 

ESP

Morze Bałtyckie, Morze Północne i wschodnia Arktyka oraz Północny Atlantyk

Trawlery poławiające włokiem ramowym

40 m lub dłuższe

E

Inne przychody

kwestionariusze

B - Badanie z doborem losowym

 

 

 

ESP

Morze Śródziemne i Morze Czarne

Dryfujące lub zakotwiczone statki poławiające niewyspecyfikowanymi narzędziami skrzelowymi

12-< 18 m

E

Wynagrodzenia dla załogi

kwestionariusze

C - Badanie z doborem nielosowym;

 

 

 

 

 

 

 

S

Zatrudnienie według płci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 5 lit. a) i b) wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2, art. 3 oraz art. 4 ust. 1 i 2 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 5(A) i 6 wieloletniego programu unijnego. W tabeli tej należy przedstawić przegląd populacji w zakresie danych ekonomicznych i społecznych sektora rybołówstwa.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Supra region (Supraregion)

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom III). Jeżeli informacje odnoszą się do wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

Fishing technique (technika połowu)

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(B) wieloletniego programu unijnego. Jeżeli na potrzeby gromadzenia danych segment połączono z innym segmentem/innymi segmentami, należy wstawić gwiazdkę. Statki nieprowadzące działalności połowowej należy wpisać jako oddzielny segment.

Length class (klasa długości)

Type of variables (rodzaj zmiennych) (E/S)

Państwo członkowskie wprowadza kategorie, do których należą zmienne: „E” (ekonomiczne) lub „S” (społeczne) na podstawie tabeli 5(A) wieloletniego programu unijnego dla zmiennych gospodarczych i na podstawie tabeli 6 wieloletniego programu unijnego dla zmiennych społecznych.

Variable (zmienna)

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(A) druga kolumna wieloletniego programu unijnego w odniesieniu do zmiennych ekonomicznych i w tabeli 6 wieloletniego programu unijnego w odniesieniu do zmiennych społecznych.

Data source (źródło danych)

Państwo członkowskie wprowadza stosowane źródła danych (dzienniki połowowe, karty sprzedaży, księgi rachunkowe, kwestionariusze itd.). Dane dla każdej zmiennej muszą być wyraźnie określone.

Type of data collection scheme (rodzaj planu gromadzenia danych)

Państwo członkowskie wprowadza kod planu gromadzenia danych w następujący sposób: A – Spis; B – Badanie z doborem losowym; C – Badanie z doborem nielosowym; D – Badanie pośrednie. Jeśli zmienna nie jest bezpośrednio gromadzona, lecz szacowana, stosuje się badanie pośrednie. W takim przypadku dalsze wyjaśnienia dotyczące planu gromadzenia danych oraz metody szacowania są zawarte w polu tekstowym 3A niniejszego załącznika.

Frequency (częstotliwość)

Państwo członkowskie wprowadza częstotliwość, z jaką należy gromadzić dane ekonomiczne i społeczne, zgodnie z postanowieniem 5 lit. a) i b) rozdziału III wieloletniego programu unijnego.

Planned sample rate (planowany wskaźnik pobierania próbek)(%)

Planowany wskaźnik pobierania próbek (%) opiera się na populacji floty, którą zgodnie z definicją tworzą floty wpisane w dniu 31 grudnia do rejestru floty rybackiej UE oraz wszystkie czynnie działające statki, na których prowadzone są połowy przez co najmniej jeden dzień w roku. Jeżeli gromadzenie danych dla niektórych zmiennych nie będzie miało zastosowania, w kolumnie „Planned sample rate (%)” (planowany wskaźnik pobierania próbek) należy wpisać „N” (nie). Planowany wskaźnik pobierania próbek może zostać zmodyfikowany na podstawie uaktualnionych danych dotyczących ogółu populacji (rejestr floty rybackiej UE).

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.

Pole tekstowe 3A

Segmenty populacji do celów gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych na potrzeby rybołówstwa

Uwaga ogólna: Niniejsze pole tekstowe spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 5 lit. a) i b) wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2, art. 4 ust. 1, 2 i 5 i art. 5 ust. 2 niniejszej decyzji. Pole to służy do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 5(A) i 6 wieloletniego programu unijnego.

1.

Opis metodyki zastosowanej przy wyborze różnych źródeł danych

2.

Opis metodyki zastosowanej przy wyborze różnych rodzajów gromadzenia danych

3.

Opis metodyki zastosowanej przy wyborze operatu losowania i systemu alokacji

4.

Opis metodyki zastosowanej przy procedurach szacowania

5.

Opis metodyki zastosowanej do zapewnienia jakości danych

(maks. 900 słów na region)

Badanie pilotażowe 3

Dane na temat zatrudnienia według poziomu wykształcenia i narodowości

Uwaga ogólna: Niniejsze pole tekstowe spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 5 lit. b) i pkt 6 lit. b) wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2 i art. 3 ust. 3 lit. c) niniejszej decyzji. Służy ono do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelą 6 wieloletniego programu unijnego.

1.

Cel badania pilotażowego

2.

Czas trwania badania pilotażowego

3.

Metodyka i oczekiwane wyniki badania pilotażowego

(maks. 900 słów)

Tabela 3B

Segmenty populacji do celów gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych na potrzeby akwakultury

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Techniques

Species group

Type of variables (E/S)

Variable

Data source

Type of data collection scheme

Threshold (Y/N)

Frequency

Planned sample rate %

Comments

DEU

Wylęgarnie i podchowalnie

inne ryby morskie

E

Obrót

Rachunki finansowe

A - Spis

 

 

 

 

DEU

Klatki

labraks i dorada

E

Koszty energii

kwestionariusze

B - Badanie z doborem losowym

 

 

 

 

DEU

Klatki

łosoś

E

Koszty energii

kwestionariusze

C - Badanie z doborem nielosowym;

 

 

 

 

 

 

 

S

Nieopłacana siła robocza według płci

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w pkt 6 lit. a) i b) rozdziałów III i V wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2, art. 3 oraz art. 4 ust. 1 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 6 i 7 wieloletniego programu unijnego. W tabeli tej należy przedstawić przegląd gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych dotyczących sektora akwakultury.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Techniques (techniki)

Państwo członkowskie stosuje tabelę 9 wieloletniego programu unijnego, aby dokonać podziału zebranych danych w dziedzinie akwakultury.

Species group (grupa gatunków)

Type of variables (rodzaj zmiennych) (E/S)

Państwo członkowskie wprowadza kategorie, do których należą zmienne: „E” (ekonomiczne) lub „S” (społeczne) na podstawie tabeli 7 wieloletniego programu unijnego dla zmiennych gospodarczych i na podstawie tabeli 6 wieloletniego programu unijnego dla zmiennych społecznych.

Variable (zmienna)

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 7 druga kolumna wieloletniego programu unijnego w odniesieniu do zmiennych ekonomicznych i w tabeli 6 wieloletniego programu unijnego w odniesieniu do zmiennych społecznych.

Data source (źródło danych)

Państwo członkowskie wprowadza stosowane źródła danych (księgi rachunkowe, kwestionariusze itp.). Źródła danych muszą być jasno określone dla każdej zmiennej.

Type of data collection scheme (rodzaj planu gromadzenia danych)

Państwo członkowskie wprowadza kod planu gromadzenia danych w następujący sposób: A – Spis; B – Badanie z doborem losowym; C – Badanie z doborem nielosowym; D – Badanie pośrednie. Jeśli zmienna nie jest bezpośrednio gromadzona, lecz szacowana, stosuje się „indirect survey” badanie pośrednie. W takim przypadku dalsze wyjaśnienia dotyczące planu gromadzenia danych oraz metody szacowania są zawarte w polu tekstowym 3B niniejszego załącznika.

Threshold (próg) (Y/N)

Państwo członkowskie wprowadza „Y” (tak) lub „N” (nie) w przypadku stosowania progu, zgodnie z rozdziałem V wieloletniego programu unijnego.

Frequency (częstotliwość)

Państwo członkowskie wprowadza częstotliwość, z którą gromadzone będą dane ekonomiczne i społeczne, zgodnie z postanowieniem 6 lit. a) i b) rozdziału III wieloletniego programu unijnego.

Planned sample rate (planowany wskaźnik pobierania próbek) (%)

Planowany wskaźnik pobierania próbek (%) oparty jest na populacji, zgodnie z postanowieniem 6 lit. a) rozdziału III wieloletniego programu unijnego. Jeżeli gromadzenie danych dla niektórych zmiennych nie będzie miało zastosowania, w kolumnie „Planned sample rate (%)” należy wpisać „N” (nie). Planowany wskaźnik pobierania próbek może zostać zmodyfikowany na podstawie uaktualnionych danych dotyczących ogółu populacji.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.

Pole tekstowe 3B

Segmenty populacji do celów gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych na potrzeby akwakultury

Uwaga ogólna: Niniejsze pole tekstowe spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 6 lit. a) i b) wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2, art. 4 ust. 1 i 5 oraz art. 5 ust. 2 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 6 i 7 wieloletniego programu unijnego.

1.

Opis metodyki zastosowanej przy wyborze różnych źródeł danych

2.

Opis metodyki zastosowanej przy wyborze różnych rodzajów gromadzenia danych

3.

Opis metodyki zastosowanej przy wyborze operatu losowania i systemu alokacji

4.

Opis metodyki zastosowanej przy procedurach szacowania

5.

Opis metodyki zastosowanej do zapewnienia jakości danych

(maks. 1 000 słów)

Badanie pilotażowe 4

Dane środowiskowe dotyczące akwakultury

Uwaga ogólna: Niniejsze pole tekstowe spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 6 lit. c) wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2 i art. 4 ust. 3 lit. d) niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelą 8 wieloletniego programu unijnego.

1.

Cel badania pilotażowego

2.

Czas trwania badania pilotażowego

3.

Metodyka i oczekiwane wyniki badania pilotażowego

(maks. 900 słów)

Table 3C

Population segments for collection of economic and social data for the processing industry

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Przedsiębiorstwa <= 10

E

Obrót

rachunki finansowe

B - Badanie z doborem losowym

 

 

 

ESP

Przedsiębiorstwa 11-49

E

Pozostałe koszty operacyjne

kwestionariusze

B - Badanie z doborem losowym

 

 

 

ESP

Przedsiębiorstwa 50-250

E

Pozostałe koszty operacyjne

kwestionariusze

A - Census

 

 

 

ESP

Przedsiębiorstwa > 250

E

Inne przychody

kwestionariusze

B - Badanie z doborem losowym

 

 

 

ESP

 

S

Nieopłacana siła robocza według płci

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 1.1 lit. d) przypis 6 wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2, art. 3 i art. 4 ust. 1 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelą 11 wieloletniego programu unijnego. W tabeli tej należy przedstawić przegląd gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych dotyczących przemysłu przetwórczego. Należy określić gromadzenie danych dla zmiennych, których nie obejmuje ESTAT lub które wymagają dodatkowego pobierania próbek. Należy gromadzić dane gospodarcze na temat przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego zatrudniających mniej niż 10 pracowników; przedsiębiorstw, dla których przetwórstwo rybne stanowi działalność drugorzędną, a także dane na temat nieopłacanej siły roboczej i surowców. Dane dotyczące zatrudnienia, według płci społeczno-kulturowej, należy gromadzić dla przedsiębiorstw wszelkiego rozmiaru.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Segment

Kryterium segmentacji stanowi liczba pracujących. Zaleca się następującą segmentację: przedsiębiorstwa <= 10; przedsiębiorstwa 11–49; przedsiębiorstwa 50-250; przedsiębiorstwa > 250.

Type of variables (rodzaj zmiennych) (E/S)

Państwo członkowskie wprowadza kategorie, do których należą zmienne: „E” (ekonomiczne) lub „S” (społeczne) na podstawie tabeli 11 wieloletniego programu unijnego.

Variable (zmienne)

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 11 wieloletniego programu unijnego.

Data sources (żródła danych)

Państwo członkowskie wprowadza stosowane źródła danych (księgi rachunkowe, kwestionariusze itp.). Źródła danych muszą być jasno określone dla każdej zmiennej.

Type of data collection scheme (rodzaj planu gromadzenia danych)

Państwo członkowskie wprowadza kod planu gromadzenia danych w następujący sposób: A – Spis; B – Badanie z doborem losowym; C – Badanie z doborem nielosowym; D – Badanie pośrednie. Jeśli zmienna nie jest bezpośrednio gromadzona, lecz szacowana, stosuje się badanie pośrednie. W takim przypadku dalsze wyjaśnienia dotyczące planu gromadzenia danych oraz metody szacowania są zawarte w polu tekstowym 3C niniejszego załącznika.

Frequency (częstotliwość)

Państwo członkowskie wprowadza częstotliwość, z jaką należy gromadzić dane ekonomiczne i społeczne.

Planned sample rate (planowany wskaźnik pobierania próbek) (%)

Planowany wskaźnik pobierania próbek (%) oparty jest na populacji. Jeżeli gromadzenie danych dla niektórych zmiennych nie będzie miało zastosowania, w kolumnie „Planned sample rate (%)” należy wpisać „N” (nie). Planowany wskaźnik pobierania próbek może zostać zmodyfikowany na podstawie uaktualnionych danych dotyczących ogółu populacji.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.

Pole tekstowe 3C

Segmenty populacji do celów gromadzenia danych ekonomicznych i społecznych na potrzeby przemysłu przetwórczego

Uwaga ogólna: Niniejsze pole tekstowe spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 1.1 lit. d) przypis 6 wieloletniego programu unijnego oraz w art. 2, art. 4 ust. 1 i 5 i art. 5 ust. 2 niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelą 11 wieloletniego programu unijnego.

1.

Opis metodyki zastosowanej przy wyborze różnych źródeł danych

2.

Opis metodyki zastosowanej przy wyborze różnych rodzajów gromadzenia danych

3.

Opis metodyki zastosowanej przy wyborze operatu losowania i systemu alokacji

4.

Opis metodyki zastosowanej przy procedurach szacowania

5.

Opis metodyki zastosowanej do zapewnienia jakości danych

(maks. 1 000 słów)

SEKCJA 4

STRATEGIA POBIERANIA PRÓBEK DLA DANYCH BIOLOGICZNYCH Z POŁOWÓW PRZEMYSŁOWYCH

Tabela 4A

Opis planu pobierania próbek w przypadku danych biologicznych

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

MS participating in sampling

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

PSU type

Catch fractions covered

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions

Seasonality (Temporal strata)

Reference years

Average Number of PSU during the reference years

Planned number of PSUs

Comments

GBR

 

Morze Północne / Północny Atlantyk

 

 

Połowy denne na morzu

SCT SD1-5

statek x rejs

 

 

co roku

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

Morze Północne / Północny Atlantyk

 

 

Połowy denne na morzu

SCT SD2-5

statek x rejs

 

 

co roku

 

~ 500

10

 

GBR

 

Morze Północne / Północny Atlantyk

 

 

Połowy denne na morzu

SCT SD3-5

statek x rejs

 

 

co roku

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

Morze Północne / Północny Atlantyk

 

 

Połowy denne na morzu

SCT SD4-5

statek x rejs

 

 

co roku

 

~ 750

20

 

GBR

 

Morze Północne / Północny Atlantyk

 

 

Połowy denne na morzu

SCT SD5-5

statek x rejs

 

 

co roku

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

Morze Północne / Północny Atlantyk

 

 

Połowy denne przy brzegu

SCT LD1-4

port x dzień

 

 

co roku

 

~ 345

60

 

GBR

 

Morze Północne / Północny Atlantyk

 

 

Połowy denne przy brzegu

SCT LD2-4

port x dzień

 

 

co roku

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

Morze Północne / Północny Atlantyk

 

 

Połowy denne przy brzegu

SCT LD3-4

port x dzień

 

 

co roku

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

Morze Północne / Północny Atlantyk

 

 

Połowy denne przy brzegu

SCT LD4-4

port x dzień

 

 

co roku

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Północny Atlantyk

NAFO

NAFO

pobieranie próbek na morzu

L3

statek x rejs

 

 

co roku

2015-2017

71

9

 

 

 

Inne regiony

IOTC

FAO 51 + 57

pobieranie próbek przy brzegu

T18

statek x rejs

 

 

co roku

2015-2017

157

120

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w art. 3, art. 4 ust. 4 oraz art. 8 niniejszej decyzji i stanowi podstawę spełnienia wymagań określonych w rozdziale III pkt 2 lit. a) ppkt (i) wieloletniego programu unijnego. Dotyczy ona danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) wieloletniego programu unijnego. W tabeli tej należy określić wszystkie plany pobierania próbek związane z rybołówstwem i stosowane w państwie członkowskim. Państwo członkowskie sporządza wykaz warstw planu, określa rodzaj podstawowej jednostki próby oraz przewidywaną liczbę podstawowych jednostek próby dostępnych w roku złożenia planu prac. Dla każdego elementu państwo członkowskie rejestruje liczbę podstawowych jednostek próby, które ma zamiar stosować.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

MS participating in sampling (państwo członkowskie biorące udział w pobieraniu próbek)

Jeżeli próbki pobrano zgodnie z programem koordynowanym regionalnie, należy wymienić wszystkie uczestniczące państwa członkowskie. W przeciwnym razie należy określić państwo członkowskie odpowiedzialne za pobieranie próbek. Linki do planowanych porozumień o koordynacji regionalnej i międzynarodowej lub porozumień dwu- i wielostronnych należy wymienić w rubryce „Comments”.

Region

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom II). Jeżeli informacje odnoszą się do wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

RFMO/RFO/IO

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej zapewniającej zarządzanie/poradnictwo w sprawie gatunków/stad.

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO ani organizacja międzynarodowa, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Sub-area/Fishing ground (podobszar/łowisko)

Państwa członkowskie określa łowisko (np. obszar ICES, GFCM GSA, obszar NAFO itp.).

Scheme (plan)

Państwo członkowskie określa plan pobierania próbek. „at markets” (na rynkach), „at sea” (na morzu), połączenie obu metod lub „other” (inne). W przypadku opcji „other” (np. „inny [pobieranie próbek na rynku określonego stada]”) należy odpowiednio uzupełnić pole tekstowe 4A niniejszego załącznika.

Stratum ID code (numer identyfikacyjny warstwy)

Państwo członkowskie określa niepowtarzalny numer identyfikacyjny dla każdej warstwy planu. Można zastosować dowolny tekst lub kod, jednak należy zawsze zachowywać zgodność z rubryką „Numer identyfikacyjny warstwy”, jak w tabeli 4B niniejszego załącznika. Należy również szczegółowo określić warstwy bez pokrycia (tj. bez planowanej liczby podstawowych jednostek próby), aby przedstawić sposób pomiaru zakresu planu pobierania próbek.

PSU type (rodzaj podstawowej jednostki próby)

Państwo członkowskie określa podstawową jednostkę próby dla każdej warstwy. Podstawową jednostką próby może być rejs połowowy, statek rybacki, port, dzień połowowy itp.

Catch fractions covered (części połowu objęte próbą)

Państwo członkowskie określa, które część połowu, z której zostaną pobrane próbki. Należy wpisać „Catch” (połów), jeśli pobieranie próbek obejmuje cały połów, „Landings” (wyładunki), „Discards” (odrzuty), „Landings+ Discards” (Wyładunki + Odrzuty) itd.

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions (gatunki/stada uwzględniane w szacowaniu wielkości i długości części połowu)

Państwo członkowskie wskazuje czy plan pobierania próbek obejmuje wszystkie czy tylko część gatunków. Należy wpisać „all species and stocks” (wszystkie gatunki i stada), „only stocks in Table 1A, 1B and 1C” (tylko stada z tabeli 1A, 1B i 1C), „selected species/stocks” (wybrane gatunki/stada) i wyszczególnić je w rubryce „Comments”.

Seasonality (Temporal strata) (sezonowość (warstwy czasowe)

Państwo członkowskie określa plan pobierania próbek za pomocą słowa kluczowego w zakresie stratyfikacji czasowej: „monthly” (miesięczny), „quarterly” (kwartalny), „annual” (roczny) itp.

Reference years (lata odniesienia)

Państwo członkowskie określa rok lub lata stosowane jako odniesienie dla oczekiwanych podstawowych jednostek próby w roku wdrożenia planu pobierania próbek. Państwo członkowskie wybiera trzy ostatnie lata (np. „2014–2016”). Należy uzasadnić wybór innego okresu.

Average number of PSU during the reference years (średnia liczba podstawowych jednostek próby w latach odniesienia)

Państwo członkowskie określa całkowitą liczbę podstawowych jednostek próby obliczoną na podstawie średnich wartości z lat wybranych jako odniesienie.

Planned number of PSUs (planowana liczba podstawowych jednostek próby)

Państwo członkowskie określa planowaną liczbę podstawowych jednostek próby, z których zostaną pobrane próbki.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.

Pole tekstowe 4A

Opis planu pobierania próbek w przypadku danych biologicznych

Uwaga ogólna: Niniejsze pole tekstowe spełnia wymagania określone w art. 3, art. 4 ust. 4 oraz art. 8 niniejszej decyzji i stanowi podstawę spełnienia wymagań określonych w rozdziale III pkt 2 lit. a) ppkt (i) wieloletniego programu unijnego. Niniejsza tabela dotyczy danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) wieloletniego programu unijnego.

Opis planu pobierania próbek zgodnie z art. 5 ust. 3 niniejszej decyzji

(maks. 900 słów na region)

Tabela 4B

Opis operatu losowania dla danych biologicznych

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Stratum ID number

Stratum

Sampling frame description

Method of PSU selection

Comments

GBR

SCT SD1-5

Pełnomorskie trawlery do połowu ryb na Morzu Północnym

Wykaz 120 statków z segmentu trawlerów do połowów dennych o długości >18 m

losowanie z randomizowanego wykazu

 

GBR

SCT SD2-5

Pełnomorskie trawlery do połowu krewetek na Morzu Północnym

Wykaz 60 statków z segmentu trawlerów do połowów dennych specjalizujących się w połowie skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych

losowanie z randomizowanego wykazu

 

GBR

SCT SD3-5

Przybrzeżne trawlery poławiające na Morzu Północnym

Wykaz 250 statków z segmentu trawlerów do połowów dennych o długości <18 m w portach Morza Północnego

losowanie z randomizowanego wykazu

 

GBR

SCT SD4-5

Pełnomorskie trawlery zachodniego wybrzeża

Wykaz 15 statków z segmentu trawlerów do połowów dennych o długości >18 m w portach zachodniego wybrzeża

losowanie z randomizowanego wykazu

 

GBR

SCT SD5-5

Przybrzeżne trawlery zachodniego wybrzeża

Wykaz 2 500 statków z segmentu trawlerów do połowów dennych o długości >18 m w portach zachodniego wybrzeża

losowanie z randomizowanego wykazu

 

GBR

SCT LD1-4

Główny port północno-wschodni

1 port czynny przez ~ 345 dni

losowy dzień roboczy z systematycznego (cotygodniowego) pokrycia

 

GBR

SCT LD2-4

Mniejsze porty północno-wschodnie

25 portów czynnych przez 280 dni

systematycznego pokrycia (raz na dwa tygodnie)

 

GBR

SCT LD3-4

Porty zachodniego wybrzeża

10 portów czynnych przez ~300 dni

losowy dzień roboczy z systematycznego pokrycia (raz na dwa tygodnie)

 

GBR

SCT LD4-4

Porty na wyspach

4 porty czynne przez ~250 dni

losowy dzień roboczy z systematycznego pokrycia (raz na dwa tygodnie)

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

trawlery działające w NAFO

statki mające licencję połowową na obszarze NAFO

losowanie z wykazu statków (bez zwracania)

 

ESP

T18

sejnery do połowów tuńczyków tropikalnych w IOCT

sejnery do połowów na Oceanie Indyjskim i dokonujące wyładunków w porcie w Victorii (Seszele)

losowanie spośród sejnerów dokonujących wyładunków w porcie w Victorii (Seszele)

flota sejnerów do połowów tuńczyków tropikalnych na Oceanie Indyjskim dokonuje wyładunków swoich połowów w porcie w Victorii, Mahé, Mombasie i Antisaranie, ale ze względu na dużą odległość próbki można pobrać tylko w porcie w Victorii (gdzie odbywa się większość wyładunków floty)

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w art. 3, art. 4 ust. 4 oraz art. 8 niniejszej decyzji i stanowi podstawę spełnienia wymagań określonych w rozdziale III pkt 2 lit. a) ppkt (i) wieloletniego programu unijnego. Dotyczy ona danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) wieloletniego programu unijnego. W tabeli tej należy przedstawić więcej szczegółów dotyczących warstw oraz operatu losowania dla każdego planu.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Stratum ID code (numer identyfikacyjny warstwy)

Państwo członkowskie określa niepowtarzalny numer identyfikacyjny dla każdej warstwy planu. Można zastosować dowolny tekst lub kod, jednak należy zawsze zachowywać zgodność z rubryką „Numer identyfikacyjny warstwy”, jak w tabeli 4A niniejszego załącznika. Należy również szczegółowo określić warstwy bez pokrycia (tj. bez planowanej liczby podstawowych jednostek próby), aby przedstawić sposób pomiaru zakresu planu pobierania próbek.

Stratum (warstwa)

Państwo członkowskie wprowadza krótki opis (dowolny tekst) warstw pobierania próbek (np. trawlery w GSA 22; sejnery na zachodnim wybrzeżu; porty w obszarze północno-zachodnim itp.).

Sampling frame description (opis operatu losowania)

Państwo członkowskie krótko opisuje (dowolny tekst) operat losowania dla każdej warstwy (np. wykaz statków w GSA 22; wykaz sejnerów na zachodnim wybrzeżu; wykaz portów w obszarze północno-zachodnim).

Method of PSU selection (metoda wyboru podstawowej jednostki próby

Państwo członkowskie określa (dowolny tekst) metodę/metody wyboru podstawowej jednostki próby.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.


Tabela 4C

Dane dotyczące rybołówstwa według państw członkowskich

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Fleet segment/Metier

Targeted species/species assemblage

Average number of vessels

Average number of fishing trips

Average number of fishing days

Average landings (tons)

Average landings (tons) in national ports

Average landings (tons) in foreign ports

Comments

DEU

Morze Bałtyckie

 

Obszary ICES III b–d

 

trawlery do połowów dennych

Połowy wielogatunko we przy użyciu włoków dennych

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Morze Bałtyckie

 

Obszary ICES III b–d

 

niewód denny

Różne gatunki ryb białych

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Morze Bałtyckie

 

Obszary ICES III b–d

 

włoki pelagiczne

makrele

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

Północny Atlantyk

 

Podobszary ICES I, II, IIIa, IV i VIId

 

OTB_CRU _16-22

krewetki

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

North Atlantic

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_130-219_0_0

Różne gatunki przydenne i głębinowe (halibut niebieski)

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

Północny Atlantyk

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_>=220_ 0_0

Różne gatunki przydenne i głębinowe (rajowate)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

Północny Atlantyk

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_CRU _40-59_0_0

Skorupiaki (krewetka północna)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

Północny Atlantyk

NAFO

NAFO

2015-2017

OTM_DEF _130-135_0_0

Gatunki przydenne (beryks krępy)

1

2

NA *

NA *

NA *

0

* dane poufne (tylko jeden statek)

ESP

Inne regiony

IOTC

FAO 51+ 57

2015-2017

PS_LPF_ 0_0_0 (TROP)

Tuńczyki tropikalne (opastun, bonito, tuńczyk żółtopłetwy)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

przyjęto inny okres odniesienia (2015–2016), ponieważ w trakcie 2017 r. większość statków przeniesiono do innych regionów z powodu piractwa

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w art. 4 ust. 4 niniejszej decyzji i stanowi podstawę spełnienia wymagań określonych w rozdziale III pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii) i (iii) wieloletniego programu unijnego. Dotyczy ona danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) wieloletniego programu unijnego. W tabeli tej należy podsumować rozmiar i działalność floty krajowej.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Region

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom II). Jeżeli informacje odnoszą się do wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

RFMO/RFO/IO

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej zapewniającej zarządzanie/poradnictwo w sprawie gatunków/stad.

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO ani organizacja międzynarodowa, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Sub-area/Fishing ground (podobszar/łowisko)

Państwo członkowskie określa łowisko (np. obszar ICES, GFCM GSA, obszar NAFO itp.).

Reference years (lata odniesienia)

Państwo członkowskie wskazuje rok lub lata, których faktycznie dotyczy opis połowów (np. 2014–2016). Państwo członkowskie wybiera trzy ostatnie lata, dla których dostępne są dane.

Fleet Segment/metier (segment floty/metier)

Należy wprowadzać dane według metier (poziom 6), jak określono w tabeli 2 wieloletniego programu unijnego, lub według segmentu floty, zgodnie z tabelą 5(B) wieloletniego programu unijnego.

Targeted Species/species assemblage (gatunki docelowe/skupiska gatunków)

Państwo członkowskie określa docelowe skupiska gatunków („Gatunki denne”, „Małe gatunki pelagiczne” itp.), jak określono w tabeli 2 wieloletniego programu unijnego.

Average number of vessels (średnia liczba statków)

Państwo członkowskie określa średnią liczbę statków według segmentu floty/metier w określonych latach odniesienia.

Average number of fishing trips (średnia liczba rejsów połowowych)

Państwo członkowskie określa średnią liczbę rejsów połowowych według segmentu floty/metier w określonych latach odniesienia.

Average number of fishing days (średnia liczba dni połowowych)

Państwo członkowskie określa średnią liczbę dni połowowych według segmentu floty/metier w określonych latach odniesienia.

Average landings (tons) (średnie wyładunki (tony))

Państwo członkowskie zgłasza średnią wielkość całkowitego wyładunku w masie w relacji pełnej (tony) według segmentu floty/metier w określonych latach odniesienia. Kolumna ta powinna zawierać sumę dwóch innych kolumn niniejszej tabeli: „Average landings (tons) in national ports” (Średnie wyładunki (tony) w portach krajowych) oraz „Average landings (tons) in foreign ports” (Średnie wyładunki (tony) in portach zagranicznych).

Average landings (tons) in national ports (średnie wyładunki (tony) w portach krajowych)

Państwo członkowskie zgłasza średnią wielkość całkowitego wyładunku w masie w relacji pełnej (tony) według segmentu floty/metier w określonych latach odniesienia.

Average landings (tons) in foreign ports (średnie wyładunki (tony) w portach zagranicznych)

Państwo członkowskie zgłasza średnią wielkość całkowitego wyładunku w masie w relacji pełnej (tony) według segmentu floty/metier w określonych latach odniesienia. Jeśli nie dotyczy, należy wpisać „0”.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.


Tabela 4D

Lokalizacja wyładunku

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Region

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Landing locations(s)

Average number of locations

Average number of registered landings

Average landed tonnage

Average landed tonnage of national fleet

Average landed tonnage of foreign fleet

Comments

GBR

Morze Północne i wschodnia Arktyka

Podobszary ICES I, II, IIIa, IV i VIId

2015-2017

grupa 1

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

Morze Północne i wschodnia Arktyka

Podobszary ICES I, II, IIIa, IV i VIId

2015-2017

grupa n

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

Morze Północne i wschodnia Arktyka

Podobszary ICES I, II, IIIa, IV i VIId

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Morze Północne i wschodnia Arktyka

Podobszary ICES I, II, IIIa, IV i VIId

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w art. 4 ust. 4 niniejszej decyzji i stanowi podstawę spełnienia wymagań określonych w rozdziale III pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii) i (iii) wieloletniego programu unijnego. Dotyczy ona danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) wieloletniego programu unijnego. W tabeli tej należy podsumować charakterystykę wyładunków w państwie członkowskim.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Region

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom II). Jeżeli informacje odnoszą się do wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

Sampling period (okres pobierania próbek)

Państwo członkowskie określa łowisko (np. obszar ICES, GFCM GSA, obszar NAFO itp.).

Reference years (lata odniesienia)

Państwo członkowskie wskazuje rok lub lata, których faktycznie dotyczy opis lokalizacji wyładunku (np. „2014–2016”). Państwo członkowskie wybiera trzy ostatnie lata, dla których dostępne są dane.

Landing locations(s) (lokalizacja/lokalizacje wyładunku)

Państwo członkowskie wprowadza dowolny opis zgrupowań/skupisk lokalizacji wyładunku (np. główne porty, mniejsze porty, porty, porty lokalne itp.), jeśli dane są dostępne.

Average number of locations (średnia liczba lokalizacji)

Państwo członkowskie określa średnią liczbę lokalizacji wyładunku według zgrupowań/skupisk w określonych latach odniesienia, jeśli dane są dostępne.

Average number of registered landings (średnia liczba zarejestrowanych wyładunków)

Państwo członkowskie określa średnią liczbę zarejestrowanych operacji wyładunku, które miały miejsce, według zgrupowań/skupisk (jeśli dotyczy) w określonych latach odniesienia. Ponieważ poprzednie pola są fakultatywne, niniejsze pole może wskazywać średnią liczbę całkowitych operacji wyładunku w państwie członkowskim.

Average landed tonnage (średni tonaż wyładunków)

Państwo członkowskie określa średnią wielkość całkowitego wyładunku w masie w relacji pełnej (tony) w latach odniesienia. Dane należy wprowadzać według zgromadzeń/skupisk miejsc wyładunku (jeśli dotyczy). Kolumna ta powinna zawierać sumę dwóch innych kolumn niniejszej tabeli: „Average landed tonnage of national fleet” (Średni tonaż wyładunków floty krajowej) oraz „Average landed tonnage of foreign fleet” (Średni tonaż wyładunków floty zagranicznej).

Average landed tonnage of national fleet (średni tonaż wyładunków floty krajowej)

Państwo członkowskie określa średnią wielkość całkowitego wyładunku w masie w relacji pełnej (tony) dokonanego przez statki państwa członkowskiego w latach odniesienia według zgrupowań/skupisk miejsc wyładunku (jeśli dotyczy).

Average landed tonnage of foreign fleet (średni tonaż wyładunków floty zagranicznej)

Państwo członkowskie określa średnią wielkość całkowitego wyładunku w masie w relacji pełnej (tony) dokonanego przez statki państwa członkowskiego w latach odniesienia według zgrupowań/skupisk miejsc wyładunku (jeśli dotyczy). Jeżeli nie, należy wpisać „0”.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.

SEKCJA 5

JAKOŚĆ DANYCH

Tabela 5A

Ramy zapewniania jakości dotyczące danych biologicznych

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

 

Projekt pobierania próbek

Przeprowadzanie pobierania próbek

Zbieranie danych

Przechowywanie danych

Przetwarzanie danych

 

MS

MS participating in sampling

Sampling year/ period

Region

RFMO/RFO/ IO

IO Name of sampling scheme

Sampling frame

Is the sampling design documented?

Where can documentation on sampling design be found?

Are non-responses and refusals recorded?

Are quality checks to validate detailed data documented?

Where can documentation on quality checks for data capture be found?

In which national database are data stored?

In which international database(s) are data stored?

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented?

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found?

Are the editing and imputation methods documented?

Where can documentation on editing and imputation be found?

Comments

SWE

SWE

2017

Morze Północne i wschodnia Arktyka

ICES

pobieranie próbek na morzu

trawlery do połowów dennych

T

xxxx

T

T

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

N

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Morze Bałtyckie

ICES

pobieranie próbek przy brzegu

wyładunki dorsza

T

xxxx

T

T

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

Morze Północne i wschodnia Arktyka/Morze Bałtyckie

ICES

badanie połowów rekreacyjnych

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w art. 5 ust. 2 lit. a) niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 1(A), 1(B) i 1(C) wieloletniego programu unijnego. W tabeli tej należy określić, czy istnieje dokumentacja dotycząca procesu gromadzenia danych (plan, wdrożenie pobierania próbek, zbieranie danych, przechowywanie danych i przetwarzanie danych) oraz wskazać, gdzie można ją znaleźć. Nazwy planów pobierania próbek i warstw muszą być takie same, jak w tabelach 4A oraz 4B niniejszego załącznika.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

MS participating in sampling (państwo członkowskie biorące udział w pobieraniu próbek)

Jeśli plan pobierania próbek został zrealizowany zgodnie z programem koordynowanym regionalnie/dwustronnie/wielostronnie, należy wymienić wszystkie uczestniczące państwa członkowskie. Jeśli plan pobierania próbek został wykonany jednostronnie, należy wymienić jedno państwo członkowskie.

Sampling year/period (rok/okres pobierania próbek)

Państwo członkowskie określa rok lub okres planowanego pobierania próbek.

Region

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom II). Jeżeli informacje odnoszą się do wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

RFMO/RFO/IO

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej zapewniającej zarządzanie/poradnictwo w sprawie gatunków/stad.

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO ani organizacja międzynarodowa, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Name of sampling scheme (nazwa planu pobierania próbek)

Państwo członkowskie określa nazwę planu pobierania próbek. Nazwy planów pobierania próbek muszą być takie same, jak nazwy wskazane w tabeli 4A i 4B niniejszego załącznika, w tabeli 1D („Type of Survey”) oraz w tabeli 1E („Gatunki”, * „Method”) niniejszego załącznika.

Sampling frame (operat losowania)

Państwo członkowskie określa operat losowania. Nazwy operatów losowania muszą być takie same, jak nazwy wskazane w tabelach 4A i 4B niniejszego załącznika.

Czy projekt pobierania próbek został udokumentowany?

Państwo członkowskie wpisuje „Y” (tak) lub „N” (nie). W przypadku wpisania „N” (nie) należy określić w rubryce „Comments”, kiedy (rok) dostępna będzie dokumentacja.

Gdzie można znaleźć dokumentację dotyczącą projektu pobierania próbek?

Państwo członkowskie wpisuje link do strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja, jeśli państwo członkowskie odpowiedziało „Y” (tak) w poprzednim polu. W przeciwnym razie należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Czy brak odpowiedzi i odmowy są rejestrowane?

Państwo członkowskie wpisuje „Y” (tak) lub „N” (nie). W przypadku wpisania „N” (nie) należy określić w rubryce „Comments”, kiedy (rok) dostępna będzie dokumentacja.

Czy kontrole jakości mające na celu potwierdzenie szczegółowych danych są dokumentowane?

Państwo członkowskie wpisuje „Y” (tak) lub „N” (nie). W przypadku wpisania „N” (nie) należy określić w rubryce „Comments”, kiedy (rok) dostępna będzie dokumentacja.

Gdzie można znaleźć dokumentację dotyczącą kontroli jakości zbierania danych?

Państwo członkowskie wpisuje link do strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja, jeśli państwo członkowskie odpowiedziało „Y” (tak) w poprzednim polu. W przeciwnym razie należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

W jakiej krajowej bazie danych przechowywane są dane?

Państwo członkowskie wpisuje nazwę krajowej bazy danych, jeśli jest to stosowne. W przeciwnym razie należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

W jakiej(-ich) międzynarodowej(-ych) bazie(-ach) danych przechowywane są dane?

Państwo członkowskie wpisuje nazwę międzynarodowej bazy danych, jeśli jest to stosowne. W przeciwnym razie należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Czy procesy oceny dokładności danych (błąd systematyczny i precyzja) są dokumentowane?

Państwo członkowskie wpisuje „Y” (tak) lub „N” (nie). W przypadku „N” (nie) należy określić w rubryce „Comments”, kiedy (rok) dostępna będzie dokumentacja.

Gdzie można znaleźć dokumentację dotyczącą procesów oceny dokładności?

Państwo członkowskie wpisuje link do strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja, jeśli państwo członkowskie odpowiedziało „Y” (tak) w poprzednim polu. W przeciwnym razie należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Czy metody edycji i imputacji i są dokumentowane?

Państwo członkowskie wpisuje „Y” (tak) lub „N” (nie). W przypadku „N” (nie) należy określić w rubryce „Comments”, kiedy (rok) dostępna będzie dokumentacja.

Gdzie można znaleźć dokumentację dotyczącą edycji i imputacji?

Państwo członkowskie wpisuje link do strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja, jeśli państwo członkowskie odpowiedziało „Y” (tak) w poprzednim polu. W przeciwnym razie należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi. W tym polu należy określić, kiedy dokumentacja zostanie udostępniona (jeśli nie jest obecnie dostępna).


Tabela 5B

Ramy zapewniania jakości dotyczące danych społeczno-ekonomicznych

 

 

Otoczenie instytucjonalne

P3 Bezstronność i obiektywność

P4 Poufność

MS

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/I O/NSB

Name of data collection scheme

Name of data sources

Statistically sound sources and methods

Error checking

Are procedures for confidential data handling in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiali ty between DCF partners in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiali ty with external users in place and documented?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Procesy statystyczne

P5 Rzetelna metodyka

P6 Właściwe procedury statystyczne

P7 Unikanie nadmier nego obciążenia respondentów

P8 Opłacalność

Is sound methodology documented?

Does it follow international standards, guidelines and best practices?

Are methodologies consistent at MS, regional and EU level?

Is there consistency between administrati ve and other statistical data?

Are there agreements for access and quality of administrative data between partners?

Are data collection, entry and coding checked?

Are editing and imputation methods used and checked?

Are revisions documented and available?

Is duplication of data collection avoided?

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PLAN PRAC

 

Wyniki statystyczne

Data przekazania planu prac

31.10.2016

P9 Stosowność

P10 Dokładność i wiarygodność

P11 Aktualność i punktualność

P12 Spójność i porównywalność

P13 Dostępność i jasność

Comments

Are end-users listed and updated?

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated?

Are errors measured and documented?

Are procedures in place to ensure timely execution?

Are procedures in place to monitor internal coherence?

Are statistics comparable over time?

Are methodological documents publicly available?

Are data stored in databases?

Where can documentation be found?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w art. 5 ust. 2 lit. b) niniejszej decyzji. Służy ona do określenia danych, które mają być gromadzone zgodnie z tabelami 5(A), 6 i 7 wieloletniego programu unijnego. W tabeli tej należy określić, czy istnieje dokumentacja dotycząca procesu gromadzenia danych oraz wskazać, gdzie można ją znaleźć.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Sampling year/period (rok/okres pobierania próbek)

Państwo członkowskie określa rok lub okres planowanego pobierania próbek.

Region

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom II). Jeżeli informacje odnoszą się do wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

RFMO/RFO/IO/NSB (krajowy urząd statystyczny)

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej (IO) lub krajowego urzędu statystycznego (NSB), które zapewniają zarządzanie/poradnictwo w sprawie gatunków/stad.

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

np. agencje, instytucje zajmujące się statystyką społeczno-gospodarczą

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO, organizacja międzynarodowa ani krajowy urząd statystyczny, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Name of data collection scheme (nazwa planu gromadzenia danych)

Państwo członkowskie określa nazwę planów pobierania próbek. Muszą one być identyczne z nazwami wskazanymi w tabelach 3A, 3B oraz 3C niniejszego załącznika.

Name of data sources (nazwy źródeł danych)

Państwo członkowskie określa nazwy źródeł danych. Muszą one być identyczne z nazwami wskazanymi w tabelach 3A, 3B oraz 3C niniejszego załącznika.

Statistically sound sources and methods (źródła i metody miarodajne statystycznie)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy stosowane są prawidłowe pod względem statystycznym źródła i metody. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Error checking (kontrola błędów)

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy błędy wykrywane w opublikowanych danych są jak najszybciej korygowane, a korekty publikowane. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy obowiązują i są dokumentowane procedury przetwarzania poufnych danych?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy są stosowane i udokumentowane procedury egzekwowania, przetwarzania i ograniczania poufnych danych. W przypadku „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy obowiązują i są dokumentowane protokoły zapewniające poufność między partnerami objętymi ramami gromadzenia danych?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy są stosowane i udokumentowane protokoły zapewniające poufność między partnerami objętymi ramami gromadzenia danych. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy obowiązują i są dokumentowane protokoły zapewniające poufność dotyczącą użytkowników zewnętrznych?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy są stosowane i udokumentowane protokoły zapewniające poufność po stronie użytkowników zewnętrznych. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy rzetelna metodyka jest udokumentowana?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy rzetelna metodyka jest udokumentowana. Jeśli jest, należy dołączyć odniesienie. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy metodyka jest zgodna z międzynarodowymi normami, wytycznymi i najlepszymi praktykami?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy rzetelna metodyka jest zgodna z międzynarodowymi normami, wytycznymi i najlepszymi praktykami. Jeśli jest, należy dołączyć odniesienie. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy stosowana metodyka na szczeblu państwa członkowskiego, regionalnym i unijnym jest spójna?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy obowiązują procedury służące zapewnieniu spójności norm, pojęć, definicji i klasyfikacji między poszczególnymi partnerami na szczeblu państwa członkowskiego, regionalnym i unijnym. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy istnieje spójność danych administracyjnych i innych danych statystycznych?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy obowiązują procedury służące zapewnieniu spójności definicji i klasyfikacji dotyczących danych administracyjnych i innych danych statystycznych. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy między partnerami istnieją porozumienia dotyczące dostępu i jakości danych administracyjnych?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy obowiązują porozumienia zawarte między partnerami służące zapewnieniu dostępu do odpowiednich danych administracyjnych oraz ich wysokiej jakości. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy gromadzenie, wprowadzanie i kodowanie danych jest kontrolowane?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy gromadzenie, wprowadzanie i kodowanie danych są systematycznie monitorowane i zmieniane w miarę potrzeb. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy metody edycji i imputacji są kontrolowane?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy metody edycji i imputacji są stosowane i regularnie poddawane przeglądom, zmieniane lub aktualizowane w miarę potrzeb. W przypadku „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy zmiany są dokumentowane i udostępniane?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy zmiany są dokumentowane i udostępniane. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy unika się powielania gromadzenia danych?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy w miarę możliwości stosowane są źródła administracyjne, aby uniknąć powielania gromadzenia danych i zmniejszyć obciążenia dla respondentów. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy istnieją automatyczne techniki zbierania, kodowania i potwierdzania danych?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy istnieją procedury i narzędzia pozwalające wdrożyć automatyczne techniki zbierania, kodowania i zatwierdzania danych. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy istnieje wykaz użytkowników końcowych i czy jest on aktualizowany?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy wykaz najważniejszych użytkowników końcowych oraz stosowania przez nich danych, w tym wykaz niespełnionych potrzeb użytkowników, jest dostępny i regularnie aktualizowany. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy źródła, pośrednie rezultaty i wyniki są regularnie oceniane i zatwierdzane?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy źródła danych, pośrednie rezultaty i wyniki statystyczne są regularnie oceniane i zatwierdzane. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy błędy są mierzone i dokumentowane?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy błędy próby oraz błędy niezwiązane z próbą są mierzone i systematycznie dokumentowane, zgodnie z normami europejskimi. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy obowiązują procedury zapewniające terminowe wykonanie zadań?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy istnieją procedury służące monitorowaniu postępów w realizacji zadań oraz zapewniające ich terminowe wykonanie. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy obowiązują procedury służące monitorowaniu wewnętrznej spójności?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy procedury służące monitorowaniu wewnętrznej spójności są opracowywane i systematycznie stosowane, a rozbieżności wyjaśniane. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy statystyki są porównywalne w czasie?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy statystyki są porównywalne w rozsądnym okresie, czy przerwy w szeregach czasowych są wyjaśniane oraz czy dostępne są metody zapewniające uzgadnianie danych w czasie. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy dokumenty dotyczące metodyki są dostępne publicznie?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy dokumenty dotyczące metodyki są łatwo dostępne. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Czy dane są przechowywane w bazach danych?

Państwo członkowskie wskazuje, wpisując „Y” (tak) lub „N” (nie), czy dane pierwotne, szczegółowe i zagregowane oraz związane z nimi metadane są przechowywane w bazach danych. W przypadku wpisania „N” (nie) w rubryce „Comments” należy określić główne ograniczenia.

Gdzie można znaleźć dokumentację?

Należy wpisać link do strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja, jeśli państwo członkowskie odpowiedziało „Y” (tak) w poprzednim polu. W przeciwnym razie należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi. W tym polu należy określić, kiedy dokumentacja zostanie udostępniona (jeśli nie jest obecnie dostępna).

SEKCJA 6

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

Tabela 6A

Dostępność danych

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Data set

Section

Variable group

Year(s) of WP implementation

Reference year

Final data available after

Comments

SWE

Dane ekonomiczne floty

3A

Przychody/koszty

N

N – 1

N + 1, 1 marca

 

SWE

Dane ekonomiczne akwakultury

 

wszystkie

N

N – 1

N + 1, 1 marca

 

SWE

Zmienna dotycząca działalności połowowej

 

wydajność

N

N

N + 1, 31 stycznia

 

SWE

Zmienna dotycząca działalności połowowej

 

wyładunki

N

N

N+1, 31 marca

 

SWE

Dane ekonomiczne przetwórstwa ryb

 

wszystkie

N

N – 2

N + 1, 1 listopada

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w art. 6 niniejszej decyzji. W tabeli tej należy przedstawić informacje na temat dostępności danych dla użytkowników końcowych według zbioru danych.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Data set (zbiór danych)

Państwo członkowskie wskazuje zbiór danych, na temat którego przedstawione zostaną informacje dotyczące dostępności. Nazwę zbioru danych można określić na podstawie tytułu odpowiednich tabel niniejszego załącznika.

Section (sekcja)

Państwo członkowskie uwzględnia odpowiednią sekcję planu prac.

Variable group (grupa zmiennych)

Państwo członkowskie uwzględnia odpowiednie zmienne określone w tabelach 1B, 1E, 1I, 2A, 3A, 3B niniejszego załącznika. Jeśli uwzględniane są inne tabele, pole to może pozostać puste.

Year(s) of WP implementation (rok/lata realizacji planu prac)

Państwo członkowskie uwzględnia rok lub lata, do których będzie odnosił się plan prac.

Reference year (rok odniesienia)

Państwo członkowskie uwzględnia rok, na który przewidziane jest gromadzenie danych.

Final data available after (końcowe dane dostępne po)

Państwo członkowskie określa po ilu latach od momentu zgromadzenia dane zostaną udostępnione użytkownikom końcowym. Należy określić rok i miesiąc, tam gdzie stosowne.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.

SEKCJA 7

KOORDYNACJA

Tabela 7A

Planowana koordynacja regionalna i międzynarodowa

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu

31.10.2016

MS

Acronym

Name of meeting

RFMO/RFO/IO

Planned MS participation

Comments

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

ICES

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w art. 7 ust. 1 niniejszej decyzji. W tabeli tej należy przedstawić informacje dotyczące planowanego uczestnictwa państwa członkowskiego w posiedzeniach związanych z gromadzeniem danych na podstawie ram gromadzenia danych.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Acronym (skrót)

Państwo członkowskie podaje oficjalny skrót nazwy posiedzenia, w którym uczestniczyło.

Name of the meeting (nazwa posiedzenia)

Państwo członkowskie podaje pełny oficjalny skrót nazwy posiedzenia, w którym uczestniczyło.

RFMO/RFO/IO

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej (IO), która zapewnia kierownictwo/poradę w sprawie gatunków/stad.

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO ani organizacja międzynarodowa, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Planned MS participation (planowane uczestnictwo państwa członkowskiego)

Państwo członkowskie wskazuje, czy planuje uczestniczyć w posiedzeniu.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.


Tabela 7B

Działania następcze w związku z zaleceniami i porozumieniami

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Source

Section

Topic

Recommendation number

Recommendation/Agreement

Follow-up action

Comments

SWE

Północny Atlantyk

 

LM 2014

 

Zmienne powiązane z metier

 

 

 

 

LVA

Morze Bałtyckie

 

STECF 14-13

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w art. 7 ust. 1 i art. 8 niniejszej decyzji. W tabeli tej należy przedstawić informacje dotyczące sposobów, w jakie państwo członkowskie planuje wypełnić zalecenia i porozumienia dotyczące gromadzenia danych na mocy ram gromadzenia danych na szczeblu międzynarodowym.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Region

Państwo członkowskie stosuje konwencję nazewnictwa zastosowaną w tabeli 5(C) wieloletniego programu unijnego (poziom II). Jeżeli zalecenie dotyczy wszystkich regionów, należy wpisać „all regions” (wszystkie regiony).

RFMO/RFO/IO

Państwo członkowskie wpisuje skrót nazwy właściwej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (RFO) lub organizacji międzynarodowej (IO), która zapewnia kierownictwo/poradę w sprawie gatunków/stad.

np. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

np. RFO: CECAF

np. IO: ICES

Jeżeli nie ma zastosowania żadna RFMO, RFO ani organizacja międzynarodowa, należy wpisać „NA” (nie dotyczy).

Source (źródło)

Państwo członkowskie określa źródło zalecenia w formie skrótu nazwy odpowiedniego posiedzenia: regionalne posiedzenie koordynujące (Regional Coordination Meeting – RCM))/regionalna grupa koordynująca (Regional Coordination Group – RCG), spotkanie w sprawie współpracy (Liaison Meeting – LM), grupa robocza ekspertów STECF (Expert Working Group – EWG), np. „LM 2014”, „STECF EWG 14-07”.

Section (sekcja)

Państwo członkowskie wskazuje sekcję planu prac, np. „1A”, „1B” itd. Jeśli zalecenie dotyczy kilku sekcji, należy określić odpowiednie sekcje. Jeżeli zalecenie dotyczy wszystkich sekcji, należy wpisać „all” (wszystkie).

Topic (temat)

Państwo członkowskie określa temat, którego dotyczy zalecenie, np. „Jakość danych”, „Badania” itp.

Recommendation number (numer zalecenia)

Państwo członkowskie określa numer przypisany do indywidualnego zalecenia, jeśli takowy istnieje.

Recommendation/agreement (zalecenie/porozumienie)

Państwo członkowskie określa odpowiednie zalecenie dotyczące okresu odniesienia planu prac oraz dotyczące państwa członkowskiego. Nie ma potrzeby wyszczególniania zaleceń i porozumień, które nie dotyczą państwa członkowskiego (np. dotyczących zakresu uprawnień grup ekspertów ICES lub działań, które mają zostać podjęte przez Komisję itp.).

Follow-up action (wymagane działania następcze)

Państwo członkowskie krótko opisuje właściwe działania, które zostały lub mają zostać podjęte.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.


Tabela 7C

Porozumienia dwustronne i wielostronne

 

PLAN PRAC

 

Data przekazania planu prac

31.10.2016

MSs

Contact persons

Content

Coordination

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity

Data transmission

Access to vessels

Validity

Comments

DEU - DNK

imię i nazwisko oraz adres e-mail dla każdego uczestniczącego państwa członkowskiego

a)

statki DEU dokonujące wyładunków do pierwszej sprzedaży w DNK, które mają zostać objęte planem prac DEU.

a)

statki DNK dokonujące wyładunków do pierwszej sprzedaży w DE, które mają zostać objęte planem prac DNK.

N.d.

Długość i wiek osobników z odrzutów i wyładunków zgodnie z właściwym planem prac.

Planowane poziomy i zakres pobierania próbek zatwierdzone na corocznym RCM dla Morza Bałtyckiego oraz Morza Północnego i wschodniej Arktyki.

DEU i DNK są odpowiedzialne za przekazywanie danych z każdego z ich własnych statków właściwym użytkownikom końcowym i sobie nawzajem.

państwo odpowiedzialne za pobieranie próbek zapewnia dostęp do statków

zgodnie z planem prac

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

DEU, LVA, LTU, NLD i POL mają współpracować przy gromadzeniu danych biologicznych dotyczących połowów pelagicznych w wodach CECAF w latach 2014–2015 i 2016–2017 (nowe rozszerzenie).

NL ma koordynować wykonanie tego wielostronnego porozumienia. NL zawrze umowę z niezależnym wykonawcą Corten Marine Research (CMR) jako pośrednikiem między NL a IMROP, mauretańskim instytutem badania rybołówstwa. CMR zatrudni mauretańskich obserwatorów z IMROP do faktycznego pobierania próbek. CMR i IMROP zawrą umowę, w której sformalizowane zostaną wzajemne zobowiązania, zgodnie z którymi m.in. wyłącznie dodatkowe koszty związane z tym konkretnym zadaniem zostaną wycenione.

Pobieranie próbek biologicznych będzie przeprowadzane na pokładzie statków rybackich na obszarze CECAF przez mauretańskich obserwatorów. Obserwatorzy zatrudnieni przez CMR stosują się do protokołu pobierania próbek jak opisano w „Biological Data Collection of pelagic fisheries in CECAF waters in compliance with the DCF” (Gromadzenie danych biologicznych dotyczących połowów pelagicznych w wodach CECAF zgodnie z ramami gromadzenia danych), wersja z dnia 31 maja 2011 r.

CMR odpowiada za gromadzenie danych, kontrolę jakości i dostarczanie wszystkich zgromadzonych w ramach umowy danych grupie roboczej CMR ds. połowów pelagicznych. CMR zgłasza również wszystkie dane głównemu lekarzowi weterynarii, który ten przekaże dane partnerom.

W ramach tej umowy każdy partner zapewnia mauretańskim obserwatorom dostęp do swojej floty. Odmowa dostępu do statków nie zwalnia partnera ze zobowiązań prawnych lub finansowych.

Umowa zaczyna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r. Przestaje obowiązywać w dniu 31 grudnia 2013 r. z wyjątkiem zobowiązań finansowych. Umowę można rozwiązać przed tą datą, jeżeli zakończone zostaną połowy pelagiczne statków UE na obszarze CECAF. Ewentualny niezrealizowany wkład zostanie zwrócony partnerom proporcjonalnie. Umowę przedłużono do nowego terminu zakończenia: 31 grudnia 2015 r.

 

Uwaga ogólna: Niniejsza tabela spełnia wymagania określone w art. 7 ust. 2 i art. 8 niniejszej decyzji. W tabeli tej należy przedstawić informacje dotyczące porozumień z innymi państwami członkowskimi oraz sposobów wypełniania obowiązków europejskich i międzynarodowych.

Nazwa zmiennej

Wytyczne

MS (państwo członkowskie)

Nazwę państwa członkowskiego uczestniczącego w porozumieniu należy podać jako kod alfa-3 normy ISO 3166-1, np. „DEU”.

Contact persons (osoba wyznaczona do kontaktów)

Państwo członkowskie wskazuje imię i nazwisko oraz adres e-mail odpowiedzialnej osoby z każdego państwa członkowskiego uczestniczącego w porozumieniu.

Content (treść)

Państwo członkowskie krótko opisuje cel porozumienia. Państwo członkowskie w stosownych przypadkach wpisuje w rubryce „Comments” jednoznaczne i pełne odniesienie lub poprawny link do dokumentacji dotyczącej porozumienia.

Coordination (koordynacja)

Państwo członkowskie krótko opisuje sposoby realizacji koordynacji oraz określa, kto jest lub będzie za nią odpowiedzialny.

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity (opis pobierania próbek/protokół pobierania próbek/intensywność pobierania próbek)

Państwo członkowskie krótko opisuje pobieranie próbek, które zostanie przeprowadzone w ramach porozumienia.

Data transmission (transmisja danych)

Państwo członkowskie określa, które państwo członkowskie jest/będzie odpowiedzialne za przedstawienie którego zbioru danych.

Access to vessels (dostęp do statków)

Państwo członkowskie określa, czy porozumienie obejmuje dostęp do statków innych partnerów.

Validity (okres ważności)

Państwo członkowskie wskazuje rok wygaśnięcia porozumienia lub rok, w którym porozumienie zostało/zostanie podpisane, jeżeli co roku jest ono odnawiane.

Comments (uwagi)

Ewentualne dalsze uwagi.


ZAŁĄCZNIK II

Postanowienia wieloletniego programu unijnego

Odpowiadająca część planu prac

Postanowienie

Tabela

Tabela

Tekst

Rozdział III

 

Przypis 6 pkt 1.1 lit. d)

 

3(C)

Pole tekstowe 3(C)

Pkt 2 lit. a) ppkt (i)

Pkt 2 lit. a) ppkt (ii)

Pkt 2 lit. a) ppkt (iii)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

 

Pkt 2 lit. a) ppkt (iv)

3

1(D)

 

Pkt 2 lit. b)

Pkt 2 lit. c)

1(E)

1(E)

1(E)

1(E)

Pole tekstowe 1(E)

Pole tekstowe 1(E)

Pkt 3 lit. a)

1(D)

1(F)

 

Pkt 3 lit. c)

Badanie pilotażowe 2

4

4

2(A)

Pole tekstowe 2(A)

Pkt 5 lit. a)

Pkt 5 lit. b)

5(A)

6

3(A)

3(A)

Pole tekstowe 3(A)

Pole tekstowe 3(A), badanie pilotażowe 3

Pkt 6 lit. a)

Pkt 6 lit. b)

Pkt 6 lit. c)

7

6

8

3(B)

3(B)

Pole tekstowe 3(B)

Pole tekstowe 3(B)

Badanie pilotażowe 4

Rozdział IV

 

Pkt 1

10

1(G), 1(H)

Pole tekstowe 1(G)

Rozdział V

 

4

Badanie pilotażowe 1