30.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/99


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1060

z dnia 29 czerwca 2016 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), w szczególności jego art. 8 i 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2), w szczególności jego art. 13 i 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1238/2013 (3) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Unii modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2013 (4) Rada nałożyła również ostateczne cło wyrównawcze na przywóz do Unii modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z ChRL.

(3)

Decyzją wykonawczą 2013/707/UE (5) Komisja potwierdziła przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej.

(4)

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd („omawiane przedsiębiorstwo”) – przedsiębiorstwo objęte dodatkowym kodem TARIC B872, którego zobowiązanie zostało przyjęte decyzją wykonawczą 2013/707/UE – poinformowało Komisję, że zmieniło nazwę na GCL System Integration Technology Co., Ltd.

(5)

W 2014 r. omawiane przedsiębiorstwo zostało postawione w stan upadłości. W lutym 2015 r. omawiane przedsiębiorstwo zostało nabyte przez przedsiębiorstwo Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, które jest częścią grupy spółek objętych dodatkowym kodem TARIC B850.

(6)

Omawiane przedsiębiorstwo twierdzi, że zmiana nazwy nie wpływa na jego prawo do korzystania ze stosowanych dotychczas w odniesieniu do niego stawek indywidualnych.

(7)

Jednakże w wyniku nabycia przedsiębiorstwo to nie tylko zmieniło nazwę na GCL System Integration Technology Co., Ltd., ale też stało się częścią grupy spółek objętych dodatkowym kodem TARIC B850 (6).

(8)

Zarówno przedsiębiorstwo objęte postępowaniem, jak i grupa przedsiębiorstw wspomniana w motywie 7 objęte są tym zobowiązaniem. W związku z tym Komisja doszła do wniosku, że zmiana nazwy w żaden sposób nie wpływa na ustalenia decyzji wykonawczej 2013/707/UE.

(9)

Komisja poinformowała wszystkie zainteresowane strony o istotnych faktach i ustaleniach, w oparciu o które zamierzała zmienić rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1238/2013 i (UE) nr 1239/2013. Stronom tym wyznaczono okres, w którym mogły zgłaszać uwagi na temat ujawnienia ustaleń. Żadna ze stron nie przedstawiła uwag.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2013/707/UE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1239/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 66).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/707/UE z dnia 4 grudnia 2013 r. potwierdzająca przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych (Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 214).

(6)  Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji wykonawczej 2013/707/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

pozycja dotycząca dodatkowego kodu TARIC B850 otrzymuje brzmienie:

„Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

B850 ”

2)

pozycja dotycząca dodatkowego kodu TARIC B872 otrzymuje brzmienie:

„Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872 ”