20.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/79


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/786

z dnia 18 maja 2016 r.

określająca procedury dotyczące ustanowienia i działania niezależnego panelu doradczego wspierającego państwa członkowskie i Komisję przy ustalaniu, czy wyroby tytoniowe mają aromat charakterystyczny

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 2921)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (1), w szczególności jej art. 7 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 7 dyrektywy 2014/40/UE zakazuje wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych mających aromat charakterystyczny. Jednolite zasady dotyczące procedur ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny, są określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/779 (2).

(2)

Art. 7 ust. 4 dyrektywy 2014/40/UE stanowi, że przy ustalaniu, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny, państwa członkowskie i Komisja mogą zasięgnąć opinii niezależnego panelu doradczego (zwanego dalej „panelem”). Ponadto Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające procedury ustanowienia i sposób działania tego panelu.

(3)

Zespół ekspertów powinien składać się z wysoko wykwalifikowanych i niezależnych ekspertów posiadających odpowiednią wiedzę specjalistyczną w zakresie analizy sensorycznej, statystycznej i chemicznej. Powinni oni wykonywać swoje funkcje bezstronnie i w interesie publicznym. Powinni być wybierani na podstawie obiektywnych kryteriów w drodze otwartego zaproszenia do zgłaszania kandydatur i mianowani jako osoby prywatne. Powinni mieć taki zakres umiejętności i wiedzy, aby panel mógł wypełniać swoje funkcje.

(4)

Panel powinien być wspierany przez grupę techniczną wyłonioną w drodze postępowania przetargowego. Grupa techniczna powinna przeprowadzać ocenę sensoryczną i chemiczną opartą na porównaniu właściwości zapachowych badanego wyrobu z właściwościami wyrobów referencyjnych. Analiza sensoryczna, w tym węchowa, jest uznaną dyscypliną naukową, w której stosuje się zasady schematu doświadczalnego i analizy statystycznej służącej do oceny i opisu percepcji zmysłowej, w tym węchowej, do celów oceny produktów konsumpcyjnych. Stwierdzono, że jest to odpowiednia metoda pozwalająca uzyskać prawdziwe, rzetelne, wiarygodne i odtwarzalne wyniki oceny, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny. Analiza taka powinna być przeprowadzana w oparciu o uznaną metodykę, a jej wyniki powinny być uzyskiwane z użyciem narzędzi statystycznych. Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, uzupełnieniem analizy sensorycznej powinna być analiza chemiczna wyrobów.

(5)

Wykonując swoje funkcje doradcze, panel powinien sprawdzić, stosownie do przypadku, dane przedstawione przez grupę techniczną, a także wszelkie inne dostępne informacje, jakie uzna za stosowne, w tym informacje uzyskane w wyniku wykonywania obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 5 dyrektywy 2014/40/UE. Powinien on, przestrzegając odpowiednich terminów, przedstawiać państwom członkowskim i Komisji swoją opinię co do tego, czy badany wyrób ma aromat charakterystyczny w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 2014/40/UE.

(6)

Ponieważ metody i techniki naukowe pozwalające stwierdzić istnienie aromatu charakterystycznego mogą zmieniać się z czasem i w miarę zdobywanego doświadczenia, Komisja powinna monitorować postęp w tej dziedzinie, aby ocenić czy metody stosowane przy dokonaniu takich ustaleń należy zrewidować.

(7)

Panel i procedura, za pomocą której ocenia on istnienie aromatu charakterystycznego, powinny być chronione przed zewnętrznymi wpływami podmiotów lub stowarzyszeń zainteresowanych wynikami tej oceny. Informacje poufne muszą być chronione przed nieumyślnym i umyślnym ujawnieniem. Członkowie panelu i grupy technicznej, którzy nie mogą już wykonywać swoich obowiązków lub przestali spełniać wymogi niniejszej decyzji, powinni być zastępowani.

(8)

Prace panelu powinny opierać się na wysokim poziomie wiedzy specjalistycznej, niezależności i przejrzystości. Powinny być organizowane i prowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami i wysokimi standardami naukowymi.

(9)

Panel powinien skutecznie przyczyniać się do sprawniejszego funkcjonowania rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego, zwłaszcza dzięki wspieraniu państw członkowskich i Komisji w ocenie wyrobów tytoniowych, które potencjalnie mają aromat charakterystyczny. Jego działania są niezbędne do zapewnienia skutecznego i jednolitego wdrożenia dyrektywy 2014/40/UE, a opinie przedstawione przez członków panelu są niezbędne do osiągnięcia odpowiednich celów politycznych Unii. Należy zatem zapewnić panelowi odpowiednie wsparcie finansowe, obejmujące, oprócz zwrotu poniesionych kosztów, dodatki specjalne dla członków.

(10)

Dane osobowe powinny być gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu określonego w art. 25 dyrektywy 2014/40/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejszą decyzją określa się procedury dotyczące ustanowienia i działania niezależnego panelu doradczego („panel”) wspierającego państwa członkowskie i Komisję przy ustalaniu, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny.

Artykuł 2

Definicja

Do celów niniejszej decyzji „badany wyrób” oznacza wyrób przekazany panelowi przez państwo członkowskie lub Komisję w celu uzyskania opinii, czy wyrób ten ma aromat charakterystyczny w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 2014/40/UE.

Artykuł 3

Zadania

Panel przedstawia opinie co do tego, czy badane wyroby mają aromat charakterystyczny w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 2014/40/UE.

ROZDZIAŁ II

POWOŁANIE NIEZALEŻNEGO PANELU DORADCZEGO

Artykuł 4

Mianowanie członków

1.   Panel składa się z sześciu członków.

2.   Dyrektor Generalny ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności działający w imieniu Komisji („Dyrektor Generalny”) powołuje członków panelu z listy odpowiednich kandydatów utworzonej w wyniku publikacji zaproszenia do składania kandydatur na stronie internetowej Komisji oraz w rejestrze grup ekspertów Komisji i innych podobnych zespołów („rejestr grup ekspertów”). Członkowie są wybierani na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie analizy sensorycznej, statystycznej i chemicznej, z należytym uwzględnieniem konieczności zapewnienia niezależności i braku konfliktu interesów.

3.   Osoby figurujące na liście odpowiednich kandydatów, które nie zostały mianowane na członków panelu, są umieszczane na liście rezerwowej odpowiednich kandydatów i mogą zastępować członków, których członkostwo w panelu ustanie zgodnie z przepisami art. 5 ust. 3. Dyrektor Generalny zwraca się do kandydatów o zgodę na umieszczenie ich nazwiska na liście rezerwowej.

4.   Lista członków panelu jest publikowana w rejestrze grup ekspertów oraz udostępniana na odpowiedniej stronie internetowej Komisji.

Artykuł 5

Kadencja

1.   Członkowie panelu są mianowani na pięcioletnią kadencję.

2.   Jeżeli pod koniec kadencji odnowienie lub wymiana składu panelu nie zostaną potwierdzone, dotychczasowi członkowie nadal pełnią swoje funkcje.

3.   Dana osoba przestaje być członkiem panelu, jeżeli:

a)

umrze lub stanie się niepełnosprawna w stopniu uniemożliwiającym jej wykonywanie jej funkcji na mocy niniejszej decyzji;

b)

złoży rezygnację;

c)

Dyrektor Generalny zawiesi członkostwo tej osoby na mocy ust. 5, w którym to przypadku osoba ta przestaje być członkiem na okres zawieszenia; lub

d)

Dyrektor Generalny zdecyduje o ustaniu członkostwa tej osoby na mocy ust. 5.

4.   Członek pragnący zrezygnować powiadamia o tym Dyrektora Generalnego pocztą elektroniczną lub listem poleconym z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeżeli jest on w stanie wykonywać swoje zadania, a procedura wymiany członków jest w toku, może on, na wniosek Dyrektora Generalnego, pozostać na swoim stanowisku do czasu potwierdzenia zastępstwa.

5.   Dyrektor Generalny może tymczasowo zawiesić lub definitywnie pozbawić członkostwa daną osobę, jeżeli zostało stwierdzone lub istnieją uzasadnione podstawy, by uznać, że:

a)

członek przestał spełniać warunki określone w niniejszej decyzji i w art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub swoim działaniem narusza te warunki;

b)

członek przestał spełniać jeden lub więcej zasadniczych warunków określonych w zaproszeniu do składania kandydatur lub nie przestrzega zasad niezależności, bezstronności i poufności, o których mowa w art. 16, lub postępowanie lub stanowisko członka jest niezgodne z deklaracją złożoną zgodnie z przepisami art. 16, 17 i 18;

c)

członek jest niezdolny do wykonywania swoich obowiązków na podstawie niniejszej decyzji;

d)

inne istotne czynniki budzą wątpliwości co do właściwego funkcjonowania panelu.

6.   W przypadku gdy członkostwo ustało zgodnie z ust. 3, Dyrektor Generalny mianuje zastępcę na pozostałą część kadencji lub na okres czasowego zawieszenia. Po wyczerpaniu listy rezerwowej Komisja ogłasza nowe zaproszenie do składania kandydatur.

ROZDZIAŁ III

DZIAŁANIE PANELU

Artykuł 6

Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

1.   Na początku każdej kadencji panel wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego spośród swoich członków. Wybór zostaje dokonany zwykłą większością głosów wszystkich członków. W przypadku równego podziału głosów Dyrektor Generalny wybiera przewodniczącego spośród członków, którzy otrzymali najwięcej głosów, na podstawie oceny ich kwalifikacji i doświadczenia.

2.   Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego pokrywa się z kadencją Komisji i jest odnawialna. Zastępcy przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego są wyznaczani zawsze na okres pozostający do końca kadencji panelu.

Artykuł 7

Zasady głosowania

1.   W przypadku głosowania w sprawach innych niż wymienione w art. 6 i art. 8 ust. 3 lit. a) panel może podejmować decyzje jedynie wtedy, gdy w głosowaniu bierze udział co najmniej czterech członków, z których jeden musi być przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.

2.   W przypadku równego podziału głosów przewodniczący ma głos rozstrzygający.

3.   Osób, których członkostwo ustało lub zostało czasowo zawieszone na podstawie art. 5 ust. 5, nie uwzględnia się przy obliczaniu większości głosów, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 8

Regulamin

1.   Panel przyjmuje oraz w razie potrzeby aktualizuje swój regulamin na wniosek i za zgodą Dyrektora Generalnego.

2.   Regulamin służy temu, aby panel wykonywał swoje zadania zgodnie z zasadami doskonałości naukowej, niezależności i przejrzystości.

3.   Regulamin określa w szczególności:

a)

procedurę wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego panelu zgodnie z art. 6;

b)

stosowanie zasad określonych w rozdziale IV;

c)

procedury przyjmowania opinii;

d)

stosunki ze stronami trzecimi, w tym organizacjami naukowymi;

e)

inne szczegółowe zasady funkcjonowania panelu.

Artykuł 9

Metodyka

1.   Panel określa i, w stosownych przypadkach, aktualizuje metodykę oceny technicznej badanych wyrobów. Metodyka oceny sensorycznej opiera się na porównaniu właściwości zapachowych badanego wyrobu z właściwościami produktów referencyjnych. Przy opracowywaniu metodyki panel, w stosownych przypadkach, uwzględnia opinie grupy technicznej, o której mowa w art. 12.

2.   Projekt metodyki oraz wszelkie kolejne projekty aktualizacji, kierowane są do Dyrektora Generalnego do zatwierdzenia i mają zastosowanie dopiero po takim zatwierdzeniu.

Artykuł 10

Opinia o badanym wyrobie

1.   Gdy panel zostaje poproszony o wydanie opinii na temat badanego wyrobu, przewodniczący panelu powiadamia o tym wszystkich członków. Może on wyznaczyć spośród członków sprawozdawcę, który będzie koordynował badanie danego wyrobu. Przewodniczący przedkłada sprawozdanie końcowe Komisji i, w stosownych przypadkach, państwu członkowskiemu, które wnioskowało o opinię.

2.   Jeżeli panel uzna to za konieczne do wydania opinii, prosi o wkład ze strony grupy technicznej utworzonej zgodnie z art. 12. W swojej opinii panel uwzględnia informacje i dane uzyskane od grupy technicznej. Może on również wziąć pod uwagę wszelkie inne dostępne informacje, które uzna za wiarygodne i istotne, w tym informacje wynikające z obowiązków sprawozdawczych na podstawie art. 5 dyrektywy 2014/40/UE.

3.   W odniesieniu do danych i informacji przekazywanych przez grupę techniczną panel musi w szczególności:

a)

sprawdzić, czy grupa techniczna przestrzega stosownych zasad i standardów naukowych;

b)

ocenić dane i informacje, w szczególności w celu określenia, czy są wystarczające do podjęcia decyzji, czy też konieczne są dodatkowe dane i informacje;

c)

poprosić grupę techniczną o wszelkie wyjaśnienia, jakie mogą być konieczne w celu podjęcia rozstrzygającej decyzji.

4.   Jeżeli panel uzna, że dane lub informacje są niewystarczające, lub ma wątpliwości, czy przestrzegano stosownych przepisów i standardów, konsultuje się z Komisją i, w stosownych przypadkach, państwem członkowskim, które wystąpiło z wnioskiem w sprawie wyrobu. Panel, jeżeli uzna to za konieczne, może zwrócić się do grupy technicznej o powtórzenie pewnych badań z uwzględnieniem uwag panelu.

5.   W przypadku gdy panel stwierdzi, że przestrzegano stosownych przepisów i standardów, w tym, w stosownych przypadkach, procedury ustanowionej w ust. 4, a dane i informacje są wystarczające do podjęcia decyzji, panel przystępuje do wydania opinii zgodnie z ust. 2.

6.   Panel przedstawia swoją opinię Komisji i wszystkim zainteresowanym państwom członkowskim w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku lub w terminie uzgodnionym z Komisją lub wnioskującym państwem członkowskim.

Artykuł 11

Konsultacje w innych sprawach

1.   Komisja może zasięgać opinii panelu w innych kwestiach związanych z określeniem aromatu charakterystycznego zgodnie z art. 7 dyrektywy 2014/40/UE. W takich przypadkach Komisja, w porozumieniu z przewodniczącym, podejmuje decyzję, czy należy zwołać posiedzenie, czy zastosować procedurę pisemną.

2.   Przewodniczący może spośród członków panelu wyznaczyć sprawozdawcę na potrzeby koordynacji tego zadania i przedkłada Komisji sprawozdanie końcowe.

3.   Podczas swoich obrad panel bierze pod uwagę, w stosownych przypadkach, dane i informacje dostarczone przez grupę techniczną i inne istotne informacje, którymi dysponuje.

Artykuł 12

Grupa techniczna ds. oceny sensorycznej i chemicznej

1.   Powołuje się grupę techniczną ds. oceny sensorycznej i chemicznej („grupa techniczna”) do celów przekazania panelowi oceny sensorycznej oraz, w stosownych przypadkach, poinformowania go o właściwościach chemicznych badanego wyrobu w ramach procedury ustanowionej w art. 10. Grupa techniczna składa się z:

a)

dwóch wykwalifikowanych osób wybranych na podstawie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie analizy sensorycznej, które odpowiadają za rekrutację, szkolenie i nadzorowanie osób prowadzących ocenę sensoryczną;

b)

osób prowadzących ocenę sensoryczną zatrudnionych na podstawie ich wyczulonego zmysłu węchu oraz zdolności do rozpoznawania, analizowania i interpretowania zapachów, które to osoby osiągnęły pełnoletniość zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi; oraz

c)

dwóch osób wybranych na podstawie ich wiedzy i umiejętności w zakresie analizy chemicznej i laboratoryjnej, które odpowiadają za analizę chemiczną badanych wyrobów.

2.   W celu wyboru wykonawcy odpowiadającego za utworzenie grupy technicznej uruchamia się procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Wykonawca musi dysponować minimalną wiedzą techniczną i wyposażeniem określonym w zaproszeniu do składania ofert oraz zaproponować osoby, o których mowa w ust. 1 lit. a) i c).

W zaproszeniu do składania ofert oraz związanej z nim dokumentacji umownej należy określić, że grupa techniczna ma obowiązek działać w sposób niezależny i chronić poufne informacje handlowe oraz dane osobowe. Muszą one ponadto zawierać wymóg, zgodnie z którym każdy członek grupy, przed podjęciem jakichkolwiek prac w ramach grupy technicznej, składa należycie wypełnioną deklarację o braku konfliktu interesów. Ponadto zaproszenie do składania ofert oraz związana z nim dokumentacja umowna zawierają przynajmniej następujące elementy:

a)

opis głównych funkcji grupy technicznej;

b)

specyfikacje dotyczące tworzenia grupy technicznej, zarządzania ją i jej funkcjonowania, w tym specyfikacje techniczne dotyczące wykonywania jej zadań;

c)

specyfikacje dotyczące technicznej wiedzy specjalistycznej i sprzętu, który musi zostać udostępniony wykonawcy;

d)

specyfikacje dotyczące naboru osób dokonujących oceny sensorycznej. Specyfikacje takie zawierają wymóg, by osoby te mogły zostać zatrudnione wyłącznie spośród zaproponowanych kandydatów zatwierdzonych przez Komisję.

3.   Analiza sensoryczna przeprowadzana przez grupę techniczną jest oparta na metodyce określonej na podstawie art. 9.

4.   Analiza sensoryczna w stosownych przypadkach musi być uzupełniona analizą chemicznego składu wyrobu przeprowadzoną za pomocą badań chemicznych. Ocenę tę przeprowadza się w sposób zapewniający rzetelne, spójne i odtwarzalne wyniki. Proces i wyniki oceny chemicznej należy udokumentować.

5.   Grupa techniczna przekazuje panelowi wyniki badania wyrobów w terminie ustalonym przez panel.

6.   Prace grupy technicznej podlegają ograniczeniom rocznego budżetu przydzielonego jej przez Komisję.

Artykuł 13

Sekretariat

1.   Komisja zapewnia obsługę sekretariatu na potrzeby panelu i wszystkich pozostałych działań związanych ze stosowaniem niniejszej decyzji.

2.   Sekretariat jest odpowiedzialny za wsparcie administracyjne zapewniające skuteczne funkcjonowanie panelu oraz monitorowanie zgodności jego prac z regulaminem.

Artykuł 14

Dodatek specjalny

1.   Członkowie panelu są uprawnieni do dodatku specjalnego stanowiącego wynagrodzenie za prace przygotowawcze i uczestnictwo, osobiście lub na odległość za pomocą urządzeń elektronicznych, w posiedzeniach panelu i innych działaniach związanych ze stosowaniem niniejszej decyzji i organizowanych przez Komisję, oraz za pełnienie funkcji sprawozdawcy w odniesieniu do danego zagadnienia.

2.   Dodatek specjalny stanowi kwota w wysokości maksymalnie 450 EUR jako dzienny koszt jednostkowy za każdy pełny dzień pracy. Obliczoną łączną wysokość dodatku zaokrągla się w górę do kwoty odpowiadającej połowie następnego dnia roboczego.

3.   Komisja zwraca koszty podróży i, w stosownych przypadkach, koszty utrzymania ponoszone przez członków panelu i ekspertów zewnętrznych w związku z działalnością panelu zgodnie z przepisami wewnętrznymi Komisji.

4.   Wszystkie dodatki i zwroty kosztów są objęte rocznym budżetem przydzielonym panelowi przez Komisję.

ROZDZIAŁ IV

NIEZALEŻNOŚĆ, POUFNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

Artykuł 15

Komunikacja

1.   Przewodniczący panelu pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za kontakty z państwami członkowskimi i Komisją.

2.   Przewodniczący niezwłocznie informuje Komisję o wszelkich okolicznościach, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu panelu.

Artykuł 16

Niezależność

1.   Członkowie grupy są powoływani jako osoby prywatne. Nie mogą oni przekazywać swoich obowiązków innym osobom. Przy wykonywaniu swoich zadań muszą przestrzegać zasad niezależności, bezstronności i poufności oraz działać w interesie publicznym.

2.   Eksperci wnioskujący o mianowanie na członków panelu są zobowiązani do złożenia deklaracji, w której określają wszelkie interesy, które mogłyby zagrozić lub być zasadnie postrzegane jako zagrażające ich niezależności, w tym wszelkie istotne okoliczności dotyczące członków ich bliskich rodzin lub partnerów. Przedłożenie należycie wypełnionej deklaracji o braku konfliktu interesów jest konieczne, aby ekspert mógł zostać mianowany na członka panelu. Jeżeli Komisja uzna, że nie istnieje konflikt interesów, wnioskodawca może zostać mianowany, pod warunkiem że posiada wymaganą wiedzę specjalistyczną.

3.   Członkowie panelu niezwłocznie informują Komisję w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w deklaracji – muszą wówczas niezwłocznie złożyć nową deklarację, w której wskażą te istotne zmiany.

4.   Na każdym posiedzeniu członkowie panelu deklarują wszelkie szczególne interesy, które mogą zagrozić lub być zasadnie postrzegane jako zagrażające ich niezależności w odniesieniu do któregokolwiek z punktów porządku obrad. W takich przypadkach przewodniczący może zażądać od danego członka rezygnacji z uczestnictwa w posiedzeniu lub części posiedzenia. Przewodniczący powiadamia Komisję o takiej deklaracji i podjętym działaniu.

5.   Członkowie powstrzymują się od wszelkich bezpośrednich lub pośrednich kontaktów z przemysłem tytoniowym lub jego przedstawicielami.

Artykuł 17

Poufność i ochrona danych osobowych

1.   Członkowie panelu nie ujawniają informacji, w tym szczególnie chronionych informacji handlowych ani danych osobowych uzyskanych w wyniku pracy panelu lub innych działań związanych ze stosowaniem niniejszej decyzji, nawet po ustaniu ich członkostwa. Zobowiązują się do tego, podpisując deklarację poufności.

2.   Członkowie panelu muszą spełniać ustanowione przez Komisję przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz szczególnie chronionych informacji jawnych UE, określone w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/443 (4) oraz (UE, Euratom) 2015/444 (5). W przypadku naruszenia przez nich powyższych obowiązków Komisja może zastosować wszelkie właściwe środki.

Artykuł 18

Zaangażowanie

Członkowie panelu zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w pracach panelu. Zobowiązują się do tego, podpisując deklarację zaangażowania.

Artykuł 19

Przejrzystość

1.   Działalność panelu jest prowadzona z zapewnieniem wysokiego stopnia przejrzystości. Komisja publikuje wszelkie istotne dokumenty na specjalnej stronie internetowej i podaje link do tej strony internetowej w rejestrze grup ekspertów. W szczególności, bez zbędnej zwłoki, podaje do wiadomości publicznej:

a)

nazwiska członków;

b)

składane przez członków deklaracje o braku konfliktu interesów, deklaracje poufności i deklaracje zaangażowania;

c)

regulamin panelu;

d)

opinie przyjęte przez panel zgodnie z art. 10;

e)

porządki dzienne i protokoły posiedzeń panelu;

f)

metodykę opracowaną zgodnie z art. 9.

2.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 1 publikacja nie jest wymagana, jeżeli ujawnienie dokumentu naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego określonego w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (6).

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 20

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/779 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające jednolite zasady dotyczące procedur ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny (zob. s. 48 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(4)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

(5)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).